BÁT ÐẠO NGHỊ ÐỊNH

 
 

  In lần thứ tư: 15.000 cuốn.
BÍNH THÂN ( 1956-1957).
In tại nhà in HOÀNG HẢI -
152 Cô Giang SAIGON

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

BÁT ÐẠO NGHỊ ÐỊNH
Của
Ðức LÝ GIÁO TÔNG

 

HỘI THÁNH GIỮ BẢN QUYỀN

Ấn Bản Năm Bính Thân (1956-1957)

 

 

 

TIỂU DẪN

 

Phò loan:
Hộ Pháp & Văn Pháp

Vì có lịnh Ðức Lý Giáo Tông triệu ba vị Chánh Phối Sư về Tòa Thánh, sẵn dịp Hộ Pháp và Văn Pháp xin cho cả Chức Sắc hầu nghe dạy luôn.

Sĩ Tải Phạm văn Ngọ

Tòa Thánh, ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ
(Le 22 Novembre 1930)

TRẦN VĂN XƯƠNG

Chào chư vị Thiên Phong. Có Quan Thánh Ðế Quân giáng.

 

QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN

Chào chư vị Thiên Phong Hiệp Thiên Ðài và Hương Lự Hiền Muội. Chư vị cứ thiết đàn có ta trấn thủ.

 

Tái cầu:

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
LÝ GIÁO TÔNG

 

Chào chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội. Có Chí Tôn ngự, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội khá mừng người!

Lão cám ơn Thượng Ðầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.

Thượng Ðầu Sư bạch: "Ðệ tử cùng cả Chức Sắc đều hết lòng lo lắng, cúi xin Ðức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu chỉnh đốn nền Ðạo."

À há! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen rằng chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội chưa đủ tư cách giáo dân, Lão cũng rộng nghe theo. Ðã trót 5 năm để đủ cơ đời dạy ngoan chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội, ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyền, không cho rối loạn nền Ðạo mà thử thách Thiên Phong nữa.

Chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đã đủ tài lực, đạo đức mà hành chánh rồi, thì Lão cũng nhứt định giữ nghiêm luật pháp, vậy thì Lão hành chánh cứ lấy công bình vô tư làm mực thước, Lão chẳng vì thương riêng mà che chở, Lão chẳng vì ghét riêng mà hành phạt. Lão nói thiệt rằng: Ðạo vốn của toàn cả chúng sanh. Lão chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng. Lão phải chấp chánh quyền hành, công thưởng, tội trừng cho đáng lý, chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Ðạo, mà buộc đặng Lão tùng Ðời. Lão lấy quyền vô vi Càn khôn làm biểu hiệu, Lão chỉ vì tình nhau, mà cho chư Hiền Hữu chư Hiền Muội biết trước rằng: Ðừng ỷ công mà cả lòng khi lịnh. Lão nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên thì để, hư thì trừ, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc nghe!

Hộ Pháp! Lão dùng văn chương thường dụng của nhà Nam, đặng làm mấy Ðạo Nghị Ðịnh nầy. Hiền Hữu gắng để hết ý vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đặng ban hành, phòng có điều chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan sửa cải nghe!

(Sĩ Tải rán chép y như văn Lão.)

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NHỨT

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban hành cho Giáo Tông và Hộ Pháp.

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Ðầu Sư.

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh Phối Sư.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Cả Chức Sắc Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phải tuân y Pháp Chánh Truyền và Tân Luật mà hành Ðạo theo trách nhậm của mỗi người. Lớn chẳng đặng giành quyền nhỏ, nhỏ chẳng đặng lấn quyền lớn.

Ðiều thứ nhì: - Chư Chức Sắc Thiên Phong phải tuân theo trật tự lớn nhỏ phải phân minh, chẳng đặng phạm thượng làm nhơ danh của Ðạo.

Ðiều thứ ba: - Cả Chức Sắc Thiên Phong Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phải ban hành Nghị Ðịnh nầy, kể từ ngày Rằm tháng 10, ai phạm tội, giải ra Tòa Tam Giáo.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NHÌ

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Giáo Tông và Hộ Pháp.

Nghĩ vì, chư Chức Sắc Thiên Phong có quyền đặc biệt ngoài luật đã định, còn quyền hành Hội Thánh nữa.

Nghĩ vì thiếu Luật Hội Thánh, nên quyền hành chánh chẳng đặng vẹn toàn.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Ban quyền hành cho Thượng Ðầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác, còn phần Thiêng Liêng có Lão.

Ðiều thứ nhì: - Chức Sắc Cửu Trùng Ðài, duy bậc Chánh Phối Sư phải tùng quyền mà hành chánh về phần chánh trị của Ðạo, song đặng thế mặt cho Ðầu Sư, đương buổi Người cầm quyền Giáo Tông của Lão.

Ðiều thứ ba: - Mọi việc chi thuộc về quyền chánh trị, đều giao cho Chánh Phối Sư.

Ðiều thứ tư: - Chánh Phối Sư đặng trọn quyền thông công cùng chánh phủ và nhơn sanh; nhưng buộc phải có Hội Viên Nhơn Sanh và Hội Thánh chăm nom cơ hành động.

Ðiều thứ năm: - Nghị Ðịnh nầy sẽ ban hành ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ BA

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.

Nghĩ vì, Chức Sắc Nam Nữ không phân quyền hành, làm cho Nữ lấn quyền Nam, Nam giành quyền Nữ.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Chánh Phối Sư Nam Phái, hành chánh riêng nam; Chánh Phối Sư Nữ Phái, hành chánh về nữ, Nam Nữ phân quyền.

Ðiều thứ hai: - Chức sắc hành chánh các nơi, chia quyền theo đẳng cấp như vầy:

 • Phối Sư, phải ở tại Tòa Thánh.
 • Giáo Sư làm đầu một tỉnh.
 • Giáo Hữu làm đầu một họ.
 • Lễ Sanh làm đầu một quận.
 • Chánh Trị Sự làm đầu một làng.
 • Phó Trị Sự làm đầu một xóm cùng Thông Sự.

Ðiều thứ ba: - Cả Chức Sắc có địa phận đặc biệt, chẳng đặng qua khỏi ranh đất trách nhậm của mình, mà gây điều ganh lẫn.

Ðiều thứ tư: - Cả Chức Sắc phải tùng lịnh Hội Thánh, chẳng đặng tư chuyên mà cải sửa Chơn Truyền của Ðạo.

Ðiều thứ năm: - Những Chức Sắc phạm tội về Nghị Ðịnh nầy, phải bị giải ra Tòa Tam Giáo.

Ðiều thứ sáu: - Nghị Ðịnh nầy sẽ ban hành từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

 

 ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ TƯ

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền ban quyền hành cho Chánh Phối Sư Nam Nữ.

Bởi nghĩ vì quyền hành không đặc biệt, sanh ra nghịch lẫn nhau, cơ Ðạo chinh nghiêng, Ðạo Ðời chẳng hiệp, do đó:

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Thượng Chánh Phối Sư có quyền xem xét các nơi, chăm nom Ðạo hữu.

Ðiều thứ nhì: - Ngọc Chánh Phối Sư, đặng quyền trị Chức Sắc phần Ðạo, và phần Ðời, coi Chơn Truyền Hội Thánh, buộc Chức Sắc làm y phận sự.

Ðiều thứ ba: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền điều đình sự phổ độ, tài liệu của Ðạo đều nơi người chủ, định lương hướng cho Chức Sắc Thiên Phong, lo về tài chánh.

Ðiều thứ tư: - Thượng Chánh Phối Sư, đặng quyền thay mặt cho toàn Ðạo mà giao thông cùng Chánh Phủ và cả Tín đồ, quyền giáo dục nhơn sanh do nơi tay người nắm, làm Chủ Tọa Hội Nhơn Sanh.

Ðiều thứ năm: - Ngọc Chánh Phối Sư, cầm quyền sửa trị cả Chức Sắc, Tín Ðồ, thì quyền tạp tụng cũng nơi người nắm chặt.

Ðiều thứ sáu: - Thái Chánh Phối Sư, đặng quyền cầu xin Chức Sắc hành Ðạo tha phương, song tại nơi người điều độ, làm Chủ Tọa Hội Thánh.

Ðiều thứ bảy: - Cả quyền hành đã phân định trong Cửu Viện đều y như trước.

Ðiều thứ tám: - Nghị định nầy sẽ ban hành kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ NĂM

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền đã ban hành từ thử.

Nghĩ vì, Chức Sắc thọ phong chẳng hiến thân trọn vẹn cho Ðạo, làm cho thiếu kém kẻ hành Ðạo, chư Ðại Thiên Phong thiếu sức giúp, nên:

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Buộc cả Chức Sắc đã thọ phong phải phế Ðời hành Ðạo.

Ðiều thứ nhì: - Những Chức Sắc trọn hiến thân cho Ðạo mới đặng kể vào Hội Thánh, còn những kẻ ngoài vòng thì chẳng dự vào chánh trị của Ðạo.

Ðiều thứ ba: - Vì công khai Ðạo của nhiều người, nên cho những kẻ nào đặng Hội Thánh nhìn rằng: Hữu công cùng Ðạo, vào hàng Chức Sắc Hàm Phong.

Ðiều thứ tư: - Nghị Ðịnh nầy ban hành kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Canh Ngọ.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

 

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ SÁU

 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Ngũ Niên)

 

Chiếu theo Pháp Chánh Truyền của cả Hội Thánh Bát Quái Ðài, Cửu Trùng Ðài, Hiệp Thiên Ðài.

Nghĩ vì, Pháp Chánh Truyền, Lão đã dạy Hộ Pháp chú giải, chẳng thi hành từ thử, làm cho Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài phản khắc Ðạo quyền, gây nên rối loạn Chánh Giáo Chí Tôn.

NGHỊ ÐỊNH

Hai vị Thiên Phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải điều đình Hiến Pháp, sửa trị Ðài mình cho hiệp Pháp Chánh Truyền, nên đồng ký tờ nầy mà ước hẹn.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

 

Phò loan:
Hộ Pháp & Tiếp Ðạo

Tòa Thánh, le 25 Aout 1934
(Ðêm 16 tháng 7 năm Giáp Tuất)

CAO THƯỢNG PHẨM

 

Bần Ðạo chào Ðức Quyền Giáo Tông, Hộ Pháp, Thượng Sanh, Cao Tiếp Ðạo và Lê Tiếp Thế.

Xin mời Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối Sư nhập nội.

Bần Ðạo chào chư vị Ðạo hữu và Ðạo tỷ.

Thưa cùng Ðức Quyền Giáo Tông, xin Ngài làm ơn nhắc nhở giùm chư vị Chánh Phối Sư phải nhặt gìn phận sự. Xin chỉnh Ðàn cho nghiêm tịnh đặng tiếp rước Lý Giáo Tông. Bần Ðạo khuyên cả Hội Thánh Nam Nữ đừng ai tư mật mà làm cho người phát nộ thì rất rủi cho Hội Thánh lắm nghe!

Cao Tiếp Ðạo, em ráng nâng loan, có qua trợ lực.

Thăng

 

Tái cầu:

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
LÝ GIÁO TÔNG

 

Chào chư Hiền Hữu và Hiền Muội.

Quyền Giáo Tông bạch ...

Ừ, Lão còn cầm quyền ngày nào, thì Lão quyết trừ diệt những kẻ tà tâm cho tận tuyệt. Lão nói thật, nền Chánh Giáo của Chí Tôn phải ra thiệt tướng, bằng chẳng vậy, thà Lão thối bước lui chơn hơn thấy Thánh Thể của Người phải ra ô trược.

Ngọc Chánh Phối Sư, mỗi Ðạo Nghị Ðịnh của Lão viết ra phải chính mình Hiền Hữu đọc lại cho toàn Chức Sắc Thiên Phong có mặt tại đây nghe rõ.

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ BẢY

Chiếu y Pháp Chánh Truyền ban quyền cho Giáo Tông và Hộ Pháp.

Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số hai ban quyền Giáo Tông phần xác cho Thượng Trung Nhựt.

Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số ba và số bốn ban quyền hành cho Hội Thánh Cửu Trùng Ðài Nam Nữ lưỡng phái.

Chiếu y Ðạo Nghị Ðịnh số năm định cho Chức Sắc cầm quyền hành chánh thiệt thọ.

Chiếu y mật chỉ Chí Tôn.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Cả Chức Sắc Nam Nữ Cửu Trùng Ðài đã trọn hiến thân cho Ðạo buổi sơ khai đẳng đẳng đồng thăng nhứt cấp, trừ ra:

 • Một là người nào hiến thân cho Ðạo sau ngày Rằm tháng Mười năm Canh Ngọ.
 • Hai là người không trọn tuân luật pháp, không trọn giữ phận sự của mình.
 • Ba là người cầm quyền hành chánh chẳng toàn công.
 • Bốn là người nghịch Chơn truyền Chánh giáo, gầy Tả Ðạo Bàn Môn.
 • Năm là mới thọ ân phong thưởng.

Ðiều thứ hai: - Cả Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh Ngoại Giao tùng quyền Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm đã đủ ân phong công nghiệp, chẳng đặng thăng cấp.

Ðiều thứ ba: - Những người đã có công nhưng đắc tội cùng Hội Thánh, thì phải giao nạp cho Hiệp Thiên Ðài. Chừng nào Tòa Tam Giáo Hiệp Thiên cho trắng án, thì đặng thăng đẳng cấp như Chức Sắc Thiên Phong hữu công cùng Ðạo.

Ðiều thứ tư: - Quyền Giáo Tông và cả Chức Sắc Thiên Phong Hội Thánh Nhị Hữu Hình Ðài phải thi hành Ðạo Nghị Ðịnh nầy.

Ðiều thứ năm: - Bát cả sớ cầu phong thưởng.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày Rằm tháng Bảy năm Giáp Tuất.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

Tái cầu:

Lão tiếp

ÐẠO NGHỊ ÐỊNH THỨ TÁM

Chiếu y Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Ðài và Hiệp Thiên Ðài.

Chiếu y các Thánh Giáo của Chí Tôn.

Nghĩ vì Ðạo duy có một.

NGHỊ ÐỊNH

Ðiều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.

Ðiều thứ hai: - Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công nhận.

Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh,
Ngày Rằm tháng 7 năm Giáp Tuất.

Ký tên:

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

Giáo Tông
LÝ THÁI BẠCH

 

 


 

MỤC LỤC

Tiểu Dẫn Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Nhất Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Nhì Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Ba Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Tư Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Năm Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Sáu Ngày 03 -10 - Canh Ngọ (dl. 22-11-1930)

Thánh Giáo Đức Cao Thượng Phẩm và Đức Lý Giáo Tông

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Bảy Ngày Rằm tháng Bảy năm Giáp Tuất

Ðạo Nghị Ðịnh Thứ Tám Ngày Rằm tháng Bảy năm Giáp Tuất

 

 

[ THƯ MỤC 1 ]

Ấn bản: 01-2014

BÁT ÐẠO NGHỊ ÐỊNH
Của Ðức LÝ GIÁO TÔNG

Ấn Bản Năm Bính Thân (1956-1957)
In lần thứ tư: 15.000 cuốn. BÍNH THÂN ( 1956-1957).
In tại nhà in HOÀNG HẢI - 152 Cô Giang SAIGON
Hội Thánh Giữ Bản Quyền.

DOWNLOAD
E-book-PDF

Tài liệu kính biếu.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA