QUYỀN TƯ PHÁP VÀ NỘI TRỊ ÐẠO

 

   

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

QUYỀN TƯ PHÁP

NỘI TRỊ ÐẠO

 

HỘI THÁNH GIỮ BẢN QUYỀN

 

 

 

 

HIỆP THIÊN ÐÀI ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Văn Phòng (Tứ thập tam niên)
Thượng Sanh TÒA THÁNH TÂY NINH
-----
Số: 138/TS

THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ÐÀI

 

Kính gởi Hiền Huynh ÐẦU SƯ

 

Kính Hiền Huynh,

 

Tôi xin giao qua Hiền Huynh bản "TỔ CHỨC TƯ PHÁP LẬP QUYỀN NỘI TRỊ TRONG ÐẠO" do Ngài Hiến Pháp soạn thảo để Hiền Huynh ra lịnh cho in và phổ biến trong hàng Chức Sắc theo sự chấp thuận của Hội Thánh Lưỡng Ðài trong phiên nhóm ngày 16 tháng 5 Mậu Thân (11-6-1968), Vi Bằng số 13/VB.

 

Nay kính,

Tòa Thánh, ngày 24 tháng 5 Mậu Thân.
(dl. 19-6-1968)

THƯỢNG SANH
(Ấn ký)

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

HIỆP THIÊN ÐÀI ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Văn Phòng (Tứ thập tam niên)
Bộ Pháp Chánh TÒA THÁNH TÂY NINH
-----
Số: 20-PC / TS

 

Tòa Thánh, ngày 16 tháng 2 Mậu Thân
(14-3-1968)

HIẾN PHÁP
CHƯỞNG QUẢN BỘ PHÁP CHÁNH

 

Kính gởi ÐỨC THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ÐÀI

 

Trích yếu: V/v Lập quyền Tư Pháp và Nội Trị trong Ðạo.

Tham chiếu: Quí Thánh Thơ số 46/TS ngày 3 -12 Ðinh Mùi (2-1-68).

 

Kính Ðức Ngài,

Thay vì mấy chữ "Luật lệ xử đoán" do Ngài Tiếp Pháp soạn, tôi xin đề nghị danh từ "LẬP QUYỀN TƯ PHÁP và NỘI TRỊ ÐẠO" cho có ý nghĩa hơn, và xin gởi theo đây cho Ðức Ngài 5 bản đánh máy, để nhờ Ðức Ngài cứu xét và đưa ra Ðại Hội để hợp pháp hóa.

 

Nay kính,

HIẾN PHÁP
(Ấn ký)

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

TỔ CHỨC TƯ PHÁP LẬP QUYỀN NỘI TRỊ ÐẠO

CHƯƠNG NHỨT: Hội Công Ðồng

CHƯƠNG HAI: Tòa Hiệp Thiên Ðài

CHƯƠNG BA: Ban Kỷ Luật

CHƯƠNG BỐN: Tòa Hiệp Thiên Ðài và Ban Kỷ Luật Hiệp Thiên Ðài

CHƯƠNG NĂM: Hòa Viện Cửu Trùng Ðài và Pháp Chánh địa phương

Ðể tiện việc tham khảo chúng tôi thêm vào phần trên đây. Nguyên bản của Hội Thánh không có.


 

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Tứ thập tam niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

TỔ CHỨC TƯ PHÁP
LẬP QUYỀN NỘI TRỊ ÐẠO

 

Nghĩ vì Ðạo có Pháp Chánh Truyền và Tân Luật làm qui chuẩn cho việc hành giáo, và đó cũng là Luật Ðiều để chư Tín Ðồ noi theo mới vững an Quyền Nội Trị trong Ðạo.

Quyền hành về Tư pháp của Ðạo thuộc Hiệp Thiên Ðài nắm giữ để bảo thủ Chơn truyền Chánh giáo.

Nghĩ vì từ năm Bính Tý (1936) Ðức Hộ Pháp đã lập thành Bộ Pháp Chánh, do Chi Pháp Hiệp Thiên Ðài đảm nhiệm, tức là cơ quan nắm giữ quyền hành Tư pháp trong Ðạo, dưới quyền của Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài.

Muốn bảo toàn Thánh Thể được thanh cao và trong sạch, tức phải có phép sửa trị về mặt hữu hình, tức là cơ phàm trị để giúp cho các Chơn linh hữu tội được giảm hình phạt của Thiên Ðiều, nên Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài quyết định lập Quyền Nội Trị trong Ðạo thành Tổ chức Tư pháp phân nhiệm như sau đây:

 

CHƯƠNG NHỨT:
Hội Công Ðồng

Nghĩ vì Tân Luật đã ấn định thành phần Hội Công Ðồng có tánh cách đơn giản, nhứt là Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài là cơ quan gìn giữ luật pháp mà không có điều khoản nào qui định trách nhiệm trong việc áp dụng hay xét xử.

Chiếu theo đề nghị của Hội Thánh Cửu Trùng Ðài, số 133/ÐSTT ngày 6 tháng 10 năm Ðinh Mùi (dl. 7-11-67) và Vi Bằng số 2, phiên nhóm Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài, ngày 20-11 năm Ðinh Mùi (21-12-1967), Ðức Thượng Sanh Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài lập Thánh Lịnh số 01/TL ngày 28 tháng 11 năm Ðinh Mùi (dl. 29-12-1967) ấn định và bổ túc thành phần Hội Công Ðồng phân làm 4 trường hợp như sau đây:

Ðiều Thứ Nhứt:

a)- Nếu bị can là Lễ Sanh nam phái thì:

Chủ Tọa: 1 vị Phối Sư (đồng phái với bị can).
Nghị Án: 2 vị Giáo Sư (hai phái khác).
Biện Hộ: 1 vị Giáo Sư đồng phái.
Buộc Tội: 1 vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh.
Chép Án: 1 vị Giáo Hữu hay Lễ Sanh.

b)- Nếu bị can là Lễ Sanh nữ phái:

Chủ Tọa: 1 vị Phối Sư nam phái (bất luận Thái, Thượng, Ngọc).
Nghị Án: 2 vị Giáo Sư nữ phái.
Biện Hộ: 1 vị Giáo Sư nữ phái.
Buộc Tội: 1 vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh.
Chép Án: 1 vị Lễ Sanh nam phái.

c)- Nếu bị can là Chức Việc, hoặc Ðạo Hữu nam hay nữ:

Chủ Tọa: 1 vị Phối Sư Phái Ngọc.
Nghị Án: 2 vị Giáo Hữu (nam hay nữ tùy phái của bị can).
Biện Hộ: 1 vị Giáo Hữu (tùy phái của bị can).
Buộc Tội: 1 vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh.
Chép Án: 1 vị Lễ Sanh nam phái.

d)- Trong trường hợp sự kiện tụng mà tiên và bị cáo có nam lẫn nữ:

Chủ Tọa: 1 vị Phối Sư nam phái (bất luận Thái, Thượng, Ngọc).
Nghị Án: 2 vị Giáo Sư hay Giáo Hữu (một nam một nữ tùy theo Lễ Sanh hay Ðạo Hữu như đã qui định trên đây).
Biện Hộ: 1 vị Giáo Sư hay Giáo Hữu nam phái.
Buộc Tội: 1 vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh.
Chép Án: 1 vị Lễ Sanh nam phái.

Ðiều Thứ Nhì:

 • Việc triệu tập thành phần Hội Công Ðồng để xét xử do Sắc Lịnh của vị Ðầu Sư, chiếu theo sự chọn cử Chức Sắc của vị Ngọc Chánh Phối Sư, hay vị Nữ Chánh Phối Sư Chưởng Quản Nữ Phái Cửu Trùng Ðài tùy theo trường hợp.

 • Vị Chức Sắc buộc tội do Bộ Pháp Chánh đề cử.

Ðiều Thứ Ba:

 • Khi Hội Công Ðồng được triệu tập, có nhận đủ hồ sơ để xét xử, thì phải nhóm xử trong thời hạn tối đa là 3 tháng (90 ngày tròn) kể từ ngày nhận hồ sơ.

Ðiều Thứ Tư:

 • Bản án do Hội Công Ðồng phán quyết phải có sự duyệt y của vị Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh mới được phép ban hành, và bị án không được quyền thượng tố, vì bản án đã có sự duyệt y là tuyệt đối và chung thẩm.

Ðiều Thứ Năm:

 • Trong trường hợp vị Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh không đồng ý bản án do Hội Công Ðồng phán quyết (xử nặng quá hay nhẹ quá) thì vị nầy sẽ giao trả hồ sơ lại cho vị Ðầu Sư để triệu tập thành phần Hội Công Ðồng khác xử lại.

 

CHƯƠNG HAI:
Tòa Hiệp Thiên Ðài

Nghĩ vì Cửu Trùng Ðài không đủ Chức Sắc cao cấp để lập thành Tòa Tam Giáo Cửu Trùng Ðài đặng xét xử Chức Sắc phạm luật pháp từ phẩm Giáo Hữu sắp lên.

Chiếu Vi Bằng số 6/VB phiên nhóm ngày 19 tháng 3 năm Bính Ngọ (9-4-1966), Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài quyết định tạm thời thành lập Tòa Hiệp Thiên Ðài để phân xử Chức Sắc phạm luật Ðạo bên Cửu Trùng Ðài từ phẩm Giáo Hữu sắp lên, bên Phước Thiện từ Chí Thiện sắp lên, nên Ðức Thượng Sanh Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài ban hành Thánh Lịnh số 60/TL ngày 24 tháng 3 Bính Ngọ (11-4-66) thành lập "Tòa Hiệp Thiên Ðài" để xét xử Chức Sắc từ phẩm Giáo Hữu và Chí Thiện sắp lên, thành phần được ấn định như sau:

Ðiều Thứ Sáu:

 • Thành phần Tòa Hiệp Thiên Ðài:

Chủ Tọa: 1 vị Thời Quân.
Nghị Án: 2 vị Giám Ðạo.
Biện Hộ: 1 vị Cải Trạng và
1 vị Chức Sắc C.T.Ð. hay Phước Thiện đồng phẩm với can nhân.
Buộc Án: 1 vị Truyền Trạng.
Chép Án: 1 vị Truyền Trạng hay 1 vị Sĩ Tải.

Ðiều Thứ Bảy:

 • Tòa Hiệp Thiên Ðài được quyền xét xử những Chức Sắc phạm luật pháp, từ phẩm Giáo Hữu hay Chí Thiện nam nữ sắp lên, hồ sơ nội vụ do Bộ Pháp Chánh điều tra đủ lẽ đệ qua.

Ðiều Thứ Tám:

 • Tòa Hiệp Thiên Ðài sẽ chiếu các luật lệ sau đây để xử trị tội phạm:

 1. Pháp Chánh Truyền.

 2. Tân Luật.

 3. Bát Ðạo Nghị Ðịnh.

 4. Thập Hình Ðức Lý Giáo Tông.

 5. Ðạo Luật năm Mậu Dần.

 6. Các án lệ từ trước đến giờ.

Ðiều Thứ Chín:

 • Án phán quyết Tòa Hiệp Thiên Ðài là chung thẩm, nhưng phải có sự duyệt y của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài.

Ðiều Thứ Mười:

 • Quyền phá án và quyền ân xá thuộc sự quyết định tối cao của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài, mà đương kiêm là quyền của Ðức Thượng Sanh.

 1. Có việc phá án là khi nào phiên xử gồm có một vị nào không thi hành đúng theo trách nhiệm, hoặc khép tội thiếu yếu tố xác thực, hoặc bất hợp lệ, thì Ðức Thượng Sanh hoặc hội ý với chư vị Thời Quân hoặc tự quyền quyết định phá án, giao cho phiên Tòa Hiệp Thiên Ðài với thành phần khác xử lại.

 2. Về phần ân xá là quyền đặc biệt của Ðức Thượng Sanh, khỏi cần hỏi ý kiến Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài.

 

CHƯƠNG BA:
Ban Kỷ Luật

Nghĩ vì Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938) lập thành cơ quan Phước Thiện, có Thập nhị đẳng cấp, đối phẩm Chức Sắc Cửu Trùng Ðài, phân ra từ hàng Chí Thiện trở lên là hàng Thánh Thể, còn từ Giáo Thiện sắp xuống là hàng nhơn sanh. Nhưng từ trước cơ quan Phước Thiện hoàn toàn chịu dưới quyền của Ðức Hộ Pháp, về thăng thưởng cũng như về răn phạt. Hôm nay, Ðức Hộ Pháp đã về Thiêng Liêng vị, nên những việc tranh tụng hay vi phạm luật pháp của Ðạo từ phẩm Giáo Thiện sắp xuống Ðạo Sở, không có Hội Công Ðồng xét xử y như bên Cửu Trùng Ðài.

Chiếu Vi Bằng số 6/VB phiên nhóm ngày 19 tháng 3 Bính Ngọ (9-4-1966), Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài quyết định thành lập Ban Kỷ Luật cho cơ quan Phước Thiện để xét xử từ phẩm Giáo Thiện sắp xuống, nên Ðức Thượng Sanh ban hành Thánh Lịnh số: 61/TL ngày 24 tháng 3 Bính Ngọ (14-4-1966), thành lập Ban Kỷ Luật cho cơ quan Phước Thiện.

Ðiều Thứ Mười Một:

 • Thành phần Ban Kỷ Luật nầy gồm có:

Chủ Tọa: 1 vị Chơn Nhơn.
Nghị Án: 2 vị Ðạo Nhơn.
Biện Hộ: 1 vị Chí Thiện.
Buộc Án 1 vị Chí Thiện.
Chép Án: 1 vị Giáo Thiện.

Ðiều Thứ Mười Hai:

 • Ban Kỷ Luật nầy được quyền xét xử những vụ tranh tụng hay phạm luật pháp, từ phẩm Giáo Thiện sắp xuống Ðạo Sở nam nữ Phước Thiện.

 • Hồ sơ do Bộ Pháp Chánh điều tra chuyển qua.

Ðiều Thứ Mười Ba:

 • Ban Kỷ Luật sẽ chiếu theo các luật lệ đã qui định ở điều thứ tám để xét xử, và định hình phạt bị can.

Ðiều Thứ Mười Bốn:

 • Ban Kỷ Luật nầy xử chung thẩm và có quyền xử đến trục xuất y như Hội Công Ðồng Cửu Trùng Ðài, nhưng bản án phải có sự duyệt y của Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh.

Ðiều Thứ Mười Lăm:

 • Phá án thuộc quyền quyết định của vị Thời Quân Thống Quản Cơ quan Phước Thiện nam nữ.

 • Việc phá án phải nêu rõ lý do xác thực, và phải có sự đồng ý của vị Thời Quân Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh, rồi mới giao phó cho một Ban Kỷ Luật với thành phần khác xét xử lại.

Ðiều Thứ Mười Sáu:

 • Quyền ân xá thuộc quyền tối cao của Ðức Thượng Sanh Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài.

 

CHƯƠNG BỐN:
Tòa Hiệp Thiên Ðài và Ban Kỷ Luật Hiệp Thiên Ðài

Chiếu Vi Bằng số 8/VB phiên nhóm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ (21-5-66), Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài quyết định thành lập Tòa Hiệp Thiên Ðài xét xử Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài xét xử Chức Sắc từ phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn sắp xuống phẩm Sĩ Tải nếu phạm tội nặng, còn phạm tội nhẹ thì đưa ra Ban Kỷ Luật Hiệp Thiên Ðài xét xử.

Riêng phẩm Luật Sự, chưa vào hàng Chức Sắc, nên bất luận phạm tội nặng hay nhẹ đều do Ban Kỷ Luật phân xử.

Ðiều Thứ Mười Bảy:

 • Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài từ phẩm Tiếp Dẫn Ðạo Nhơn xuống phẩm Sĩ Tải có vi phạm luật pháp của Ðạo, nếu trọng tội thì sẽ đưa ra Tòa Hiệp Thiên Ðài phân xử do thành phần và các điều khoản đã ấn định trong Thánh Lịnh số 60/TL ngày 24 tháng 3 Bính Ngọ (21-5-1966) và ghi rõ ở điều thứ 6 kể trên.

 • Là Chức Sắc dầu ở cơ quan nào, Hiệp Thiên, Cửu Trùng hay Phước Thiện cũng đồng chịu dưới quyền phán đoán của Tòa Hiệp Thiên Ðài, dĩ hà nhứt thể.

Ðiều Thứ Mười Tám:

 • Trong trường hợp vị Chức Sắc bị phạm tội, mà trước đã được đề cử vào thành phần Tòa Hiệp Thiên Ðài, thì Hội Thánh sẽ đề cử vị Chức Sắc khác thay thế trước khi đưa đương sự ra xét xử.

Ðiều Thứ Mười Chín:

 • Về phẩm Luật Sự, bất luận phạm tội nặng hay nhẹ, cũng đều đưa ra Ban Kỷ Luật phân xử. Ban Kỷ Luật nầy có quyền hạn y như Hội Công Ðồng Cửu Trùng Ðài.

Ðiều Thứ Hai Mươi:

 • Ban Kỷ Luật Hiệp Thiên Ðài không có tánh cách thường trực, chỉ thành lập mỗi khi hữu cần và tùy theo đẳng cấp của kẻ phạm tội mà chọn cử thành phần có đủ thẩm quyền do lịnh của Chưởng Quản Hiệp Thiên Ðài.

Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt:

 • Tội trạng của Chức Sắc bị can sẽ được liệt vào tội nặng hay nhẹ do quyền của Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh phân tách tội trạng trọng khinh, chiếu theo thập hình của Ðức Lý Giáo Tông, đã qui định rõ ràng trong Ðạo Luật năm Mậu Dần (1938), và các luật lệ hiện hành.

 

CHƯƠNG NĂM:
Hòa Viện Cửu Trùng Ðài và Pháp Chánh địa phương.
(*)

Nghĩ vì Hòa Viện Cửu Trùng Ðài là thành phần tư pháp trong việc hành chánh của Hội Thánh Cửu Trùng Ðài, có quyền xét nét giữ gìn công bình giữa các Chức Sắc, Chức Việc, và Ðạo Hữu, nên chỉ có quyền hòa giải về khinh tội hoặc về tranh tụng cá nhân, không phạm đến Ðạo Pháp mà thôi. Ngoài ra, những vị phạm trọng tội, thì phải đệ lên Bộ Pháp Chánh quyết định.

Ðiều Thứ Hai Mươi Hai:

 • Hòa Viện Cửu Trùng Ðài và các Chức Sắc Pháp Chánh địa phương, là những Chi Bộ Tư Pháp có quyền hòa giải, và chấp nhận sự bãi nại, hay tự thuận về các tội lệ thường thức thuộc khinh tội, còn ngoài ra đều phải dâng lên Bộ Pháp Chánh quyết định.

Ðiều Thứ Hai Mươi Ba:

 • Ban Tổ Chức Tư Pháp Nội Trị trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ nầy sẽ được bổ sung hay tu chỉnh tùy trào lưu, và đà tiến triển của Ðạo.

Tòa Thánh, ngày 6 tháng 2 năm Mậu Thân.
(dl. 4-3-1968)

Hiến Pháp
(Ấn ký)

 

(*) Ghi chú: Chương năm, Hòa Viện Cửu Trùng Ðài và Pháp Chánh địa phương, chúng tôi thêm vào cho có đề mục của mỗi chương. Trong bản chánh không có đề mục ( Hòa Viện...) nầy.

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 


 

MỤC LỤC

Thánh Thơ của Ðức Thượng Sanh

Thánh Thơ của Ngài Hiếp Pháp Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh

TỒ CHỨC TƯ PHÁP LẬP QUYỀN NỘI TRỊ TRONG ÐẠO

Chương Nhứt

Chương Hai

Chương Ba

Chương Bốn

Chương Năm

 

 

[ THƯ MỤC 1 ]

Ấn bản: 01-2014

QUYỀN TƯ PHÁP VÀ NỘI TRỊ ÐẠO

DOWNLOAD
E-book-PDF

Tài liệu kính biếu.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA