Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT

 
 

  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
THƯỢNG TRUNG NHỰT
(LÊ VĂN TRUNG)

 

Hội Thánh Giữ Bản Quyền

 

Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973)
5000 quyển và 100 quyển giấy trắng.
Giấy phép số 3522-PTUDV/PHBCNT/KSALP ngày 2-9-1973 của Phủ Tổng Ủy Dân Vận.
In tại Sơn Châu 367 Trần Hưng Ðạo SaiGon.
Phát hành ngày 7-11-1973 (ngày 13 tháng 10 Quí Sửu, Niên Ðạo 48).

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
THƯỢNG TRUNG NHỰT
(LÊ VĂN TRUNG)

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

TRÌNH BÀY NỘI DUNG

PHẦN GIỚI THIỆU

 • Lời giới thiệu của Ngài Hiến Pháp.

 • Lời giới thiệu của Ngọc Ðầu Sư Ngọc Nhượn Thanh.

 • Thay lời tựa quyển Tiểu Sử.

PHẦN THỨ NHỨT

 1. Những vần thi Ðức Chí Tôn ban cho Ðức Quyền Giáo Tông.

 2. Phổ cáo chúng sanh năm Bính Dần 1926.

 3. Khai Ðạo nơi Chánh Phủ.

PHẦN THỨ NHÌ

 1. Các Ðiếu văn, Diễn văn, Châu tri, Bố cáo có liên hệ với Quyền Giáo Tông.

 • Ai điếu Bảo Ðạo Chơn Quân Ca Minh Chương.

 • Bài Giảng Ðạo ngày 23 tháng 8 năm Mậu Thìn (dl. 06-10-1928).

 • Bài Giảng Ðạo ngày 24-8 Mậu Thìn (dl. 07-10-1928).

 • Ai điếu Ðức Cao Thượng Phẩm.

 • Lễ phát thưởng học sinh Ðạo Ðức Học Ðường, ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Tỵ (dl. 18-8-1929).

 • Lễ Kỷ Niệm Khai Ðạo, ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (dl. 14-11-1929).

 • Châu Tri số 66 ngày 28-12-1930.

 • Bố Cáo cùng chư Ðạo Hữu.

 • Ai điếu Phối Sư Thái Bính Thanh.

 • Châu Tri Xuân số 3 ngày 20-12-Canh Ngọ (dl. 07-02-1931).

 • Châu Tri số 11 ngày 15-2-Tân Mùi (dl. 02-04-1931).

 • Châu Tri số 15 ngày 30-2-Tân Mùi (dl.30-02-1931).

 • Châu Tri đề ngày 24-5 Nhâm Thân (dl.27-06-1932).

 • Ai điếu Phối Sư Thượng Tông Thanh.

 • Diễn văn của Ðức Qu. Giáo Tông ngày 8-4-Giáp Tuất (dl. 20-05-1934): Về phương diện Chánh Thể của Ðạo.

 • Ðức Quyền Giáo Tông giải nghĩa về: Ðức Chí Thành & Lòng Bác Ái. Ðược trích từ ÐẠO SỬ quyển 2 do Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu biên soạn.

 1. Các văn kiện và chứng tích khai Ðạo ra ngoại quốc.

 • Văn thư gởi cho Chủ Tịch Nghiệp Ðoàn Báo Chí Thế Giới, ngày 01 tháng 12 năm 1931.

 • Văn thư đề ngày 01-12-1931 gởi cho chư vị Hoàng Ðế, Quốc Vương, quí Nguyên Thủ, Lãnh Ðạo các nước, Chư vị Giáo Lãnh các Tôn Giáo trên thế giới.

 • Văn thư Ðức Giáo Hoàng nhà thờ GNOSTIQUE ALLEMAGNE gởi cho Tòa Thánh.

 1. Giao thiệp giữa Quyền Giáo Tông và chánh quốc Pháp.

 • Thư của Nghị Sĩ Outrey gởi cho Ðức Qu. Giáo Tông đề ngày 02-02-1933.

 • Văn thư của Ðức Qu. Giáo Tông gởi cho ông Outrey đề ngày 20-04-1933.

 • Văn thư của Ðức Qu. Giáo Tông gởi cho Giám Quốc Pháp về việc giao hồi Bắc Ðẩu Bửu Tinh. (Ðề ngày 04-04-1934).

PHẦN THỨ BA

 1. Sử liệu lúc Ðức Quyền Giáo Tông đăng tiên, chương trình nghi lễ.

 • Châu Tri số 16 ngày 13-10 Giáp Tuất (dl.19-11-1934): Ðức Quyền Giáo Tông Ðăng Tiên.

 • Chương trình lễ táng phần xác Ðức Quyền Giáo Tông.

 1. Ðiếu văn của các bậc lãnh đạo Hội Thánh.

 • Văn tế Ðức Qu. Giáo Tông, do Ðức Hộ Pháp đọc tại Ðại Ðồng Xã.

 • Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do bà Chánh Phối Sư Chủ Trưởng Chức Sắc Nữ Phái đọc.

 • Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do Ngọc Chánh Phối Sư đọc.

 • Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo đọc.

 1. Dư luận Báo chí và cảm nghĩ toàn Ðạo.

 • Cao Ðài thọ tang do Tạp Chí Niết Bàn số 29 ngày 31 tháng 12 năm 1934.

 • Lời tường thuật của nhựt báo GRINGOIRE tại Paris ngày 6-12-1934.

 • Ðôi vãn của ký giả Nam Ðình điếu Ðức Qu. Giáo Tông.

PHẦN THỨ TƯ

 1. Tiểu sử Ðức Qu. Giáo Tông (Do Diệp Văn Kỳ viết).

PHẦN THỨ NĂM

 1. Lễ Tiểu Tường Ðức Quyền Giáo Tông.

 • Văn tế Tiểu Tường Ðức Qu. Giáo Tông, do Ðức Hộ Pháp đọc.

 • Văn tế Tiểu Tường Ðức Qu. Giáo Tông, do Chủ Trưởng Chức Sắc Nữ Phái đọc.

PHẦN THỨ SÁU

 1. Lễ Ðại Tường Ðức Quyền Giáo Tông và tường thuật của dư luận báo chí (Do Tạp chí Ðại Ðạo số 5 Janvier 1937 tường thuật).

PHẦN THỨ BẢY

 1. Bài xưng tụng Ðức Qu. Giáo Tông.

 2. Ðức Hộ Pháp thuyết đạo nhơn ngày kỷ niệm Ðức Quyền Giáo Tông.

 • Ðức Hộ Pháp thuyết đạo tại tháp Ðức Qu. Giáo Tông trong lễ kỷ niệm ngày 13-10 Ðinh Hợi (1947).

 • Ðức Hộ Pháp thuyết đạo tại tháp Ðức Qu. Giáo Tông trong lễ kỷ niệm năm Mậu Tý (1948).

 1. Phần thi văn.

PHẦN THỨ TÁM

 1. Sách dạy đạo do Ðức Quyền Giáo Tông biên soạn.

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

 

 


 

 

PHẦN GIỚI THIỆU

 


 

 

Lời giới thiệu của Ngài Hiến Pháp.

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Chưởng Quản (Tứ Thập Bát Niên)
Hiệp Thiên Ðài TÒA THÁNH TÂY NINH
--------
Số: 186/HP/CQHTÐ

HIẾN PHÁP
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ÐÀI

GIỚI THIỆU

Cuốn Tiểu Sử của Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT là một quyển sách quý vô giá vì nó chứa đựng nhiều sự tích lúc Ðạo Cao Ðài sơ khởi, nhứt là trong giai đoạn đầu sự truyền bá Ðạo Cao Ðài rất là khó khăn gay trở, vì lúc đó là lúc nước Việt Nam ta bị Pháp đô hộ.

Nếu chẳng có bàn tay cao độ như Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT thì Ðạo Cao Ðài không thể phổ truyền rộng rãi và mau chóng được, như tất cả mọi người đều thấy rõ.

Nhờ chí cả thương nước và thương đời mà Ngài LÊ VĂN TRUNG, tức Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT đã lướt khỏi các trở lực gặp phải buổi đầu. Ngài có đủ nghị lực và tài năng để đối phó với các trở lực ấy, bằng chứng đã cho ta thấy các văn kiện lưu lại trong cuốn TIỂU SỬ nầy mà tôi xin trân trọng và chân thành giới thiệu cùng bạn đọc bốn phương.

Nay kính

Tòa Thánh, ngày 8 tháng 6 năm Quý Sửu
(Dl 7/7/1973)

HIẾN PHÁP
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ÐÀI

TRƯƠNG HỮU ÐỨC
(Ấn ký)

 


 

Lời giới thiệu của Ngọc Ðầu Sư Ngọc Nhượn Thanh.

Hội Thánh
CỬU TRÙNG ÐÀI
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Văn Phòng (Tứ Thập Bát Niên)
Ngọc Ðầu Sư TÒA THÁNH TÂY NINH
-----
Số: 01/NÐS

Ngày 10 tháng 6 năm Quí Sửu (Dl. 9/7/1973)

LỜI GIỚI THIỆU

Năm Bính Dần (1926) ngay sau khi đệ Tờ Khai Ðạo lên Chánh Phủ thuộc địa Pháp lúc bấy giờ, ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ gọi là ÐẠO CAO ÐÀI bắt đầu truyền bá công khai với tôn chỉ:

TAM GIÁO QUI NGUYÊN
NGŨ CHI PHỤC NHỨT

Thực hành tôn chỉ "QUI NGUYÊN PHỤC NHỨT" là thừa nhận mọi tôn giáo đều do một gốc mà ra, đồng một chơn lý, đồng tôn sùng một Ðấng Chúa Tể càn khôn vũ trụ là Ðức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ.

Tính chất của Ðạo CAO ÐÀI là "ÐẠI ÐỒNG NHƠN LOẠI" có mục đích điều hòa tất cả mọi tín ngưỡng, dung nạp triết lý của NHO, THÍCH, ÐẠO làm căn bản.

Ðạo CAO ÐÀI là ÐẠO TRỜI, một Tôn giáo tổng hợp các Tôn giáo hiện hữu trên mặt địa cầu nầy từ thử, một Ðạo duy nhất có một giá trị tinh thần vô song, cao cả, thiêng liêng và mầu nhiệm.

Người Anh Cả đầu tiên của Ðạo CAO ÐÀI được Ðức CHÍ TÔN tuyển chọn, giao phó thực hành Thiên trách hoằng dương chơn pháp, khai cơ tận độ, chính là Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT đó vậy.

Ðể tưởng niệm công nghiệp phi thường của người Anh Cả khả kính, một bậc tiền bối dày công trong cửa Ðạo, một Ðại Công Thần của Ðức CHÍ TÔN, Ban Ðạo Sử biên soạn cho xuất bản quyển Tiểu Sử của Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG với những tài liệu chính xác, dồi dào, thật là hiếm có.

Một tín hữu CAO ÐÀI mà không biết được Tiểu Sử và công nghiệp của các bậc Tiền bối khai đạo, nhất là Tiểu sử của Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG là một điều thiếu sót lớn lao.

Nhắc đến Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG, hẳn trong Ðạo, ngoài Ðời, hiện tại cũng như dĩ vãng, không mấy ai mà không biết Ðức NGÀI. Sớm mồ côi cha, Ðức Ngài được mẹ hiền chăm sóc, nuôi nấng nên người.

Trên đường hoạn lộ, Ðức Ngài đã đoạt được danh vọng tuyệt đỉnh. Trong Nam dưới thời Pháp thuộc bấy giờ nếu nói người duy nhất đứng đầu quần chúng hướng về hạnh phúc của nhơn sanh, tranh đấu cho dân nghèo cùng khổ thì duy có Ðức Ngài mà thôi, một Thượng Nghị Viên độc nhất được ân thưởng Bắc Ðẩu Bội Tinh.

Kịp đến khi được Thiên lịnh của Ðức CHÍ TÔN, Ðức Ngài lập tức dứt bỏ ngay địa vị công danh, khoác áo nâu sồng, vui bề khổ hạnh. Danh lợi vàng son đối với Ðức Ngài lúc bấy giờ chỉ còn là một bóng mờ, một cơn ảo mộng. Ðức Ngài hiệp cùng Ðức HỘ PHÁP, Ðức CAO THƯỢNG PHẨM, ngày quên ăn, đêm quên ngủ chung lo khai sáng mối Ðạo Trời, mở mang vùng Thánh Ðịa. Ðức Ngài là hiện thân của đức bác ái bao la, của một đức tin vô cùng kiên cố.

Ðạo CAO ÐÀI còn, danh sáng của Ðức Ngài còn, công nghiệp của Ðức Ngài trở thành vĩnh cửu.

Quyển Tiểu Sử Ðức QUYỀN GIÁO TÔNG do Ban Ðạo Sử xuất bản ghi lại công đức của Ðức Ngài lòa như NHỰT NGUYỆT để hậu thế soi chung, toàn dân chiêm ngưỡng muôn đời. Kẻ hậu sinh sẽ tìm nơi Ðức Ngài một cái gương sáng chói, một hào quang rực rỡ, một ánh đuốc huy hoàng, một lý tưởng cao khiết với lòng tận tụy hy sinh vô bờ bến vì Ðạo, vì Thầy, để noi bước.

Một sáng tác hữu ích, một tài liệu cần thiết cho mỗi gia đình Bổn Ðạo, nên tôi xin có đôi dòng kính giới thiệu quyển Tiểu Sử nầy với toàn Ðạo và chư Huynh Ðệ bốn phương.

Nay kính,

NGỌC ÐẦU SƯ
NGỌC NHƯỢN THANH

 


 

Thay lời tựa quyển Tiểu Sử.

THAY LỜI TỰA

Năm Bính Dần (1926) tân kỷ nguyên Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đã mở tại Việt Nam, đem đến cho dân tộc và nhơn loại trên thế giới một chủ thuyết "Nhơn Nghĩa Ðại Ðồng" làm chấn động nô nức, qui tựu mấy triệu tín hữu đang sùng kính và tạo dựng nền móng "Thương yêu" cho thế hệ hiện hữu. Người ta chưa phỏng đoán được tương lai của nền "Tôn Giáo Tân Khai" này còn tăng trưởng đến mức độ nào?

Trong khi những người thức thời đang tìm hiểu ai là bậc vĩ nhân phi thường vâng mạng Trời tạo nên đại nghiệp đó?

Trải qua bao cuộc thăng trầm diễn tiến, những ai có truyền thống hoài bão lịch sử các đấng tiền nhân, không một ai quên lãng về sự nghiệp thân thế các bậc đàn anh của mình.

Ðức Quyền Giáo Tông THƯỢNG TRUNG NHỰT (Lê Văn Trung) và Ðức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC là hai đấng tiền bối duy nhứt của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Sau ngày Ðức Hộ Pháp qui thiên có những phong trào tưởng niệm rất uy nghiêm và cổ võ chủ thuyết "HÒA BÌNH" của Ðức Ngài trọng thể vang lừng khắp nước Việt Nam và cả dư luận trên thế giới.

Trong khi đó, Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, phần đông tưởng nhớ chăng là trong im lặng, hoặc trong thủ tục nghi lễ hằng niên.

Quyển sách nầy góp nhặt những áng văn kiệt tác của Ðức Ngài và các bậc tiền bối lưu lại cho đàn hậu tấn in sâu vào trí não về dĩ vãng và để nơi kho tàng sử liệu của Ðạo làm tiêu chuẩn.

Thiết tưởng, nền chánh giáo mà chúng ta ngày nay đang theo dõi, nên xem qua, tìm hiểu các đấng ngày xưa đã làm gì giúp ích cho Ðời và Ðạo, đàn hậu tấn cần noi gương các đấng tiền bối khai cơ lập thành "Quốc Ðạo" hầu làm tròn nhiệm vụ một tín hữu trung kiên đối với Ðạo nghiệp.

Mong rằng khi tái bản, sẽ đón nhận ý kiến bạn đọc bốn phương sẵn thiện tâm thiện chí bổ túc thêm những khuyết điểm.

Xin chư độc giả nhận nơi đây lời trung thực và biết ơn của chúng tôi.

TÒA THÁNH TÂY NINH, ngày 6 tháng 5 năm Quí Sửu
(Dl. 6/6/1973)

PHÓ TRƯỞNG BAN ÐẠO SỬ
Phối Sư
THƯỢNG CẢNH THANH

 


 

PHẦN THỨ NHỨT

 1. Thi văn Ðức Chí Tôn ban cho Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
 2. Phổ cáo chúng sanh năm Bính Dần (1926).
 3. Tờ Khai Ðạo nơi Chánh phủ thuộc địa Pháp.

 


 

 

Những vần thi Ðức Chí Tôn ban cho Ðức Quyền Giáo Tông.

 

Những vần thi Ðức Chí Tôn ban cho Ðức Quyền Giáo Tông buổi ban sơ.

 

Ngày 5 tháng 12 Ất Sửu (28-1-1926)

Một Trời một Ðất một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng,
Ðạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.

 

Ðêm 30-12-Ất Sửu (12-2-26)

Ðã thấy ven mây lố mặt Dương,
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường.
Ðạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.

 

Ðêm 9-1 Bính Dần (21-2-26)

Ðức Thượng Ðế lấy tên của 12 vị Môn đệ đầu tiên cho một bài thi

Chiêu, Kỳ, Trung độ dẫn Hoài sanh,
Bản đạo khai Sang; Quí, Giảng thành.
Hậu, Ðức, Tắc, Cư thiên địa cảnh,
Hườn, Minh, Mân đáo thủ đài danh.

 


Phụ ghi: Bài thi sau đây được trích từ Quyển ÐẠO SỬ XÂY BÀN năm Ất Sửu (1925) do Bà Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu biên soạn. (Nguyên bản chánh không có bài thi nầy chúng tôi xin mạo muội thêm vào để cho chư  Ðồng Ðạo lãm tường)

THẦY

(Le 11 Janvier 1926 là ngày ông Lê Văn Trung đến nhà Cao Quỳnh Cư hầu Ðức Chí Tôn để nhập môn cầu Ðạo ở Sài Gòn).

Già trí đừng lo trí chẳng già,
Lương tâm mình biết hỏi chi xa.
Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn Ðạo,
Hư thiệt rồi đây cũng biết mà.

 


 

Phổ cáo chúng sanh năm Bính Dần 1926.

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
-----------------------------------------------------

PHỔ CÁO CHÚNG SANH
Năm Bính Dần (1926)

Ngày 7 Septembre 1926 nhằm ngày mồng một tháng 9 năm Bính Dần, có môn đệ Thiên Phong của Ðức Cao Ðài, là Cựu Hội Ðồng Thượng Nghị Viện Lê Văn Trung tự Thiên ân là Thượng Trung Nhựt vâng lịnh Thánh Ngôn đến Khai Ðạo nơi chánh phủ. Trong tờ khai Ðạo ấy có ký tên 247 chư môn đệ phần nhiều đều là Chức Sắc Viên Quan, và có Nữ phái nhiều người danh dự.

Quan nguyên soái Nam kỳ hoan nghinh và khen rằng vì chữ thiện mà khuyến dân, ấy là chủ nghĩa cao thượng.

Chúng tôi xin phô đôi lời thành thật thô sơ, chư Hòa Thượng, chư Lão Thành, chư Sơn, chư Chức Sắc trong Tam Giáo và chư Thiện nam, Tín nữ xin lưu ý.

Chầy kíp đây chúng tôi sẽ có dịp hiệp mặt mà luận Ðạo kỹ thêm nữa.

 


 

Khai Ðạo nơi Chánh Phủ.

KHAI ÐẠO NƠI CHÁNH PHỦ

Ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần (29-9-1929) ông Cựu Thượng Nghị Viện Lê Văn Trung vâng Thánh ý hiệp với chư Ðạo Hữu hết thảy là 247 vị tại nhà ông Nguyễn Văn Tường đứng tên vào Tịch Ðạo để khai Ðạo với Chánh phủ.

Tờ Khai Ðạo đến mùng một tháng chín (7-10-1926) mới gởi lên Chánh phủ cho quan Nguyên soái Nam kỳ là ông Le Fol. Trong tờ ấy có 28 người đứng tên thay mặt cho cả chư Ðạo Hữu có tên trong Tịch Ðạo.

Tờ khai ấy làm bằng chữ Langsa, phiên dịch ra như vầy:

 

SAIGON, ngày 7 Octobre 1926.

Kính cùng quan Thống Ðốc Nam kỳ Saigon,

 

Chúng tôi đồng ký tên dưới đây, kính cho quan lớn rõ:

Vốn từ trước tại cõi Ðông Pháp có ba nền Tôn giáo là: Thích giáo, Lão giáo và Khổng giáo. Tiên nhơn chúng tôi sùng bái cả ba Ðạo ấy, lại nhờ do theo tôn chỉ quí báu của các chưởng giáo truyền lại mới được an cư lạc nghiệp. Trong sử còn ghi câu: "Gia vô bế hộ, lộ bất thập di", nghĩa là con người thuở ấy an nhàn cho đến đổi ban đêm ngủ không đóng cửa nhà, còn ngoài đường thấy của rơi không ai thèm lượm.

Nhưng buồn thay cho đời thái bình phải mất vì mấy duyên cớ sau nầy:

 1. Những người hành đạo đều phân chia ra nhiều phe, nhiều phái mà kích bác lẫn nhau, chớ tôn chỉ của Tam giáo đều như một là làm lành lánh dữ và kỉnh thờ Ðấng Tạo Hóa.

 2. Lại canh cải mối chánh truyền của các Ðạo ấy làm cho thất chơn truyền.

 3. Những dư luận phản đối nhau về Tôn giáo, mà ta thấy hằng ngày cũng tại bã vinh hoa và lòng tham lam của nhơn loại mà ra, nên chi người Annam bây giờ đều bỏ hết những tục lệ tận thiện tận mỹ ngày xưa.

Thấy tình thế như vậy mà đau lòng, cho nên nhiều người Annam, vì căn bổn, vì Tôn giáo, đã tìm phương thế hiệp Tam giáo lại làm một (qui nguyên phục nhứt) gọi là Ðạo Cao Ðài hay là Ðại Ðạo.

May mắn thay cho chúng sanh, thiên tùng nhơn nguyện, Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế hằng giáng đàn dạy Ðạo và hiệp Tam giáo lập Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ tại cõi Nam nầy.

Tam Kỳ Phổ Ðộ nghĩa là đại ân xá lần thứ ba, những lời của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế dạy chúng tôi, đều cốt để truyền bá tôn chỉ Tam giáo.

Ðạo Cao Ðài dạy cho biết:

 1. Luân lý cao thượng của Ðức Khổng Phu Tử.

 2. Ðạo đức của Phật giáo và Tiên giáo là làm lành lánh dữ, thương yêu nhơn loại cư xử thuận hòa, mà lánh cuộc ly loạn giặc giả.

Chúng tôi gởi theo đây cho quan lớn nghiệm xét:

 1. Một bổn sao lục Thánh Ngôn của Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế.

 2. Một bổn phiên dịch Thánh Kinh.

Chủ ý của chúng tôi là muốn làm sao cho nhơn loại được cộng hưởng cuộc hòa bình như buổi trước. Ðược như vậy chúng sanh sẽ thấy đặng thời kỳ mới mẻ cực kỳ hạnh phúc không thể nào tả ra đặng.

Chúng tôi thay mặt cho nhiều người Annam, mà đã nhìn nhận sở hành của chúng tôi và đã ký tên vào tờ Ðạo Tịch ghim theo đây, đến khai cho quan lớn biết rằng: Kể từ ngày nay chúng tôi đi phổ thông Ðại Ðạo khắp cả hoàn cầu.

Chúng tôi xin quan lớn công nhận tờ khai đạo của chúng tôi.

Ký tên:  
Mme LÂM NGỌC THANH Nghiệp chủ ở Vũng Liêm.
Mrs LÊ VĂN TRUNG Cựu Thượng Nghị Viện
thọ Ngũ Ðẳng Bửu Tinh (Chợ Lớn).
_ LÊ VĂN LỊCH Thầy tu - làng Long An (Chợ Lớn).
_ TRẦN ÐẠO QUANG Thầy tu - làng Hạnh Thông Tây (Gia Ðịnh).
_ NGUYỄN NGỌC TƯƠNG Tri phủ - chủ quận Cần Giuộc.
_ NGUYỄN NGỌC THƠ Nghiệp chủ - Sài Gòn.
_ LÊ BÁ TRANG Ðốc Phủ Sứ - Chợ Lớn.
_ VƯƠNG QUANG KỲ Tri Phủ sở Thuế Thân - Sài Gòn.
_ NGUYỄN VĂN KINH Thầy tu - Bình Lý Thôn, Gia Ðịnh.
_ NGÔ TƯỜNG VÂN Thông Phán - Sở Tạo Tác, Sài Gòn.
_ NGUYỄN VĂN ÐẠT Nghiệp chủ - Sài Gòn.
_ NGÔ VĂN KIM Ðiền chủ - Ðại Hương Cả, Cần Giuộc.
_ ÐOÀN VĂN BẢN Ðốc Học trường Cầu Kho.
_ LÊ VĂN GIẢNG Thơ toán hảng Ippolito - Sài Gòn.
_ HUỲNH VĂN GIỎI Thông Phán sở Tân Ðáo - Sài Gòn.
_ NGUYỄN VĂN TƯỜNG Thông Ngôn sở Tuần Cảnh - Sài Gòn.
_ CAO QUỲNH CƯ Thư ký Sở Hỏa Xa - Sài Gòn.
_ PHẠM CÔNG TẮC Thư ký Sở Thương Chánh - Sài Gòn.
_ CAO HOÀI SANG Thư ký Sở Thương Chánh - Sài Gòn.
_ NGUYỄN TRUNG HẬU Ðốc Học Trường Tư Thục Ða Kao.
_ TRƯƠNG HỮU ÐỨC Thư ký Sở Hỏa Xa - Sài Gòn.
_ HUỲNH TRUNG TUẤT Nghiệp chủ Chợ Ðủi - Sài Gòn.
_ NGUYỄN VĂN CHỨC Cai Tổng - Chợ Lớn.
_ LẠI VĂN HÀNH Hương Cả - Chợ Lớn.
_ NGUYỄN VĂN TRÒ Giáo Viên - Sài Gòn.
_ NGUYỄN VĂN HƯƠNG Giáo Viên - Ða Kao.
_ VÕ VĂN KỈNH Giáo Tập - Cần Giuộc.
_ PHẠM VĂN TỶ Giáo Tập - Cần Giuộc.

 


 

PHẦN THỨ NHÌ

 1. Các Ðiếu văn, Diễn văn, Châu tri, Bố cáo có liên hệ với Quyền Giáo Tông.
 1. Các văn kiện và chứng tích khai Ðạo ra ngoại quốc.
 1. Giao thiệp giữa Quyền Giáo Tông và chánh quốc Pháp.

 


 

 

Ai điếu Bảo Ðạo Chơn Quân Ca Minh Chương.

Ðiếu
BẢO ÐẠO CHƠN QUÂN CA MINH CHƯƠNG

Qui vị ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thìn (1927).

 

Chư Hiền Hữu, Hiền Tỷ, Hiền Muội,

Từ ngày khai đạo, lần nầy là lần thứ ba tôi vì phận sự nên phải dự tiệc tống chung của ba vị đại đức trong Ðại Ðạo Tam Kỳ. Năm Dần ông Thượng Tương Thanh, Thượng Chưởng Pháp ly trần, ngày mồng 5 tháng 11 mãn phục, năm nay tháng ba Ðức Nho Tông Chưởng Pháp Trần Ðại Nhơn liễu Ðạo.

Ấy là hai vị đại đức bên Cửu Trùng Ðài, ngày nay ông Ca Minh Chương thọ Thiên ân Bảo Ðạo Hiệp Thiên Ðài qui Thánh. Theo thế tình tôi cũng rơi lụy mà tỏ lòng bi ai nơi mộ phần chưa ráo đây. Con người thây phàm xác thịt ai tránh khỏi sự yêu thương, tình chồng vợ đầu ấp tay gối, khó giàu có nhau, cang thường nghĩa trọng, cha con hui hút sớm trưa, công sanh thành dưỡng dục bằng non biển, người đồng Ðạo tất con một cha, tâm hiệp ý hòa, chia vui sớt nhọc, ngảnh lại mấy năm tình ấy rồi xem cảnh hôm nay, người qui Thánh nương bóng Ðức Cao Ðài, kẻ còn lao nhao, lố nhố nơi bể khổ sông mê. Ôi! Gặp cuộc phân ly như thế, không ngăn giọt lụy cảnh sầu bi nầy làm cho ruột thắt gan bào. Anh Bảo Ðạo ôi! Thương vì nhớ mấy lúc cùng nhau hội hiệp, khi thi phú, lúc cờ bàn, nơi Tòa Thánh. Nhớ đến tiếng cợt tiếng cười, thương vì nghĩa, rồi đây xác phàm của người phải ở đồng trống sương gieo, thương vì thế, vì bình bồng, có ai giữ mồ trăm năm, lâu rồi cũng là mồ hoang, cỏ loáng, thương nỗi vợ yếu trông chồng nhìn cảnh sầu khuya với ngọn đèn leo lét, thương cuộc con ngây, bặt vắng lời châu ngọc của cha hiền đức, nhìn nơi đây đồng không mông quạnh, nhớ tới xác phàm anh ở chỗ như thế thì khó lấp cơn sầu, mà nghĩ cho kỹ thì chơn linh anh vẫn còn, vì anh hữu duyên nên gặp Ðạo Trời, rộng mở Tam Kỳ Phổ Ðộ. Mấy năm dư anh đã mượn nâu sòng lánh tục, anh vui cùng sanh chúng. Nay hồn lìa khỏi xác, vẹt ngút mây xanh trông vào cực lạc, an nhàn, non chiều hạc gáy, động tối qui chầu, nghĩ đến đó lấp đặng mạch sầu. Nên tôi mới tỏ ít câu sau đây nhắc công lao của anh đối cùng xã hội.

Tôi xin nhắc một ít công lao của Bảo Ðạo trong đường đời và trong Tam Kỳ Phổ Ðộ. Nguyên anh là người nhao rún ở ấp Thanh Ba, làng Mỹ Lộc Tây, Tổng Phước Ðiền Trung, Huyện Phước Lộc; hồi anh thiếu niên (ấu xuân), gặp nhiều Ðấng nho văn hiền triết, cư trú Huyện Phước Lộc Tây như ông Ðồ Chiểu và ông Cống Quỳnh vân vân ...

Ông Ca Minh Chương cũng là chí Thánh lúc làm Giáo huấn là lo Nhơn Ðạo, mà người cũng gần lo Thiên Ðạo. Anh trường trai giữ giới thọ giáo Minh Sư, có câu kinh: "Bá niên vạn kiếp nan tao ngộ" trăm năm muôn kiếp khó mà gặp mối Ðạo khai. Ông Ca Minh Chương hữu duyên hữu phần, nên lúc Trời khai Tam Long Huê hội. Tôi xin nhắc lại: Năm Bính Dần hội Thượng ngươn tôi cùng hai em Cư, Tắc thọ Thánh chỉ gởi đi phổ độ tại quận Phước Lộc nầy, trước hết khi ấy ông Ca Minh Chương có hầu Ðàn nghe lời châu ngọc của Ðấng Ðại Từ Bi.

Người hữu duyên mau hiểu lời Thánh truyền. Nên người nhập môn cầu Ðạo liền, qua hạ tuần tháng hai năm đó, ba anh em tôi thọ Thánh chỉ xuống Vĩnh Nguyên Tự ở 10 ngày học Ðạo, khi đó có ông Ca Minh Chương cũng theo xuống Vĩnh Nguyên Tự, có một bữa Ðại Từ Phụ khai khiếu cho Bảo Ðạo Ca Minh Chương. Hồi mới khai khiếu ba anh em tôi ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chi hết, tưởng là Ðạo Hữu Chương niên cao kỷ trưởng, mắt mờ mệt nên Ðại Từ Phụ khai khiếu cho sáng láng, ngỏ hầu khi nào Ðại Từ Phụ giáng cơ viết Hớn Tự, Ðạo Hữu coi đọc cho dễ, té ra không phải vậy, mình bàn theo trí phàm, thiệt rất lạc lầm.

Ðấng Chí Tôn khai khiếu cho Chương vẫn để cho người sau phò loan đặng đi phổ độ, không bao lâu người cùng Ðạo Hữu Tươi là hai Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài phò loan đặng phổ độ nhiều nơi, lúc ấy tuy ông Bảo Ðạo sức kém, lực suy mà nhờ huyền diệu thiêng liêng bảo hộ nên người lập công quả.

Nhớ lúc ông dầm mưa trải nắng, thiệp hải đăng sơn, sức suy yếu mà chí chẳng sờn, không kém gì Huỳnh Trung buổi trước, nghĩ mấy hồi ma khảo, người vô tâm ngăn phá Ðạo Trời mà anh cũng thình một dạ, thiệt chí hào kiệt, trí tri dễ núng khiến lụy anh hùng đây. Trước nhờ Ðấng Chí Tôn dìu dẫn hồn anh, đem về cõi thọ.

Ông Bảo Ðạo hồi lúc gần qui vị, linh quang anh thiệt tinh tấn, nhớ đến mấy lời châu ngọc anh than cùng tôi thiệt ruột dường dao cắt, anh nhắc những ân của anh thọ nơi bác tôi, khi anh lo việc hương đảng, anh khiêm từ đến đổi cung tụng, những việc phải của tôi đối đãi với anh, khi anh làm Giáo thọ, ấy nhơn nghĩa anh giữ vẹn, thiệt là anh chí thánh đó, anh than cùng tôi, anh buồn lo vì nhiều kẻ tính riêng, người toan tự lập, còn phận anh thủy chung như nhứt cứ do Tòa Thánh, nay anh về Tiên cảnh xin cũng chung lo giúp trong Ðạo đặng tâm hòa như một, xin anh chứng lòng thảo của mấy em. Hôm nay làm lễ tiễn hành đưa linh hồn anh về Cực Lạc an nhàn Bồng Lai.

Huy Lụy

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


AI ÐIẾU BẢO ÐẠO

Cỡi hạc anh đà tách dậm tây,
Từ nhau oằn oại gánh tình nầy.
Muôn lằn sóng thảm nơi trần tục,
Ngàn dặm bước nhàn tách gió mây.
Cõi thọ anh nương theo huệ bóng,
Thân phàm em trẻ chịu chia bầy.
Vui buồn sớt thảm ơn xưa tạc,
Càng nhớ càng sầu khó giải khuây.

HỘ PHÁP

 

HỌA NGUYÊN VẬN

Hoàng hôn ác lặn xế non tây,
Cách trở xui chi cảnh thảm nầy.
Ðộ chúng xưa từng chia gánh khổ,
Lìa trần nay vội tách đàng mây.
Rừng thiên ngắm chạnh nhà chinh bóng,
Ðảnh túy buồn trông én tách bầy.
Lau lụy ít hàng xin kỉnh điếu,
Tình nồng bao thuở dạ đâu khuây.

THƯỢNG SANH

 

Một giấc nghìn thu vĩnh biệt nhau,
Người trong tri kỷ ruột gan xào.
Âm dương tuy cách xa muôn dặm,
Son sắt còn ghi tạc một màu.
Khóc phụ con hiền trông cửa trước,
Thương chồng vợ yếu dựa hiên sau.
Êm chơn vội bước tìm nguồn Thánh,
Mà nỡ đành quên nghĩa tấc giao.

BẢO VĂN PHÁP QUÂN

 


 

Bài Giảng Ðạo ngày 23 tháng 8 năm Mậu Thìn (dl. 06-10-1928).

BÀI GIẢNG ÐẠO

Nhân kỷ niệm 2 năm ngày làm Tờ Khai Ðạo với Chánh phủ thuộc địa Pháp  (*)
23 tháng 8 năm Mậu Thìn ( 6 Octobre 1928).

 

CHƯ ÐẠO HỮU RẤT YÊU DẤU,
CHƯ ÐẠO TỶ, CHƯ ÐẠO MUỘI,

Tôi rất hữu hạnh vì ngày nay được thay mặt trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đặng thố lộ ít lời nhắc tích ngày kỷ niệm hôm nay.

Máy âm dương chuyển vận, cơ tạo hóa vần xoay, ngày tháng như thoi đưa, ngảnh lại ngày Ðấng Chí Tôn hiệp chúng ta nơi đây đặng lo lập Tờ Khai Ðạo tới nay là hai năm chẵn. Tôi xin nhắc lại cho chư Hiền hữu, chư Hiền muội lãm tường: Ðấng Chí Tôn có dạy:

Bàn Cổ sơ khai nhơn sanh ư Dần cho nên ngày Ðấng Chí Tôn mở Ðạo là ngày mồng một năm Bính Dần. Ngày ấy Thầy sắp đặt mười hai người lo khai Ð.Ð. T. K. P. Ð. mỗi người lãnh phận sự lo đi truyền bá. Bước qua tháng tám năm Bính Dần gần lúc Trung Thu trăng thanh gió mát, tôi cùng hai em Cư, Tắc, cầu nguyện cùng Ðấng Từ Bi xin phép đến bữa nguyệt đáng cho phép sắm lễ cúng Diêu Trì Cung và cầu Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương và chín vị Tiên Nữ hầu bà xin dạy Ðạo. Ðấng Chí Tôn rộng lượng cho cầu Diêu Trì Cung bữa rằm Trung Thu.

Khi cầu cơ thì Ðấng Chí Tôn giáng kêu tôi dạy phải cho môn đệ của Thầy tối 23 tháng 8 tựu tại nhà Ðạo Hữu Tường đây.

Tôi không biết rõ Thánh ý điều tôi vâng mạng cho chư Ðạo Hữu hay lời Thánh truyền tới bữa 23 tháng 8 năm Bính Dần, là ngày 29 Septembre 1926 chư Ðạo Hữu tựu tại đây rồi cầu Ðấng Chí Tôn giáng dạy tôi phải biên tên hết các Nam Nữ lưỡng phái đặng đứng tờ khai Ðạo cho Chánh phủ, khi ấy có mặt tại nơi đàn hết thảy là 240 vị Ðạo Hữu Nam Nữ. Tôi có nạp tên mấy vị ấy tại Chánh phủ, khi tôi dâng tờ khai đạo, là ngày 6 Octobre 1926. Khi ấy tôi có bạch với Ðấng Chí Tôn rằng tôi không có giờ đủ mà đệ tờ khai đạo cho ông Thái Lão Trần Ðạo Quang ký tên, Ðấng Chí Tôn có phán dạy tôi cứ việc đem tên Trần Ðạo Quang vô tờ khai đạo. Ðấng Chí Tôn có phán rằng: "Con cứ đem tên nó vô tờ khai đạo, Ðạo Quang nó không chối cãi đâu mà con phòng ngại".

Thiệt từ ngày ấy, anh cả chúng ta là Trần Ðạo Quang hết lòng sốt sắng vì Ðạo nên Ðấng Chí Tôn phong cho chức Chưởng Pháp trong Ð.Ð.T.K.P.Ð.

Ấy là sự tích ngày kỷ niệm hôm nay. Nhìn mặt nhau đây thì chúng ta thấy chúng ta phản lão hườn đồng, chúng ta trẻ lại hai tuổi, vì chúng ta trở lại thấy việc hai năm trước.

Vậy là ngày vui, ngày quí báu của chúng ta.

Biết vui, biết quí báu chừng nào thì phải biết cái ân huệ của Ðấng Chí Tôn ban thưởng cho chúng ta chừng nấy. Muốn đền ơn quí trọng ấy, phải làm sao? Phải hết lòng vì Ðạo hết lòng tín ngưỡng Ðấng Chí Tôn và chư Phật chư Tiên vì háo sanh, vì cuộc tuần hườn mà gieo mối Ðạo Trời T.K.P.Ð. ngỏ hầu độ rỗi sanh linh khỏi hết trả vay nơi trầm luân khổ hải nầy.

Vì mừng ngày kỷ niệm hôm nay, tôi xin nhắc chư Ðạo Hữu chư Ðạo muội, việc phải lo trong Ðạo.

Nhiều Ðạo Hữu tưởng lầm rằng ngày Ðấng Chí Tôn vì quá thương nhân loại nơi đây, nên gieo truyền mối Ðạo nơi đây, vậy chúng ta cứ ăn chay niệm Phật, thì đắc quả đặng. Nhiều Ðạo Hữu cũng tưởng lầm rằng: Mình hữu duyên hữu phần gặp lúc Ðạo khai, vậy cứ luyện Ðạo thì đắc quả.

Hại thay! Cái tánh cái hạnh phàm phu, sân si ái dục, tham lam, khoe danh cầu tiếng, nhóm lại nghịch lẫn nhau, gièm siểm nhau, lo đứng cho trên người khác chớ không tài liệu biện cho có ích chi cả. Tánh hạnh còn như vậy là tánh chưa thuần dương mà làm sao thành đặng.

Ðấng Chí Tôn hằng nói: "Phần nhiều hữu công mà chưa tận chí, không vì sanh chúng mà giữ phẩm hạnh hoàn toàn, cho nét đường tu của Thầy đã vì các con mà bố hóa..."

Ðấng Chí Tôn vì quá thương nhân loại nơi đây nên cho chúng ta được hưởng cái công khai Ðạo, cái công vẹt ngút mây xanh làm chỗ sáng sủa bạch minh cho bước đường sau nầy cũng do lần dấu ấy mà tầm đến nơi yên tịnh, làm cho khắp cả dân sanh đều được hưởng.

Theo Thánh ý trên đây thì Ðấng Chí Tôn muốn cho chúng ta dìu dắt kết chặt dân sanh nơi vùng Nam nầy đặng cùng nhau chung hiệp, tìm con đường hòa bình, chẫm rãi, lần ra khỏi lối khốn khổ lao lung ở cõi trần nầy, rồi tự toại ngâm câu thái bình. Chừng ấy chim về cội cá về sông, hớn hở, trau lòng thiện niệm mà bước lên nấc thang Thiêng liêng mới đặng.

Ngày nào Ðạo chưa hòa, người chưa đủ sức kềm chế nhau, tương thân tương ái nhau, cho đủ tinh thần mẫn đạt, thương yêu nâng đỡ nhau, Ðạo chưa đủ người ngay chánh hiền lương chỉ nẻo dẫn đường, người Ðạo chưa phủi sự tham danh chác lợi, trong Ðạo chưa biết trật tự kính nhường nhau, thì ngày ấy Ðạo chưa trọn thành, thì chưa một ai mong khỏi nội công mà tầm nơi địa vị Thiêng liêng được.

Thương hại thay! Phần nhiều Ðạo Hữu chưa biết Ðạo là gì? Nếu trong Ðạo mà chưa biết đức nhơn thì bao giờ thành Ðạo nhơn đức được. Là thương xót giúp lẫn nhau, phò nguy tế cấp với nhau, làm âm chất tế độ kẻ nguy cùng.

Mến đức hơn mạng sống của mình. Lòng nhơn phải lấy tánh hiền lương mà dìu kẻ vạy ra chánh ấy là một sự nên làm. Lấy lời cam ngôn mỹ từ, mà khuyên dỗ những kẻ bất bình cho an khuây, lại còn nên làm hơn nữa. Thánh ý muốn cho ta luyện hạnh nết được như vậy thì hòa bình trong Ðạo.

Ngày nào được hòa bình thì cả nhân sanh coi việc hòa bình của chúng ta mà noi theo. Hỏi thử: Chúng ta có làm được muôn một trong mấy điều ấy chưa. Tôi tưởng chắc lỗi thì nhiều, chớ lập chí Thánh thì như mấy lời dạy trên đây chưa có.

Than ôi! Ðã chưa có mà còn tệ hơn nữa là phần nhiều đã xa nền Ðạo cho đến đổi có lời Ðức Lý Giáo Tông trách như vầy: "Người trong Ðạo có số cho đông chớ tâm trung không một mảy chi thành thật; hiệp bề ngoài mà lòng Ðạo chưa thuần, nét thương tâm chưa có, hạnh đức chưa hoàn toàn".

Ngày nào mà Ðạo chưa được hòa, người một Ðạo chưa đồng nhứt tâm, thì đèn rọi thiêng liêng chưa đủ tỏ mà soi cho mấy chục triệu dân sanh nơi đây.

Ngày nào Ðạo chưa hòa, thì không ai được lời Thánh Giáo nữa.

Theo nhân sự làm con mà làm cho ông cha buồn rầu thì cũng thất hiếu! Trong Ðạo mà không hòa thì tự nhiên Ðấng Ðại Từ Phụ cũng sầu não với đám con ngỗ nghịch. Tôn chỉ Ðại Ðạo là đó.

Ngày nay chúng ta thành tâm lập lễ kỷ niệm nầy thì tôi tưởng cũng nên thành tâm mà chọn một người bàn hội cho đủ đạo đức, cho đủ tư cách. Bàn hội ấy hiến công đi dạy dỗ khuyên lơn trong Ðạo Hữu Nam Nữ từ lớn tới nhỏ, phải lo trau giồi hạnh đức như mấy lời tôi thố lộ trên kia. Bàn hội ấy lo cho Ðạo Hữu Thánh Thất Cầu Kho đây, mỗi tuần phải ra công xem xét có việc bất bình trong Họ, thì phải lo phương cứu chữa cho được yên tịnh. Mỗi tuần phải có tờ phúc cho ông làm đầu trong Họ, hay là cho ông Chủ địa phận trong Ðạo.

Tôi sẽ truyền cho mỗi Họ đều sắp đặt như vậy, ấy cũng phương châm chế cho trong Ðạo hòa bình chớ chư Hiền hữu cũng thấy rõ nhiều việc biến trong Ðạo. Trải qua mấy thu rồi, chư Ðạo Hữu, chư Ðạo muội không đặng nghe lời Thánh Giáo, vậy tôi xin đọc một bài Thánh Ngôn của Ðức Ðại Từ Bi dạy Ðạo khi tôi đi phổ thông miền Hậu Giang.

"... Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương

Chư môn đệ và chư nhu nghe:

Chim về cội, nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa thế, chẳng qua là khách đi đường; phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có bền chí mới đạt phẩm vị thanh cao; có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh; lăng xăng xạo xự mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc cũng chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng; mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng của Ðấng cầm quyền thế giái ban cho; dầu thanh cao, dầu hèn hạ, cũng phải gắng làm cho rồi trách nhậm, hầu buổi chung cuộc, hồn lìa cõi trần, đặng đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán; ai giữ trọn bực phẩm, thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn Ðịa Cầu 68 nầy; ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi U Minh Ðịa; để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ; bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên Ðiều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào số luân hồi; vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng. Các bậc Thần, Thánh, nếu chẳng biết mối đạo là phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục, thì biển trần khổ nầy cũng khó mong thoát đặng.

Trời Nam may đặng một yếng sáng của Ðấng Ðại Từ Ðại Bi dẫn khách trần bước lần ra con đường hắc ám, để tránh khỏi bến mê; dụng nâu sồng thế cân đai, mượn khổ tâm thay chung đỉnh, lấy hạnh đức làm nấc thang bước lên tột lừng Trời, vẹt ngút mây xanh, trông vào cảnh thiên nhiên, biết rõ cơ mầu nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã, núi thẳm rừng xanh. Phủi hết muôn sự ở cõi trần vô vị nầy, ấy là một sự khó thi hành của khách phàm tục, mấy ai nong nả tìm đến cảnh thiêng liêng, mà nhiều kẻ lại tìm vào vực thẳm.

Ðạo Trời qua bến tục, đường Thánh dẫn khách trần; nếu chẳng biết thế thời, giọt nước nhành dương hết chờ khi rưới khổ đặng." (**)

Trước khi dứt lời, tôi xin chư Ðạo Hữu, chư Ðạo muội bái lạy Ðấng Chí Tôn và rập cùng tôi tung hô cầu chúc: "Nam Mô Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát, xin bố phước lành cho chúng tôi lo cho tròn phận sự ..."

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 

Phụ ghi:
 
(*) Chúng tôi thêm vào phần nầy để phân biệt với bài giảng tại nhà ông Cả Hồ văn Nhơn.
(**) Nguyên bản của tài liệu, so với Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 ngày 10-01-1927 bài 61 ấn bản năm Nhâm Tý (1972) có sự khác biệt về cách chấm câu. Ðể cho sự nhất thống chúng tôi xin thay thế bằng bài Thánh Ngôn nơi TNHT Q1.

Nguyên bản tài liệu gốc:

" ... Ngọc Hoàng Thượng Ðế Viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương.

Chư môn đệ và chư nhu nghe,

Chim về cội nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa thế chẳng qua là khách đi đàng, phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm. Có bền chí mới đoạt được phẩm vị thanh cao, có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh. Lăng xăng, xạo xự, mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng.

Mỗi bực phẩm đều đặng một vai tuồng của đấng cầm quyền thế giái ban cho. Dầu thanh cao, dầu hèn hạ, cũng phải gắng làm cho rồi trách nhiệm, hầu buổi chung cuộc hồn lìa khỏi trần, đặng đến nơi khởi hành, mà phục hồi công cán.

Ai giữ trọn bực phẩm thì được Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội để vào địa vị thanh cao hơn chốn địa cầu 68 nầy. Ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh phải đi vào nơi u địa để trả cho xong tội tình công quả, cho đến lúc trở về nẻo chánh, đường ngay mà phục hồi ngôi cũ, bằng chẳng biết sửa mình, thì luật Thiên Ðiều chẳng chấm, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bực nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm, vào sổ luân hồi, vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng.

Các bực Thánh Thần nếu chẳng biết mối Ðạo, là phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục thì biển trần khổ nầy cũng khó mong thoát đặng.

Trời Nam may đặng một yến sáng của Ðấng Ðại Từ Bi dẫn khách bước lần ra con đường hắc ám, để tránh khỏi bến mê, dùng nâu sồng thế cân đai, mượn khổ tâm thay chung đỉnh, lấy hạnh đức làm nấc thang bước lên tột lừng trời vẹt ngút mây xanh, trông vào cảnh Thiêng liêng biết rõ cơ mầu nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã, núi thẳm, rừng xanh, phủi hết muôn sự ở cõi trần vô vị nầy, ấy là một sự khó thi hành cho khách phàm tục. Mấy ai nong nả, tìm đến cảnh Thiêng liêng mà nhiều kẻ lại tìm vào vực thẳm. Ðạo Trời qua bến tục, đường Thánh dẫn khách trần, nếu chẳng biết thời thế, giọt nước nhành dương, hết chờ khi rưới khổ đặng."

 


 

Bài Giảng Ðạo ngày 24-8 Mậu Thìn (dl. 07-10-1928).

BÀI GIẢNG ÐẠO

Tại nhà ông Cả Hồ Văn Nhơn Bến Tre
Ngày 24-8 Mậu Thìn (7 Octobre 1928).

 

Chư Quí Ðạo Hữu, Ðạo Muội, chư Thiện Nam, Tín Nữ,

Ðường xa viễn vọng, cách trở ngàn trùng, anh em chúng tôi chẳng ngại ngùng đi đến đây, trước khai đàn cho ông Cả Hồ Văn Nhơn và vợ là Lê Thị Liêng, sau chỉ rõ anh em được biết mục đích tôn chỉ Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Vả chăng hạt Bến Tre đây là chỗ địa linh nhơn kiệt, xuất hiện nhiều nhà thi văn đặc biệt, tôi đâu dám tự phụ tài hay học giỏi mà múa búa trước cửa Lỗ Ban, diễn văn nơi làng Khổng Thánh, nhưng sở dĩ có mấy lời hèn mọn tỏ ra đây mong cho anh em chị em hiểu rõ nguồn cội Ðại Ðạo Tam Kỳ.

Ðạo vẫn rất cao sâu mầu nhiệm, nếu dẫn từ khí Hư vô sanh ra Thái cực, Lưỡng nghi, Tứ tượng vân vân ... thì dong dài và rất khó hiểu cho phần nhiều trong em út chưa rõ Ðạo. Vậy tôi xin cắt nghĩa cuộc tuần hoàn giác thế, nền Ðạo khai và khai tại nước Nam Việt ta cho chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội hiểu rõ đặng có đủ đức tin, ngõ hầu sốt sắng lo hành đạo theo thời kỳ nầy.

Từng nghe: "Thiên Ðịa tuần hoàn, châu nhi phục thỉ".

Từ tạo Thiên lập Ðịa, càn khôn phát khởi tới ngày nay biết mấy muôn mấy vạn lần xuân qua hè lại, thu mãn, đông tàn, nay tới đời Hạ ngươn mạt kiếp cũng gọi là cuối cùng.

Phàm muôn việc đều có thỉ có chung, có khởi có cùng như một ngày một đêm 12 giờ, khởi ư Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi.

Tới Hợi rồi thì phải khởi lại Tý. Mỗi tháng khởi mồng một tới ba mươi cuối tháng rồi khởi lại mồng một nữa. Năm thì khởi tháng giêng đầu năm, rồi lại tới tháng chạp là cuối năm thì phải khởi lại tháng giêng. Mỗi tháng chia ba tuần, mỗi tuần 10 ngày; mỗi năm chia ra tam ngươn: Thượng ngươn, Trung ngươn, Hạ ngươn. Ấy là luật tuần hườn của Trời phân định, việc thế thì cũng phải có tuần hườn vậy. Hồi tạo Thiên lập Ðịa, càn khôn phát khởi rồi cũng phải tới cuộc cuối cùng, như cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng đêm, cùng giờ, cùng khắc v.v... Nên cũng chia ra tam ngươn: Thượng ngươn, Trung ngươn, Hạ ngươn. Mỗi năm trời đất đều lớn hơn ngươn năm trước. Nay tới đời Hạ ngươn hầu bước qua Thượng ngươn khởi lại nên nhân vật đổi dời. Ðạo là tối trọng tối quí trong đời, Ðạo vẫn có trước rồi mới có đời. Ðạo đời đi cặp nhau. Ðạo như cái lưới bao trùm Càn khôn Thế giới, không có việc chi từ lớn chí nhỏ mà ra khỏi Ðạo. Nay vì cuộc tuần hoàn và vì căn bổn háo sanh nên Ðấng Chí Tôn chuyển Ðạo lại.

Dẫn hồi tạo Thiên lập Ðịa thì nội vùng Á Ðông đây văn minh trước, nên từ Bàn Cổ sơ khai, Ðạo cũng khai bên vùng Á Ðông trước, như: Ðạo Phật thì mở khai tại Thiên Trước là Ðức Nhiên Ðăng Cổ Phật, Thích Ca khai Ðạo Phật. Ðại Ðạo là Ðạo Tiên thì Lão Tử khai tại Trung Huê, sau nữa Khổng Phu Tử khai Ðạo Thánh cũng ở Trung Huê là ở miền Á Ðông. Sau lần lần Ðạo trải khắp qua hướng Tây nên Ðức Chúa Giê Su truyền Ðạo Thánh bên hướng Tây. Kế đó Ðạo mới rọi truyền ra khắp năm châu.

Ngày nay là châu nhi phục thỉ, nên Ðại Ðạo phát ra tại Á Ðông nầy. Bởi cớ ấy nên trong bài Khai Kinh của Ðức Lữ Tổ cho hai câu đầu như vầy:

"Biển trần khổ vơi vơi trời nước,
Ánh thái dương rọi trước phương đông... "

Mặt trời mọc hướng Ðông rồi lần lần lặn thì qua hướng Tây Ðạo truyền ra cũng như thế.

Người nước Nam từ cổ chí kim thiệt không có Ðạo, trong nước nhà mà người Nam ta có tâm đạo; người Nam trổi danh khắp địa cầu về bề tín ngưỡng, Ðạo Phật, Ðạo Tiên, Ðạo Nho tuy khai bên Ấn Ðộ và bên Trung Huê, sau người Nam biết đặng cũng hết lòng sùng bái. Ðạo Gia Tô của mấy Linh Mục bên Thái Tây đem gieo truyền bên nước ta thì người Nam cũng kính trọng. Phần nhiều trong người Nam thì hay đi chùa, đi miểu, đi nhà thờ cầu khẩn, vọng tưởng hết lòng, ngưỡng mộ Trời Phật. Người không đi chùa, đi miểu, không đi nhà thờ, thì trong nhà cũng thờ ông bà cha mẹ quá vãng ấy là Ðạo Nho. Mấy bằng cớ trên đây chỉ rõ rằng người Nam Việt tin tưởng Trời Phật, Thánh Thần, tin tưởng chắc rằng chết thì cái xác phàm nầy chết tiêu diệt, chớ linh hồn bất tiêu bất diệt, vì đạo tâm ấy mà trong thời kỳ chuyển đạo nầy Ðấng Chí Tôn thương lòng thành thật của nhơn sanh nơi đây mà khai Tam Kỳ Phổ Ðộ (ân xá lần thứ ba).

Tuy khai Ðạo tại nước Nam mà cũng khởi ư Ðông. Bàn Cổ sơ khai Thiên khai ư Tý, Ðịa tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần. Từ năm Bính Dần, Ðạo phát khai tại Tây Ninh lần lần truyền ra Gia Ðịnh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Chợ Lớn là mấy hạt ở về hướng Ðông. Qua năm thứ nhì thứ ba, Ðạo mới truyền ra mấy hạt hướng Tây.

Trong thời đại Hạ ngươn đây, nhân loại ở thế gian phần đông vì ham cái văn minh vật chất, ham ăn mặc sung sướng, giành giựt cấu xé mồi phú quí, bả vinh hoa, vẻ cân đai, mùi chung đỉnh, mạnh còn, yếu mất đua chen lẫn lộn.

Than ôi! Nhân loại như thế sao khỏi động lòng Trời!

Ðấng Chí Tôn vì háo sanh, đại từ đại bi, thấy nhân loại đang mờ mịt trong vòng hắc ám, lầm đường lạc nẻo, mới khai Ðại Ðạo để độ dẫn chúng sanh thoát khỏi bến trầm luân khổ hải nầy.

Tôi chỉ rõ cho Thiện Nam Tín Nữ biết rằng: Người Nam không Ðạo nhà, mà nay Ðấng Chí Tôn thương tâm đạo chúng ta nên khai Ðạo tại đây. Hồi năm đầu khai Ðạo, Ðấng Chí Tôn có cho ông Nguyễn Thế Vinh cũng là người đạo đức và con nhà nho phong ở tại Chợ lớn một bài Tứ tuyệt như vầy:

"Từ thử nước Nam chẳng Ðạo nhà,
Nay Ta gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nả,
Rằng trẻ noi sau biến hóa già."

Bài Tứ tuyệt nầy chứng tỏ rằng từ cổ chí kim nước ta không Ðạo nhà. Nước mà không Ðạo cũng ví như người ta không hồn, nhà không đạo đức tự nhiên cang thường luân lý phải suy bại.

Ðạo là gì? Ðạo rất cao sâu mầu nhiệm, Ðạo bao trùm Càn khôn Thế giới, không có vật chi, không có việc chi ra khỏi Ðạo, tôi xin diễn tắt rằng hễ có Ðời tức nhiên có Ðạo.

Trong thế sự chia ra hai bên, một bên hữu hình, một bên vô hình. Hữu hình hữu hoại, vô hình bất tiêu bất diệt.

Hữu hình là những vật chi mình rờ nắm được như cái bàn cái ghế, cái xác phàm ta đây là hữu hình, vì ta rờ nắm được, ấy vậy xác phàm ta phải tiêu phải diệt. Còn vô hình như gió như mây, muôn năm ngàn kiếp, gió mây có tận diệt bao giờ, mà có ai bắt gió đón mây cho được. Linh hồn ta cũng như gió như mây vậy bất tiêu bất diệt, nên phải luân hồi chuyển kiếp, tùy theo công quả của ta cấu kết nơi trần thế đây. Hễ hiền thì thăng, dữ thì phải đọa, vay vay, trả trả, y theo Thiên Ðiều phán định, lỗ kim không lọt, một mảy chẳng sai nên Thánh nhơn Ngài có chỉ trong câu: "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu!".

Than ôi! Ít người nghĩ cho kỹ, vì trong cuộc trần thế nầy nhiều bẫy rập, níu kéo chúng sanh đem thân trần cấu gieo miền trầm luân. Ai ai cũng tranh giành nhau trên đường danh bể hoạn, lo ăn ngon mặc đẹp, ở lầu cao gác rộng, nhà dọc dãy ngang, thềm gấm sân hoa, tiêu xài huy hoát. Than ôi! Ðường thế bày trò hư hoại, người bị chôn lấp trong chốn hí tràng qua lại ngựa xe. Than ôi! Nhân loại chỉ biết Ðời, bao giờ nghĩ đến Ðạo, người một Ðạo cùng nhau mà nhiều khi nhìn như kẻ Tần người Việt, trong một làng một xóm với nhau mà coi như cách biển Sở sông Ngô, chỉ bo bo lo cho mình, một mình mình ấm, một mình mình no, một mình mình yên vui, một mình mình sung sướng, từ sớm mai đến tối, từ tối đến sáng, thỏn mỏn lần lựa tháng ngày cứ lo giành giựt, giựt giành, lao thân tiêu tứ. Ít ai nghĩ hồn lìa khỏi xác thì đem theo có một chữ tội với một chữ phước. Người có tu tâm dưỡng tánh biết thương đồng loại biết giữ đạo nhơn luân thì hồn được siêu thăng tịnh độ!

Người ít nhơn đức hơn nữa, đều cũng có làm lành lo âm chất trong khi ở thế, thì được đầu thai lại mà hưởng phước. Còn kẻ vô đạo đức, không kể nhơn luân, chẳng biết thờ kính Trời Phật Tiên Thánh thì phải bị đọa A Tỳ, chịu ngục hình khảo phạt trừng trị những tội ác đã kết ra trên thế sự. Ấy là những việc huyền bí nhiệm mầu trong Ðạo.

Người muốn cho linh hồn khỏi mấy điều khổ nhục ấy, thì phải biết đạo mà trau giồi hạnh đức, phải lo tu tâm dưỡng tánh.

Tu nghĩa là trau giồi tánh hạnh.

Tu không phải từ mơi tới chiều tụng kinh gõ mõ mới gọi rằng tu.

Tu có nhiều bực: Bực Thượng thừa phải ép mình hành xác, phải nâu sồng khổ hạnh, lo làm âm chất, lo công quả cho Trời Phật, chừng quả mãn tìm chỗ u nhàn mà luyện đạo, ấy là bực Thượng thừa. Nếu trong thế gian mỗi người đều phế công việc mà tìm chỗ u nhàn như vậy, thì thế sự nầy phải ấm lạnh, có ai đâu mà lo nhơn đạo.

Con người ở thế mỗi cá nhân đều có phận sự, nếu bỏ phận sự thì thất nhơn đạo mà không Ðạo nào tránh khỏi nhơn đạo cho được. Người hành đạo mà bỏ nhơn đạo, không lo nhơn đạo cho hoàn toàn thì hành đạo vô ích.

Ấy vậy trước hết phải biết Ðạo, là biết có Trời, có Phật Tiên Thánh, phải biết có luân hồi chuyển kiếp. Theo nhơn đạo, trai thì lo tam cang ngũ thường, gái thì tam tùng tứ đức. Trước hết lo tu tại gia, tại thiền, tại thị, lo làm lành lánh dữ trau giồi tâm tánh chơn thành, ấy là tu, đạo làm người nhơn nghĩa lễ trí tín phải giữ hẳn hòi, tam cang phải nắm chặt.

Ở thế phải tùng theo luật thế. Ðối với quan viên chức sắc phải biết bổn phận làm dân, phải nhớ câu sám hối:

"Chớ làm con giặc tôi loàn,
Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà".

Nếu mình sanh rối loạn trong xã tắc, nếu mình không tuân pháp luật thì mình là người loạn, có đạo đức chi.

Ðối với cha mẹ, anh em chị em vợ chồng con cái thì phải biết công sanh thành dưỡng dục là ơn trọng không kể xiết, phải giữ câu hiếu để mà bồi đắp ơn sâu.

Anh em cốt nhục đồng bào, phải giữ chữ thuận hòa cho vẹn.

Vợ chồng nghĩa nặng, đối đáp nhau như cân thăng bằng, giữ được vậy mới trọn nghĩa.

Ðạo làm cha là thay mặt cho Tạo hóa đặng dìu dắt linh hồn ấu nhi trọn bề đạo đức.

Người nào giữ Nhơn đạo cho hoàn toàn thì lo gì không gần Thiên đạo.

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


Phụ ghi: Theo nguyên bản chánh ghi là:

Từ trước nước Nam chẳng Ðạo nhà,
Nay Ta gầy dựng lập nên ra.
Ví dầu ai hỏi sao bao nả?
Rằng trẻ roi sao biến hóa già!

Ðối chiếu lại với Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 Thi Văn Dạy Ðạo bài thi Tứ tuyệt thứ 100 ghi là:

Từ thử nước Nam chẳng Ðạo nhà,
Nay Ta gầy dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nả,
Rằng trẻ noi sau biến hóa già.

Chúng tôi xin căn cứ theo bản in của Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

 


 

Ai điếu Ðức Cao Thượng Phẩm.

Ai Ðiếu
THƯỢNG PHẨM CAO QUỲNH CƯ

Ðăng Tiên ngày mồng 1-3 Quí Tỵ (10 Avril 1929).

 

Quí Ông, Quí Bà,

Chư Ðạo Hữu lưỡng phái,

Ngày mồng một tháng nầy vì phận sự tôi phải đi Nha Mân, qua mùng hai tôi đi Vũng Liêm cùng Hiền hữu Ngọc Trang Thanh.

Lúc thượng lộ lòng tôi bắt buồn bực không kể xiết. Tôi thầm hỏi: "Mình đi lo việc đạo, cớ sao không đặng vui như mấy lần khác?"

Sáu giờ rưỡi chiều tới Thánh Thất Vũng Liêm, có Hiền hữu Thái Thơ Thanh, Thượng Giảng Thanh, Thượng Lân Thanh hành lễ vừa rồi chạy ra liền nói:

- Thượng Phẩm décédé.

Nghe qua dường như sấm nổ, người dầu gan sắt, dạ đồng nghe tin nầy cũng bắt động tình thương xót, huống chi tôi cùng Ðức Cao Thượng Phẩm trong mấy năm dư cùng nhau keo sơn gắn chặt, thọ thánh chỉ của Ðấng Chí Tôn đi phổ thông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Nay: Người ly trần cỡi hạc về quê, kẻ nhơn thế còn lo độ chúng.

Khiến cho ta nghĩ:

Nhiều bậc công hầu vương bá, tài lực biết bao, mà chừng Trời không ngó cũng chác sầu tây.

Nay một Ðấng hiền lương đạo đức, chừng Trời kêu đến phải mau hồi cựu vị.

Ấy chỉ rõ quyền Chí Tôn rất lớn lao vô cực, vô đại, mà thương hại cho những người vô đạo đức không suy xét lời Thánh Hiền: "Vạn ban đô thị mạng, bán điểm bất do nhân".

Ấy chỉ rõ Thiên cơ.

Thời kỳ Thầy lập Ðạo vô vi.

Hồi chưa khai Ðạo nhơn sanh còn phàm, nên mượn xác phàm của Tín đồ, Thầy độ rỗi chúng sanh. Nay Ðạo thành có người lập đặng chí Thánh.

Thượng Phẩm là Ðạo phải trở lại Thiêng liêng chi vị đặng đem các chơn hồn vào cửa Thiên.

Suy xét kỹ đâu dám để dạ ưu phiền.

Trách là trách trong Ðạo còn nhiều người tật đố làm cho trong Ðạo nhiều phen bất hòa, khiến thuyền Bát Nhã gần ra khỏi bến.

Than ôi! Nhiều người lấy sức lực phàm phu, không lòng từ bi bác ái, giành xé nhau vì chút quyền vô vị nơi trần thế đây mà làm cho lắm người tâm thành trí vẹn, may chút nữa phải mỏi lòng đạo đức.

Than ôi! Một năm qua rồi nhìn Ðền Thánh như cảnh sầu bi, xem nền Ðạo giống nhà vô chủ!

Kìa cây sầu lá xủ!
Nọ cỏ úa sương gieo!

Thiên ý muốn một điều là phải ăn năn sám hối, ai có lỗi mau mau tự hối cải, tập từ bi bác ái nhịn nhục nhau thì Ðạo mới hòa.

Thầy chỉ rõ: Thiên cơ đã định đều cũng kết một cuộc tương thân tương ái.

Tuy Thượng Phẩm về cùng Thầy là nơi phước hạnh không chi sánh kịp.

Non chiều phụng gáy,
Ðộng Thánh qui chầu.
Là nơi u nhàn cực lạc.

Song nhìn còn tại thế: Một Từ Huyên bóng xế trăng lờ, lại gặp cảnh tre già khóc măng, nhớ con thảo biết bao tình thảm thiết.

Vợ hiền lương lẻ bạn giữa đường,
Mà cuộc gia thê trăm bề quạnh quẻ.
Không xiết nỗi thương!

Ôi! Chiếc nhạn kêu thu cũng là một cảnh sầu nơi trầm luân khổ hải nầy.

Một con thơ còn bơ vơ nơi đất khách, sau dầu bước đặng thang mây, vinh qui bái tổ, ôm Tháp nầy khóc than.

Nhớ cha hiền đà cỡi hạc qui Tiên,

Mẹ góa con côi trăm bề eo hẹp.

Ấy gương nâu sòng chập chồng trên một nền nhà đạo đức.

Ðạo lập thành người chí Thánh đâu ngỡ ngó ngơ.

Hỡi ôi! Thương thay!

THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Lễ phát thưởng học sinh Ðạo Ðức Học Ðường, ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Tỵ (dl. 18-08-1929).

Tòa Thánh, ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Tỵ (dl. 18 Aout 1929).

Lễ phát thưởng cho học sinh Ðạo Ðức Học Ðường

 

Chư Ðạo Hữu lưỡng phái,

Bóng thiều quang nhặt thúc, cuộc ngày tháng lụn qua, Mậu Thìn bước sang Kỷ Tỵ, nay trót ba năm dư, lần tay tính Lễ Trung Ngươn đây là Lễ Trung Ngươn thứ ba. Thiên Ðịa tuần hườn, chia ba ngươn dựng lại, mỗi năm cũng chia ra ba ngươn, cũng như người có tam tiêu, ai biết điều lành chánh lý cũng tùy âm dương vận chuyển, được một điều nên biết trước là đường Ðạo lắm chông gai, hằng ngày lo lắng, bước từ bước gìn cho chặt bước.

Ngoảnh lại, ba năm trước chúng ta là một lũ con hoang, lớn nhỏ mê đường danh lợi, sa đắm trầm luân đã đến đỗi, khi biết hồi đầu toan trở bước, mà chẳng có nhà thọ truyền chánh giáo. Trời hằng thương con dại biết bao, mới vận trù thiết kế lập thế độ nhà Thiền, mượn cảnh Chùa Gò Kén cheo leo, lập Pháp Chánh Truyền mà khai Ðại Ðạo, mười bốn tháng mười (14-10) năm Bính Dần sang năm Ðinh Mão lúc hạ tuần Thượng ngươn, đất bằng sóng dậy. Trời đương thanh bạch, khiến ngút tỏa mây giăng, trong mối Ðạo hằng mang ách nạn, vì có đơn vào nơi Chánh phủ. Bốn muôn dư đồ đệ của Ðấng Chí Tôn lòng dạ ủ ê, ngồi nhìn cảnh non sầu tuyết xủ, giọt lụy tuôn dầm.

Ðêm 13 tháng 2 năm Ðinh Mão (1927) quả Càn Khôn, cốt Phật Tổ, Tòa Bát Quái, Tượng Ngũ Chi, vậy phải dời đi hết. Ðức Lý Giáo Tông truyền dạy mua đất Long Thành, cất chòi tranh, y lời Ngọc Trang Thanh khẩn vái, thảm thiết bấy đêm dời cốt Phật, trời vần vũ tỏ cuộc bi ai, thương bầy con đỏ, đất rung rinh dường đưa cốt Phật qua miền Chùa mới, từ Gò Kén qua tới đây Ðạo Hữu Nam Nữ lao nhao, lố nhố, chen chật đường sá sáng đêm, qua tảo Thìn chư Phật được yên nơi yên chỗ, đều cũng ở ngoài rừng trống, dãi nắng dầm mưa. Kế đó người phá rừng, đánh gốc bứng chồi. Kẻ dỡ gỗ, đánh tranh, tạm một lều tranh che cốt Phật. "Mái tranh thưa thớt, bóng trăng rằm giọi thấu lòng son, vách tre xịch xạc, ngọn gió thổi lồng tạt sương trắng". Ấy cảnh chùa nguồn Ðại Ðạo hồi năm Ðinh Mão, còn kể chi sao xiết, việc đắng cay ngăn đường đón ngõ, như mường tượng phần nho khanh sĩ.

Ôi! Khi ấy, thương bấy chí hào kiệt trí tri chẳng núng, ngày nay nhìn mặt anh hùng nước mắt lại nhỏ sa, tuy mạch sầu như thế. Nhưng Thượng Ðế lắm phen độ chúng sanh qua khỏi tai nàn, cảnh chùa rách Phật vàng chỉ rõ. Tuy tạo phạo chùa tranh, trong Ðạo thật là rất thạnh hành, thảy thảy đều trọn câu Phổ Ðộ; tôi hằng nhớ lễ Trung Ngươn năm Ðinh Mão, nhũ người đến dư muôn, sang Mậu Thìn cuộc tuần hườn cơ tạo hóa vần xây, mà cuộc thạnh suy khiến cái dây liên ái Thầy ung đúc bấy lâu, thế ý cũng muốn lơi. Máu anh hùng không phai lợt, kế tà quái xen vào, xem đường Ðạo thể như dừng bước, người cậy sức, kẻ lại khoe tài, tranh quyền lấn bước, khiếm trật tự, mất khiêm cung, Ðạo rấp lạc đường, người hành Ðạo gần xa Thánh Giáo, kẻ muốn tẻ nẻo, người toan tự lập, đem thế lực phàm phu, đánh đổ lẫn tâm thành, đức vẹn, người hành Ðạo chẳng tôn ti thượng hạ, tranh lấn chẳng khác nào như nước không Vua, như nhà vắng chủ.

Tòa Thánh đìu hiu không người lui tới... trong buổi ấy:

Trống Lôi Âm giéo giắc như khải cơn sầu!
Chuông Bạch Ngọc rền rang dường khêu mạch thảm!

Trách bấy những người gieo ác cảm, làm cho Trời đổ lụy đòi phen, thương bầy con dại cấu xé tranh đua chẳng hòa theo Thiên ý.

Nay Thầy chấn chỉnh nền Ðạo, kêu Chức Sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng có trách nhiệm lớn lao về Tòa Thánh vun trồng cây đức, ba tháng nay nhờ Thiêng liêng giúp sức, cùng anh em xây cật đâu lưng lo chấn hưng chơn Ðạo trở nên thạnh hành, cất tiếng than với người ngoan ngạnh, lỗi một thuở làm chênh nghiêng nền Ðạo. Thiếu chút nữa thuyền Bát Nhã dang ra khỏi bến, nhờ ơn trên Ðại Từ Phụ quá yêu tha lỗi trước, dắt dìu lại nữa, khuyên từ đây phải rèn lòng cải sửa lỗi xưa, bỏ tánh tự kiêu, tự bạo mà trau giồi đạo đức. Vậy rán nhớ các việc hồi năm Mậu Thìn kiêng dè chừa lỗi, nên mấy vị Giáo Hữu, mấy em học sinh, cùng nhi nữ. Trong mấy năm dư Ðạo nghèo, nên mấy em chịu phần hui hút, còn mấy anh đây lại bị kẻ thúc người đè, cũng không săn sóc mấy em trẻ dại, để mấy em chiu chít như gà kia mất mẹ.

Ít người xét cổ suy kim, mới biết rằng Tôn Giáo nào cũng nhờ học thức mà thìn mối Ðạo, truyền Chánh Giáo mới đặng tròn câu phổ độ. Ðạo nghèo đồng tiền eo hẹp, còn thầy giáo huấn không một đồng lương, lại thêm ngày ngày dạy dỗ ấu nhi, phải làm công quả vui cùng sanh chúng, học sinh Ðồng nhi Nam Nữ tập viết bằng lá buông, chỗ ngủ lấy ván sạp làm giường, bề ăn uống tương rau hẫm hút. Ba năm dư mới rảnh chút thì giờ, mấy anh đây mới lập trường mà phát thưởng, lễ đơn sơ để dạ yêu thương, giục mấy cháu hết lòng lo đạo đức.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Lễ Kỷ Niệm Khai Ðạo, ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (dl. 14-11-1929).

Bài Diễn văn của Thượng Ðầu Sư
VỀ LỄ KỶ NIỆM KHAI ÐẠO

Tòa Thánh, ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (1929)

 

Chư Ðạo Hữu lưỡng phái,

Trung Ngươn vừa mãn, Hạ Ngươn vừa qua. Hôm Trung Ngươn tôi đã có nhắc ngày Ðấng CHÍ TÔN hoằng khai Ðại Ðạo Tam Kỳ gieo truyền Chánh Giáo là ngày 15 tháng 10 giờ Tý năm Bính Dần (1926).

Chúng ta biết noi gương hiền triết, cổ nhơn, vầy cùng nhau phủi bụi phồn hoa, đặng tùng theo Tam Giáo là kể từ ngày 15 tháng 10 năm Bính Dần, nên lấy ngày Lễ Hạ Ngươn đây làm lễ kỷ niệm ngày Ðấng CHÍ TÔN hạ trần tại vùng Nam ta đặng hoằng khai Chánh Giáo để gieo truyền hậu thế.

Xuân qua, hè lại, thu mãn, đông tàn, cuộc tuần hoàn kim cổ, cổ kim, nhơn sanh chung hưởng Thiên ân biết bao.

Hại thay! Ít người hiểu riêng rằng có Thiên lực trợ thế, nên ngày nay cõi dinh hoàn đặng tấn hóa nguy nga, văn minh đồ sộ; hiềm một nỗi nữa là tánh phàm lòng tham không đáy, nên đường đời sanh trăm mối tơ vò, ách nạn không xiết kể.

Từ Hiên Viên Huỳnh Ðế chí dĩ Hạ Ngươn, biết bao nhiêu cuộc tuần hoàn thạnh suy bỉ thới. Xem lắm nghiệp bá đồ vương dựng nền Võ trụ mà rốt cuộc lòng tham tràn nhẫy, tánh bạo ngược lẫy lừng, làm cho nhơn sanh đồ thán. Ðấng Chí Tôn (Hóa công) đòi phen đổ lụy phải lập cuộc tang thương trừng trị, vì câu: "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo". Xét cho kỹ Tần Thỉ Hoàng tìm thuốc trường sanh lòng muốn giữ chặt ngôi muôn thuở; ngăn Hồ Lỗ, lập Vạn Lý Trường Thành công sanh mồ hôi giọt nhỏ. Cảnh Ðế Thiên Ðế Thích to tát biết bao, vạn quốc nhận vào cơ xảo tuyệt thế. Gian hùng mưu sâu quyệt kế ai bằng Lữ Bất Vi mà rốt cuộc rồi vi cũng vơ vi.

Hào kiệt sức năng cử đảnh, ít sánh Sở Bá Vương sau cũng dâng thủ cấp cho Ô Giang Ðình Trưởng. Nào Vạn Lý Trường Thành, Ðế Thiên Ðế Thích bền chặt cổ kim ít có, mà cũng hóa ra cuộc thành xiêu vách ngã, cỏ loáng rêu phong; Lữ Bất Vi cùng Sở Bá Vương lịch sử ngàn năm đều nêu danh ác.

Người trong vòng Trời Ðất chẳng nên cãi quá lòng Trời, vì Tạo Hóa rất công, lòng Trời vô tận.

Tôi xin nhắc lại lời Thánh Giáo của một vị Langsa hồi thế kỷ 18e Siècle, Malherbe a dit: "Vouloir ce que Dieu veut c'est la seule science qui nous mettre en repos".

Theo ý Trời muốn là phương châm hay cho làm cho chúng ta êm tịnh. Lời ông hiền triết nầy cũng như lời Thánh trong sách Nho: "Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong".

Một kiếp con người tựa như giấc Huỳnh lương, thì giờ ngắn ngủi, phải tùy theo phận sự trả nợ cho Ðấng Hóa Công, phải tùng chánh lý, từ côn trùng thảo mộc tới bực nhơn sanh các tư kỳ phận, bởi có câu: "Nhứt toán họa phước lập phân". Hại thay cuộc chen lấn ở cõi trần thường giục lẫn người thây phàm hay tự bạo tự kiêu, ít suy, ít nghĩ; còn nơi vinh hoa phú quý thường ngăn cản đường tu, cân đai lòe loẹt hay buộc chặt xác phàm.

Bởi vậy bốn năm dư chuông Thánh truy hồn, thuyền Bát Nhã đổ bến mê tân chờ rước khách trần, hầu tế độ kẻ vô phần không phước, phần nhiều vì mắt thịt với trí phàm xa không thấu đáo Ðại Ðạo Tam Kỳ mà chưa trọn hiểu, tánh vẫn còn mờ hồ kết thêm tội lỗi, vào đường tu mà chưa cổi tánh phàm, còn tranh tranh lấn lấn chức quyền mọn trong Ðạo. Ít người khắc kỷ tu thân, vùi lấp cho chúng sanh mà còn lấn người trong nền Ðạo, mến chỗ cao sang quyền thế như hồi trần thế. Ðã lánh chốn phồn hoa đem gót ngọc dựa cửa thiền, phải rán ngăn ngừa tục lự, mắt ngơ tai điếc, diệt tận phàm tâm trau giồi hạnh đức, cầu khẩn Ðức Từ Bi rưới giọt nhành dương, giục tắt lửa lòng, hằng ngày lo tụng kinh cầu sám chuộc tội tiền khiên nên danh hiền triết.

Mong thay! Mong thay!

THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Châu Tri số 66 ngày 28-12-1930.

TÒA THÁNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
----- (Ðệ Ngũ Niên)
Số: 66
 
Tòa Thánh, ngày 28 Décembre 1930.

 

Châu Tri cho chư Hiền Hữu Ðầu Quận Ðạo, Ðầu Họ Ðạo và chủ Thánh Thất.

 

Chư Hiền Hữu,

Từ cổ chí kim trong Tôn Giáo nào cũng phải có trật tự lễ nghĩa.

Trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đã có định:

 1. Trách nhậm của mỗi Chức Sắc.

 2. Kinh sách, Châu Tri, tờ giấy chi cũng do nơi Tòa Thánh ban hành ra cho Ðầu Quận, Ðầu Họ và Chư vị Chủ Thánh Thất do theo mà bố cáo cho Ðạo Hữu thông hiểu.

Mới đây nhiều Chức Sắc không có quyền ban hành việc chi cho chư Hiền Hữu, tự do không tuân luật Ðạo, in kinh sách lấy danh Ð.Ð.T.K.P.Ð. để trên bìa sách mà gởi cho chư Hiền Hữu, ấy là một việc làm cho rối loạn trong nền Ðạo.

Ðức Lý Giáo Tông đã ban hành rành rẽ cho ba vị Chánh Phối Sư Nam Phái và Nữ Chánh Phối Sư lo hành chánh.

Vậy từ đây giấy tờ, kinh sách chi không phải tôi hay là ba vị Chánh Phối Sư ký tên và có đóng dấu của mỗi Phái (Ngọc, Thượng, Thái) của Ðấng Chí Tôn định; và tờ giấy Châu Tri của bà Chánh Phối Sư Nữ Phái Hương Thanh thì bà ký tên và con dấu của bà.

Không phải mấy vị trên đây ký tên và con dấu ấn tích thì đừng tuân theo và đừng nhìn là tờ giấy của Chức Sắc trong Ðạo.

Xin Chư Hiền Hữu lưu ý và phát Châu Tri nầy cho Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự bố cáo cho Chư Ðạo Hữu lưỡng phái biết mà ngăn ngừa những người vì ganh hiền ghét ngõ mà muốn phân chia con cái của Thầy, không khác nào như phân thây xẻ thịt của Thầy.

Nay kính,

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Bố Cáo cùng chư Ðạo Hữu.

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

 

BỐ CÁO
CÙNG CHƯ ÐẠO HỮU

Nay là buổi Thiên Ðịa tuần huờn, hoằng khai Ðại Ðạo, Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế, vì thương nhân loại, rộng mở Ðạo Trời, để dìu dắt sanh linh vào đường đạo đức, hầu hưởng phước về sau.

Trót một năm trường, chúng ta đã chẳng nài khó nhọc, ra công phổ độ khắp nơi, mong sao cả dân chúng cải ác tùng lương mà chung hưởng ngày Nghiêu tháng Thuấn.

Nay Ðại Ðạo lập thành, Tân Luật đã ban ra, chúng ta cứ do theo đó mà hành đạo.

Về phần Thiên Ðạo, phải hết lòng thành kính Ðức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải gắng trau giồi đức hạnh, dưỡng tánh tu tâm mà hồi minh khử ám.

Còn về phần Nhơn Ðạo, ta phải tuân theo phép nước, giữ phận thần dân, làm lành lánh dữ, mỗi mỗi phải do luật pháp mà cư xử, sưu lo thuế đóng, kính trọng quan viên, giúp nạn kẻ khó.

Xin nhớ mấy câu trong Kinh Sám Hối đây cho lắm:

Chớ làm con giặc tôi loàn,
Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà.

Trong Ðạo Hữu mới nhập môn, có một ít người chưa rõ tôn chỉ tối cao tối trọng của ÐẠO TRỜI buông lời đồn huyễn rằng: Vô Ðạo rồi thì tùng LUẬT ÐẠO mà thôi, khỏi chịu dưới quyền QUỐC PHÁP.

Lời đồn huyễn ấy rất trái lẽ, tuy tu hành mặc dầu, chớ không ra khỏi luật pháp Chánh Phủ đặng. Làm đến bực Hòa Thượng mà có tội cũng chẳng khỏi bị xử theo luật hình mà được.

Về phần tin tưởng tự do, tôi cũng nên tỏ cho chư Ðạo Hữu hay rằng: Không ai đặng phép ngăn cản chúng ta trong việc phụng thờ TRỜI PHẬT. Ta tin tưởng Ðức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ, ta sùng bái Ngài, không một ai phạm đến quyền tự do ấy của ta được.

Chớ nghe đồn huyễn rằng Chánh Phủ bắt Ðạo mà sợ, rồi dẹp Thiên Bàn, cuốn THÁNH TƯỢNG, ấy là một điều đại tội cùng TRỜI PHẬT đó.

Chánh Phủ Ðại Pháp rất công, ai làm lành được bề êm tịnh, ai làm dữ bị tội tù, chúng ta tu là lo làm lành, mà đã lo làm lành thì bị tội nỗi gì?

Nếu Chánh Phủ muốn ngăn cấm điều chi thì chạy tờ Châu Tri, dán Yết Thị khắp nơi cho nhơn dân rõ biết, đâu đó phân minh, đường đường chánh chánh.

Còn nếu không có Châu Tri cùng Yết Thị thì xin chư Ðạo Hữu chớ vội tin mà lầm mưu kẻ nghịch Ðạo.

Trong chư Ðạo Hữu thảng như có ai bị cường quyền áp chế về việc phụng thờ THƯỢNG ÐẾ, xin mau mau gởi thơ cho tôi. Tôi sẽ dụng hết công tâm kêu nài cùng Chánh Phủ để làm cho kẻ ấy biết trọng quyền tin tưởng tự do của chúng ta.

Nay kính,

LÊ VĂN TRUNG
Thiên ân
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Ai điếu Phối Sư Thái Bính Thanh.

Ai Ðiếu
PHỐI SƯ THÁI BÍNH THANH (Rạch Giá)

 

Quí Ông, Quí Bà, chư Ðạo Hữu lưỡng phái,

Tôi vẫn biết miền Kiên Giang có lắm hiền triết thi văn đặc biệt, tôi đâu dám múa búa trước cửa Lỗ Ban, đọc văn nơi làng Khổng Mạnh.

Vì phận sự trong nền Ðại Ðạo, nên xin lỗi Quí Ông, Quí Bà, cho phép tôi thay mặt chư Hiền Hữu lưỡng phái, tỏ ít lời tâm huyết đưa Hiền Hữu THÁI BÍNH THANH nhàn du Tiên Cảnh. Ðất bằng sóng dậy, nền Ðại Ðạo chuyển xây, trên Tòa Thánh đêm 16, ve ngâm sầu lác đác, kế trưa 17 một mảnh giấy xanh đem tin báo rằng: Anh Phối Sư Thái Bính Thanh liễu Ðạo.

Ðoái Ðiện Bà non sầu tuyết xủ,
Nhìn Thánh Ðịa cây ủ lá rơi.

Chiều năm giờ nơi Bửu Ðiện người cầu kinh không ngăn giọt lụy.

Hỡi ơi! Gương vỡ bình tan!

Châu trầm ngọc nát!

Tưởng câu, nhứt đán mà ngậm ngùi, nghĩ chữ vô thường càng bát ngát, những tưởng trăm năm tuổi hạc, truyền nhơn luân rải khắp non sông, nào hay đâu một phút bóng câu, đem hồn phách gởi theo mây gió, đã biết người tu hành coi qui liễu hằng như Ðạo mở.

Nhưng mà, tình Ðạo Hữu nhìn biệt ly lòng dường muối xát.

Nhớ Linh xưa:

Ý tứ từ hòa, tánh tình liên lạc, nghĩa lân cận không kiêu không hãnh, gặp kẻ nghèo chẳng nỡ làm lơ, tình anh em cư xử chẳng dễ, chẳng khinh, thấy lúc ngặt không hề phai lạt. Lúc khai Ðại Ðạo Tam Kỳ, Thầy dạy làm Quả Càn Khôn. Nhớ anh! Nào ra công, nào tốn của, hiệp cùng Ðạo Hữu mới hoàn thành, khi lập Tân Pháp Chánh Truyền, Thầy bảo lập Tân Luật, nhờ anh, nào sắp ghế, sắp bàn hội với Thiên Phong mới kết tác, buổi dọn đất Tổ Ðình, Thầy chỉ phương hướng cho anh đo độ thước tấc mới thành một cảnh thiên nhiên, khi dựng hình Phật Tổ, Thầy nhắm chỗ cho anh sắp phương hướng mới nên một nền địa hượt.

Ôi! Trước mặt đây, con khóc cha, cha sao nỡ biệt ly, day lưng lại vợ khóc chồng, chồng bao đành phân cách, cảnh dường nầy, anh há vội tách gió lướt mây, tình dường ấy, anh bao đành tầm Tiên cỡi hạc. Thôi! Mây bay vì gió hết nỗi nì nằng, trăng án vì mây, không cùng than thở.

Ô qua, thố lại, cuộc hằng đổi xây, vật đổi sao dời, vân cẩu bóng câu thường tan tác. Vậy thì đồng đạo chẳng chi là trọng, nguyện cho linh hồn tảo đắc siêu thăng, cầu cho được sớm tiêu diêu nơi cõi thọ.

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Châu Tri Xuân số 3 ngày 20-12-Canh Ngọ (dl. 07-02-1931).

TÒA THÁNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
----- (Ðệ Ngũ Niên)
Số: 3
 
Tòa Thánh, 20 tháng chạp Canh Ngọ (7 Février 1931).

 

Kính cùng:

- Chư vị Chủ Thánh Thất,
- Chư vị Ðầu Họ Ðạo,
- Ðầu Quận Ðạo,
- Chư Chức Sắc Thiên Phong lưỡng phái,
- Chư Ðạo Hữu Nam Nữ,
- Chư Hiền Hữu, Ðạo Tỷ, Ðạo Muội,

 

Vừng nhựt nguyệt vần xây,
Bóng thiều quang nhặt thúc.

Ngảnh lại hứng xuân Canh Ngọ chưa đặng bao lâu, nay đã sắp sang Tân Mùi, nền Ðại Ðạo bước qua năm thứ sáu.

Công trình Chư Ðạo Hữu biết bao:

Lắm phen vày vò thân thể, hằng buổi mòn mỏi tinh thần, đặng khuyến nhủ nhau làm lành lánh dữ, cải ác tùng lương, giữ dạ sắt đinh thờ Trời, kỉnh Phật.

Tôi thay mặt Hội Thánh cảm tạ công trình của Chư Ðạo Hữu và hết lòng cầu nguyện Ðấng Chí Tôn ban ơn lành cho Chư Ðạo Hữu lưỡng phái.

Rồi kế đây, đông mãn, xuân sang, chầu lễ Ngươn Ðán, Hội Thánh chúc mừng Tân xuân cho cả thảy chư Ðạo Hữu lưỡng phái.

Chúng ta vui mừng vì có Ðức Lý Giáo Tông cầm quyền. Chúng ta cầu nguyện xin Ngài đem sức Thiêng liêng giúp anh em chị em chúng ta siêng năng sốt sắng đặng mau lập thành Chơn Ðạo.

Tôi chúc mừng cho anh em, chị em, tinh thần minh mẫn, hết lòng hòa nhã, thảo thuận, đặng trông vào cảnh thiên nhiên, biết rõ cơ mầu và lo vun trồng cây đức, độ rỗi nhơn sanh lo làm lành, tránh được hung ác, lánh xa cuộc loạn ly làm cho đổ máu nhơn sanh, khiến cho Thiên sầu Ðịa thảm.

Làm sao cho cảm lòng Trời,
Sửa cơn ly loạn ra đời an vui.
Sửa thế nguy ra an mới vẹn,
Lấy từ bi, vun quén cây nhân.
Ðừng ham gây oán chác hờn,
Phải hơn đạo đức chớ hơn tài tình.
Chi chi cũng có khuôn linh ...

Nay kỉnh đốn,

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Châu Tri số 11 ngày 15-2-Tân Mùi (dl. 02-04-1931).

TÒA THÁNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
----- (Ðệ Lục Niên)
Số: 11

CHÂU TRI

- Cho Chư Chức Sắc Thiên Phong,
- Chư vị Chủ Thánh Thất,
- Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự,
- Chư Ðạo Hữu lưỡng phái,

 

Chư Hiền Hữu,

Trong 5 năm rồi, nền Ðại Ðạo biết bao khổ não truân chuyên mà tai nạn còn chưa dứt!

Ôi! Mới rồi đây, trong bị Tà quyền tàng ẩn, xô cho chúng ta dang nhau, kẻ tính độc quyền, người toan tự lập, cắn rứt nhau như kẻ khác nhà, gà riêng ổ.

Ngoài người chưa rõ chơn lý Chánh Truyền của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, lại nghe nội công, vì hờn riêng mà phản đối, nên đem lời kích bác Thánh Giáo.

Ấy cũng một hồi thử thất, một lúc khảo căn tu. Khuyên chư Ðạo Hữu chớ sờn chớ rúng, bền lòng chặt dạ, dìu dắt nhau qua khỏi sông mê.

Ðạo khai để tạo thế, sửa đời. Có thiếu mới có tạo, có hư mới có sửa. Vậy thì cái khổ tạo thế, sửa đời vẫn là phận sự của chúng ta đã hẳn. Phải biết phận mình mới an tâm, tỉnh trí, liệu thế chuyển xây. Ðã khó ắt có hay đã gay thì có thuận, bền chí xem mảy mún cơ đời.

Ðã lâu rồi Ðức Lý Giáo Tông cho biết cuộc biến của Ðạo ngày nay.

Xin xem bài thơ dưới đây thì rõ:

Màn trời đặng vẹt ngút mây trương,
Bước đến đài hoa thấy tỏ tường.
Ngọc sáng non Côn đà gặp nẻo,
Lối mòn động Bích chớ lầm đường.
Chánh tà hai nẻo tua tìm chước,
Hư thiệt muôn phần gắng định phương.
Mê tỉnh chuông khua, phân biệt tiếng,
Rừng thiền nô nức loáng mùi hương.

Kế đây tôi xin nhắc Chư Hiền Hữu:

Lời chê bai kích bác là thường tình, thế sự, mình cứ mắt ngơ tai điếc, lo tuân theo y Tân Luật mà hành đạo thì đủ rồi, vì Tân Luật làm cơ qui nhứt của Tam Giáo.

Kể từ ngày ban hành Tân Luật Ð.Ð.T.K.P.Ð., thì Ngọc Hư Cung và Lôi Âm Tự đã bác Cựu Luật và Cổ Pháp.

Tôi xin sao lục Thánh Ngôn của Thầy hồi năm Bính Dần ra sau đây, xin Chư Hiền Hữu coi và chiêm nghiệm thì hiểu rõ cái tôn chỉ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ:

 

Ngày 14 tháng 7 năm Bính Dần
Ðàn tại Vĩnh Nguyên Tự

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ Chư Môn Ðệ,

Lịch: Mời cả Chư Môn Ðệ Minh Ðường của Thầy ra nghe dạy.

Cười ... Các con đừng quấy tưởng rằng vì chia Phái, mà riêng Ðạo. Thầy cắt nghĩa các con nghe.

Nguyên từ buổi bế Ðạo, tuy Chánh Pháp ra cũ mặc dầu, chớ kỳ trung thọ đắc kỳ truyền, luật lệ tuy cũ, chớ Ðạo vẫn như nhiên, do công đức mà đặng đắc Ðạo cùng chẳng đặng, nhưng mà có một điều là Ngọc Hư Cung bác luật, Lôi Âm Tự phá cổ, nên tu nhiều mà thành ít. Vì vậy cho nên các con coi thử lại từ hai ngàn năm nay bên Á Ðông đã đặng bao nhiêu Tiên, Phật. Các con duy biết có một mình Huệ Mạng Kim Tiên mà thôi. Mạng đổi, chớ luật lệ chưa hề đổi, vì vậy, Thầy buộc các con tùng Cựu Luật, đặng qui phục Tam Giáo làm một.

Các con coi nghĩ sự tu hành khổ hạnh dường nào, đời mạt kiếp nầy dữ nhiều lành ít. Nếu Thầy chuyển pháp lại, thì chưa ai tu đặng trọn Ðạo, nên Thầy lựa Ngọc Ðầu Sư trong hạng thiếu niên mới có đủ công phổ độ. Trong phần nhiều các con chưa vừa lòng cho LỊCH ngồi địa vị ấy, cho nên có điều cản trở trong sự truyền Ðạo. Thầy cũng nhìn như vậy, song vì tiền kiếp LỊCH là nhờ đức TIỂNG, nên Thầy mới phú thác cái trách nhiệm tối đại ấy cho nó. Các con đều có Chức Sắc chẳng lớn thì nhỏ, đều thọ Thiên Phong nơi Thầy.

Cứ giữ gìn phẩm vị các con, nhưng Thầy có một điều yếu thiết là cầu các con lập nhiều công quả nơi trường Thầy sáng tạo cho khỏi phế hủy nửa chừng. Các con khá gìn luật lệ cho tới ngày Thầy lập thành Tân Luật. Thành cùng chẳng thành, cũng do tại nơi Thầy. Ðương lúc Thầy khởi Ðạo, thì luật pháp rẻ rúng đặng dụ kẻ biếng nhác. Các con đừng phế phận.

Thầy ban ơn cho các con.

THĂNG

 

Ngày nay Ðại Ðạo lại ban hành Pháp Chánh Truyền Chú Giải, thì Tân Pháp đã đoạt đặng.

Xin Chư Ðạo Hữu, Ðạo Tỷ, Ðạo Muội lãnh mà coi, thì rõ huyền bí trong Ðạo.

Về việc Hành chánh trong Ðạo, thì có Nghị Ðịnh của Ðức Giáo Tông phân quyền rành rẽ cho Chức Sắc Thiên Phong.

Xin Chư vị Thiên Phong rán lo sắp đặt Chánh, Phó Trị Sự, và Thông Sự cho có quyền đặc biệt.

Mỗi làng, cử một Chánh Trị Sự.

Mỗi xóm có một Phó Trị Sự và một Thông Sự coi dìu dắt mấy chục Ðạo Hữu, phải biên tên họ ra và ký tên trong sổ.

Chánh Phó Trị Sự và Thông Sự cứ lo khuyên Ðạo Hữu làm lành lánh dữ, đừng dự vô cuộc loạn ly hay là việc chi trái đường đạo đức. An phận tùy duyên, lo làm ăn, khi rảnh thì sùng bái Trời Phật.

Thường ngày được vậy, thì khỏe khoắn tinh thần, đã yên lòng mình thì chớ, lại thuận lý Trời, xưa nay, thung dung tự toại, an nhàn, vui vẻ mà ngâm câu của Thánh Hiền đã dạy:

Giàu ngày ba bữa khó ba chiều,
An phận là hơn hết mọi điều.
Khát uống trà mai, hơi bát ngát,
Nực kề hiên trước, gió hiu hiu.
Giang san tám bức là tranh vẽ,
Hoa thảo bốn mùa ấy gấm thêu.
Ðỏng đảnh khuya nằm, sớm thức,
Khác chi dân thuở đời Nghiêu.

** *

Hôm mai gió thổi hiu hiu,
Cỏ hoa là bức gấm thêu nên đồ.
Thanh u sẵn cảnh bốn mùa,
Lựa là cứ chốn giang hồ mới vui?
Cảnh ưa, lâu cũng quen mùi,
Bên song hóng mát, nhớ người hòa thi.
Hẹp hòi nào sá quản chi,
Phen thì dặm liễu, phen thì ngần mai.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vắn tắt ít lời khuyên nhủ, xin Chư Ðạo Hữu lãm tường.

Tòa Thánh, Rằm tháng 2 Tân Mùi.

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Châu Tri số 15 ngày 30-2-Tân Mùi (dl.30-02-1931).

TÒA THÁNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
----- (Ðệ Lục Niên)
Số: 15
 
Tòa Thánh, le 18 Avril 1931
(Ngày 30 tháng 2 năm Tân Mùi).

CHÂU TRI

- Cho Chư Chức Sắc Thiên Phong,
- Chư vị Chủ Thánh Thất,
- Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự,
- Chư Ðạo Hữu Lưỡng Phái.

 

Chư Hiền Hữu,

Ðạo có một, một gốc, một nguồn mà thôi. Hồi xưa Phật, Tiên, Thánh, mỗi khi truyền Ðạo có người trong Ðạo tẻ ra tự lập, chia phe, phân phái, rốt cuộc rồi vẽ rồng thành rắn; xin Chư Hiền Hữu xét kỹ coi, cổ hà, kim hà?

Từ hồi Ðại Ðạo Tam Kỳ hoằng khai tới giờ, trong nền Ðạo có lắm điều trắc trở truân chuyên là vì không giữ trật tự, không có hòa thuận với nhau, mà huyền bí trong Ðạo là hòa, là trật tự, khiêm cung lễ nghĩa.

Nhiều khi Ðấng Chí Tôn hỏi:

"Các con thấy trong Càn khôn Thế giới, nội trong vạn vật, Thầy hóa sanh ra có giống nào mà không trật tự, đẳng cấp chăng?"

Luôn dịp tôi cũng biên ra đây mấy lời khuyên đời của một vị hiền triết:

Ong kiến là loài rất tế vi,
Nó còn ưu ái chẳng quên nghì.
Làm người ví biết hai điều ấy,
Thử hỏi ai mà lại dám khi?

Chúng ta học làm được như loài kiến vậy, tưởng cũng tốt.

 


 

Hồi năm Mậu Thìn, Ðức LÝ GIÁO TÔNG giao cho Ông Phối Sư Thái Ca Thanh lập chương trình Hiến Pháp. Ngày 14 tháng 7 Mậu Thìn (28 Aout 1928) khi Lễ Trung Ngươn có nhóm Hội Thánh, có lập vi bằng ký tên. Tôi xin lục rút tờ Vi Bằng ấy ra sau đây cho Chư Hiền Hữu xem:

 

Tòa Thánh Tây Ninh, le 28 Aout 1928

VI BẰNG

Chiều ngày 14 tháng 7 Annam, năm Mậu Thìn, y theo tờ mời nhóm của Hiệp Lý "Cửu Trùng Ðài", các Quản Lý "Cửu Viện" tựu tại Tòa Thánh hồi 7 giờ tối với các Chức Sắc Thiên Phong có mặt kể ra sau này:

Ông Phối Sư Thái Ca Thanh đọc chương trình Hiến Pháp.

 

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN PHÁP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHƯƠNG THỨ V

Ðiều thứ 22: -Nghiêm cấm trong Ðạo không ai đặng lấy danh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ và dùng THIÊN ÂN, THIÊN NHÃN mà đề vào bìa Kinh sách, Bố cáo, vân vân... hay là in Thánh Tượng, Kinh sách (bán hoặc phát không) nếu Kinh sách và Thánh Tượng ấy không có trình ban kiểm duyệt xem xét trước và đóng con dấu kiểm duyệt.

Ðiều thứ 23: -Ai phạm nhằm hai điều lệ trên đây thì các Kinh sách, Tượng ấy phải đem nạp cho Tổng Lý hủy bỏ. Người có lỗi ấy sẽ giao về Bình Viện phân đoán, chiếu theo điều lệ thứ 9 (Chương III)

Thảng như người ngoại Ðạo mà phạm nhằm điều lệ thứ 22 thì Quản Lý Nội Viện chạy tờ Châu Tri cho Chư Ðạo Hữu các nơi biết, mà không dùng đến Kinh sách, Tượng in sái phép ấy.

Ðiều thứ 24: -Kể từ ngày ban hành "Chương Trình Hiến Pháp" duy có một mình Hội Thánh "Cửu Trùng Ðài" được quyền in Kinh sách, Tượng để hiệu "Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ".

Lập tại Tòa Thánh, ngày Rằm tháng bảy năm Mậu Thìn.

Ký tên:

Chưởng Pháp:
Trần Ðạo Quang

Ðầu Sư:
Thượng Trung Nhựt - Ngọc Lịch Nguyệt

Chánh Phối Sư:
Ngọc Trang Thanh - Thượng Tương Thanh - Thái Thơ Thanh

Phối Sư:
Thái Ca Thanh - Thái Bính Thanh

Giáo Sư:
Thượng Thành Thanh - Thượng Giảng Thanh -
Thượng Vinh Thanh (Nguyễn thế Vinh) -
Thượng Lai Thanh - Ngọc Tựu Thanh

Giáo Hữu:
Lê Châu Trì - Lê Văn Sanh - Ðỗ Quang Ngự -
Trần Quang Minh - Tuyết Tấn Thành

Lễ Sanh:
Nguyễn Văn Phùng

 

Lục rút y bổn chánh lưu tại Tòa Thánh.
Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Tôi cũng xin sao lục Thánh Ngôn của Ðấng Chí Tôn hồi năm 1928 cho Chư Hiền Hữu xem:

THẦY, các con.

Trung! Thầy đã nhiều phen để lời khuyên nhủ các môn đệ về việc dùng công tâm hòa thuận mà hành đạo cho vuông tròn phận sự, mà Thầy những buồn trông thấy các con chưa gì đã vội phân tay chia nẻo, mỗi đứa đều lấy sự háo danh cầu tiếng mà quên cả nghĩa vụ xứng đáng của Thầy đã lắm phen ký thác.

Thầy dẫn các con đến khỏi mấy nơi khốn cùng rồi, mà các con chưa để hết tấc thành, chung lo đặng ngăn ngừa những gay trở xảy đến sau nầy nữa, thì nền Ðạo thế nào lập thành cho kịp ngày giờ mà vớt muôn ngàn sanh chúng. Một đứa vun quén, mười đứa cản ngăn, nhỏ lớn chẳng phân minh, xem Thiên tước của Thầy ban, dường như một chức vô vị ở cõi trần. Lấy thế lớn, bực cao mà ép đè hạnh nhiều, đức cả.

Than ôi! Các con xa Thầy chưa mấy ngày thì mối Ðạo lớn lao đã thành nên một bàn hội vô giá trị ở cõi trần thế nầy. Mấy đứa mong chác sự phá hoại ấy lại là mấy ngọn đèn của Tòa Tam Giáo khêu lên để dìu đường cho cả chúng sanh nữa thì con phải nghĩ đến hành trình của Ðạo phải đến thế nào? Công chỉ dẫn của Thầy đã lững đững theo giọt thủy triều mà rốt cuộc lại, bến khổ cũng chưa xa, ngôi xưa còn lánh mãi. Thảm thay! Tiếc thay! Thầy đã nói bầy hổ lang, lũ quỉ mị đã sẵn bên mình của mỗi đứa, mà con lớn nhỏ gì cũng chẳng để ý đến, Thầy nắm cân Thiêng Liêng, há dễ để tay sửa nét công bình sao? Nhiều đứa lại chẳng kể đến lời Thầy gì cả. Ôi! Con ngỗ nghịch tránh sao chẳng vướng Thiên Ðiều khổ đọa, chúng nó đã gieo ác cảm lừng đến Tam Giáo Ðài, thế thì bước đường sau nầy Thầy khó cứu rỗi được.

Con đã để hết tấc thành vào Ðạo, thế mà cũng khó gỡ sự rối rắm ấy, buộc Thầy phú rủi may của chúng nó cho Tòa Tam Giáo định liệu. Còn sự tự hối của mỗi đứa sau nầy ra sao, thì cân tội phước cũng vì đó mà châm chế.

Trước khi ngưng cơ, Thầy cho lịnh DÙNG CƠ BÚT THẾ NÀO, Thầy tưởng mỗi Thiên Phong đều đặng Thánh Ngôn của con ban hành, sao còn có ra đến việc bất minh ấy, là con chẳng nói tất cho mỗi Thiên Phong rõ và ban hành Thánh ý, để cho chúng nó chác lỗi vào mình, thì con cũng không khỏi chia một phần trong ấy.

Từ đây sao lục Thánh Ngôn nào không có con ký tên và không có con dấu ấn tích của con, thì Chư Tín Ðồ của Thầy được phép không nhìn nhận.

Sao lục y bổn chánh,
Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Ngày nay, nhiều Chức Sắc Thiên Phong tự tôn, tự đại, chấp bút cầu cơ rồi in Thánh Ngôn, Kinh sám, không màng, không do Hội Thánh.

Như quyển Tu Chơn Thiệp Quyết, Thánh Giáo Chơn Truyền, Thánh Ngôn về Chánh Tà Yếu Lý (Thánh Thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho) cũng lấy danh Ð.Ð.T.K.P.Ð. để ngoài bìa cho Ðạo Hữu Lưỡng Phái và Nhơn sanh tin tưởng lầm của Ðại Ðạo Tam Kỳ nảy ra.

Nhiều vị cũng chấp bút, cầu cơ, phong Giáo Sư, Giáo Hữu, Lễ Sanh, rồi sắm sắc phục và đi các nơi cho Ðạo Hữu biết tước phẩm mình và khoe khoang chỉ cho người luyện Ðạo, khoe mình huyền diệu, vân vân...

Những sự việc xảy ra đây làm cho tôi nhớ lời Thánh Giáo của Ðức Thái Thượng nói tiên tri rằng:

"Rồi đây có kẻ muốn tẻ nẻo, người toan tự lập, trường công quả lao nhao lố nhố.

Người hành đạo không tôn ti cao hạ, tranh tranh, lấn lấn khác nào như nước không vua, nhà vắng chủ. Cái chất mảy mún thiêng liêng của Ðức Chí Tôn gieo vào lòng dạ; vì Tà Thần, lần hồi tiêu tan theo luồng gió. Nhìn lại cho rõ, thì ai cũng còn mang nặng trịu xác thịt, thân phàm.

Xảo trá chưa sánh đặng cùng Tào Mạnh Ðức, chí lớn lo xa chưa bì với Tôn Quyền, đoạt máy Thiên Cơ chẳng bằng muôn một của tài Gia Cát, mà nền Ðạo đã khởi muốn chia ba".

 


 

Bởi các cớ ấy, nên Ðức Lý Giáo Tông dạy phải lọc lừa Chức Sắc Thiên Phong lại.

Bởi muốn ngăn ngừa mấy việc bất chính ấy.

Bởi muốn cho Ðạo Hữu lưỡng phái đừng lầm nghe những người, vì hờn riêng, nên đi gieo ác cảm đặng chia lìa con cái của Thầy ra tan tành, manh mún, dường như khuấy tan niềm ân ái, công trình Thầy un đúc xưa nay.

Nên từ đây:

Chư Chức Sắc Thiên Phong, Ðầu Họ, Ðầu Quận Ðạo, đi phổ thông thì có Tờ Thuyên Bổ của Tòa Thánh ban quyền.

Mấy Tờ Thuyên Bổ trước khi lập Tòa Tam Giáo, thì hủy bỏ hết. Tòa Thánh nhìn nhận Tờ Thuyên Bổ ra sau khi Tòa Tam Giáo. Nghĩa là: từ ngày mồng một, tháng chạp, năm Canh Ngũ (1930) sắp tới mà thôi.

Còn tại Tòa Thánh có sai ai đi việc chi trong Ðạo, thì có giấy "Ordre de route". (Lộ trình thơ)

Bất luận Thiên Phong, Chức Sắc hay là Ðạo Hữu đi truyền hay là nói chuyện chi mà không có trình giấy tờ nói trên đây thì là người giả dối, mạo quyền hay là vì hờn riêng mà đi sanh chuyện phá rối trong Ðạo.

Xin lưu ý:

Tòa Thánh không nhìn nhận mấy quyển "TU CHƠN THIỆP QUYẾT, THÁNH GIÁO CHƠN TRUYỀN, THÁNH NGÔN" của (Thánh Thất Bạc Liêu, Rạch Giá, Mỹ Tho).

Ai không tuân thì sẽ bị tội.

Rồi đây sẽ lọc lừa Thánh Thất không tùng Tòa Thánh, thì Tòa Thánh không nhìn Thánh Thất ấy là của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ nảy ra.

Xin Chư Hiền Hữu rán lập thế phát Châu Tri nầy ra cho nhiều cho Chư Ðạo Hữu lưỡng phái lãm tường.

Nay kính,

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Văn thư gởi cho Chủ Tịch Nghiệp Ðoàn Báo Chí Thế Giới, ngày 01 tháng 12 năm 1931.

Bản phiên dịch Việt văn.

 

TÂY NINH, ngày 01 tháng 12 năm 1931.

 

Kính gởi quý vị Chủ Tịch
NGHIỆP ÐOÀN BÁO CHÍ THẾ GIỚI

Kính quý vị Chủ Tịch,

Chúng tôi rất hân hạnh và kính cẩn yêu cầu quý Ngài khuyến nhủ tất cả các Giám Ðốc Nhật Báo, các tạp chí định kỳ, dành cho chúng tôi một chỗ để kêu gọi sự thống nhứt đức tin như bản kèm theo đây.

Ðó là một đặc ân mà Báo chí ban cho toàn thể nhân loại, bởi vì nếu sự thống nhứt đức tin được thực hiện, các chủng tộc sẽ xem nhau như anh em và hòa bình thế giới sẽ phát hiện.

Thế giới sẽ được giải thoát khỏi cơn ác mộng ghê gớm về một trận thế chiến sắp xảy đến mà sức phá hoại sẽ mười phần dữ dội hơn trận Thế chiến 1914-1918.

Mong quý vị Chủ Tịch nhận nơi đây những cảm tình kính mến và biết ơn của chúng tôi.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Ông LÊ VĂN TRUNG,
Người Việt Nam - thuộc Pháp,
Ðệ Ngũ Ðẳng Bắc Ðẩu Bội Tinh,
Nguyên Nghị Viên Hội Ðồng Soái Phủ Ðông Dương;
GIÁO TÔNG "ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ"
"Ðại xá kỳ ba của CHÚA ở Ðông Dương"
CAO ÐÀI hay PHẬT GIÁO CHẤN HƯNG
Tại TÂY NINH Nam kỳ thuộc Pháp.

 


 

Bản chánh Pháp văn.

 

TÂY NINH, le 1er Décembre 1931.

 

À Messieurs les Présidents des Syndicats
de la Presse du Monde Entier,

Messieurs les Présidents,

Nous avons l'honneur de venir respectueusement vous prier de bien vouloir solliciter de tous les Directeurs des Journaux, Revues Périodiques, une large hospitalité à notre Appel à l'Unité de Foi ci-joint.

Ce sera un grand bienfait que la Presse rendra à l'Humanité toute entière, car, si l'Unité de Foi se réalise, les races se fraterniseront et la Paix Universelle règnera.

Le Monde sera délivré de l'horrible cauchemar d'une prochaine guerre mondiale dix fois plus dévastatrice que celle de 1914-1918.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l'assurance de nos sentiments respectueux et reconnaissants.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Monsieur LÊ VĂN TRUNG,
Annamite, Sujet Francais,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Ancien Conseiller Colonial de Cochinchine,
Ancien Membre du Conseil de Gouvernement de l'Indochine;
Chef de la Religion "ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ"
"3ème Amnistie de DIEU en Orient"
CAODAISME ou BOUDDHISME Rénové
à
TÂY NINH - COCHINCHINE - FRANCAISE.

 


 

Văn thư đề ngày 01-12-1931 gởi cho chư vị Hoàng Ðế, Quốc Vương, quí Nguyên Thủ, Lãnh Ðạo các nước, Chư vị Giáo Lãnh các Tôn Giáo trên thế giới.

Bản phiên dịch Việt văn.

 

TÒA THÁNH TÂY NINH, ngày 01 tháng 12 dl. 1931.

 

Kính gởi chư vị Hoàng Ðế, Quốc Vương,
Quý vị Nguyên Thủ, Lãnh Ðạo các nước,
Chư vị Giáo Lãnh các Tôn Giáo
TRÊN THẾ GIỚI.

Kính thưa quý Ngài,

Chúng tôi trân trọng và thành kính thông báo cùng quý Ngài: Ðấng TỐI CAO tức là Ðấng THƯỢNG ÐẾ TOÀN NĂNG, mà cũng là ÐẠI TỪ PHỤ của tất cả nhơn loại, đã giáng lập trên một góc của nước Việt Nam, thuộc tỉnh Tây Ninh, một nền Tân Tôn Giáo. Nền Tân Giáo nầy có thể canh tân toàn thể thế giới bằng một lý tưởng cao quí: Ðó là tình thương vạn vật. Rồi đây, bởi sự chuyển xây của Tạo hóa, các sắc dân sẽ đồng tâm hiệp lực, kết tình anh em với nhau và chừng ấy, nền hòa bình thế giới sẽ phát hiện.

Chiến tranh! Cuộc chiến tranh tội lỗi giữa huynh đệ giết nhau một cách ghê tởm, sự ghê tởm của thế kỷ 20 được mệnh danh là tiến bộ văn minh, vẫn có thể tránh được.

Sở dĩ chúng tôi nói đến "TỘI HUYNH ÐỆ GIẾT NHAU" là vì dầu cho chủng tộc nào có phân chia nòi giống, nhưng tất cả đang sống trên quả địa cầu nầy đều là con cái cùng tùy thuộc dưới quyền năng ngự trị của một Ðấng Cha chung là Thượng Ðế, hay nói rõ hơn là Ðấng Chủ Tể cầm vận mạng của họ. Một khi các dân tộc gây hấn chiến tranh với nhau, điều đó có khác nào anh em một cha đã tự diệt nhau đó vậy.

Nhận lãnh nơi Ðức THƯỢNG ÐẾ, bậc Từ Phụ của toàn nhơn loại, chúng tôi có cái sứ mạng truyền bá nền Chánh giáo của Người đến khắp hoàn cầu.

Chúng tôi có đủ bằng chứng về sự giáng hạ của Người trên đất nước nầy: Nhiều phép lạ đã xảy ra giống như thời Chúa JÉSUS ngự đến ban phép lạ xưa kia ở Lourdes và các nơi khác.

Tin tưởng mãnh liệt vào hiệu năng của nền Tân giáo nầy, và hoàn toàn vững tin nơi thiện ý của mình, chúng tôi đã trình lên nhà cầm quyền thuộc địa Pháp một bản Minh thệ viết tay (kèm theo đây có một bản) mà nội dung chúng tôi cam kết với lời hứa chịu tử hình rằng: Chỉ chăm lo về mặt Ðạo giáo chớ không mảy may nào làm rối loạn an ninh trật tự. Ngược lại, chúng tôi yêu cầu được sự giúp đỡ và hộ trợ của nước Pháp để thi hành sứ mạng truyền bá nền Tân giáo nầy khắp hoàn cầu.

Ðối với sự kính trọng của chúng tôi, tiếc thay, các vị đại diện của nhà cầm quyền thuộc địa Pháp vẫn không có hảo ý đáp ứng. Một số ít tỏ ra thông cảm, khoan dung. Một số khác lại áp dụng đủ mọi cách cốt để ngăn chận sự truyền bá nầy.

Ðức THƯỢNG ÐẾ đã giáng dạy chúng tôi hoằng hóa Chánh Ðạo của Người đến khắp hoàn cầu. Chúng tôi quả quyết không có gì lầm lẫn trong sứ mạng ấy. Ðặt mình vào bổn phận, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quý Ngài thông truyền cho toàn thể nhơn loại thế giới hiểu biết việc làm của chúng tôi, để mọi người hiểu rằng: Giờ ÐẠI XÁ của Ðức THƯỢNG ÐẾ đã điểm... và sự thống hợp của con cái Ðấng Tạo Hóa là để phụng sự cho hòa bình hơn là tiếp tục tìm kiếm kế hoạch thống trị thế giới.

Muốn được vậy, chỉ cần sao cho tất cả người đời biết thương yêu đồng chủng và giữ gìn hạnh đức đúng theo đường lối mà Chí Tôn đã vạch.

Chúng tôi chắc rằng: Hơn ai hết, quý vị Ðế Vương, Quốc Vương, Quốc Trưởng, Giáo Chủ v.v... đều muốn cho thần dân và thuộc hạ đang sống dưới quyền uy của quí vị, đều được sống mà không bị ám ảnh bởi một sự sợ hãi triền miên về một trận chiến tranh tương lai, mà các vũ khí tối tân sẽ gây nên những sự tàn phá và những sự ghê tởm không tả xiết. Hơn thế nữa, quý Ngài mong muốn họ sống một đời sống an bình, hạnh phúc và vĩnh viễn thoát khỏi cơn ác mộng về một trận chiến tranh cận đại.

Chúng tôi yêu cầu quý Ngài sớm phái đến chúng tôi một số người để họ có thể hiểu rõ hơn những gì mà chúng tôi đã gầy dựng nên.

Ðức THƯỢNG ÐẾ phán dạy chúng tôi như vầy: "Các con, mối Ðạo của Thầy, nếu các con phát trễ một ngày, thì mỗi ngày qua sẽ là dịp để cho hàng trăm ngàn linh hồn đọa lạc nơi chốn trầm luân".

Giờ đây, lời kêu gọi đã được truyền ra khắp chốn, chúng tôi nghĩ rằng mình đã làm tròn bổn phận. Tuy nhiên khi nào có đủ phương tiện, chúng tôi sẽ đi khắp hoàn cầu để truyền đến mỗi dân tộc lời Thánh Giáo mới mẻ nầy.

Kính mong liệt vị chiếu cố và thể nhận nơi đây lòng tôn kính sâu xa của chúng tôi.

Quyền Giáo Tông
Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ

THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Bản chánh Pháp văn.

 

TÂY NINH, le 1er Décembre 1931.

 

À Leurs Majestés les Empereurs et Rois, leurs Excellences
les Chefs d'Etats, les Ministres de toutes les Religions
du MONDE ENTIER

Sires, Excellences,

Nous avons l'honneur de porter respectueusement à votre haute connaissance que l'Être Suprême, DIEU tout Puissant, notre Père Miséricordieux à tous, est venu sur un coin de la terre d'Annam (à Tâyninh - Cochinchine - Indochine Francaise) pour créer une nouvelle Foi capable de rénover le monde entier par un noble Idéal: "L'amour des créatures". De par la volonté divine, les races se fraterniseront et la Paix Universelle règnera.

La guerre, l'horrible guerre fratricide, horreurs du XXè siècle, siècle soi-disant de Progrès, de Civilisation pourra bien être évitée. Nous disons "Fratricide" car, quelle que soit la race dont ils font partie, tous les Enfants de cette terre descendent d'un même Père, c'est DIEU qui préside à leurs destinées. Ainsi lorsque les peuples se font la guerre, c'est exactement comme des frères qui s'entre-tuent.

Nous avons recu de DIEU, Notre Père Miséricordieux à tous, la Mission de propager sa sainte Doctrine à travers le Monde.

Nous avons eu de multiples preuves de sa venue sur cette terre: de nombreux miracles se sont produits comme au Temps de la venue du Christ, comme ceux de Lourdes et d'ailleurs. Fermement convaincus de l'efficacité de la nouvelle Doctrine et forts de la pureté de nos intentions nous avons présenté à l'Administration Coloniale Francaise un serment écrit dont ci-inclus un exemplaire par lequel nous nous engageons, sous peine de mort, à ne nous occuper que des questions religieuses et à ne pas troubler en aucune facon l'ordre établi. En revanche, nous demandons de travailler, avec l'aide et la protection de la France à la propagande de la Nouvelle Foi dans le Monde entier.

Les représentants de l'Administration Coloniale ne se sont pas montrés toujours bienveillants à notre égard, quelques-uns ont été tolérants mais d'autres ont fait leur possible pour empêcher cette propagande.

DIEU est venu nous dire de répandre sa sainte Doctrine à travers le Monde; nous ne saurons donc pas faillir à notre Mission. Aussi nous nous faisons un impérieux devoir de venir respectueusement, Sires, Excellences, porter ce fait à la connaissance de l'Humanité entière, afin que tout le monde sache que l'heure de l'Amnistie divine approche, que le rassemblement des enfants du Créateur doivent se faire pour que la Paix tant recherchée règne dans tout l'Univers.

Il suffira pour cela que les hommes savent aimer leurs semblables et pratiquer la vertu dans le chemin tracé par DIEU.

Nous sommes certains que, plus que quiconque, Sires, Excellences, vous voulez que vos sujets dont la destinée est entre vos mains, ne vivent plus dans la crainte perpétuelle d'une guerre future, avec les horreurs, les ravages que causeront d'engins meurtriers de tout dernier perfectionnement. Mieux vous souhaiterez pour eux une vie paisible, heureuse, toute de vertus, et qu'ils soient délivrés à jamais du terrible cauchemar qu'est la guerre moderne.

Nous vous demandons d'envoyer le plutôt possible vers nous un certain nombre d'entr'eux pourqu'ils puissent se rendre compte de ce que nous avons avancé.

DIEU a dit ceci: "Mes Enfants, si vous tardez à répandre ma Sainte Doctrine, chaque jour de retard occasionnera la perdition des centaines de milliers d'âmes".

Le cri d'appel étant lancé, nous pensons avoir fait notre devoir.

Dès que nos moyens nous le permettront, nous parcourerons le Monde, apportant à chaque Peuple la Nouvelle Évangile.

Daignez agréer, Sires, Excellences, l'hommage de notre profond respect.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

Monsieur LÊ VĂN TRUNG,
Annamite, Sujet Francais,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Ancien Conseiller Colonial de Cochinchine,
Ancien Membre du Conseil de Gouvernement de l'Indochine;
Chef de la Religion "ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ"
"3ème Amnistie de DIEU en Orient"
CAODAISME ou BOUDDHISME Rénové
à TÂY NINH - COCHINCHINE - FRANCAISE.

 


 

Văn thư Ðức Giáo Hoàng nhà thờ GNOSTIQUE ALLEMAGNE gởi cho Tòa Thánh.

 

Lời tường thuật của Báo chí và
Thư của Ðức Thánh Cha Nhà Thờ GNOSTIQUE ALLEMAGNE

 

Bản chánh Pháp văn

 

1. Báo chí

EN ALLEMAGNE.

Au cours de l'année 1931, dans les premiers mois plusieurs voyageurs allemands ont visité le phalanstère de Tâyninh, se sont intéressés à la Secte, ont pris des notes et des photos, et sont repartis par le bateau qui avail escalé trois jours à Saigon. On ne les a plus revus, mais le numéro du 21 Juin 1931 du Berliner Illustrierte Zeitung parvenait au Saint-Siège. Il contenait un article avec photographies de Tâyninh, signé W. BOSSARD sur "la plus étrange secte du monde".

Enfin, en Novembre 1931, nouveau document d'Allemagne (ciaprès), en réponse à l'envoi d'une brochure sur le Bouddhisme Rénové fait par LE VAN TRUNG.

 

2. Thư của Ðức Thánh Cha Nhà Thờ GNOSTIQUE ALLEMAGNE

ÉGLISE GNOSTIQUE D'ALLEMAGNE

P. Futlingen, den 13 Novembre 1931.

 

Altesse éminentissime!
Très grand, très puissant et très excellent prince!
Sérénissime Seigneur!

Très Saint-Père!

Votre message a atteint l'Europe Centrale! Le Synode Général de l'Église Gnostique d'Allemagne dont je suis le patriarche, a résolu de préparer son union avec le Caodaisme ...

On m'a chargé de vous faire savoir cette résolution et de vous prier pour des informations sur l'histoire, la constitution, la doctrine et les rites de votre religion Universelle en Francais, Anglais ou Hollandais, afin que le message du Caodaisme puisse se servir de notre organisation ecclésiastique dans les pays des Allemands, Autrichiens, Suisses, Hollandais, Belges, Lithuaniens, Lettens et Esthéniens.

En comptant sur la réalisation de ce désir, je suis votre très humble serviteur.

m.p.

Signé: GODWIN
30330960

Souverain-pontife et Patriarche de l'Eglise Gnostique d'Allemagne.
Grand Maitre de l'Ordre des Chevaliers de la rose mystique.
Adr: H. GODWIN Stuermer, Tuets (Grenzmard) ALLEMAGNE.

 


 

Bản phiên dịch Việt văn.

 

1. Báo chí

VỚI ÐỨC QUỐC.

Vào những tháng đầu năm 1931, nhiều du khách người Ðức đến viếng Tòa Thánh Tây Ninh, lưu tâm đến Giáo phái này, đã ghi chép, chụp nhiều hình ảnh; rồi quay về hải thuyền, cập bến Saigon ba hôm. Người ta không còn gặp lại họ nữa, nhưng số báo BERLINER ILLUSTRIERTE ZEITUNG ra ngày 21-6-1931 đã được gởi đến Hội Thánh. Trong đó, có một bài mang nhan đề "Giáo Phái Mới Lạ Nhứt Của Thế Giới" do W. BOSSARD viết, kèm theo nhiều hình ảnh của Tây Ninh.

Sau cùng, đến tháng 11 năm 1931, là văn kiện mới, từ Ðức gởi sang (kèm sau đây), để đáp lại một quyển sách nói về "Phật Giáo Chấn Hưng" do ông LÊ VĂN TRUNG gởi cho họ.

 

2. Thư của Ðức Thánh Cha Nhà Thờ GNOSTIQUE ALLEMAGNE

ÉGLISE GNOSTIQUE CỦA ÐỨC QUỐC

P. Futlingen, ngày 13 tháng 11 năm 1931.

 

Kính thưa Ðức Ngài,

Cao cả, Quyền năng và Thánh thiện.

Thưa Ðức Ngài,

Bức thông điệp của Ðức Ngài đã tới vùng Trung Âu chúng tôi!

Tổng Giáo Hội Église Gnostique Ðức Quốc, mà tôi là Trưởng Lão quyết định chuẩn bị liên hợp với Cao Ðài Giáo...

Tôi được lãnh nhiệm vụ báo tin cho Ðức Ngài biết sự quyết định này và kính xin Ðức Ngài thông truyền cho chúng tôi về Lịch sử, Hiến chương, Giáo lý và những Nghi lễ nền Ðại Ðạo của Ngài bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, hoặc tiếng Hòa Lan; để nhờ đó, chúng tôi có thể tổ chức các Giáo Hội Cao Ðài ở những quốc gia như Ðức, Áo, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Bỉ, Lithuaniens, Lettens và Esthéniens.

Ðể vững tin vào sự thật hiện điều mong ước đó, xin Ðức Ngài hãy xem tôi như người thuộc hạ khiêm tốn của Ðức Ngài vậy.

Ký tên: GODWIN

Thánh Cha và Trưởng Lão cũa Giáo Hội Église Gnostique Ðức Quốc.
Grand Maitre de l'Ordre des Chevaliers de la rose mystique.
Adr: H. GODWIN STUERMER, Tuels (Grenzmard) Ðức Quốc (ALLEMAGNE).

 

Phụ ghi: Riêng các bản Pháp văn, vì thiếu kỹ thuật nên chúng tôi không thể in đúng một số từ của Pháp chẳng hạn như: Francaise, recu, facon, Maitre , Aout ... xin quí Ðạo huynh thứ cho.

 


 

Châu Tri đề ngày 24-5 Nhâm Thân (dl.27-06-1932).

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Bát Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH


Tòa Thánh, ngày 24 tháng 5 năm Nhâm Thân
(Le 27 Juin 1932)

 

Kính cùng Chư vị Thiên Phong Nam Nữ,
Chư vị Chủ Thánh Thất, cùng Chức Sắc
và Chư Ðạo Hữu lưỡng phái.

Chư Hiền Hữu, Chư Hiền Muội,

Từ ba tháng nay tôi mang bịnh, nên phải an nghỉ không đặng gần gũi với Chư Hiền Hữu và Chư Hiền Muội.

Trong lúc tôi an nghỉ thì tôi có suy xét, thấy ba phương diện trong căn bịnh của tôi:

1/. Một phương diện là theo căn số của tôi năm nay phải mang nạn to, mà nhờ có tu, nên Trời độ qua khỏi nạn, điều cũng phải mang bịnh một ít lâu, ấy là cân công bình thiêng liêng.

2/. Một phương diện thứ nhì nữa, là tôi có tội với Thần Thánh Tiên Phật vì cầm mối Ðạo không vững, nên phải đau chốc ba tháng.

3/. Một phương diện thứ ba là cơ thử Thánh, coi có ngã lòng đổi chí chăng? Và coi trong nền Ðạo có kết mối thương tâm bác ái chăng?

Phép Trời Phật mầu nhiệm, hư hư thiệt thiệt chúng ta mang nặng xác phàm làm sao hiểu thấu.

Có lời Thánh Giáo của Ðức Lý Giáo Tông ngày mồng 5 tháng 11 năm Canh Ngũ (24 Décembre 1930) dạy rằng:

"Lão nên nói rõ rằng: Cơ thưởng phạt của Thiên thơ thì lắm điều trái hẳn với trí người tưởng tượng. Có nhiều khi lấy cơ thưởng của hữu hình mà làm hình phạt vô vi, mà cũng có khi lấy phạt hữu vi mà thưởng thiêng liêng công nghiệp. Vậy cái thưởng cái phạt của Lão dùng điều đình Thánh Giáo, nhiều khi chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội không phương thấu lý đặng, nên khá dè chừng, đừng vội luận nhảm bàn khùng mang tội thiêng liêng rất uổng".

Trong buổi tôi mang bịnh, tôi thấy rõ trong nền Ðạo có thân mật cùng nhau và bác ái với nhau lung lắm: Ðạo Hữu mỗi nơi xa Tòa Thánh không thể viếng thăm tôi đặng thì cũng đồng tâm rập trí với nhau đặng cầu nguyện cùng Ðại Từ Phụ cho tôi mau lành mạnh, đặng dìu dắt chư Ðạo Hữu lưỡng phái. Còn chư Ðạo Hữu lưỡng phái ở Tòa Thánh hay là ở gần Tòa Thánh cũng vậy đều lắm công phu trong việc nuôi dưỡng tôi và thuốc thang không ngớt, không giờ khắc nào mà chị em anh em không lo cho tôi.

Hồi ở thế, tôi cũng gần nhiều bậc quan lớn, nghiệp cả ngôi cao, và gần nhiều nhà phú hào có sẵn tay chơn bộ hạ nhứt hô bá ứng, mà mấy bậc ấy không đặng ân huệ của Trời ban, khiến cho nhơn sanh thương đều cả như tôi ngày nay vậy. Ấy là ân của Ðại Từ Phụ ban cho những người bỏ dữ theo lành, thuở nay trong nước Nam ta chưa đặng thấy mối thương tâm như ngày nay vậy. Thiệt là từ hồi tạo Thiên lập Ðịa tới giờ chưa thấy sắc dân nào được ân huệ như vầy.

Xin chư Hiền Hữu lưỡng phái phải rán chiêm nghiệm ân huệ quí báu vô giá trị của Thầy rưới cho trong nền Ðạo. Trước lui sau tới cũng đều được vậy.

Tôi mới vừa đặng khỏe trong một tuần nay nên rán đặt mấy lời cảm tạ lòng bác ái thương tâm của cả trong nền Ðạo, cầu nguyện xin Ðức Ðại Từ Bi ban ân lành cho chư Ðạo Hữu lưỡng phái.

Luôn dịp, tôi xin cắt nghĩa cơ thử Thánh hơn một năm rồi cho chư Hiền Hữu rõ.

Khi có một mình tôi lo việc hành chánh tại Tòa Thánh, tôi có nói trước như Châu Tri số 48 ngày 2 Aout 1930 kế đây để chư Ðạo Hữu lưỡng phái rõ:

 

Số: 48 ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
  (Ðệ Ngũ Niên)
 
 
Tòa Thánh, le 2 Aout 1930.

 

Kính cùng Chư Ðạo Hữu lưỡng phái,

Buổi nầy là lúc thử Thánh, cho nên có xảy ra nhiều trở ngại bước đường của Ðạo và tai nạn của Chư Ðạo Hữu.

Vậy Chư Ðạo Hữu hãy giữ lòng gan dạ sắt của Thầy đã un đúc bấy lâu mà chống chỏi với những cơ thử Thánh đó, thì sẽ đi cùng bước Ðạo.

Có nhiều Ðạo Hữu chẳng quản khó nhọc mà ra công đi khuyến nhủ Chư Ðạo Hữu cho đặng tâm thành đức vẹn, ấy là một sự công quả rất lớn lao.

Nay kính,

Thượng Ðầu Sư
Chưởng Quản Toà Thánh
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 

Sau Châu Tri nầy mấy tháng thì khiến có việc làm cho nền Ðạo phải chinh nghiêng trắc trở mường tượng như thuyền Bát Nhã bị bão tố chơi vơi giữa biển, người cầm lái phải ngất ngơ ngất ngưỡng.

Thiên cơ phải vậy. Thầy có tiên tri ngày 20 tháng 6 năm Bính Dần. Lời Thánh Giáo của Thầy có in trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển trương 31 và 32.

Tôi cũng xin tỏ cho Chư Hiền Hữu rõ biết rằng khi Ðức Lý Ðại Tiên tái cầm quyền Giáo Tông, Ngài thấy Tà quái lẫn lộn trong nền Ðạo nhiều lắm, nên Ngài làm cho chường mặt những người phá Ðạo rõ ràng cho chư Ðạo Hữu ngó thấy xa lánh.

Có Thánh Giáo của Ngài, tôi xin sao lục dưới đây cho Hiền Hữu xem tường tận:

 

BỬU ÐIỆN TÒA THÁNH, ngày mồng một tháng 7 năm Tân Mùi (14 Aout 1931).

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ, LÝ GIÁO TÔNG

Chào Chư Hiền Hữu, Chư Hiền Muội. Có Ðấng CHÍ TÔN ngự, Chư Hiền Hữu, Chư Hiền Muội mừng Người.

Thượng Trung Nhựt, nay Lão đã nhượng nửa quyền hành cho đó, là cố ý để mắt coi Hiền Hữu đáng phận cùng chăng? Lão đã hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn, lãnh việc Giáo Tông mà lập vị cho đoàn em bước đến. Lão đã lắm phen thấy điều khó khăn, mắc mỏ của phần ấy nên ra tay giục loạn đặng phân rõ Chánh Tà hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử.

Lão để mắt coi cái công bình phàm của Chư Hiền Hữu giữa TÒA TAM GIÁO là dường nào. Lão lại còn thấy công bình thiêng liêng mà để phương cho mỗi phạm nhơn cải lỗi lấy mình, ấy là thể lòng từ bi của CHÍ TÔN, bằng chẳng thì Lão đã hạ cơ trục xuất cả thảy. Chư Hiền Hữu đừng tưởng lầm rằng: Vì Ðạo chinh nghiêng mà buộc Lão tùng Ðời, ấy là lời tiên ngôn của Lão đã hứa quyết.

Hiền Hữu làm thế nào cho vừa trách nhậm thì làm cho Lão xem thử.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bởi Thiên cơ tiền định, nên nền Ðạo phải chịu truân chuyên cả năm rồi. Cũng một phương khảo đảo làm cho chúng ta phải từ tâm mà xét lỗi của mình.

Tôi hằng nói:

Nội trong nền Ðạo từ lớn chí nhỏ ai cũng có lỗi, ai cũng có sai lầm, vì lòng nôn nóng lo cho Ðạo không thành lập, sợ để trò cười nơi thế.

Từ bảy năm rồi chúng ta đây như một đám học sanh, từ thuở nay bị trò đời dìu dắt, vùi trong cuộc vinh huê phú quí, ham mùi chung đỉnh bả vinh hoa, tranh tranh đấu đấu, khoe tài trí, có biết Ðạo là gì? Tu làm chi? Nhờ Ðại Từ Phụ thấy bầy con dại đang chui trong hang sâu vực thẳm, bị lượn sóng vô tình gần chụp lấy, Thầy ngồi Huỳnh Kim Khuyết chẳng an nên lo phần thức tỉnh đám thơ ngây, lùa chúng ta vào trường học Ðạo.

Bầy con hoang xa cách bấy lâu mới đem về đặng. Bởi câu PHỤ MẪU ái tử vô ngằn nên Cha khó dạy con, Thầy mới giao cho Ðức Lý Ðại Tiên dạy bảo mấy năm vừa sửa tánh hoang đàng, táo bạo chút ít, kế tới kỳ thi chấm công quả Ðức Lý Ðại Tiên sắp từ bực cho có đẳng cấp mà dạy thêm, ngỏ hầu nhập trường Cao Ðẳng, chớ nào có một ai trong sạch lập thành chí Thánh.

Công lao của Ngài đáng mấy với lũ con hoang của Thầy.

Tội câu kết muôn năm uế trược đầy mình, mới tắm ít gáo làm sao sạch đặng. Công trình Từ Phụ như thế mà cũng chưa vừa lòng làng xa mã. Than ôi! Có kẻ trốn trường bỏ học (nhập môn rồi không thờ không hành đạo) lắm người tính làm reo (grève) phá Ðạo, chuyên quyền tự lập, dỗ dành những người tâm thành đức vẹn theo mình đặng tôn mình là một ông Tôn Sư tại thế. Tội tình biết mấy! Xa Thầy tách bạn, theo tình mới, bỏ nghĩa xưa, là người phi nghĩa, vương nhơn chi ác, bán cú phi ngôn tổn bình sanh chi đức.

Biết như vậy, chớ tôi vừa thức tỉnh nghĩ lại ai cũng còn mang nặng xác phàm sao cho khỏi lầm lạc nên tôi cũng cất đầu lạy xin anh em chị em dứt tánh phàm, rèn lòng nhẫn nại khỏa lấp các việc tình tệ xưa nay trở lại Tòa Thánh thìn lòng học Ðạo ngõ hầu trở về cùng Ðại Từ Phụ kẻo Người trông đợi.

Tôi cũng phát nguyện cùng Ngọc Hư, nghiêng vai gánh vác tội chung của chúng ta hết, dầu tôi phải chuyển thế đời đời công quả đặng chuộc tội cho cả thảy con cái của Thầy thì tôi cũng cam lòng chịu, miễn cho cả thảy về cùng Thầy, thì tôi cũng phỉ nguyện ở chốn nầy độ chúng.

Lòng trông Ðạo Hữu thứ dung,
Hiệp nhau lo Ðạo hưởng chung phước Trời.

Nay kỉnh đốn,

Thượng Ðầu Sư
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Thư của Nghị Sĩ Outrey gởi cho Ðức Qu. Giáo Tông đề ngày 02-02-1933.

 

THƯ CỦA ÔNG ERNEST OUTREY GỞI CHO ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

Paris, ngày 2 Février 1933.

Kính thưa Ông,

Sở dĩ tôi chậm hồi âm cho ông rõ: Là vì đã bấy lâu tôi chưa quyết đoán mục đích của Ðạo CAO ÐÀI, nếu hứa ngay theo lời ông xin, tôi sợ e làm cho Ðạo phát triển rồi có thể nguy khốn cho tới xứ Nam Kỳ.

Nay tôi công nhận rõ rệt Ðạo Cao Ðài không có điều chi như lời người ta phao vu, nên tôi viết thư trả lời cho ông. Nhơn vì Ðạo Cao Ðài có cái mục đích chánh đáng như thế, tôi mới dám hứa chắc với các Ðạo hữu của ông, tôi sẽ tận tâm xin cho Ðạo Cao Ðài được nhiều tự do, mà nước Ðại Pháp đã mấy phen ban bố cho các Tôn giáo.

Song le, ông để cho tôi khuyên các bổn đạo Cao Ðài, nên dùng cái thế lực của mình mà tuyên truyền một cách chơn thật, cái chánh sách Pháp Việt đề huề, vì theo lời ông nói, tôn chỉ của Cao Ðài Giáo là mưu cuộc hòa bình thế giới cho các dân tộc, nếu quả thật như vậy, thì ai là người biết điều mà còn dám đứng lên phản đối một cái lý thuyết tối cao như thế.

Nầy ông bạn, vả lại ông tin cậy vào tôi, ông đã phân trần với tôi mọi lẽ, vậy tôi xin ông nếu có hoàn cảnh thì cứ tuyên bố ngay rằng: Cuộc giao hảo của hai nước Pháp Việt là điều cần thiết. Theo tôi thiết tưởng, điều đó là một phương pháp có thể đánh đổ các điều nghi kỵ, người ta vẫn còn đối với Ðạo Cao Ðài là một Tôn giáo mà ông đương tô điểm một cách nhiệt thành. Tôi suy xét biết ông là một bực thượng trí, đủ công tâm chánh trực nên viết cho ông bức thư nầy gọi là đáp tấm lòng tín nhiệm của ông đối với tôi.

ERNEST OUTREY

 


 

Văn thư của Ðức Qu. Giáo Tông gởi cho ông Outrey đề ngày 20-04-1933.

 

THƯ ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG GỞI CHO ÔNG ERNEST OUTREY

TÒA THÁNH, ngày 20 Mars 1933.

Cùng ông Nghị Outrey,

Tôi lấy làm hân hạnh tiếp đặng thư ông, đề ngày 2 tháng 2 năm 1933. Nay lấy thư ra xem lại thì cặp mắt chan lụy, bèn thầm nói một mình: Thật là người thật tâm thương xứ Nam Kỳ và có lòng yêu mến người bổn xứ.

Ðã hơn 40 năm, ông nhiệt thành lo khai hóa quê hương chúng tôi, ông dụng phương kế mưu hạnh phúc cho dân tộc Langsa và Annam, cả đời của ông là để thật hành chánh sách Pháp Việt đề huề. Ông đối với dân tộc Việt Nam có ban nhiều ân huệ cho những người theo ông, nhưng ông là bực Chí sĩ nên chẳng lưu tâm đến công lao của ông đối với kẻ thọ ân ông.

Riêng về phần tôi, tôi nói thiệt, tôi chẳng có ở vào cái hạng đó bao giờ, nếu ông thi ân cho tôi, hoặc cho thân quyến của tôi thì tôi trách ông liền. Tôi giúp việc nhà nước đã lâu, ra gánh vác nhiệm vụ Hội Ðồng Quản Hạt, và có chưn trong Ban Hội Ðồng Thượng Thẩm ở Ðông Dương. Tôi đây vẫn biết rằng: Thì giờ của ông rất quí báu, nhưng tôi đến bận lòng ông về vấn đề Cao Ðài Giáo là vì tôi vâng mạng lịnh của Thượng Ðế và nguyện vọng của hơn muôn sanh linh, nào Langsa, nào Annam, nào Cao Miên, nào Trung Huê cả thảy ai ai cũng công nhận Ðạo Cao Ðài là một con đường duy nhứt để đoạt đến chánh sách Pháp Việt tương kết dân tộc bác ái hầu bước lên đại đồng chủ nghĩa.

Bên Âu Châu nhiều sách tiên tri rằng: Trên một góc Trời kia sẽ phát hiện ra một Ðại Tôn giáo bao gồm tất cả các Tôn giáo khác, tồn lại trên quả địa cầu nầy, cốt gây ra một thời đại mới mẻ, chúng ta cũng thấy các tiên ngôn ấy trong Kinh Phật Annam và Cao Miên.

Nước Ðại Pháp được thấy trên miếng đất của mình đã ra tâm khai hóa ngót trên 60 năm trời, ngày nay phát hiện một Tôn giáo tối tân như thế, thì tấm lòng rất tự toại và hân hoan dường nào? Ðối với bậc vĩ nhân thì điều đó là một cái thành công, mà nước Pháp chưa hề gây sáng bao giờ, là một cái kho tàng vô tận, quí hơn ngọc ngà châu báu muôn phần.

Than ôi! Nhiều nhà thống trị chểnh vểnh trên ngai cao, lấy cặp mắt thị đời khinh rẻ cái thiên chức của Thượng Ðế phó thác cho hai dân tộc Tây, Nam để khuyến dụ nhơn sanh.

Kinh Thánh tiên tri rằng: Nước Pháp ngày sau sẽ đứng lên truyền bá sự sáng suốt và cứu khổ cho nhơn loại đương mài miệt chìm đắm trong khoa học, mục đích để tương tàn và tương diệt với nhau mà thôi.

Vậy thì nước Pháp sở dĩ qua chinh phục Ðông Dương đây là cũng bởi tại thiên định, vì Thượng Ðế muốn cho nước văn minh dìu dắt các tiểu bang lên con đường tấn bộ, cho ngang hàng hầu tạo lập ra cuộc hòa bình thế giới ngày sau, nhờ chúng tôi tin tưởng Thánh giáo, tin tưởng một cách quả quyết, nên đã 8 năm nay chúng tôi đủ tinh thần chịu hết các điều hành khắc của chánh phủ, chánh phủ dụng ác tâm mà hại Ðạo, nhưng chúng tôi không sờn lòng, mòn dạ, cứ một lòng hạ phục cầu xin các bực quyền tước kiểm soát chúng tôi, trong khi chúng tôi lấy đường Ðạo mà nâng trình độ tinh thần của đồng bào chúng tôi, hầu gây nên một đoàn thể bác ái sau nầy. Chúng tôi tin chắc rằng, nhờ ơn điển Thượng Ðế, chúng tôi sẽ đoạt mục đích một cách dễ dàng, vì dân tộc Việt Nam khao khát một Chánh giáo, vừa hạp với hoàn cảnh sanh hoạt, vừa dung hợp các Tôn giáo hiện tại.

Có nhiều lúc chúng tôi tuyên bố rằng: Chúng tôi công nhận quyền thống trị của nước Pháp và giải thuyết rằng: Chỉ có đường Ðạo mới có thể làm cho Pháp Việt được thỏa hiệp mà thôi. Nhưng than ôi! Cái thuyết của chúng tôi không ăn chung gì. Nên việc tàn khốc vẫn còn tăng thêm một cách thậm tệ, thành thử những việc bất hòa mỗi ngày thêm rộng thâm sâu cho hai nước. Tuy bị phao vu, tuy bị khổ khắc, chúng tôi cũng cứ lo hành Ðạo cho đến cùng. Chúng tôi biết Ngài là người để tâm đến dân tộc Việt Nam, nên mới đến công luận với Ngài, nhờ Ngài lấy tài hùng biện giữa nghị trường đặng xin cho chúng tôi được tự do tín ngưỡng mong sau nầy nhân loại khỏi tai họa lớn là nạn chiến tranh.

Cái giờ mà tôi mượn cây bút để tiếp xúc với Ngài đây, là cái giờ ưu liệt mà Ðạo Hữu Cao Ðài phải khổ tâm lận đận với cái chánh sách tàn khốc của Chánh phủ, nhơn sanh ôm ấp cái bầu nhiệt huyết đối với Thượng Ðế là Ðấng Chí Tôn có quyền gầy dựng ra Trời Ðất muôn vật mà còn bị nhơn sanh ràng thúc hủy hoại, thì còn chi là Thượng Ðế.

Bởi vậy, chúng tôi có cái cảm động lạ thường, và hằng ngày trông mong đến Pháp Quốc giải khổ cho thiện nhơn chúng tôi. Chúng tôi có lòng mong mỏi đến Ngài, và cầu xin Ngài dùng hết nghị lực mà làm cho xứ Ðông Dương phất phới ngọn cờ tự do tín ngưỡng, hầu bảo tồn tập tục thiên cổ của chúng tôi. Ngài mà xin được cho chúng tôi rồi, chẳng những bên Âu Châu hoan nghinh Ngài, mà chúng tôi rất ca tụng cái công đức của Ngài.

Chúng tôi thành tâm mong mỏi đến cái thời kỳ hoàn toàn hạnh phúc, và tiện đây chúng tôi xin Ngài cho các nhà thống trị biết, nếu chúng tôi mà không được tự do cúng tế, hơn muôn sanh linh đồng đứng xin, thì chúng tôi sẽ cho toàn quốc hay rằng: Tuy chúng tôi không có hân hạnh tham gia trong cái hội nghị hòa bình, nhưng chúng tôi cũng hết sức mưu cho thế giới đặng điều hòa và ổn thỏa.

LÊ VĂN TRUNG

 


 

Ai điếu Phối Sư Thượng Tông Thanh.

Ai Ðiếu
Cho Vương Thành Tông PHỐI SƯ THƯỢNG TÔNG THANH

Qui liễu ngày 24 tháng 10 năm Quí Dậu (1933)

 

Quí Ông, Quí Bà, Chư Ðạo Hữu lưỡng phái,

Gió thu phưởng phất như gợi cơn sầu,
Tiết đông lố dạng dường soi mạch thảm.
Kìa rừng Thiên Nhiên cây sầu lá ủ,
Ðây miền Thánh Ðịa cỏ úa sương gieo,
Thảm thiết bấy trọn tháng trường mưa sa.
Não nồng thay trót tuần hoa sầu rỉ rả!

Ấy cảnh bi ai Trời cho biết trước một vị Ðại Thiên Phong phải qui liễu. Tôi cùng Ðức Hộ Pháp có dạ nghi ngờ, nên cầu hỏi Diêu Trì Cung cho biết chắc Hiền Hữu Thượng Tông Thanh phải qui liễu. Tình đồng đạo kẻ ở người đi xưa nay vẫn có.

Trước khi khép nấm mồ.

Tôi xin bày tỏ lai lịch của Thượng Tông Thanh ngõ hầu ngày sau ghi trong Sử Ðạo.

Hiền Hữu Thượng Tông Thanh sanh trưởng Trung Huê, Quảng Ðông Tỉnh, Triều Châu Phủ. Vì câu: Làm trai hồ thỉ tứ phương, nên thuở 18 tuổi trải qua Nam Việt, hồi buổi ban sơ theo người đồng hương ở Chợlớn lập thân lần đầu, nhờ tánh tình siêng năng hay lo cần kiệm mới có tư bổn riêng, lên Soài Riêng khẩn đất sắm vườn lập nên cơ nghiệp, Trời khéo đưa duyên kết Châu Trần người Nam Việt, sanh con, sanh cháu thiệt đông, nhành quế nảy chồi Chi Lan đượm nhánh, phước hậu nhờ nhiều cháu, nhiều con ít ai bì kịp.

Người Trung Quốc mà lòng rất mến Nam Thổ, tánh tình độ lượng bao dung ngoài xóm làng cũng ngợi khen, gặp người hèn ra tay tế độ, lòng hằng chẳng vạy chẳng tham, nên người Annam và Cao Miên tôn lên làm Hương Cả, giúp việc Ðình, việc Miễu, tu kiều bồi lộ chẳng tiếc công và của, âm chất người đều bổ tứ phương, chí hào kiệt qui dân lập ấp, lòng kia không ngớt, của tiền bù sớt cho anh em Nam Thổ như thể đồng hương.

Tháng qua, ngày lụn tuổi sáu mươi dư, lòng thiết thiết tư tư muốn tầm chốn u nhàn, tu tâm dưỡng tánh. Nghe Gò Kén Thiền Lâm Trời khai Ðại Ðạo, lúc Hạ ngươn năm Bính Dần, thiên hạ tứ phương dư ngàn cầu Ðạo. Thầy giáng cơ kêu: Trung, con mời Vương Thành Tông vô đây Thầy dạy việc. Tôi cùng mấy Môn đệ của Thầy hồi đó không biết kêu ai, nên tôi phải kêu lớn lên, Hiền Hữu Thượng Tông Thanh mới vào đàn nội, tôi biểu trình giấy thuế thân và tờ Sớ thì rõ như tên của Thầy giáng viết ra, Thầy thâu Hiền Hữu Thượng Tông Thanh ở luôn tại Chùa lo làm công quả. Nào làm Thông ngôn tiếng Ðàn Thổ, nào thâu Sớ nhập môn, phát Kinh sách, lo lúa gạo nuôi người tới lui được ba tháng trời, bước qua năm Ðinh Mão, Thầy mới phong Thượng Tông Thanh Phối Sư Phái Thượng.

Ðây qua năm Ðinh Mão lúc hạ tuần Thượng Ngươn đất bằng sóng dậy. Trời đang thanh bạch khiến ngút tỏa mây giăng, mối Ðạo hằng mang ách nạn, nhà thoàn đòi đất Chùa phải trả mau mau vì có đơn vào Chánh Phủ.

Bốn muôn dư Ðồ đệ của Ðấng Chí Tôn lòng dạ ủ ê, ngồi nhìn cảnh non sầu tuyết phủ, giọt lệ tuôn dầm, lo dời quả Càn Khôn cốt Phật Tổ, Tòa Bát Quái, Tượng Ngũ Chi phải đem qua đất mới Long Thành nơi Ðại Từ Phụ và Ðức Lý đã chọn. Hết lớp dời Chùa tới cường quyền áp chế, nếu kể hết truân chuyên khổ não thì Hiền Hữu Thượng Tông Thanh đồng chịu ráo. Tôi nhớ lắm khi hết gạo tôi cùng Hiền Hữu Phối Sư Tông lo sắp lo ngửa đặng nuôi Ðạo Hữu nhứt là Bắc Chiên và Soài Riêng bị lụt, Tòa Thánh phải nuôi ăn hàng ngày trên hai ngàn miệng ăn. Người hùng anh, chí chẳng hề xao lảng, giữ một dạ thủy chung như nhứt, thương mấy hồi khốn cực nhiều nỗi, bị nhiều Ðại Thiên Phong áp bức mà Hiền Hữu Thượng Tông Thanh than cùng tôi rằng: Một lòng son sắt theo cùng tôi như hồi buổi ban sơ Thầy đã dạy bảo. Vì lòng giao hảo nên một tháng trước ngày qui liễu, anh kêu tôi và mượn viết tờ di chúc để dạy cho con cháu.

NHỚ TỚI KHI ẤY:

Tay cầm tay ruột tợ kim châm,
Mặt nhìn mặt khôn ngăn giọt lệ!

Hỡi ôi! Người nước khác mà lòng không khác, nghĩ cùng lý cũng là một cuộc Ðại Từ Phụ tác thành, buộc mối thương tâm, chẳng nệ da vàng trắng đen tinh thần đều vẫn một, thương là thương cũng một người rường cột trong nền Ðại Ðạo, đồng cùng nhau chịu mấy nỗi truân chuyên mà đường qui liễu sớm chầy không cãi số Trời đã định, nơi Bồng Ðảo anh về trước, anh sùng bái Ðấng Chí Tôn, dương trần em ở lại, còn lo độ chúng. Mừng phận anh rảnh nợ tang bồng, song em thấy:

Nầy vợ yếu con thơ, dâu hiền cháu dại vắng người khuyên nhủ. Thảm thiết bấy khoác màn loan, chẳng thấy dạng chồng nhìn bàn thờ khói hương hiu hắt.

Não nùng thay hé cửa ngõ vắng cha, dòm nhà khách gió thổi lai rai.

Gẫm cuộc đời nhiều nỗi đắng cay,
Song xét kỹ cũng vì vay trả,
Biết Ðạo mầu có chi là lạ.

Người qui liễu xác thịt lìa xa chớ hương hồn thường về ám trợ dìu dắt vợ yếu con thơ, giúp Ðại Ðạo về phần vô vi như chúng ta thường thấy.

Lấp mạch sầu, un đúc đức tin rập cùng nhau cầu nguyện cùng Thầy độ rỗi hương hồn Phối Sư Thượng Tông Thanh tiêu diêu cõi thọ, giúp nền Ðại Ðạo dìu dắt chúng sanh rửa sầu thế sự.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

 


 

Văn thư của Ðức Qu. Giáo Tông gởi cho Giám Quốc Pháp về việc giao hồi Bắc Ðẩu Bửu Tinh. (Ðề ngày 04-04-1934).

 

THƠ CỦA ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
Gởi cho Giám Quốc Pháp

Bản phiên dịch Việt văn.

 

Thưa Ông,

Tôi xin hoàn lại nơi tay ông cái Médaille điều của Chánh phủ Pháp ban thưởng cho tôi hồi năm 1912.

Ra làm việc quan trong 12 năm, ai ai cũng đều mến yêu và khen ngợi, làm Hội đồng Quản Hạt trong 8 năm, lại có chưn trong ban Hội đồng Thượng Thơ Ðông Dương được 12 năm cả thảy là 32 năm trời. Tôi lấy lòng trung thành lo việc cho Quốc Pháp nên mới có một cái vinh diệu xứng đáng như thế.

Nhiệm vụ của tôi đối với đời đã mãn hạn, tôi sắp sửa về nghỉ an dưỡng lão. Bổng chốc Ðức Chí Tôn gọi tôi ra gánh vác nền Ðạo đức để dung hợp cái Giáo lý với thế gian, hầu gieo khắp trên võ trụ, sự ham muốn điều qui thiện và lòng yêu thương đồng loại, sự nhiệt thành đạo đức đặng cho loài người biết công lý và quả báo tương lai. Trót 8 năm nay, tôi nhiệt tâm mưu kết sự thương yêu tình nhân loại trong các chủng tộc, vì tôi đây nhận chắc Giáo lý tân khai nầy để làm tài liệu cho chúng sanh bước lên hòa bình thế giới. Ðạo Cao Ðài ngày nay tính ra trên một triệu Tín đồ, phần nhiều là người Việt Nam, còn bao nhiêu người Langsa, người Cao Miên, người Lào, người Sơn Cước và người Tàu; có lẽ Chánh phủ thuộc địa chưa có hiểu tâm lý của chúng tôi, cho nên Tín đồ của Ðức Chí Tôn thường thường bị người bạc đãi áp chế một cách vô lý, mỗi lần chúng tôi yêu cầu xin xỏ điều chi, thì mỗi lần Chánh phủ lấy võ lực can thiệp khuấy rối người hành đạo.

Trong thời buổi nầy Chánh phủ lại dùng đủ phương sách để đánh đổ người đứng ra sáng lập nền Giáo lý của Ðức Chí Tôn. Tôi xin trích lục nhiều đoạn tôi đã viết một cái thơ gởi cho Tham Biện Vilmont ở Tây Ninh: "Ông đã làm ăng kết (enquête) rồi, vậy xin ông cho chúng tôi biết chừng nào mãn cái qui định cúng tế đã tổ chức ra đây. Còn những chuyện lôi thôi mà ông đã lược thuật cho tôi biết trong thơ của ông, tôi xin lỗi, chớ phải chi ông cố cập đến tôi một chút ít, nghĩa là: Nếu ông không nhìn nhận tôi là Giáo Tông, thì ít nữa cũng nhìn nhận tôi là chủ Thánh Thất Long Thành, thì đâu có xảy ra mấy vụ lôi thôi như thế.

Vả lại chúng tôi đây, không phải là người tổ chức các vụ ấy, cuộc hội nghị tại Thánh Thất, rồi ông có lòng khinh khi miệt thị một người tôi tớ trung thành lão nhược của Chánh phủ Pháp, người tớ ấy tức là tôi đây, mà ngặt nỗi tôi đây có cái hân hạnh được Chánh phủ Pháp ban thưởng Médaille điều, tôi vì mạng lịnh của Ðức Chí Tôn mà tận tâm mưu công ích cho hai nước Pháp Việt cho dân tộc được đề huề một cách chơn thật, cùng sống mà hưởng lợi quyền như nhau, mà ngày nay lại thấy thân giam hãm vào trong nghịch cảnh nầy, thì thật là khổ tâm cho tôi là dường nào?" Tôi viết thơ phân trần mọi lẽ mà Chánh phủ đáp lại bằng cách bạo ngược. Mới rồi đây, hôm ngày 22 tháng 2, có 34 người Ðạo của tôi thiếu thuế mà Chánh phủ lại bắt bỏ tù tôi, một ông già 60 tuổi có mày đai điều, vô cớ ngồi tù hai ngày giữa mặt Chánh phủ thuộc địa.

Vậy cái Médaille quí báu kia có giá trị gì? Vậy lỗi ấy do bởi Chánh phủ Pháp Quốc không biết chọn người cho xứng đáng. Kể từ đây tôi không muốn theo cái danh vị gì nữa, danh vị dầu cao trọng thế mấy, Chánh phủ thuộc địa coi cũng không ra gì, mà lại không thể chứng cái lòng trìu mến của tôi đối với nước Pháp.

Tuy nhiên, tôi cũng vẫn còn hy vọng đến ông thần công lý của Pháp Quốc mà bấy lâu thiên chức của tôi, hầu có ngày tự biết điều quấy của mình và rõ thấy Ðạo Cao Ðài không ngoài cái mục đích đem thế giới lên con đường hòa bình và thân ái.

Kính chào ông.

LÊ VĂN TRUNG

 


 

Bản chánh Pháp văn.

 

Tây Ninh, le 4 Mars 1934.

A Monsieur le Président de la République Francaise
PARIS

Monsieur le Président de la République,

J'ai l'honneur de venir très respectueusement remettre entre vos mains la Décoration de Chevalier de l'Ordre National de Légion d'honneur que ma conférée la République Francaise par Décret du 18 Mai 1912.

Fonctionnaire apprécié et estimé pendant douze ans, Conseiller Colonial ensuite pendant huit ans, enfin Membre du Conseil du Gouverment de l'Indochine pendant douze ans, telles sont les trente-deux années de vie mises loyalement au service de la France, qui m'ont valu cette haute récompense de la République.

Après ma vie publique, je m'apprêtais à finir mes vieux jours dans un coin oublié de terre en Cochinchine, quand soudain (1926) je fus appelé par l'invisible à reprendre ma tâche pour l'unification de toutes les religions existantes, pour "semer parmi les peuples l'amour du bien et des créatures de Dieu, la pratique de la vertu, apprendre à aimer la justice et la résignation: révéler aux humains les conséquences posthumes de leurs actes, tout en assainissant leur âme".

Depuis huit ans je me consacre entièrement à cette oeuvre de fraternisation des races, convaincu que la nouvelle religion constitue un des puissants facteurs indispensables à la réalisation d'une collaboration loyale et sincère de tous les peuples, d'une paix mondiale durable.

Le Caodaisme comprend aujourd'hui plus d'un million de fidèles composé d'Annamites en très grande partie et de Francais, Combodgiens, Laotiens, Mois et Chinois.

Nous ne sommes pas compris peut-être par le gouvernement Colonial?

Toujours est-il que le Caodaisme est sans cesse injustement frappé.

À nos doléances et à nos réclamations, on répond par des actes arbitraires et des persécutions religieuses.

À l'heure qu'il est en fait tout pour atteindre le promoteur de cette nouvelle église dans son honneur.

Dans de nombreux documents, je me permets d'extraire les passages édifiants ci-après d'une lettre que j'ai écrite récemment à Monsieur l'Administrateur Vilmont, chef de la Province de Tây Ninh Cochinchine.

"En ce qui concerne vos récentes instructions, je vous serais très obligé de bien vouloir me faire connaitre jusqu'à quand est applicable cette nouvelle règlementation des cultes.

Quant aux évènements dont vous avez fait allusion dans votre lettre, je me permets de vous faire remarquer que si vous aviez bien voulu tenir compte de mes requêtes et de mes droits sinon de chef du Sacerdoce Caodaisme, du moins de chef du Temple de Long Thanh (Tây Ninh) ces "désordres" n'auraient jamais au lieu. Mieux que tout autre vous saviez que les désordres que vous signalez aujourd'hui ne venaient pas de nous.

Le réunion du 24 Novembre dernier, autorisée par vous à se tenir dans mon Temple, à des personnes tout à fait étrangères à la religion et malgré ma lettre No 394 du 22 Novembre 1933, est un véritable défi, sinon une insulte, jeté sans motif à la face qu'un vieux et loyal serviteur de la France doublé d'un décoré de la Légion d'honneur.

Il m'est vraiment pénible de constater ces choses à l'heure où tous mes efforts et tout mon dévouement sont mis sincèrement au service de la cause commune des deux peuples, c'est-à-dire à l'entente cordiale et sincère les deux races applelées par la volonté du tout puissant à vivre en communauté de vie et l'interêts."

Naturellement ces doléances sont restées sans réponse, par contre les persécutions se sont de plus belle.

La dernière en date fut mon emprisonnement, le 22 Février dernier, pour dette due au fisc par trente-quatre de mes coreligionnaires, prétexte tout à fait falicieux.

Le Chevalier de Légion d'Honneur, à l'aurore de sa soixantième d'année, fut jeté en prison sans qu'aucune formalité prescrite par la loi ne fut observée.

J'ai séjourné deux jours et demi dans une cellule de la prison de Tây Ninh avec mon ruban arboré et la carte de Chevalier sur moi.

Ainsi aux yeux du Gouvernement Colonial, la Légion d'honneur ne signifie rien, l'infâmie peut atteindre.

Tout le tort revient-il à la République qui ne devait pas conférer cet insigne honneur à un pauvre indigène?

J'accomplis mon geste avec d'amers regrets, mais je préfère ne plus porter une très haute distinction à laquelle le Gouvernement Colonial n'a aucun égard et qui ne peut même plus devenir un éclatant témoignage de mon attachement à la France.

Cependant, confiant en la justice de cette France douce et généreuse que j'ai toujours aimée, je poursuivrai jusqu'au bout ma tâche sans passion et sans haine, espérant qu'on voudra bien un jour se rendre compte des erreurs commises et rendre justice à une religion qui n'a d'autre prétention que celle d'apporter au monde la paix et la concorde.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mon plus profond respect.

LÊ VĂN TRUNG

LÊ VĂN TRUNG Pâpe Intérimaire
du Bouddhisme rénové ou Caodaisme,
Ancien Conseiller Colonial,
Ancien Membre du Conseil de Gouvernement de l'Indochine.
Long Thành Tây Ninh (Cochinchine).

Pièce jointe: Un certificat de Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur.

 


 

Diễn văn của Ðức Qu. Giáo Tông ngày 8-4-Giáp Tuất (dl. 20-05-1934): Về phương diện Chánh Thể của Ðạo.

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Cửu Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

BÀI DIỄN VĂN của ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

Ðọc tại Tòa Thánh ngày mồng 8 tháng 4 năm Giáp Tuất (1934)

VÍA ÐỨC PHẬT THÍCH CA
Về: Phương diện Chánh Thể của Ðạo

 

Chư Ðạo Hữu cùng chư Ðạo Muội,

Buổi chênh nghiêng Ðạo đã hầu qua, tâm lý toàn con cái của Ðức Ðại Từ Phụ dường như đặng chững chàng an tịnh đủ để trọn trí thức tinh thần suy gẫm, nên Tệ Huynh ngày nay toại chí lượm lặt những lời châu ngọc của Ðức Chí Tôn và các Ðấng Thiêng Liêng thuyết giáo đặng chỉ rõ Thánh ý nơi nào để cho Ðạo chịu khảo đảo dường ấy. Cái hữu ích của sự khảo đảo sẽ tỏ tường nơi Bài Thuyết Pháp này, xin chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội cố tâm kiếm hiểu.

Các Tôn Giáo đã lập thành tại mặt thế ngày nay đã đoạt đặng một cái quyền hành hữu vi kiên cố, thì trước kia cũng phải chịu khổ hạnh nương lấy một quyền hành bạc nhược yếu ớt của tâm lý mà thôi.

Ôi! Quyền hành tâm lý buổi nào thì cũng gặp sẵn một tay thù địch mạnh mẽ, cường thạnh, oai nghiêm là quyền Ðời hiện hữu; sự xung đột của quyền Ðời và quyền Ðạo từ cổ chí kim tự nhiên đều có, chúng ta đã chán biết rằng những quyền lực hành thế đều nương theo tinh thần mà sản xuất; trứng tinh thần nảy nở sanh quyền lực, vì cớ cho nên các quyền hành đã có đủ thế lực mạnh mẽ nắm thế trị vào tay, hễ vừa thấy trí thức tinh thần của nhơn sanh ướm mòi sản xuất một cái trứng quyền hành chi khác nữa, thì đã sợ lưu hại cho mình nên toan phương đập đổ.

Cuộc kết quả sự phản kháng ấy, hoặc thành hoặc bại, có ảnh hưởng của tương lai sinh hoạt quyền lực đương nhiên của họ, vì cớ mà sự xung đột hằng xem dữ dội.

Ấy là phương khảo thí tài lực của trí thức tinh thần, hầu làm cho trí thức tinh thần sanh điều hay, bày điều dở; hay thì chánh, dở thì tà, chánh thì còn, tà thì dứt. Ấy vậy dầu cho sự xung đột của quyền Ðạo với quyền Ðời, thoảng đã làm cho lao tâm tiêu tứ của những trang chấp chánh Ðạo quyền đi nữa, phương chước tô điểm vẽ vời cho lịch xinh mặt Ðạo. Phận sự bảo trọng lấy mình là dễ, còn phận sự bảo Ðạo vốn khó vô cùng; đáng lẽ những kẻ khuyến khích cho Tệ Huynh bảo trọng lấy mình nên gọi là người ơn, còn những người khuyên lơn bảo tồn nền Ðạo nên cho là kẻ nghịch mới phải. Tệ Huynh tưởng khi chẳng cần nói thì chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội cũng đoán biết rằng chẳng lẽ Chí Tôn chọn lựa Tệ Huynh giao cầm giềng mối Ðạo đặng bảo trọng lấy Tệ Huynh mà thôi, trái ngược thì lại nhủ rằng: Phải hủy mình đặng bảo tồn sanh chúng. Chẳng lẽ chúng ta đành cho rằng trọng mình hơn trọng Ðạo là chơn lý?

Ôi! Biết bao phen, đêm khuya thanh vắng Tệ Huynh nằm gát tay lên trán thầm hỏi lấy mình:

Một mảnh thân phàm nầy, cô thân bạc nhược nầy, yếu ớt hèn mọn nầy, có đủ tài đức chi mà Ðại Từ Phụ lại tin giao một cái giang san sự nghiệp của toàn nhơn loại hoàn cầu đặng cho gánh vác?

Càng nghĩ, càng lo, lo rồi lại sợ, sợ không kham trách nhậm mạng lịnh Trời; càng suy, càng tủi, tủi rồi lại khóc, khóc sợ không phương nâng đỡ nổi Chơn truyền.

Ðại Từ Phụ lại quy tụ con cái của Ngài gần trên một triệu sanh linh biểu bảo hộ nâng niu dạy dỗ.

Anh thì nghèo, em thì khó, gia nghiệp không mà quyền thế cũng không, bị cưỡng bức ép đè mang khổ hạnh.

Ðã chín năm Tệ Huynh thấy ngờ ngờ trước mắt, nhiều thảm trạng khó khăn, tinh những tiếng khóc than chẳng dứt: Kẻ thì đói, người thì đau; Chức Sắc thì hèn, Tín đồ thì dở, nỗi thương tâm chất chứa đầy lòng, giọt huyết lệ toàn đêm chẳng ngớt.

An đâu đặng mà tịnh, vui đâu đặng mà nhàn. Chúng sanh thì khóc, Hội Thánh thì than mà chẳng thấy một ai lo trọn Ðạo. Tệ Huynh xem lại những tay yếu trọng chấp chánh Ðạo quyền thay vì chia đau sớt thảm, lo giải khổ cho chúng sanh, lại cố ý giựt giành quyền thế. Nhiều vị lại muốn cho Tệ Huynh ngồi đó điềm nhiên, những thảm khổ ngơ tai, bịt mắt, lại buộc Tệ Huynh phải an tịnh đặng đắc Ðạo thành Tiên dầu mối Ðạo chênh nghiêng đừng ngó đến.

Cái sở vọng của các người ấy, Tệ Huynh để cho chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội kiếm hiểu coi họ để tại nơi nào, không cần cạn tỏ.

Vì Tệ Huynh biết đặng cái bí mật huyền vi ấy, nên không khứng nghe lời mới nảy sanh ra trường ác cảm.

Nào là lường gạt nhơn sanh, nào là tranh giành quyền tước gieo nhục nhã khắp nơi, lấy quyền Ðời chế Ðạo. Một trường ngôn luận xảo ngược, dối gian truyền cùng làng, khắp xóm, nhưng sự kết cuộc cũng không hại chi cho danh thể của Tệ Huynh, duy làm cho thiên hạ chê khinh Chánh giáo. Chẳng biết lương tâm của những kẻ phá Ðạo ngày nay nó phải thế nào, lẽ tà chánh trọng khinh sao chẳng rõ.

Tệ Huynh ngồi nhớ lại đã cách mười năm nghĩa là hạ tuần năm Sửu, Tệ Huynh còn làm Thượng Nghị Viện vào lầu ra các, trong thì bạn, ngoài thì quan, nẻo hoạn lộ hèn sang đã chán; lẽ nhục vinh đã ngán với tuồng đời, mùi cay đắng đã từng quen với mặt thế, nào là mày trung, nào là mặt nịnh, đã trông nom mỏi mắt mòn hơi, nên mới biết chê đời mến Ðạo.

Nay lục tuần hầu đến, lẽ nên hư quyền biến cũng đã thừa; có chi hay phòng mến phòng ưa, có chi trọng phòng yêu phòng chuộng. Tệ Huynh hằng hỏi lấy mình, cái ngày của Ðại Từ Phụ sai Hộ Pháp và Thượng Phẩm đem lịnh vào nhà mà dạy một đứa tội tình nầy phải dâng trọn xác hồn cho Ngài làm lợi khí mở Chơn truyền, nên gọi là ngày hữu duyên hay là ngày trả nợ? Nếu phải trả nợ thì Thầy lẽ nào đành giao một cái gia nghiệp vĩ đại của nhơn sanh cho một kẻ tham gian bạo ngược, còn như gọi rằng duyên thì chắc đủ lực quyền cầm vững Ðạo. Ðã chín năm xông lướt trên con đường đi than lửa, bước chông gai, mà cũng có thể bảo thủ Chơn truyền của Thầy vững vàng toàn hảo, thì không phải là một tay giả mạo hay là một đứa tội nhơn mà làm cho Thánh chất đặng thắng hơn phàm tánh.

Bởi biết mình, bởi biết Thầy, biết người, biết Ðạo, mới yên trí tịnh tâm giữ gìn Ðạo mạch.

Tệ Huynh duy có một sở vọng là ngày nào Ðạo đắc thành, đời đặng thật thái bình thì thối bước lui chơn liền, đặng thích chí du sơn ngoạn thủy, cái vui cùng tận của Tệ Huynh ở tại nơi đó mà thôi, chớ chẳng phải tại mến đời ngồi chịu khổ.

Ngày nay là ngày vía Ðức Thích Ca Mâu Ni mà Tệ Huynh không giải thích Ðức Thích Ca vì chư Hiền Hữu lưỡng phái cũng hiểu rõ tích của Ngài và chư Hiền Hữu cũng thông suốt Phật Ðạo chút ít rồi.

Tệ Huynh chỉ để thì giờ quí báu đặng nhắc cho chư Hiền Hữu lưỡng phái nhớ một hai tôn chỉ quí trọng của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ đương thời, nhứt là phương diện chánh thể của Ðạo.

Tuy Tệ Huynh không giảng Phật Ðạo chớ Ðại Ðạo ngày nay cũng là Phật Ðạo vì gồm hết Tam Giáo (Nho, Thích, Ðạo) vì Thích Ca cũng là Thầy, Thầy là Thích Ca.

Tệ Huynh hằng nhắc chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội rằng Ðạo vẫn một, mà mỗi thời kỳ khai Ðạo thì phương diện khác nhau, vì Ðạo khai phải phù hạp với dân trí đương thời khai Ðạo.

Khi Ðức Thích Ca mở Ðạo Phật thì nhơn sanh buổi ấy còn Thánh Ðức nhiều, cả cá nhân đều ngán sự khổ não truân chuyên ở thế, nên Thiên Ðình phú cho Ngài lấy tôn chỉ tiêu cực diệt Tứ Khổ (Sanh, Lão, Bịnh, Tử) mà độ chúng.

Ngài cũng bị lắm điều truân chuyên khổ não, lao thân tiêu tứ với đời mà chừng thành Ðạo cũng bị quỉ phá một hồi dữ dội rồi mới thành Ðạo.

Ðức Lão Tử khai Ðạo Tiên thì dùng huyền diệu pháp làm tôn chỉ cao thượng vì đương buổi ấy thì nhơn sanh ưa huyền diệu phép tắc.

Ngài cũng bị nhơn sanh cho là Lão già mê hoặc chúng. Ðệ tử của Ngài cũng lần lần xa Ngài cho đến đổi khi Ngài đi ngang qua Hàm Cốc Quan vô Nha môn của Doãn Hỉ đặng độ ông nầy là chơn linh Ngươn Thỉ thì Từ Giáp là học trò hầu cận Ngài vì mê sắc mà sa ngã rồi cũng xa Ngài.

Mà Ðạo Tiên cũng thành tựu và cũng truyền bá tứ phương vậy.

Khổng Phu Tử thọ lịnh Thiên Ðình xuống khai Ðạo Nho đặng sửa nhơn luân trong buổi Châu mạt, vì trong buổi ấy, cang thường luân lý suy đồi, nên nhơn sanh thấy cái Ðạo Nhơn luân của Ngài hay, sửa đời đặng thì khâm phục.

Ngài cũng lắm công nhọc nhằn với đời. Qua Tề bị Yến Anh, qua Yên bị phế, qua Triệu bị đuổi, kẻ bắt người buộc, ăn vác nằm sương nhọc nhằn biết mấy. Ðến đổi nhà Tần tàn bạo không xiết kể, phần thi khanh Nho (đốt sách chôn học trò), mà Ðạo Nho cũng loan truyền khắp hoàn cầu.

551 năm sau Khổng Phu Tử, mới có khai Ðạo bên Thái Tây nên Thầy cho Ðức Chúa Jésus Christ giáng sanh khai Ðạo Thánh cho phù hạp với dân trí Âu Châu.

Ðức Jésus cũng bị cường quyền Israel áp bức cho đến đổi hồi ban sơ thì có 12 vị Thánh Tông Ðồ theo Ngài mà sau còn có một vị Thánh Pierre mà thôi. Nhưng Người cũng phải chối Chúa ba phen đặng tránh cường quyền bắt buộc.

Chừng Ðạo thành thì có Du Già bắt Ngài mà nạp cho Chánh Phủ hành hình, đóng đinh trên cây Thánh Giá. Hành xác Ngài gớm ghiếc như thế đặng cho nhơn sanh kinh khủng bỏ Ðạo, mà Ðạo Thánh cũng gieo truyền khắp cả hoàn cầu.

Lúc Ðạo Gia Tô truyền qua Ðông Pháp thì vua An Nam cũng nhặt cấm, bắt mấy người theo Ðạo Gia Tô quá Thập Tự, ai không bước ngang qua thì bị tử hình.

Hình phạt gớm ghê như thế mà cũng có người Chí Thánh thọ tử mà thôi chớ không chịu chối Ðạo.

Xét kỹ lại, thiệt người xưa là Thánh Ðức, ít ai bì kịp, cứ giữ chánh tâm làm trọng, thỉ chung như nhất mà thôi.

Ngảnh lại đời nay mà ngán cho đời!

Ôi! Trong tám năm dư chuông Thánh truy hồn, Ðạo Trời đem tin cứu thế mà hễ có nghe phưởng phất lời đồn huyễn hoặc chi của người toan phá Ðạo thì mau mau cuốn Thánh Tượng, dẹp Thiên Bàn, lòng toan chối Ðạo.

Biết bao nhiêu người nịnh quyền hiếp thế, xu phụ theo nịnh tà mong toan phá Ðạo, rước rắn rừng vô cắn gà nhà, nạp Chí Thánh vô đề lao cho phỉ lòng oán hận.

Con một cha, gà một ổ, mà làm cho đổ lụy rơi châu, gieo thảm sầu cho lắm người tâm thành trí vẹn phải dừng chơn thối bước!

Quạ nuôi tu hú cũng còn biết thương, người đi một đường sao lại nỡ hại nhau như thế?

Ai toan bứng gốc phá chồi của nền Ðạo thì để cho Thiêng liêng quyết đoán, mình cứ nắm giữ luật lệ của Thầy và Ðức Lý Giáo Tông đã thành lập từ buổi ban sơ thì thành Ðạo, vì luật lệ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ thể Thiên hành hóa là món binh khí diệt Tà quyền.

Ðời có thạnh có suy,
Ðạo động tịnh chuyển xây,
Lửa thử vàng, gian nan thử Ðạo.

Trong 8 năm qua rồi biết bao phen vẹt mây ngút thấy Trời xanh mà cũng lắm lúc xem đất bằng sóng dậy.

Thầy đã nói tiên tri: "Chi chi qua Quí Dậu cũng phải cho thành Ðạo mà trước khi Ðạo thành thì Tam Thập Lục Ðộng quỉ về phá Tòa Thánh dữ dội lắm mà trừ an nội loạn rồi, mới thành Thiên cơ".

Ngày nay bảo tố dữ dội đã qua rồi, Tệ Huynh nhìn thấy mấy em đã bị bao phen khảo đảo thảm khổ vô cùng, mà mấy em cũng ngồi vững trong thuyền Bác Nhã của Thầy độ rước, Tệ Huynh hết sức vui mừng nên nguyện rằng sẽ đem hết dạ yêu thương mà dìu dắt mấy em về cùng Thầy cho đến chốn.

Các Ðấng Thiêng Liêng cũng có nói trước: "Rồi đây Nguyên Nhân sẽ đến rần rần, có lắm anh hào thành tâm giúp Ðạo".

Cơ Trời mầu nhiệm cao sâu, người đâu thấy đặng!

Từ ngày ác khí nổi lên xung đột, bên bạo tàn trương nanh múa vút thì bên Thánh Ðức hiền lương có lắm anh hào đem hết trí thức tinh thần ra công giúp Ðạo.

Tạo Hóa vần xây chuyển thế,
Âm Dương thiệt khéo đầu cơ.

Khiến cho Tệ Huynh nhớ lời tiên tri của Bát Nương Diêu Trì Cung hồi ban sơ có dặn:

"Hễ gặp người an bang tế thế,
Nên quì mà nghênh lấy lễ trọng người.
Cởi thân ra mảnh áo tơi,
Che mưa đở nắng cho đời nguy nan".

Tôn chỉ cao thượng của Ðại Ðạo Tam Kỳ là lập công quả cùng Thầy, lo độ rỗi nguyên nhân, truyền bá chơn Ðạo cho đời biết chữ nhàn là quí, đức là trọng, đặng hết tranh tranh đấu đấu, lập quyền lấn thế nhau, báng sán nhau, hại sanh chúng nguy nan đời đời kiếp kiếp.

Từ hai mươi năm nay, xem trong hoàn cầu thiệt đâu đâu cũng là một cảnh sầu không tỏa ra cho cùng tận được. Biết bao người bị lượn sóng vô tình vật chất chụp đè trên biển khổ, ham lo sung sướng cho mảnh thi hài, bo bo vừa lòng tình dục. Ít ai ngó xuống thương đồng loại cực khổ biết bao! Kể không xiết số người thất nghiệp truân chuyên, cơm tẻ ngày hai không có, mảnh tơi che cật chẳng lành. Tôi phản Chúa, người phá Ðạo, trò nghịch Thầy, cha lìa con, vợ xa chồng, huynh đệ bất hòa, bằng hữu tranh nhau cũng vì mối nhơn luân suy bại. Chẳng còn thấy Chúa Thánh tôi hiền, phụ từ tử hiếu, trông chi gặp tháng Thuấn ngày Nghiêu nhà nhà lạc nghiệp thái bình âu ca!

Ðấng Hóa Công là Ðại Từ Phụ chung của cả nhơn sanh trông thấy hoàn cảnh như vậy cũng đổ lụy rơi châu với bầy con dại, biết bao thương xót lũ con hoang, ra đường gây tội lỗi; trong mấy muôn năm phải bị luân hồi trả vay mãi mãi như chóng vần xây. Từ việc rất lớn lao tới việc tế vi mảy mún, thạnh suy bỉ thới cũng phải chuyển vần y như luật Trời đã định.

Ðạo Trời đem tin cứu thế, thức tỉnh nhơn sanh phải tu tâm dưỡng tánh, theo lành lánh dữ cho khỏi nạn luân hồi vay trả, hằng ngày phải nhớ câu: "Oan gia nghi giải bất nghi kiết".

Người phải thương nhau như con một cha, cả hoàn cầu là đại chánh chung của nhơn loại, không hại lẫn nhau, lấy lễ phép mà giao thiệp, lấy công bình mà đối đãi cùng nhau.

Lo cho Ðạo hữu trong nền Ðạo có cơ sở làm ăn, biết làm lành là quí.

Que l'humanité soit une, une comme race, une comme religion, une comme penseé.

Ấy là cuộc sửa đời lập Tân Thế Giới (Ère nouvelle) của Ðại Từ Phụ đã tuyên ngôn từ buổi khai Ðạo.

Theo lý chánh thật hành chỉ rõ trên đây thì nhiều người trong Ðạo lại chê, còn theo việc mị mộng ăn ngọ, ăn chuối, tuyệt cốc, tịnh luyện thì ưa, còn Nguyên Nhân lỡ bước ai lo?

Trong 8 năm qua rồi, Tệ Huynh đây và Hiền Ðệ Phạm Công Tắc là Hộ Pháp của Ð.Ð.T.K.P.Ð. hiệp cùng nhiều Thiên Phong đã để hết tâm thành trí vẹn, đặng thi hành cho hoàn tất mấy điều của Thầy và Ðức Lý Giáo Tông đã dạy bảo.

Ôi! Biết bao phen đánh đổ, lắm người trong Ðạo không hiểu tôn chỉ Ðại Ðạo, lại còn biếm nhẻ nói Tệ Huynh lo việc hữu hình chớ không lo vô vi tịnh luyện.

Bởi vậy mới rồi đây, Tệ Huynh có đắc lịnh dạy bảo phải chỉ rõ phương diện chánh thể của Ðạo, xin giải:

Trước đây, Tệ Huynh có nói: Thầy lập Ðạo kỳ nầy phù hạp với dân trí ngày nay đã tăng tiến khỏi Ngươn Tấn Hóa đến địa vị tối cao, cho nên chủ nghĩa Cựu Luật của các Tôn Giáo hiện thời không đủ sức kềm chế đức tin của toàn nhơn loại.

Theo Chánh thể của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ thì có ba Hội đã định quyền hành đặc biệt:

a). Thứ nhứt là HỘI NHƠN SANH:

Trong Hội Nhơn Sanh thì Chánh Phối Sư phái Thượng là Chủ Trưởng.

Hội Viên từ Lễ Sanh đổ xuống Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự và người Phái Viên thay mặt cho nhơn sanh.

Trong Nội Luật Hội Nhơn Sanh của ba Chánh Phối Sư lập ra có chỉ rõ thức lệ.

Ấy vậy từ hàng Tín đồ cùng Ðồng nhi đều có người thay mặt đặng xem xét việc Ðạo rồi đệ lên Hội Thánh phán đoán.

Vạn vật cũng có ảnh hưởng trong Hội Nhơn Sanh vì người là Chúa của Vạn vật.

Xét kỹ thì Thầy công bình không xiết kể và lo việc hóa sanh không ngằn, không tận.

2). Thứ nhì là HỘI THÁNH:

Trong Hội Thánh thì có Thái Chánh Phối Sư làm Chủ Trưởng.

Hội Viên thì từ Giáo Hữu, Giáo Sư và Phối Sư thiệt thọ có trách nhiệm hành chánh đặc biệt.

Trong Nội Luật Hội Thánh của ba Chánh Phối Sư lập ra có chỉ rõ thức lệ.

Hội Thánh có quyền xem xét các việc của Hội Nhơn Sanh dâng lên và các việc hành chánh trong Ðạo rồi đệ lên Thượng Hội.

3). Thứ ba là THƯỢNG HỘI:

Thượng Hội thì cũng có Nội Luật chỉ rõ thức lệ. Trong Thượng Hội thì Giáo Tông làm Chủ Trưởng, Hộ Pháp làm Phó Chủ Trưởng. Hội Viên thì có:

 • Thượng Phẩm

 • Thượng Sanh

 • Ba vị Chưởng Pháp

 • Ba vị Ðầu Sư

 • Và Ðầu Sư Nữ Phái

Không cần nhắc chi chư Hiền Hữu Lưỡng Phái cũng hiểu rằng mấy Ðại Thiên Phong kể trên đây có hành chánh phận sự lớn lao của mình thì mới đặng vào Thượng Hội.

Thượng Hội để giúp Giáo Tông và Hộ Pháp điều đình cả nền Ðạo lớn lao của Thầy.

Thượng Hội có quyền xem xét các điều nghị luận của Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh rồi hoặc đệ lên cho Giáo Tông và Hộ Pháp phê chuẩn hay là trả lại cho Hội Thánh định đoạt lại.

Ba Hội (Thượng Hội, Hội Thánh và Hội Nhơn Sanh) toàn nhập lại theo hệ thức, rành rẽ thì gọi là Quyền Vạn Linh chớ không phải ai muốn lập Hội Vạn Linh, tổ chức gì theo ý riêng của mình rồi muốn đem ai lên làm Chủ Trưởng, tổ chức gì cũng được. Như vậy thì có Luật lệ gì đâu?

Mà không Luật lệ thì là không phải Ðạo.

Trên ba Hội thì có Giáo Tông và Hộ Pháp.

Giáo Tông làm Chủ Trưởng Cửu Trùng Ðài thì lo việc Chánh Trị Ðạo, có Chưởng Pháp và Ðầu Sư ở trung gian giúp sức điều hành các Luật lệ truyền xuống cho ba Chánh Phối Sư nắm trọn quyền hành chánh.

Giáo Tông có quyền định đoạt trong việc Chính Trị của Ðạo.

Hộ Pháp thì lo giữ Luật lệ của Ðạo cho khỏi sái Thiên Ðiều vì Luật lệ của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ ngày nay thì thế cho Thiên Ðiều.

Hộ Pháp có quyền đặc biệt về ân xá cũng như Giáo Tông có quyền chính trị vậy.

Hộ Pháp chưởng quản Hiệp Thiên Ðài, có Thượng Phẩm, Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân giúp sức.

Giáo Tông và Hộ Pháp hiệp một là Quyền Chí Tôn.

Tệ Huynh có thọ lịnh chỉ rõ phương diện chánh thể của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ của Thầy khai trong buổi Hạ Ngươn chuyển thế đây y như trên đó. Xin chư Ðạo Hữu nhớ và lo phận sự đừng trái luật Ðạo mà bị tội, và mình tuân trọn Luật Ðạo của Thầy thì là món binh khí diệt Tà quyền giả mị đó.

Tệ Huynh xin nhắc lời Tuyên ngôn của Ðại Từ Phụ hồi buổi ban sơ, Thầy có nói: "Thầy lập Ðại Ðạo kỳ nầy là lập một cái trường công quả. Nếu các con đi ngoài trường công quả ấy, thì không trông mong gì về cùng Thầy đặng".

Trường công quả của Thầy có đôi bên: Một bên vô hình là các Ðấng Thiêng Liêng (Phật, Tiên, Thánh, Thần) cũng lập công quả trong buổi chuyển thế nầy. Các Ðấng Thiêng Liêng thường theo một bên chúng ta đặng ám trợ chúng ta về phần vô vi.

Còn các việc hữu hình tại thế, là các việc phải có thi hài như chúng ta bây giờ đây mới đặng, thì về phần chúng ta phải lo làm, rồi có các Ðấng Thiêng Liêng ám trợ.

Thí dụ như đi độ rỗi nhơn sanh, phải nói Ðạo cho người nghe, như phải lập mấy cuộc để giúp thế đang nguy nan, như nhà trường dạy kẻ cô độc học, nhà thương, nhà dưỡng lão cùng các nghề nghiệp cho Ðạo Hữu có phương làm ăn đặng cơm tẻ ngày hai, có áo quần che thân ấm cật, v.v... thì chúng ta phải lo hết, rồi các Ðấng Thiêng Liêng ám trợ cho thành tựu.

Nếu chúng ta làm biếng không làm công quả chi cho Ðạo, bên hữu hình thì các Ðấng Thiêng Liêng theo mình không lập công quả được thì tội trọng về phần mình chịu lấy.

Từ hồi tạo Thiên lập Ðịa tới ngày nay, trong mỗi kỳ khai Ðạo, không có thời kỳ nào mà chính mình Thầy là Chủ Tể Càn Khôn Thế Giái xuống mà lập ra, không có một Tôn Giáo nào đặng một vị Ðại Tiên là Ðức Lý Thái Bạch lãnh làm Giáo Tông như ngày nay vậy.

Tệ Huynh đây là lãnh về phần xác thay thế cho Ngài đặng lo làm các việc hữu hình tại thế cho Ngài rồi ở trong có Ngài ám trợ.

Tệ Huynh xin chỉ rõ quyền hành lớn lao của Ðức Lý Ðại Tiên Thái Bạch Kim Tinh cho mấy em rõ:

Ánh Thái Cực biến sanh Thái Bạch,
Hiện Kim Tinh trọng trách Linh Tiêu.
Quyền năng dâng thuở Thiên Triều,
Càn Khôn Thế Giái dắt dìu Tinh Quân.

Tinh Quân thọ sắc thuở Phong Thần,
Cho đến Ðường Triều mới biến thân.
Thái Bạch Kim Tinh đương trị thế,
Trường Canh Trích Tử đến thăm trần.
Ðộng Ðình thi rượu đong muôn đấu,
Bồng Ðảo câu Tiên nắm một cần.
Vâng lịnh Ngọc Hư nay xuống thế,
Tam Kỳ độ rỗi các Nguyên Nhân.

Ngài nói rằng: "Hễ Ðạo trọng, thì tức nhiên chư Hiền Hữu trọng, vậy thì chư Hiền Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn người đời.

Từ đây Lão hằng gìn giữ cho chư Hiền Hữu hơn nữa. Nếu thoảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh, là cố ý muốn giá trị chư Hiền Hữu thêm cao trọng hơn nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe!"

Xin chư Hiền Hữu lưỡng phái ghi nhớ mấy lời châu ngọc ấy đặng sửa mình.

Hết lòng cảm tạ mấy em và chư Tôn có công mệt mỏi ngồi nghe mấy lời tôi cạn tỏ rồi đó.

Hết dạ khẩn cầu cho nền Ðạo chóng hoằng khai.

 

Phụ ghi:
* Bài nầy có trong quyển Ðạo Sử II của Bà Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu biên sọan.
* Nguyên bản chánh in là: Trong Thượng Hội thì Giáo Tông làm Chủ Trưởng. Hội Viên thì có:...
Theo Luật Lệ của Ba Hội Lập Quyền Van Linh phần Thượng Hội Nội Luật: Trong Thượng Hội thì Giáo Tông làm Nghị Trưởng, Hộ Pháp làm Phó Nghị Trưởng. Nghị Viên thì có:...

 


 

PHẦN THỨ BA

 1. Sử liệu lúc Ðức Quyền Giáo Tông đăng tiên, chương trình nghi lễ.
 1. Ðiếu văn của các bậc lãnh đạo Hội Thánh.
 1. Dư luận Báo chí và cảm nghĩ toàn Ðạo.

 


 

 

Châu Tri số 16 ngày 13-10 Giáp Tuất (dl.19-11-1934): Ðức Quyền Giáo Tông Ðăng Tiên.

Văn Phòng ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Nội Chánh (Ðệ Cửu Niên)
-----
Số: 16

TÒA THÁNH TÂY NINH

CHÂU TRI

Cho Chư Ðầu Tỉnh Ðạo, Ðầu Họ Ðạo, Ðầu Quận Ðạo,
Chư Chức Việc và Chư Ðạo Hữu lưỡng phái.

 

Kính Chư Hiền Huynh và Chư Hiền Tỷ,

Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ rất đau đớn mà cho chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ hay tin buồn rằng: Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt đã qui tiên tại Giáo Tông Ðường (Tòa Thánh Tây Ninh) ngày 13 tháng 10 năm Giáp Tuất (19 Novembre 1934) hồi 3 giờ chiều, người hưởng thọ đặng 59 tuổi.

Lễ tống chung định tới ngày 26 tháng 10 năm Giáp Tuất đúng 9 giờ sớm mai nhằm ngày Dimanche, 2 Décembre 1934.

Cuộc lễ nầy là tang chung cho toàn Ðạo, vậy nên Hội Thánh sau khi hội nghị, định cho cả Chức Sắc CỬU TRÙNG ÐÀI có tùng luật Hội Thánh, nghĩa là từ Giáo Hữu trở lên từ nay cho tới ngày an táng được về Tòa Thánh mà viếng Liên Ðài Ðức Quyền Giáo Tông và thành tâm tang phục cho người; còn ai về không được thì phải hiệp nhau nơi Thánh Thất sở tại mà cầu nguyện và tang chế, y như lệ tang phục Hội Thánh định sau nầy:

1/. Chức Sắc từ Giáo Hữu trở lên bịt khăn tang mà thôi cho tới ngày mãn phục là một năm.

2/. Từ Lễ Sanh đến Tín Ðồ thì tùy ý, nghĩa là vị nào thành tâm thương tiếc Ðức Quyền Giáo Tông thì tùy tâm, hoặc bịt khăn tang, hoặc dùng được để một miếng vải tang bề ngang chừng 0m08 buộc nơi tay trái cùng tang phục cho hạng này để tự lòng thương tưởng của mọi người, Hội Thánh không nhứt định.

HỘI THÁNH xin để lời cần yếu hơn hết, là kể từ nay nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ mới khuyết một vị Ðại Ðức như Ðức Quyền Giáo Tông, sở dĩ Hội Thánh bố cáo cùng toàn Ðạo rõ, xin tạm ngưng các việc vui trong ba tháng để thành tâm chia buồn cùng Hội Thánh.

Lập tại Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 13 tháng 10 năm Giáp Tuất
(19 Novembre 1934)

NAY KÍNH,

Thái Chánh Phối Sư
Khai Ðạo H. T. Ð.
PHẠM TẤN ÐÃI
Thượng Chánh Phối
Khai Thế H. T. Ð.
THÁI VĂN THÂU
Ngọc Chánh Phối Sư
Khai Pháp H. T. Ð.
TRẦN DUY NGHĨA
  Nữ Chánh Phối Sư
HƯƠNG THANH
 

 


 

Chương trình lễ táng phần xác Ðức Quyền Giáo Tông.

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Thập Niên)

 

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ TÁNG PHẦN XÁC ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

 

Ngày 15 tháng 10:
 • Lễ thành phục.
 • Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài từ Giáo Hữu đổ lên, phải thọ tang một năm. Ðể một cái khăn.
 • Từ Lễ Sanh đến Tín đồ tùy ý.
Từ ngày 15 đến ngày 24:
 • Quàn Liên Ðài tại Giáo Tông Ðường.
Ngày 24, 8 giờ rưởi sớm mơi:
 • Di Liên Ðài ra Tòa Thánh, Lễ Sanh phái Thượng phải luân phiên hầu.
Ngày 25:
6 giờ chiều:
 • Di Liên Ðài ra Ðại Ðồng Xã để trên Vọng Ðài, Lễ Sanh và Giáo Hữu Phái Thượng phải luân phiên hầu bốn bên Liên Ðài.
8 giờ tối:
 • Lễ tế của Chức Sắc nam nữ, Chức Việc và Ðạo Hữu tại Tòa Thánh.
9 giờ:
 • Lễ tế của Tỉnh Biên Hòa và Bà Rịa.
9 giờ rưởi:
 • Tân An và Gò Công.
10 giờ:
 • Vĩnh Long và Bến Tre.
10 giờ rưỡi:
 • Trà Vinh, Sóc Trăng, và Bạc Liêu.
11 giờ:
 • Thủ Dầu Một và Sa Ðéc.
11 giờ rưởi:
 • Hà Tiên và Châu Ðốc.
12 giờ:
 • Cần Thơ và Rạch Giá.
12 giờ rưỡi:
 • Mỹ Tho.
1 giờ khuya:
 • Long Xuyên.
1 giờ rưởi:
 • Gia Ðịnh.
2 giờ:
 • Chợ Lớn.
2 giờ rưởi:
 • Tây Ninh.
3 giờ:
 • Phạm Môn.
3 giờ rưởi:
 • Hạnh Ðường.
4 giờ sáng:
 • Ðường Nhơn (Chợlớn).
Ngày 26:
Từ 4 giờ đến 5 giờ rưởi sáng:
 • Lễ tế không có cho hay trước.
6 giờ sáng:
 • Hội Thánh Ngoại Giáo.
6 giờ rưởi:
 • Ðầu Tỉnh Ðạo nữ phái.
7 giờ:
 • Nữ Chánh Phối Sư.
7 giờ rưởi:
 • Nghe Tòa Thánh giọng ba hồi chuông trống thì Chư Chức Sắc Thiên Phong nam nữ, Chư Chức Việc phải mặc Thiên phục vào Ðại Ðồng Xã, đến chỗ mình mà đứng.

 • Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài nam nữ, từ Giáo Hữu trở lên, đứng trên giàn chữ A; nam theo nam, nữ theo nữ. Tang gia đứng một phần trên giàn chữ A, một phần trên sân số 3, Tam Giáo Ngũ Chi và thân bằng cố hữu đứng bên giàn chữ B.

 • Giáo Nhi nữ phái dẫn Ðồng Nhi nữ đứng trong sân số 1. Giáo Viên nam phái dẫn Ðồng Nhi nam đứng trong sân số 2.

 • Lễ Sanh nữ đứng trong sân số 4, Lễ Sanh nam đứng sân số 5, Chánh Trị Sự nữ đứng trong sân số 6, Phó Trị Sự nữ đứng trong sân số 7, Thông Sự nữ đứng trong sân số 8, Ðạo Hữu nữ đứng trong sân số 9, Chánh Trị Sự nam đứng trong sân số 10, Phó Trị Sự nam đứng trong sân số 11, Thông Sự nam đứng trong sân số 12, Ðạo Hữu Ðường Nhơn, Tần Nhơn, Tà Mun v.v... đứng trong sân số 13, Ðạo Hữu nam đứng trong sân 14.

 • Ðạo Hữu nam nữ phải mặc toàn đồ trắng.

8 giờ:
 • Lễ Cầu Vong và Cầu Siêu.

 • Ðổ ba tiếng chuông nhứt: Ðồng Nhi nữ ra đứng tại sân số 15, Ðồng Nhi nam đứng tại sân số 16.

 • Ðổ ba tiếng chuông nhì: Ngọc Chánh Phối Sư ra chứng lễ với Giáo Sư Thượng Thành Thanh, Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh, và tang gia. Lễ thành rồi vào trong hết đặng để cho Chức Sắc ra bái.

 • Ba tiếng chuông ba: Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài ra bái rồi vào chỗ cũ đứng.

 • 3 tiếng chuông bốn: Chức Sắc nữ phái từ Chánh Phối Sư, Lễ Sanh ra bái rồi vào chỗ cũ đứng.

 • 3 tiếng chuông năm: Chức Sắc nam phái từ Chánh Phối Sư đến Lễ Sanh ra bái rồi vào chỗ cũ đứng.

 • 3 tiếng chuông sáu: Ngũ Chi Tam Giáo và thân bằng cố hữu ra bái.

 • 3 tiếng chuông bảy: Chức Việc nữ phái ra bái.

 • 3 tiếng chuông tám: Chức Việc nam phái ra bái.

 • 3 tiếng chuông chín: Ðạo Hữu nữ phái ra bái (chia từng đợt ra bái).

 • 3 tiếng chuông mười: Ðạo Hữu Ðường Nhơn, Tần Nhơn, Tà Mun v.v... ra bái.

 • 3 tiếng chuông mười một: Ðạo Hữu nam phái ra bái (chia ra từng lượt ra bái). Vị nào bái rồi phải vào chỗ cũ đứng.

9 giờ:
 • Hộ Pháp đọc bài ai điếu.
9 giờ 15:
 • Nữ Chánh Phối Sư đọc bài ai điếu.
9 giờ rưởi:
 • Ngọc Chánh Phối Sư đọc bài ai điếu.
9 giờ 45:
 •  Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo đọc bài ai điếu.
10 giờ:
 • Ðánh một hồi trống, nhưng quan và Ðạo Tỳ vào làm lễ, rồi chia ra hai tốp, một tốp ra đẩy Long Mã Phụ Ðồ để ngay dưới Vọng Ðài, còn một tốp lên Vọng Ðài đặng triệu Liên Ðài lên Long Mã Phụ Ðồ.

 • Ðánh một hồi trống nữa thì vị Lễ Sanh Thượng Nghĩa Thanh ra cầm phướn Thượng Phẩm, hai vị Lễ Sanh Thái Có Thanh và Ngọc Thọ Thanh đi hai bên. Vị Giáo Sư Ngọc Trọng Thanh dẫn lộ và ra ngay cửa giữa Ðại Ðồng Xã đứng.

 • Theo thì xếp đặt thứ tự như sau nầy:
  • Nhạc.

  • Bàn đưa (theo số thứ tự mà đi).

  • Bàn vong, có 6 Lễ Sĩ hầu.

  • Nhạc.

  • Ðồng Nhi nữ.

  • Ðồng Nhi nam.

  • Giáo Nhi.

  • Lễ Sanh phái Thái và Ngọc.

  • Long Mã Phụ Ðồ có Lễ Sanh phái Thượng hầu hai bên tang gia.

  • Hộ Pháp và Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài.

  • Nữ Chánh Phối Sư và Chức Sắc nữ phái từ Lễ Sanh đổ lên (đi một hàng ba vị).

  • Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư và Chức Sắc từ Giáo Hữu đổ lên (một hàng ba vị).

  • Tam Giáo Ngũ Chi và thân bằng cố hữu.

  • Chánh Trị Sự nữ phái (một hàng bốn vị).

  • Phó Trị Sự nữ phái.

  • Thông Sự nữ phái.

  • Chánh Trị Sự nam phái.

  • Phó Trị Sự nam phái.

  • Thông Sự nam phái.

  • Ðạo Hữu Ngoại Giáo (Ðường Nhơn, Tần Nhơn, Tà Mun v.v...).

  • Ðạo Hữu nữ phái.

  • Ðạo Hữu nam phái.

 • Ra cửa Ðại Ðồng Xã, đi theo đường Bình Dương Ðạo, quẹo qua Thái Hòa Lộ và Oai Linh Tiên, đến Phước Ðức Cù rồi trở ra Bình Dương Ðạo đến Tháp.

Tòa Thánh, ngày 22 tháng 10 năm Giáp Tuất
(le 28 Novembre 1934)

HỘI THÁNH

 


 

Văn tế Ðức Qu. Giáo Tông, do Ðức Hộ Pháp đọc tại Ðại Ðồng Xã.

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Ðệ Thập Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

THẬP NGOẠT, NHỊ THẬP NGŨ NHỰT

VĂN TẾ
của Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài về phần Giáo lý

Thưa Chư Chức Sắc Thiên Phong,
Chư Ðạo Hữu Nam Nữ,
Chư Quí Ông, Quí Bà.

Giữa thế kỷ hai mươi nầy, toàn địa cầu nhơn sanh đều xu hướng về đường vật chất, đua tranh náo nhiệt, mạnh đặng yếu thua, khôn thì còn, dại thì thác, làm cho cả cá nhơn hay là trọn xã hội nào, cũng vì sanh hoạt khó khăn, mà quên hẳn tinh thần vi chủ.

Hại thay! Cơ quan của đời hiện hữu lại do nơi quyền năng vật dục mà thành hình, đến đổi trừ tinh thần ra, thì trí thức con người cũng lậm nhiểm lấy quyền duy vật, đạo đức tinh thần xem ra càng ngày càng mòn mỏi. Nếu chúng ta thấy cơ quan hành động của các Tôn giáo còn mảy may duy trì lại có đặng là nhờ khuôn viên tập tục, chớ chẳng phải nơi tâm lý chuẩn thằng.

Qua trận sát khí Âu Châu, những bậc ưu thế, mẫn thời để tâm nghiên cứu nguyên thủy sự bất hòa của toàn cầu do đâu mà sản xuất, thì đã thấy đặng hiển nhiên rằng: Tại dân hóa khiếm phần đạo đức, những Tôn giáo đương thời hoặc là bị buộc ràng vào tôn chỉ hẹp hòi, hay là bị triết lý oai nghiêm mà làm cho phân chia tâm lý, nên không thể dung hòa làm môi giới cho đại đồng thiên hạ. Thuyết giao tình các Tôn giáo là thuyết trọng yếu của nhà hiền triết Á Âu buổi nầy.

Ôi! Hạng trí thức nhơn sanh ấy, khi xem đặng con đường nguy hiểm của văn minh duy vật giong ruổi thẳng tới chừng nào thì lại càng âu lo khủng khiếp cho tương lai nhơn loại buổi sau kia chừng nấy.

Ðời chẳng khác nào như chiếc thuyền chịu sóng gió ba đào lênh đênh khổ hải. Những khách giang hồ của tạo công ai lại chẳng phập phồng rơi châu đổ ngọc. Trong cơn khổ não tâm hồn ngẫu nhiên lại gặp cứu tinh giải nạn là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ của Thượng Ðế chấn hưng Tôn giáo.

Người đến đặng nhìn nhận các Ðạo là phương giáo hóa của Người và dung hợp các triết lý của đời dưới phép lương tâm làm chủ. Dầu ai để chút tâm nghiên cứu thì đủ hiểu cơ quan chuyển thế rõ ràng nên không cần luận giải.

Từ năm Bính Dần (1926) là năm Ðạo mở tại Nam Kỳ, đến nay Anh Cả chúng tôi là Lê Văn Trung, Ðạo Tịch Thượng Trung Nhựt ra đảm nhiệm vai tuồng rất lớn lao, quan hệ là phổ độ dìu dắt nhơn sanh vào đường Chánh giáo.

Một mối Ðạo rất cao thâm mầu nhiệm mà chính mình Ðức Thượng Ðế đem gieo truyền trong nước nhỏ nhen như Việt Nam ta đây, thiết tưởng sự khó khăn chẳng nhỏ, mà Anh Cả chúng tôi trọn chịu 9 năm trường, chẳng quản nhọc nhằn, tay chống vững Ðạo thuyền, bền chí lướt qua khổ hải.

Ðạo mở vào buổi nhơn sanh đang khuynh hướng về đường vật chất thì cái tôn chỉ Ðạo tất phải có thiệt lực gì cực kỳ mãnh liệt mới dung hòa nỗi hai thuyết duy tâm và duy vật và phải hạp thời thì nhơn sanh mới chịu hoan nghinh mà bước vào cửa Ðạo. Nếu Ðạo mà không có cái Tôn chỉ duy tân cải cách theo trình độ tiến hóa của nhơn sanh thì Ðức Thượng Ðế chẳng cần nhọc công tái lập, vì Ðạo vẫn có từ tạo Thiên lập Ðịa mà trong nhân gian cũng đã lập thành nhiều nền Tôn giáo, để tùy thời mà tế độ quần linh. Trong các Tôn giáo ấy như Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Cơ Ðốc giáo, cũng có nhiều triết lý cao siêu, có thể cứ do theo đó mà hành Ðạo cũng đặng tiến hóa, nhưng mỗi Tôn giáo ấy đều có một tôn chỉ đặc biệt, có thể hạp với mỗi phong hóa tùy mỗi thời đại, chớ không đặng một tôn chỉ thống nhứt hạp theo thời đại buổi bây giờ. Ðạo đã có những điều kiện tối tân như thế thì tất phải có người tài đức ra làm hướng đạo mới hiểu rõ tôn chỉ của Ðạo mà truyền bá cho nhơn sanh, khỏi lầm đường lạc lối, và cũng phải có đại hùng đại lực mới gánh vác nổi trách nhiệm lớn lao của Ðại Ðạo. Anh Cả chúng tôi đây, trước khi vào Ðạo vẫn là người duy vật cũng như mọi người khác, ngoài đời vì đường danh lợi, Người cũng chẳng nhượng chi ai, kịp khi Ðạo mở Ðức Thượng Ðế kêu đích danh Người mà phú thác Ðạo Trời.

Phong trào duy vật đang sôi nổi, người lại đương thời phấn đấu, mà Người cũng vui lòng phế hết việc đời để hiến thân cho Ðạo. Buổi ban sơ mới có vài ba anh em trong Ðạo, cũng có kẻ trắng người đen, không đồng tâm chí, lẩn nghịch cùng nhau, rồi nào ai dám chắc sẽ ra làm sao đâu? Nhưng vì lòng háo đức của Người sẵn có, nên Người không chút ngại ngùng bạo gan chí sỹ mà hiến mình trọn vẹn lập Ðạo mới thành, công ấy, thưởng nầy làm Anh Cả chúng sanh cũng đáng.

Vào Ðạo rồi, khi thì lập Ðàn thỉnh giáo cùng các Ðấng Thiêng Liêng, khi đi phổ độ khắp Nam Kỳ, không nói ra ai ai cũng rõ, những nỗi khó khăn về sự hội hiệp ở xứ mình cho nên lúc khai Ðạo phải gặp nhiều nỗi tân khổ, lại còn nhiều nỗi cam go, đối với Ðạo Hữu các nơi. Khi Ðạo đã có mòi hoằng hóa, sau lại Hội Thánh Ngoại Giáo thành lập ở Kim Biên, tuy gặp lắm nỗi truân chuyên, mà Người cũng cứ nhứt tâm, nhứt đức do đường thẳng tiến hành, không bao giờ nản lòng thối chí.

Vì sao Ðức Thượng Ðế không chọn người nào khác, lại đem mối Ðạo lớn lao mà trao lại cho Người lúc ban sơ? Mà những người có công tu luyện theo Ðạo này, Ðạo khác cũng chẳng hiếm gì, mà sao Ðấng Chí Tôn không dùng ai trước?

Có ai dám nói Ðấng Chí Tôn dùng lầm.

Vậy thì, tôn chỉ của Ðại Ðạo đã biểu lộ ra rõ ràng, bí quyết đoạt Ðạo chẳng phải do một mặt yểm thế để tịnh dưỡng tinh thần, mà lại phải lịch lãm nhơn sự và phải siêu quần xuất chúng, rồi lấy đạo đức mà cứu vớt nhơn quần.

Xã hội phải tùy sở như của chúng sanh mà lập phương phổ hóa, thì cái công tu luyện kia mới bổ ích cho. Vì vậy mà Anh Cả chúng tôi mới đắc dụng trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Anh Cả chúng tôi là người gồm có nhiều điều kiện hạp với tân thời, mà cũng không nghịch với phong hóa cũ.

Vậy nên , Ðấng Chí Tôn mới dùng người để làm mô phạm cho anh em Ðạo Hữu và cho đời thấy rõ một phần chơn lý trong tôn chỉ Ðại Ðạo.

Theo thời đại khoa học đương nỗ lực phát dương này, nếu đem cái thuyết duy tâm cực đoan mà phổ hóa chúng sanh không khỏi bỉ lậu, còn nếu chuyên một mặt duy vật mà tiến hành thì xã hội phải có ngày tiêu diệt về nạn cạnh tranh phấn đấu. Vậy phải chiết trung hai thuyết mà dung hòa thì đời mới đặng vừa tấn hóa theo văn minh khoa học, vừa duy trì đặng tâm hồn đạo đức. Nhờ hiểu ý nghĩa cao thâm như vậy mà Anh Cả chúng tôi không vì hoàn cảnh mà phải quá ư thiên lệch về một mặt nào.

Chúng tôi còn nhớ lời tuyên bố rất thành thật của Anh Cả chúng tôi như vầy:

"Ngày nào nhơn sanh còn khốn khổ, thì chưa phải ngày anh tọa hưởng an nhàn. Dầu anh đắc quả mà qui tiên đặng sớm, anh cũng nguyện tái kiếp để độ tận chúng sanh".

Hùng hồn thay! Bác ái thay là lời tuyên bố ấy! Không cần khoe khoang bằng văn chương tuyệt bút mà những lời chất phác trên kia cũng tỏa đặng tâm tình của một trang đại đức.

Theo thế thường người nào đi tu cũng có cái hy vọng đắc Ðạo thành Tiên, chớ ít ai lẫn lộn trong chốn trần la vì sợ khổ tâm nhọc trí. Vậy mà Anh Cả chúng tôi chẳng hề nao núng, thậm chí có người lo sợ dùm, nên đến khuyên Người giải quyền nhập tịnh cho yên, mà Người nói rằng: "Dầu phải thời tử Ðạo, Người cũng vui lòng, chớ Người không vì sợ chết mà bỏ phận sự". Xem đó thì đủ thấy cái đại chí của Người vì Người thấu mục đích tối cao của Ðạo. Mà tôn chỉ của Ðạo có cái ý nghĩa "không dữ mà hùng, hòa mà không nhược".

Cái ý nghĩa đó Anh Cả chúng tôi hiểu thấu mà cũng đã thật hành rồi, nền Ðạo mới đứng vững đến ngày nay.

Anh Cả chúng tôi lại còn hiểu rộng cái nghĩa "từ bi, bác ái" mênh mông lai láng, nên phải gặp nhiều cái phản động lực của những người thiển kiến.

Bởi vì từ bi bác ái mà hiểu nghĩa hẹp hòi quanh quẩn trong hoàn cảnh của mình thì cũng còn là "ích kỷ". Anh Cả chúng tôi không vì sự thương thấp thỏi của thường tình mà bỏ cái thương đại đồng thế giái, cho nên phải gặp nhiều nỗi tân toan. Tuy vậy mà Anh Cả chúng tôi vì công đức hơn là vì tư đức, dầu ai muốn nói sao thì nói, làm sao thì làm, Người cứ một mực tiến hành, miễn là trong tâm nhứt quyết đuổi theo một chủ nghĩa cao siêu của bề trên phú thác vì lòng tín ngưỡng của Người rất là đặc biệt, ít ai sánh kịp.

Ngày nay Anh Cả chúng tôi đã vào cõi hư vô rồi, thiết tưởng những phản động lực kia cũng lần lần giảm bớt. Anh em trong Ðạo cũng đã rõ thấy mà nhận thức cái chơn lý sờ sờ kia vậy. Cái khó nhất là phải có đủ đức kiên nhẫn để chống lại với các phản động lực ở trong Ðạo và ngoài Ðời. Trong Ðạo cũng vậy, mà ngoài Ðời cũng vậy, có nhiều lý thuyết tương phản nhau vì trí độ phàm của con người không thể đồng nhau đặng. Kẻ thì ưa thuyết duy tâm, rồi cứ chuyên chú một mặt tiêu cực, còn người lại thích duy vật thì chuyên chú một mặt tích cực, mà mỗi phía đều cực đoan thì tránh sao khỏi xung đột. Hai phía xung đột nhau mà bắt Ðạo ở trung gian làm nơi chiến địa thì kẻ cầm quyền trong Ðạo tránh sao khỏi những nỗi khó khăn, vì vậy mà Anh Cả của chúng tôi chịu nhiều đau đớn. Ôi! Một Ðấng anh hùng như thế, một tay kiện tướng của Ðạo như thế, nay đã ra người thiên cổ.

Dẫu phải gan sắt dạ đồng cũng phải rơi châu mà thương tiếc.

Anh Cả ơi!

Trong mấy năm Ðạo mở, biết bao nhiêu công nghiệp với giang san.

Vì thương Ðời mà khổ hạnh đa đoan,
Bởi mến Ðạo tân toan lắm nỗi.
Ðời hằng đổi lòng kia chẳng đổi,
Non dầu mòn chí nọ không mòn!
Mấy mươi năm phơi trải tấc son,
Trọn một kiếp bảo tồn phong hóa.
Ðường thế gập ghềnh bền chí cả,
Thuyền từ lắc lẻo vững tay chèo.
Trải bao phen lên ải xuống đèo,
Ðã lắm lúc đăng sơn quá hải.

Nhớ Linh xưa:

Ðối cùng bằng hữu hết tình quảng đại,
Xử với gia đình trọn ngãi từ hòa.
Tưởng cùng nhau sum hiệp một nhà,
Hay đâu nỗi người về kẻ ở.

Anh Cả ơi!

Ðã đành rằng thiên số hữu kỳ,
Nhưng nghĩ đến cũng đau lòng trần khách.
Vậy mấy em tạm vái lời thiết thạch,
Chúc hương hồn nhẹ tách Cửu Tiêu.

Hỡi ôi! Thương thay!

Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài đồng huy lụy!

Hộ Pháp
PHẠM CÔNG TẮC

 


 

Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do bà Chánh Phối Sư Chủ Trưởng Chức Sắc Nữ Phái đọc.

ÐIẾU VĂN
của Hội Thánh Nữ Phái.

Ứa lụy đôi hàng, kính cáo Ðức HỘ PHÁP,
Ðồng Ðạo lưỡng phái, Chức Sắc, Liệt vị dự lễ Tống táng này.

Nay Ðức Quyền Giáo Tông đăng tiên, tôi xin phép thay mặt Nữ phái tiễn biệt Ngài đôi lời.

Sách có câu: "Nhơn thân điển ảnh hữu hoàn vô", kiếp sống con người như lằn chớp nháng, thấy đó rồi mất đó. Vậy thì tử sanh hữu mạng, thiên số an bày, xưa nay dầu mấy bực vĩ nhân cũng không thoát bến đò tạo hóa.

Nhưng về tình cảnh Ðức Quyền Giáo Tông, phái nữ tôi rất có hai mối sầu tâm thương tiếc và thống tức. Thương tiếc vì tài trí và từ tâm Ngài, vì Ngài là một vị cột rường trong nền Ðại Ðạo. Năm Bính Dần Ðạo Thầy mới mở thì chỉ có tiên linh Ðức Cao Thượng Phẩm và Ðức Hộ Pháp với Ngài hiệp trí chung lo vạch ngõ tìm đường, nhọc nhằn nhiều nỗi, phần người ngoại Ðạo biếm bày, phần thì người trong Ðạo trường nghịch lẫn, bước Ðạo gay go, đường đi hiểm trở, vậy mà Ngài vẫn một lòng cứng cỏi, đem nghị lực chống chỏi với phong trào, đủ trí thức, đủ tài năng, không hề thối bước, ấy cái sức Ngài đủ ra gánh vác cái trách nhậm nặng nề dựng trụ đá giữa dòng sông cho chúng ta dìu dắt, lại còn từ tâm khiêm đức nhẫn nại thiệt thòi, ngậm đắng ăn cay, cố ý mở mang mối Ðạo thiêng liêng tế độ nhơn sanh qua cơn biển khổ, quên ăn bỏ ngủ, xác ốm thân gầy. Ngài chỉ biết nền Ðạo Thầy, chớ còn xác thịt thân Ngài xem như cỏ rác, Ngài không hay tuổi Ngài đã già, sức Ngài đã yếu, ngày qua tháng lại, lo làm việc Ðạo, nhứt bất tạm nhàn, phần lo sắp đặt bên Nam, phần lo giúp dùm bên Nữ; thảm thiết bấy trong mấy cuộc thời gian, Ðạo thường hay xảy ra nhiều điều rắc rối, riêng về phần Ngài đã sầu muộn khuynh nguy vậy còn sợ chúng ta buồn lòng, nên Ngài thường lấy lời khuyên dỗ cho vui lòng em trẻ. Ngài lại thường nói sự chết Ngài không sợ, chỉ thương hại cho nhơn sanh, gẫm trong lời nói đó cũng thấy rõ lòng bác ái của Ngài lộ ra hiển nhiên. Vậy Thầy sắp đặt là Trưởng Huynh của chúng ta, như Ngài thiệt tư cách đoàn hoàn, đáng làm mảnh gương nền Ðạo, tuy linh hồn đã chơi mây cỡi gió, mà những lời từ bi trắc đạt của Ngài còn văng vẳng bên tai khiến cho chúng ta nhớ lại phải ủ mặt châu mày, không nguôi tấc dạ, tuôn sầu đổ lụy, chứa thảm tình, ngó trước Liên Ðài, xiết bao là thương tiếc, vậy mà rất thổn thức cho kiếp sanh đau đớn của Ngài, bởi Ðạo tâm Ngài vẫn trọn lành, trọn báu, hẳn như gương không bụi, nước không nhơ, khốn thay cảnh ngộ, Ngài gặp những người ganh hiền ghét ngõ, nghịch lẫn chông gai, nay gieo ác cảm nầy, mai sanh nghiệp chướng khác, năm sáu năm về trước đã một trận chinh nghiêng, tới hiện giờ đây một lần điên đảo, mạnh ai thì nấy nói, không nghĩ chi trật tự tôn ti, vậy mà rất thương hại cho Ngài giữ một bề ẩn nhẫn làm thinh, dầu sự phải, sự không, sự ức, sự oan, Ngài cũng cam tâm nhận lỗi. Bởi Ngài là một vị Trưởng Huynh tôn quí, Ngài chỉ lo làm sao chìu lụy lòng dạ nhơn sanh cho an ổn thuận hòa, hầu chung sức nhau mà truyền bá nền Ðạo Thầy cho mau phát đạt. Ðạo Thầy thịnh vượng đặng, thì dẫu Ngài nhục nhã thế gì cũng vui dạ sẵn lòng.

Ôi thôi! Vì vậy rồi mấy người nghịch lẫn kia đắc thế hoành hành lẫy lừng oai gió, mượn đạo đức mà lăm le nọc rắn, giả chơn thành mà châm chích kim ong, đặt ra Tòa Vạn Linh vấn nạn Ngài, đòi trục xuất cho khỏi nơi Thánh Ðịa ra tờ Châu Tri khắp nơi Thánh Thất đánh đổ Ngài, vậy mà còn chưa vừa lòng, nên đến Chánh phủ vọng ngữ vu ngôn, cố ý đưa Ngài cho tới hầm nai bẩy thỏ.

Ôi! Người cũng đồng Ðạo, Ðạo sao nỡ ở lòng nham hiểm trở mặt hại nhau như vậy. Ôi! Nói tới đây thật là động mối tâm sầu, ngùi ngùi dạ ngọc. Hiền Huynh ôi! Nhắc sự tích sầu tuôn trăm đoạn, tỏ khúc nôi ruột thắt chín chiều, kiếp phù sanh anh mang nặng nợ trần, nên thân thể phải chịu lăn, chịu lóc, chịu trộn, chịu nhồi cho đến đổi. Nay một giấc Nam Kha an nghỉ, chốn Thiên đường tự toại tiêu diêu, cổi lốt trần từ cách cõi nhơn gian, nơi Tòa Thánh giả người giả kiểng, cơn tiễn biệt non sông còn ứa lụy, nghĩa đồng bào xiết nỗi sầu tư, cảnh vắng vẻ cây cỏ thảy đều buồn, niềm đồng Ðạo biết bao là quạnh quẻ, chuông Bạch Ngọc ngân nga đêm như giọng khóc than, trống Lôi Âm vắng dõi canh chầy, động lòng ái mộ, Người tuy mất danh còn để lại, nơi Ðạo trường chạnh nhớ bóng người xưa, theo ý em tưởng, ấy là nợ trần ai đã trả xong, nên Thầy ban ân huệ cho Hiền Huynh trở lại Thiêng liêng cựu vị.

Vậy bên Nữ tôi kính chúc hương hồn hiển hích, trên liên tòa tường vân chiếu gương huệ nhãn quang minh soi xét Ðạo trường, cho rõ thấy gan dạ người nào chơn giả, xin hồn linh mật hộ, tử giả như sanh, dìu dắt mấy em an đường tấn Ðạo, còn cuộc tương lai cũng nhờ ân công vạn hóa sắp đặt một người hoàn toàn đức hạnh ra chấn chỉnh mối Ðạo Thầy.

Vậy chúng tôi nên gạt giọt lụy sầu, mà gội nhuần giọt nước hồng ân phước huệ.

Tòa Thánh, ngày 26 tháng 10 Giáp Tuất.

Nữ Chánh Phối Sư
LÂM HƯƠNG THANH

 


 

Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do Ngọc Chánh Phối Sư đọc.

ÐIẾU VĂN
của Cửu Trùng Ðài Nam Phái.

Thưa Quí Ông, Quí Bà,
Thưa Chư Chức Sắc Thiên Phong,
Chư Ðạo Hữu Nam Nữ.

Tôi xin thay mặt cho Chức Sắc Cửu Trùng Ðài Nam Phái mà đọc bài Ai điếu tiễn Anh Cả chúng tôi là Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

Phúc Âm: Theo lời di truyền của Ông THÁNH LUC chép truyện Ðức Chúa JÉSUS trước khi chịu đóng đinh trên cây Thánh giá để chuộc tội cho chúng sanh, có đoạn thuộc về lúc Ngài ở Jérusalem như vầy: Chừng Ngài đi khỏi nơi đó, Ngài cùng các Thánh Tông Ðồ đến một nơi là hòn núi Olivier, đến đó rồi thì Ngài dạy các Tông Ðồ bảo phải cầu nguyện đừng để cho sa đắm, đoạn Ngài đi ra một nơi xa xa quì cầu nguyện mà nói rằng: Cha ôi! Nếu như Cha sẵn lòng muốn cho con xa lánh chốn đắng cay nầy, thì con đội ơn Cha, song muôn việc chi con cũng đều tuân theo mạng lịnh của Cha. Ngài vừa dứt lời thì các Thiên Thần hiện ra trên thinh không mà an ủi, tuy nhiên Ngài cũng cứ tâm thần thất thố, Ngài còn cầu nguyện thêm và mấy giọt huyết của Ngài rơi tràn dưới đất. Cầu nguyện xong, Ngài bèn trở lại chỗ các Thánh Tông Ðồ, thấy mấy ông nầy, vì bởi buồn rầu ngủ gục, Ngài nói với họ tại sao mà các con ngủ như vậy? Dậy mà cầu nguyện cho khỏi sa đắm. Ðoạn trên đây có lẽ lại là một cái "đặc sắc" vẻ vang của Ðạo Thiên Chúa. Ông Giáo Chủ sanh tại Galilée khác hẳn hơn mấy ông Giáo Chủ khác. Cái chết của tấm thân xác thịt không phải là một cơ hội để thoát hóa lên chốn Cực Lạc, tiêu diêu, mà lại là dịp đau đớn, dầu cho mình là con Ðức Chúa Trời mà gặp phải khi ấy thì cũng chẳng có chi khác với con của Ngài. Chẳng những vậy thôi lại còn biết mình chết đây là để chuộc tội cho thế gian, mà trước khi chết cũng vẫn cứ thở than cầu nguyện: Cha ôi! Nếu như Cha sẵn lòng muốn con xa lánh chén thuốc đắng cay nầy thì con đội ơn Cha.

Thưa Quí Ngài, đối với người tu niệm như chúng tôi đây, chẳng có đức nào lớn hơn đức khiêm nhượng, thì thế các Ngài cũng biết trước rằng: Tôi sở dĩ dẫn lời Phúc Âm của ông Thánh LUC vào đây, mà không có ích chi, dám đem Ðức Chúa Jésus, ví với Người Anh Cả của chúng tôi, mà để chỉ tỏ ra rằng: Người trong Ðạo, người ngoài Ðời, bao giờ cũng đau đớn với cái chết, cũng ngại ngùng với nó, cũng như một cái cơ cấu mầu nhiệm, một cái quyền riêng của Ðấng Tạo Hóa đã cầm chặt vào trong tay, chẳng có người tham dự đến.

Than ôi! Ðức Chúa Jésus là người đã biết rằng: Chết để chuộc tội cho thế gian mà húy như thế! Thì Anh Cả chúng tôi ngày nay mới là đau đớn dường nào?! Bỏ hết công danh thế sự, nương theo cửa Ðạo, tám chín năm nay, bây giờ ra đi, dầu có lên Tiên, lên Thánh, lên Phật đi nữa, mà đem lòng bác ái phổ độ, nhớ lại chúng sanh đương cơn khốn đốn, nền Ðạo lắm lúc nghiêng suy, thì làm sao cho khỏi buồn khỏi tủi.

Tuy nhiên, cái buồn cái tủi của Anh Cả chúng tôi dầu cho nó sâu lớn thế nào nó cũng vẫn thản nhiên, vì đã làm tròn hết phận sự, khổ là khổ cho chúng tôi đây, rầu buồn cái chết của Người bao nhiêu, lại ngại ngùng lo sợ cho cái sống của mình bấy nhiêu, và vì bởi ngại ngùng lo sợ như thế, nên chi chúng tôi mới vâng lịnh các Chức Sắc Thiên Phong Nam Phái mà thuật lại, chẳng phải là mượn cái dịp các Ngài đã niệm tình đến đây điếu tang, đặng phô trương công nghiệp của Ðức Quyền Giáo Tông mà chỉ để làm một bài học cố nhiên cho tất cả mấy trăm ngàn Chức Sắc, Tín Ðồ trong Ðạo. Chúng tôi đã nói đến sự nghiệp của Ngài thì tất nhiên phải nói cả về sự nghiệp ngoài Ðời, với sự nghiệp hành Ðạo, song tôi xin phép quí Ngài đặng bỏ qua những chuyện ngoài Ðời, như là đắc cử Hội Ðồng Quản Hạt, làm Thượng Nghị Viện, hưởng thọ Bắc Ðẩu Bội Tinh... những việc ấy chẳng phải là quí, song nó chỉ quí với những người chưa lấy lòng tín ngưỡng làm phương châm cho sự hành vi, chưa lấy được đức Bác ái phổ độ làm mục đích cho cái đời sống.

Tôi chỉ muốn lần mấy trương lịch sử ngoài Ðời của Ngài để tìm thử coi có chi phù hạp với cái cử chỉ của Ngài từ khi lập Ðạo chăng?

Thưa Quí Ngài, thưa Quí Khách, thưa Chư Chức Sắc Thiên Phong, thưa Chư Ðạo Hữu nam nữ. Nếu như ai đã chịu khó lục lại những tờ biên bản của Hội Ðồng Quản Hạt từ năm 1906 đến khi Âu Châu đại chiến năm 1914, và những báo chí đương buổi bấy giờ thì họ sẽ thấy, sau khi phản đối bản dự thảo Lục hạng điền, sau khi lập xong Nữ Học Ðường thì Ngài đã đọc một bài Diễn Văn yêu cầu với Chánh Phủ, lấy một phần số tiền công nho của làng phụ trội của tất cả các làng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh, đặng lập ra tại Saigon một cái Hội Quán gọi là "La Grande Maison Commune Annamite" - Nhà Ðại Ðồng Của Người An Nam. Ðại Ðồng ở ngoài Ðời lúc bấy giờ với cái Ðại Ðồng trong Ðạo ngày nay có khác chi đâu. Ngay trước mặt của Ngài sau lưng Liên Ðài, các Ngài đã thấy bốn chữ thật lớn: "NGÃ THIÊN THỊ THÍNH", nghĩa là: Sự nghe và sự thấy của Thầy chúng ta. Nghĩa câu đó là do mấy câu ở trong Thi Kinh: "Thiên thị tại ngã, dân thị Thiên thính; tại ngã dân thính" - Sự thấy của Trời ở nơi sự nghe của dân, Trời tức là dân, dân tức là Trời. Tôn chỉ Ðạo của chúng tôi chỉ ở trong bốn chữ "Thiên Ðạo và Nhơn Ðạo". Cái đời hành Ðạo của Ðức Quyền Giáo Tông chúng tôi cũng chỉ khế xướng có bấy nhiêu thôi. Nếu đem cái kết quả sau khi chín năm hành Ðạo mà so với cái tôn chỉ mục đích của Ðạo chúng tôi, thì chẳng khác nào nhìn vào giọt nước ở biển đông, hột cát ở giữa đồng sa mạc, tuy vậy mặc dầu, Anh Cả của chúng tôi lúc sanh tiền hằng dạy chúng tôi rằng: Ðức Chúa Jésus Ngài đã nói: " Ðức tin của người ta nó mạnh cho đến đổi dời núi chỗ nầy đem sang chỗ khác". Câu đó là câu kết luận của Bài Diễn Văn nầy, mà cũng câu từ đây về sau mỗi ngày chúng tôi đều đứng trước vong linh Anh Cả chúng tôi mà tụng niệm vậy.

Ôi! Huy lụy.

Tòa Thánh, ngày 26 tháng 10 năm Giáp Tuất (1934).

Ngọc Chánh Phối Sư
Khai Pháp HIỆP THIÊN ÐÀI
TRẦN DUY NGHĨA

 


 

Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo đọc.

ÐIẾU VĂN
của Hội Thánh Ngoại Giáo.

Kính Chư Chức Sắc Hiệp Thiên Ðài,
Kính Chư Chức Sắc Cửu Trùng Ðài Lưỡng Phái,
Kính Chư Ðạo Hữu Nam Nữ,

Nơi đây, là đối với cơ hữu hình chúng ta đành vĩnh biệt một Ðấng đáng yêu đáng kính ngàn thu. Ðức Quyền Giáo Tông thoát xác, tin buồn nầy làm cho trong Ðạo lớn nhỏ gần xa đều đáng thương tiếc. Than ôi! Cơ đời vẫn thế đã chịu luật sanh hóa trên cõi trần hoàn cả vạn linh dầu thú cầm thảo mộc cũng không tránh khỏi vòng sống thác. Có sanh ắt có diệt, có, không, còn, mất, thấy có rồi không, thấy còn bổng mất, cho hay, khách trần sống ở thác về, câu "vạn sự viết vô" đã chỉ rõ.

Chúng ta đưa Ðức Quyền Giáo Tông đến đây chẳng phải để lòng thương mến Ngài mà thôi, mà cũng là dịp cuối cùng để nhắc nhở công đức Ngài trong chín năm lao nhọc vì chủ nghĩa thương đời. Ðức Hộ Pháp, bà Nữ Chánh Phối Sư và ông Ngọc Chánh Phối Sư mới đây, đã nhân danh Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài mà trạng tỏ lịch sử công nghiệp hạnh đức của Ngài và tôn chỉ Ðạo. Giờ chót này tôi xin nhân danh Hội Thánh Ngoại Giáo mà nhắc nhở chút đỉnh công nghiệp của Ngài đối với Cơ Truyền Ðạo tha phương hầu tỏ chút lòng cảm mến trong buổi chung qui.

Hội Thánh Ngoại Giáo:

Ðức Chí Tôn có dạy rằng: "Nền Ðạo chẳng phải riêng gì cho nước Nam, mà chung cho cả nhơn loại trên mặt địa cầu nầy". Người lại dạy: " Ðời là cõi khổ đã loạn, muốn giải khổ cho đời, đổi loạn ra trị mà cứu vớt lấy con cái của Người, bất câu là dân tộc nào, thì chỉ có Ðại Ðạo là nguồn cội của sự thương yêu. Nếu sự thương yêu đã nhiễm vào lòng thì không tranh đấu, không thù hiềm, nhơn loại sẽ tự đổi họa thành phước mà lập thành cơ tương thân thế giái đại đồng".

Song đó là về tương lai, sự kết quả thế nào thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết. Nhưng kẻ dìu đường của Ðại Ðạo chỉ lo phận sự. Bởi thế mà Ðức Quyền Giáo Tông là một Ðại Thiên Phong có trách nhiệm lớn lao, một mặt thì lo phổ độ đồng chủng, một mặt thì lo truyền Ðạo tha phương. Hội Thánh Ngoại Giáo lập thành là do đó.

Than ôi! Công trình cực nhọc của Ngài đối với Ðạo từ buổi sơ khai đến nay, ai là người nhiệt thành với Ðạo đều thấy rõ.

Chúng tôi thương Ngài tấm thân vất vả, chịu tiếng thị phi, song bao giờ cũng vẫn quả quyết ung dung hòa hưỡn, phấn đấu mà làm phận sự cho đến cùng.

Riêng về phần Hội Thánh Ngoại Giáo thì chúng tôi có cảm tình với Ngài rất đặc biệt.

Trong 7 năm trường kể từ xứ Cao Man có Ðạo Cao Ðài, Ngài là một người chung chịu cùng với chúng tôi, các điều khổ sở áp bức, chẳng có cái nguy nào mà Ngài lánh, cái nạn nào mà Ngài từ. Còn nhớ khi Ngài đến Kim Biên lần chót cùng chúng tôi đem mình ra trước cửa công, Ngài than rằng: "Em ôi! Thân của Qua mất còn bao quản, luật Ðời chỉ cản ngăn xác thịt, chớ không buộc trói được tinh thần. Qua lo là lo gánh nặng đường xa, không người đồng chí, Qua còn đây thì chẳng nói gì, chớ mai kia mốt nọ Qua mất rồi thì thương cho con cái của Thầy phải chịu liu chiu lít chít".

Ngậm ngùi thay! Giọt nước mái nhà lắm khi xoi mòn tảng đá, cái chí quả quyết của Ngài vì Ðạo với bao nhiêu sự khó khăn của cơ đời chẳng phút nào lay, tấm thân dầu nát, trái tim dầu ngưng, cái lòng hăng hái của Ngài về cột tình thân ái của dân Nam, do đường đạo đức không mòn không rúng. Câu than ấy cũng tưởng buồn mà than, Ngài có giã từ trần thế nào cũng trong một vài năm nữa, nào dè bóng cờ Ðạo vừa phất phơ thì Ngài đã xủ xong áo tục!

Thương ôi!

U hiển dầu phân hai ngã, nhiệt tâm dẫn khách đồng thuyền, muốn gặp nhau chăng xin chờ giấc mộng! Thương nghiệp quốc đầy giọng thảm, luộc mình tầm nặng lòng tơ. Nhớ nhau chăng hồn linh ta biết. Thưa Ðức Quyền Giáo Tông, hiền xưa có nói: "Nhơn sanh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh".

Ðạo hôm nay đã lần sang ngoại quốc, cái thác của Ngài còn lưu lại một tấm lòng son, chẳng những đối với quê hương của chúng tôi, mà đối với bất kỳ dân tộc nào, mến chủ nghĩa bác ái hòa bình, sẽ rạng nêu nơi cửa Ðạo muôn năm về sau. Về phần đời với non sông đất Việt trong buổi hiện thời Ngài đã làm tròn phận sự, về phần Ðạo đối với cơ Thiêng liêng Ngài đã tuân y Thánh Giáo, gắng khổ chìu tâm, nâng cao hạnh đức mà gìn trọn thái độ kẻ tu hành. Em xin cùng chư Thiên Phong Hội Thánh Ngoại Giáo nghiêng mình trước Liên Ðài của Ngài lần cuối cùng mà tỏ lòng thương vô hạn và cầu chúc cho linh hồn Ngài sớm hưởng phước thanh nhàn tiêu diêu nơi cõi thọ.

Hỡi ôi! Thương thay!

Hỡi ôi! Tiếc thay!

Tòa Thánh, le 2 Décembre 1934,
(ngày 26 tháng 10 năm Giáp Tuất).

Tiếp Ðạo
CAO ÐỨC TRỌNG

 

Phụ ghi: Nguyên bản chánh in là: Nhơn sanh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đoan tâm chiếu hãng thanh. Chúng tôi nghĩ là: Nhơn sanh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
Ðan tâm: Lòng son, lòng trung thực, bụng tốt.
Hãn: Hãn có nghĩa là hiếm, ít có như chữ thế gian hãn hữu.

 


 

Cao Ðài thọ tang do Tạp Chí Niết Bàn số 29 ngày 31 tháng 12 năm 1934.

 

CAO ÐÀI THỌ TANG
Quyền GIÁO TÔNG ÐẠO TAM KỲ
Ông LÊ VĂN TRUNG tạ thế.

Ngày 13 tháng 10 năm Giáp Tuất, nhằm ngày 19 Novembre 1934 vào buổi trưa.

Quyền Giáo Tông Ðạo Cao Ðài, ông Thượng Trung Nhựt tức Lê Văn Trung tạ thế!

Cái tin truyền ra làm náo động cả xứ Nam Kỳ và nhứt là Tỉnh Tây Ninh bao nhiêu Tín đồ đều bi lụy.

Ai ai cũng lấy làm thương tiếc ông Lê Văn Trung lắm! Ông là một viên Chức Sắc lớn, người cầm đầu và có công nhứt với nền Ðại Ðạo.

Ông Lê Văn Trung sanh năm 1875, hưởng thọ được 59 tuổi. Lúc nhỏ học tại trường bổn quốc (Chasseloup), ông vốn có tiếng là thông minh và siêng năng lắm. Ðến năm 19 tuổi vừa ra trường liền được bổ vào ngạch thơ ký tại Soái Phủ Nam Kỳ (nhằm ngày 14 Juillet 1894).

Năm 1900, ông đắc cử Hội Ðồng Quản Hạt, sau lại được cử vào làm Hội Ðồng Chánh Phủ (Thượng Nghị Viện) và ân tứ Ngũ đẳng Bắc Ðẩu Bội Tinh (Chevalier de la Légion d'Honneur).

Ðịa vị ấy cũng sang cả lắm rồi! Song le dường như tánh khí tự do của ông không chịu điều ràng buộc như vậy nên thường suy nghĩ ...

Thấy đường đời gai gốc khổ sở, ông vẫn tha thiết xót thương!

Và cái quan niệm về đạo đức cũng phát sanh từ đó, rồi sau nầy cũng nhờ tấm lòng thiện niệm cân nhắc ông lên một địa vị khá cao trong đạo đức. Giới Ðại Ðạo Cao Ðài khai sáng vào ngày mồng một tháng Giêng năm Bính Dần (13 Février 1926, nhưng ông vào Ðạo trước ngày ấy là ngày 28 Janvier 1926). Vì chính Ðạo đã nảy nở một cách ngấm ngầm từ hồi năm 1919 do nơi Quan Phủ quá cố là ông Ngô Văn Chiêu khởi xướng lúc ấy. Ông Chiêu còn ngồi Quận tại Tỉnh Hà Tiên hay lập Ðàn thỉnh Tiên thường có một vị giáng cơ xưng là Cao Ðài, dạy cách tu hành và thờ phượng.

Việc Ðạo cũng như việc Ðời bao giờ ông Lê Văn Trung vẫn sốt sắng cần mẫn luôn.

Một năm, Tín Ðồ trong Ðạo Cao Ðài thiếu thuế, ông phải ra trả. Nhưng sau khi thua lỗ về lò giấy Thủ Ðức ông đem tiền bạc dư lại vào giúp hết cho công việc Ðạo nên không còn đủ đóng cho nhà nước mà ông bị bắt giam. Vì lòng khuẩn uất ông tuyệt thực mới được thả ra.

Hồi Ðạo Thầy bị áp bức tại Kim Biên, ông phải đem mình ra cửa công thay mặt cho Tín Ðồ mà kêu ca với Chánh phủ.

Ðạo mở chưa đầy 9 năm, mà Tín Ðồ được một phần ba dân số ở Nam Kỳ tín nhiệm, không kể những người Cao Miên, khách trú và đồng bào thiểu số.

Sau nầy ông lại vận động truyền bá chủ nghĩa Ðạo Cao Ðài tận bên Pháp nữa. Công dày đức lớn, địa vị ông kể cũng đã là xứng đáng lắm, nhưng tiếc thay!

Ông vì lo Ðạo bị muổi cắn và rét rừng mà mang bịnh, ông đã nằm nhà thương, song chưa thật hết ông lại ra, nên bây giờ bịnh trở lại nặng phải bỏ mình.

Ông Trung mất ai là người sẽ thay quyền ông để chấp chưởng việc Ðạo, sự ấy còn lâu ông có để tờ chúc ngôn lại, nhưng đương lúc tang lễ ông, còn linh đình người ta chưa nói tới, hãy còn lo việc an táng phần xác ông trước. Xác ông được khâm liệm ngồi vào Liên Ðài bát giác (hòm tám góc) làm bằng thiếc hàn thật kỹ, trên có búp bông sen giả. Ngày chúa nhựt 2 Décembre 1934 sau khi quàn tại Vọng Ðài hơn 10 bữa để chờ Tín Ðồ ở các nơi xa về chiêm bái xong, thì hôm nay lễ an táng bắt đầu cử hành. Trước khi đến giờ ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc có đứng lên đọc Ðiếu văn lời lẽ rất bi ai cảm động! Kế đó là Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh, ông Ngọc Chánh Phối Sư Trần Duy Nghĩa và ông Cao Ðức Trọng Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo. Mỗi người đều đọc một bài Ai điếu rất dài.

Có trên 5 ngàn Tín Ðồ theo hộ tống, Long Mã (Linh xa hình con rồng kết bằng bông hoa) chở Liên Ðài đi khắp trong địa phận Tòa Thánh, rồi đem về để vào Tháp, chính quan chủ Tỉnh Tây Ninh cũng thân hành dự lễ, vẻ vang thay!

Hôm nay các bạn đồng nghiệp Tây Nam ở Saigon đã đăng Ai tín và mở cuộc điều tra phỏng vấn, song chỉ có một mình "Niết Bàn" thì im hơi vắng tiếng. Tưởng đâu chúng tôi vô tình lắm! Nhưng không phải thế, vì Tạp chí chúng tôi hằng tháng ra đôi lần, nên muốn chờ sau khi tống chung xong rồi sẽ viết bài tường thuật. Song nói cũng chỉ có kể đại lược mà thôi. Chúng tôi muốn nêu một cái gương tốt trong làng Ðạo để bạn tu hành soi chung vậy.

Ðến đây chúng tôi không thể quên mà không nhắc lại một câu nói lúc ông Lê Văn Trung còn sanh tiền: "Tấm thân của anh quản bao mất còn, miễn sao cho Ðạo của Thầy đặng chúng sanh sùng bái là vui lòng anh lắm vậy thôi". Cái đức tánh thiện mỹ "vì Ðạo quên mình ấy", dù là người ở Tôn giáo nào cũng phải cần có.

Nhơn tiện để lời chia buồn cùng tang quyến, các Chức Sắc Thiên Phong trong Ðạo và chư Tín Ðồ lưỡng phái, chúc hương hồn Quyền Giáo Tông được tiêu diêu nơi Bồng Ðảo.

Thương thay! Tiếc thay!

Bộ Biên tập và Ty Quản lý Niết Bàn tạp chí.
Số 29 ngày 31-12-1934.

 


 

Lời tường thuật của nhựt báo GRINGOIRE tại Paris ngày 6-12-1934.

 

LỜI TƯỜNG THUẬT
của nhựt báo "GRINGOIRE"
Paris, 6 Décembre 1934

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nào những đoàn người từ các nơi xa gần, đi bằng xe hơi, xe cam nhông, xe bò, xe đạp, nào là ghe thuyền chở đầy Tín đồ, đàn ông, đàn bà, con nít, thảy đều chí quyết đi mau tới Tòa Thánh đặng thọ tang, có người lại bịt khăn tang trắng trước khi thọ lễ.

Suốt ngày đêm, mọi người gồm cả nam phụ lão ấu luân phiên nhau lập thành hàng ngũ chỉnh tề đến lễ bái trước Liên Ðài hình bát giác, trong ấy xác thể được tẩn liệm cẩn thận bằng cách ngồi "Kiết già" y như thể thức của Ðức Phật đang ngồi tọa thiền nhập định.

Về những cuộc tế lễ ban đêm, khi Bộ Lễ sắp đặt trật tự cho Chức Sắc, Chức Việc và cho Ðạo Hữu đứng có hàng ngũ chỉnh tề trên những kệ ván đặt chung quanh Cửu Trùng Thiên. Trước Liên Ðài thì hàng hàng lớp lớp có trật tự quì giữa sân van vái thì thầm tiếng vội ra làm cho người ta có cảm tưởng như sóng bủa trên gành ở phương xa vọng lại khi trầm, lúc bổng, một giọng thống thiết như xé nát tâm can, ai bi não nuột. Ðó là những lời cầu nguyện thốt ra tiếng thì thầm tưởng niệm vong linh của người quá vãng, một giọng khẩn vái đều đều, tỏ lòng mến tiếc đau thương. Những khẩn nguyện rì rào ấy thình lình bị áp hẳn bởi một âm thanh hòa điệu của đoàn phụ nữ và Ðồng nhi tụng Kinh Cầu Siêu, nhịp nhàng như giọng hát trầm bỗng, khiến cho thính giả đều xúc động.

Một chập sau mãn lễ, đoàn người lần lần rút lui; sân Ðại Ðồng Xã trở về cảnh trống trải của màn đêm trên nền trời tím thẳm, các vì tinh tú thay phiên nhấp nhoáng. Các ngọn đuốc bằng mủ dầu chay soi sáng chung quanh Liên Ðài, với những làn khói đen theo chiều gió mùa đông lạnh buốt.

Bấy giờ chỉ còn lại có 36 vị Chức Sắc Phái Thượng hầu chung quanh Liên Ðài, họ xem thường mỏi mệt, rét lạnh giữa tiết đông.

Qua ngày thứ mười ba là lễ an táng chánh thức, số Tín đồ nam nữ đã đông, lại càng đông hơn. Theo phong tục, mà nhứt là thủ tục Cao Ðài, thì mọi người đều mặc y phục trắng, đầu bịt khăn trắng, để tang xen lẫn với những Chức Sắc mặc áo rộng màu xanh, màu đỏ, màu vàng.

Dưới ánh sáng ban mai, dưới nền trời quang đãng, trên Liên Ðài có gắn một đóa hoa sen lớn trải cánh hồng hấp dẫn nhãn quang của tất cả mọi người.

Rồi bỗng nhiên tiếng hòa tấu của giàn nhạc bổn xứ trổi lên như khóc như than gợi nỗi bi ai thống thiết của những người đi dự lễ.

Bà góa phụ Lê Văn Trung tiến lên trước Liên Ðài, nhờ có mấy vị Chức Sắc dìu đỡ.

Tiếng âm nhạc hòa điệu theo nghi lễ, tám vị Lễ Sĩ mặc sắc phục màu vàng, xanh, đỏ, tiến từ bước một với bộ điệu rập ràng khoan nhặt theo nhịp của tiếng đờn, tiếng trống, trên hai tay họ bưng nhang đèn, hoa quả, rượu trà, đưa lên ngang trán, đó là lễ dâng Tam Bữu.

Và đây là lễ bái rất tôn nghiêm của toàn thể Tín đồ trước Liên Ðài. Nhìn quang cảnh ấy, có thể nói họ là những người theo cổ tục không ai bằng, họ vẫn có tinh thần trung kiên với truyền thống tổ phụ không đâu hơn. Tuy nhiên, ở Ðông Dương, thuyết Canh tân Chủ Nghĩa Ðại Ðồng được an hảo với cổ truyền là nhờ sự điều hòa trung thứ của thuyết "Qui Nguyên Thượng Cổ" vậy.

Ai có biết chắc bàn tròn để giữa kệ trên Cửu Trùng Thiên để làm gì chăng?

Trên bàn ấy có đặt sẵn một máy thâu và phát thanh. Trước là Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, kế đó là ba vị Chức Sắc cao cấp đại diện cho các cơ quan của Ðạo lần lượt đọc bài Ai điếu với giọng mến thương, nhắc lại bao nhiêu công nghiệp dĩ vãng của một bậc vĩ nhân đã vì đời mà tận tụy cả kiếp sanh đầy gian lao khổ hạnh, nhứt là bài Ðiếu văn tuyệt bút của Ðức Hộ Pháp, hàm xúc nhiều ý nghĩa bi hùng bóng bẫy và khích lệ tinh thần đối với thế hệ mai sau. Toàn thể đám tang im phăng phắc trong bầu không khí trầm lặng, chú ý nghe từ câu văn, giọng đọc qua làn sóng điện phát thanh vang dội khắp cả núi rừng đất Việt.

Thế là xong, chiếc Liên Ðài có hoa sen tươi thắm ấy được kiệu lên lưng Long Mã, để toàn Ðạo đưa Ðức Ngài đến nơi an nghĩ ngàn thu mà Hội Thánh đã chu tất sẵn. Giờ đây, xác thể của Ðức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung không còn nữa! Nhưng Chức Sắc Cao Ðài vẫn tiếp tục hoạt động khuếch trương nền Ðạo.

Phóng viên: Jean DORSENNE

 


 

Ðôi vãn của ký giả Nam Ðình điếu Ðức Qu. Giáo Tông.

 

ÐÔI VÃN CỦA KÝ GIẢ NAM ÐÌNH
ÐIẾU ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG.

 

- Sắc tướng vẫn không mấy mươi năm dài dặc, cõi Diêm Phù Thầy vội dắt dìu về Lạc quốc.

- Nhân duyên phải có ức muôn triệu say mê đường vật chất, ai quyền phổ độ ở Trần gian.

 

Phụ ghi:
Hai câu đối trên, chúng tôi nghĩ dấu phẩy như thế nầy sẽ chỉnh hơn, có phải vì lý do kỹ thuật in ấn?
- Sắc tướng vẫn không mấy mươi năm dài dặc cõi Diêm Phù, Thầy vội dắt dìu về Lạc quốc.
- Nhân duyên phải có ức muôn triệu say mê đường vật chất, ai quyền phổ độ ở Trần gian.

 


 

PHẦN THỨ TƯ

 1. Tiểu sử Ðức Qu. Giáo Tông (Do Diệp Văn Kỳ viết).

 


 

 

Tiểu sử Ðức Qu. Giáo Tông (Do Diệp Văn Kỳ viết).

 

TIỂU SỬ

Vài ngày sau khi Ông Lê Văn Trung tạ thế, nhơn tôi có tỏ dấu thương tiếc với một người bạn thanh niên du học, người ấy liền nói:

- Ông Lê Văn Trung đã làm được cái gì mà anh thương tiếc?

- Vậy chớ gần một thế kỷ nay những người An Nam "sống lâu ra lão làng" như anh với tôi đã làm được cái quái chi?

Ðối với câu nói sắp nhập như kia tất phải có câu trả lời tiêu cực như thế. Chớ xét ra, ở giữa thời kỳ "nước nhà nhiều nạn" nói khó, tư tưởng cũng còn khó thay, huống chi là việc làm, thì hễ ai làm được điều chi, dầu cho sự ích lợi của nó nhỏ nhen thế nào, mà mình đã có thể biểu dương được thì cũng nên biểu dương.

Ông Lê Văn Trung đã làm được cái gì?

Ðiều đó chưa biết. Cái điều mà ai cũng nên biết là phải tìm coi cho rõ Ông Trung đã làm được cái chi chưa?

Ai là người đã nghĩ rằng Ông Lê Văn Trung chẳng hề làm được điều chi đáng cho chúng ta chú ý, thì hiện nay chắc họ cũng ăn năn, nhận sự lầm lỗi của họ.

Ông Lê Văn Trung đã làm được cái gì?

Ðiều đó chưa biết. Chúng tôi chỉ biết rằng từ hôm ông chết đến nay, ở Tòa Thánh Cao Ðài Tây Ninh, số người mỗi ngày đến chịu tang, lấy muôn mà kể. Già trẻ, bé lớn, đàn ông, đàn bà ở Lục Tỉnh, ở Nam Vang, ở Lèo, thảy đều thương tiếc, khóc than, chẳng khác nào con mất cha mẹ. Nếu như có thể lấy những "Chuôn" vải trắng bịt trên đầu để làm thước đặng đo sự nghiệp, công đức của một người quá vãng, thì ta có thể nói rằng sự nghiệp, công đức của Ông Lê Văn Trung là lớn nhất ở Nam Kỳ nầy vậy.

Trái lại, dầu cho có ai bảo rằng sự nghiệp ngưỡng mộ ấy đều do ở điều mê tín tàm vơ mà sanh ra, thì họ cũng phải công nhận rằng đó là một cái tâm lý quần chúng cần phải nghiên cứu, là một "việc xã hội" cần phải điều tra.

Muốn nghiên cứu tâm lý ấy, muốn điều tra "việc xã hội" ấy, thì tôi tưởng chẳng chi hay hơn là xét cho rõ lai lịch của người đã đào tạo ra tâm lý ấy và "việc xã hội" ấy.

Ý nghĩa của vài tờ tiểu sử nầy là vậy đó.

Huống chi, "Nữ vị duyệt kỷ giả dung, Sĩ vị tri kỷ giả tử". Tôi tuy không phải là người trong Ðạo Cao Ðài, song từ ấy đến nay và nhứt là trong hai năm gần đây, Ông Giáo Tông Lê Văn Trung bao giờ cũng lấy tình của người bạn vong niên mà đãi tôi.

Tôi còn nhớ, cách chừng một năm nay, sau khi ông NGUYỄN PHAN LONG lấy tư cách Giáo Sư Cao Ðài lên Tòa Thánh Tây Ninh ngồi làm Chủ Tọa "Hội Vạn Linh" để buộc tội Ông Giáo Tông mà rồi cũng không có hiệu quả, Ông LÊ VĂN TRUNG kêu tôi mà nói: "Cái kết quả của "Hội Vạn Linh" nầy không phải là để rửa sạch những điều họ đã vu cáo cho tôi, mà chính là để cho "Ðạo" được thêm một Tín đồ trí thức NGUYỄN PHAN LONG".

Lại một hôm, nhơn bàn về vấn đề Tôn giáo, tôi nói với Ông LÊ VĂN TRUNG:

- Tôi nhớ như tuồng một nhà Văn sĩ Ăng Lê kia đã nói: "Tôn giáo nầy mà khác với Tôn giáo kia cũng giống như những nhà đăng cao, tuy là khi mới trèo lên, thì người ở bên chơn núi nầy, kẻ ở chơn núi kia, chớ chừng đến trên đảnh cũng gặp nhau một chỗ".

Ông trả lời:

- Ðạo Cao Ðài chúng tôi cũng vậy. Song chỉ có một điều khác, là muốn sao từ khi đương ở dưới chơn núi, thì tất cả các nhà đăng cao đều đã biết nhau, yêu nhau.

Gần đây, sau khi Ông đi diện yết Quan Toàn Quyền Robin vừa ra, tôi hỏi:

- Quan Toàn Quyền có hỏi chi đến việc Ngài trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh lại cho Chánh phủ chăng?

- Có, Quan Toàn Quyền có khuyên tôi lấy lại. Song tôi đã bẩm với Ngài rằng: Trả hay không trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh là một việc nhỏ dễ tính.

Cái người của ông, bình sanh, bất kỳ là đối với việc gì, cảnh ngộ nào, ông cũng ung dung, hòa nhã; nói chậm rãi mới nghe qua như tuồng thờ ơ, mà xét kỹ lại, thì thâm trầm, ý vị.

Chỉ duy trong những lúc đêm tàn, canh vắng, bên ngọn đèn khuya, hay là dưới bóng trăng nuối, ông mới đem ít nhiều tâm sự mà than thở với những người bạn thanh niên như chúng tôi đây.

Cái tâm sự mà ông đã đặt tên cho nó là "Nhơn Ðạo".

Cái "Nhơn Ðạo" ấy, ai là người trong Ðạo Cao Ðài sẽ kế chí ông?

Về phần tôi, tôi chỉ biết lấy tình tri kỷ mà vẽ sơ lại con đường của ông đã trải qua, để họa may gần đây sẽ có kẻ nối theo đó mà đi cho đến mục đích của ông đã tự kỳ: Do Thiên Ðạo mà lo Nhơn Ðạo, lo Nhơn Ðạo cho xong để tròn phận sự đối với Thiên Ðạo.

 


 

Ông LÊ VĂN TRUNG, người hạt Chợlớn, con ông LÊ VĂN THANH và bà VĂN THỊ XUÂN, sanh tại làng Phước Lâm, tổng Phước Ðiền Trung, trong năm 1875. (1)

Sanh ra được vài tháng, thì ông thân của Ngài tạ thế.

Tuy là sớm phải gặp cảnh mồ côi cha, song cũng nhờ gốc thuần phong mỹ tục của nhà ruộng rẫy xứ nầy, và sự dạy dỗ có nghĩa phương của một bà từ mẫu, nên việc học vấn của ông cũng tuần tự theo trình độ trí thức của phần đông lúc bấy giờ mà mỗi ngày mỗi được tăng tấn.

Qua năm 18 tuổi, nhằm ngày 14 Juillet 1893, thì ông đã được bổ vào ngạch thơ ký Chánh phủ Nam Kỳ.

Chẳng bao lâu ông lại từ chức, ra tranh cử Hội Ðồng Quản Hạt quận nhì (Gia Ðịnh - Chợlớn - Tây Ninh - Thủ Dầu Một - Bà Rịa - Cap-St-Jacques).

Ông thường hay nhắc lại việc nầy mà nói: "Cái ma lực buộc người hay có xa vọng về chánh trị nó mạnh lạ thường. Tranh cử lúc đó còn phải tốn tiền hơn bây giờ xấp trăm, xấp ngàn. Vậy mà tiền không, thế lực nỏ có, thì tranh cử cái gì, mà tôi cũng xin thôi việc quan đặng ra tranh cử?".

"Người ta là con vật chánh trị!". Văn sĩ xưa nào đã nói như vậy.

Ông đắc cử vào làm Nghị viên Quản Hạt lần thứ nhứt nhằm khoản năm 1906.

Thầy thư ký mồ côi, nhà nghèo, thiếu trước hụt sau, mà nay đã nghiễm nhiên là một ông dân biểu, lại thêm nhằm lúc dân trí chưa mở mang, Hội Ðồng Quản Hạt chỉ còn là cái máy ghi chép "đít cua" thì đáng lẽ ông cũng theo thường, "quì quì, dạ dạ" để xin "mày đai" Huyện hàm, khẩn đất mà thủ lợi.

Thế mà không, sau khi đắc cử, Hội Ðồng mới nhóm một kỳ đầu tiên, thì đã gặp ngay bản dự thảo thuộc về "Lục hạng điền" của ông Outrey, quyền Thống Ðốc Nam Kỳ, trình xin Hội Ðồng phải thảo luận và thừa nhận.

Ông và ông Diệp Văn Cương, Hội Ðồng Bến Tre, đứng ra cầm đầu cho tất cả 6 ông Quản Hạt Annam phản kháng lại bản dự thảo của Chánh phủ.

Song, số Nghị Viên Annam lúc bấy giờ chỉ bằng phân nửa số Nghị Viên Langsa, thì dầu cho có phản kháng kịch liệt thế nào, cứu cánh rồi cũng chẳng có kết quả.

Tình thế chính trị như vậy mặc dầu, ông cùng các người đồng chí cũng chẳng chịu thua Hội Ðồng Quản Hạt, với mười mấy lá thăm Langsa, vừa thừa nhận khoản thuế "Lục hạng điền" thì bên nầy, tất cả sáu ông Hội Ðồng Quản Hạt Annam đều gởi đơn từ chức.

Ðối với thái độ ấy, có lẽ ngày nay chúng ta chẳng lấy chi làm lạ. Song nếu chúng ta thử tưởng tượng lại cái hoàn cảnh chánh trị cách 30 năm nay, thì dám làm như thế, dám phản kháng Chánh phủ một cách công nhiên như họ đã làm, thật là một việc đáng khen, và không phải là không có chi nguy hiểm cho những người xướng xuất.

Từ chức xong, tất cả sáu ông đều ra ứng cử lại và thảy đều được tái cử. Trừ duy ông Hội Ðồng Hoài, bị ông Bùi Quang Chiêu a phụ với ông Outrey xúi người bà con là ông Bùi Thế Khâm ra phá nên thất cử.

Hội Ðồng Quản Hạt mà được trở nên một Nghị trường có nhiều ít thanh thế một đôi vẻ chánh trị có lẽ cũng là nhờ vụ "Lục hạng điền" làm nước bước đầu tiên vậy.

Trong bước đầu tiên ấy, ông Lê Văn Trung lại là một người hướng đạo rất khẳng khái.

Thế lực chánh trị của ông, từ đó về sau, mỗi ngày mỗi càng lớn thêm. Ðối với cử tri, lúc bây giờ tức là các Hương chức, thì ông là một người đã bảo thủ quyền lợi của nông dân điền chủ, đối với Chánh phủ, thì ông là một người trong những người mà các nhà đương đạo khó khinh thường.

Nhờ thế lực ấy, nên trong năm 1911 ông mới hiệp sức với một vài nhà trí thức, quyền bính Sàigòn, Chợlớn mà khởi xướng được một vài việc rất mới mẻ có quan hệ mật thiết, ảnh hưởng lớn lao ở giữa xã hội Việt Nam ngày nay.

Tôi muốn nói về việc lập Nữ Học Ðường.

Ðương giữa buổi mà sự giáo dục của con trai, đàn ông, còn hãy phôi thai, cậu nào đậu được bằng cấp Thành chung là đã tự thánh, tự thần, xách đi cùng Lục tỉnh đặng kiếm vợ giàu; đương giữa buổi mà những anh chàng du học đem về được cái bằng cấp Tú tài, thì đã hô lớn lên một cách rất vinh diệu, tự đắc rằng mình quên hết tiếng Annam; đương giữa buổi mà khắp cả cha mẹ trong nước đều công nhận rằng: Cho con gái có nhiều ít học thức là một mối hại lớn cho gia đình, cho xã hội; đương giữa buổi như thế mà đứng ra đề xướng nữ học, xin lập trường Nữ học để dạy bên gái bằng như bên trai, có phải là một việc quá bạo gan chăng? Những người đề xướng có phải là những bực tiên kiến chăng?

Bạo gan thật, tiên kiến thật, vì Chánh phủ lúc bấy giờ, như tuồng cũng cho việc ấy là một việc chưa hợp thời, lại trái với phong tục cũ kỹ của Annam, nên chi tuy là không ngăn cấm, song cũng chẳng chịu xuất công nho ra làm chi phí, mà chỉ để cho những người xướng xuất mở cuộc lạc quyên, góp của công chúng, cất lên được mấy tòa nhà đồ sộ mà chúng ta còn thấy ở đường Le Grand de la Liraye; tòa nhà ấy đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhơn tài trong nữ giới.

Vậy mà nếu ai chịu khó lật cuốn sổ lạc quyên năm nọ ra xem, thì sẽ thấy ở dưới mấy lời tuyên bố có tên của ông Lê Văn Trung là người khởi xướng đứng kế phương danh bà cụ Tổng Ðốc Ðỗ Hữu.

Trong một cái phạm vi chánh trị eo hẹp, dưới chế độ chẳng phải khinh thường mà đã làm được những việc tôi vừa nhắc lại trên đây, thời tuy nó chưa phải là những sự nghiệp của anh hùng, vĩ nhơn, song thế cũng đủ gọi rằng khỏi mang tiếng "quì quì, dạ dạ" là cái danh hiệu của phần đông trong mấy ông Hội Ðồng, từ xưa đến nay, ở xứ này.

Ðó là sự nghiệp.

Còn công danh, nếu lấy theo nghĩa hẹp của nó và theo thế tình, thì ông Lê Văn Trung, Hội Ðồng Quản Hạt, Nghị viên Thượng Nghị Viện, thưởng thọ Bắc Ðẩu Bửu Tinh, sanh tiền cũng đã từng có đủ công danh.

Nhưng, than ôi! Dầu cho những điều đó mà có thể gọi là công danh, sự nghiệp đi nữa, đối với người đã lấy lòng tín ngưỡng làm phương châm cho sự hành vi, lấy đức bác ái, phổ độ làm mục đích cho cái đời sống, thì công danh, sự nghiệp cũng chẳng nên nhắc lại làm chi.

Vả trước khi đem thân phàm tục để nhờ con "Mắt" huyền diệu của Thầy soi thấu, thì Ông Lê Văn Trung cũng đã lãnh đạm với công danh sự nghiệp ấy.

Ba bốn tháng trước khi nhập Ðạo, Ông Lê Văn Trung đã gởi đơn đề ngày 6 Octobre 1925 cho Quan Thống Ðốc Nam Kỳ mà xin từ chức Nghị Viên Thượng Nghị Viện.

"Mãi đến ngày mồng năm tháng Chạp năm Ất Sửu (28 Janvier 1926) ở Saigon, Ðức THƯỢNG ÐẾ giáng cơ dạy hai ông Cư và Tắc, đem cơ vô nhà ông Trung (Chợlớn, Quai Testard) cho "Ngài" dạy việc. Hai ông này lấy làm bợ ngợ, vì thuở nay chưa hề quen biết ông Trung ..."

Chuyện trên đây tôi do ở cuốn sách "Ðại Ðạo Căn Nguyên" của Ðạo Cao Ðài mà chép ra và chỉ để ghi lấy ngày nhập Ðạo cho tiện sự chia cái đời của ông ra làm hai đoạn.

Ðoạn trước, ở thế gian, từ ngày 14 Juillet 1893, ông được bổ ra làm thơ ký, cho đến 6 Octobre 1925 là ngày ông từ chức Nghị viên Thượng Nghị Viện.

Ðoạn sau, thuộc về đời hành đạo, đời tu niệm của Ông, từ 28 Janvier 1926 cho đến 19 Novembre 1934.

Bước đường ở ngoài thế gian trong khoản 32 năm được hanh thông chừng nào, thì 9 năm trong Ðạo lại càng mắc phải nhiều khổ hạnh chừng nấy.

Sau khi nhập Ðạo chưa đầy một năm, Ông với các Ðạo hữu đi thuyết đạo khắp cùng Lục Tỉnh và nội trong mấy tháng mà số người theo Ðạo Cao Ðài tính hơn một triệu, thì ông cùng bà Lâm Hương Thanh, Chánh Phối Sư, với 247 người Ðạo hữu đứng vào một lá đơn trình với Chánh phủ xin phép khai Ðạo.

Lá đơn ấy đề ngày 29 Septembre 1926. Nó là tấm Giấy Khai Sanh của Ðạo vậy.

Lúc bấy giờ, Ðàn cầu cơ đã có khắp cả mọi nơi, Cầu Kho, Chợlớn, Tân Kim, Lộc Giang, Tân Ðịnh, Thủ Ðức, mỗi chỗ đều có người chủ trương riêng. Vì Ðạo Cao Ðài là do ở Cơ bút phát sanh; điều đó ai cũng biết.

Tuy nhiên, chí kinh dinh kiến tạo của Ông ở ngoài đời Ông vẫn đem nó theo để làm cho đạt một mục đích khác.

Vì Ông nóng lòng về sự lo cho nền Ðạo được thống nhứt, nên nội trong năm đó, ngày 19 Novembre, đêm 14 rạng mặt Rằm tháng Mười năm Bính Dần, thì làm lễ Khánh Thành Thánh Thất ở Từ Lâm Tự và lễ chánh thức Khai Ðạo.

Tính từng ngày một, từ 19 Novembre 1926, ngày Khai Ðạo cho đến 19 Novembre 1934, ngày ông mất, cộng là 8 năm, không thiếu, không dư một bữa.

Trong điều đó có chi huyền diệu chăng?

Huyền diệu hay không, tôi tưởng ai là Tín đồ Cao Ðài, thời cũng phải lấy ngày đó làm một ngày kỷ niệm rất quí hóa, kỷ niệm lễ chánh thức khai Ðạo, kỷ niệm húy nhựt của Ông Quyền Giáo Tông và kỷ niệm cho nhớ rằng hành đạo là một việc khó, cơ bút thường hay có những điều lưu tệ. Vì chánh ngay đêm đó, có hai Tín đồ nam và nữ tự xưng là Tề Thiên Ðại Thánh, và Quan Âm Bố Tát nhảy lên làm cho công chúng thất vọng.

Và cũng vì việc rắc rối ấy mà làm cho ai nấy đều ngã lòng, thối chí, thành thử nổi lên một cuộc công kích rất kịch liệt do những người hoặc vì thiển kiến, hoặc vì tư lợi mà sanh ra.

Có một điều lạ chẳng ai ngờ, là cái hiệu quả của cuộc công kích ấy chỉ làm cho số Tín đồ Cao Ðài mỗi ngày mỗi đông thêm.

Cách đó chẳng bao lâu, Thánh Thất Cao Ðài lại phải dời về nơi sở rừng 140 mẫu, tọa lạc tại làng Long Thành, Tây Ninh, cho đến bây giờ.

Trong khoảng thời gian từ ngày lập Ðạo cho đến lúc dời Thánh Thất về làng Long Thành, ông Lê Văn Trung đã trải biết bao nhiêu công khó mới gầy dựng nên được cơ sở vững chặt ngày nay. Song Ông thường hay nói với tất cả mọi người:

- "Công khó ấy đều nhờ ở lòng tín ngưỡng thành kính của anh em, chị em trong Ðạo. Công của tôi chẳng bao giờ lớn hơn công của một "Tiểu Giáo Nhi" nào.

Tuy nhiên, trong lúc vừa dời Tòa Thánh về làng Long Thành Tây Ninh, thì các Chức Sắc, các Giáo Hữu, các Tín đồ đều đã rõ thấu công lao của Ông đối với nền Ðạo, nên ai nấy đều vui mừng về việc ông được tôn lên Quyền Giáo Tông nhằm ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ (1930).

Vả lúc ấy, là lúc Ðạo đương trải qua thời kỳ toàn thạnh mà chủ quyền lại được thống nhứt về trong tay của một người nhiều kinh lịch, đủ nghị lực như ông Lê Văn Trung thì ai cũng tưởng nền Ðạo từ đó về sau sẽ được vững chải hơn.

Ai ngờ hai chữ "Giáo Tông" lại thành ra cái cớ để khiến những tay cầm quyền Ðạo đương thời họ đã làm cho nảy sanh chẳng biết bao nhiêu việc chia lìa, oán khích. Chẳng những là ở trong Ðạo thì họ đã buộc tội, viết tờ Châu Tri để thống mạ, mà ngoài đời, thì họ lại còn xúi giục Tín đồ lầm lạc đem những việc phi lý, vô bằng đến Tòa mà kiện và vu cáo với các nhà đương quyền rằng để cho Ông Lê Văn Trung cầm quyền Ðạo tức Cao Ðài là dung dưỡng cho một ổ cách mạng, họ đã làm cho đến nỗi lúc bấy giờ chẳng có ngày nào, mà Ông Lê Văn Trung chẳng bị ông Thẩm án nầy đòi hay là Tòa kia đem ra xử. Còn những Chức Sắc nào trong Ðạo mà ái mộ Ông Giáo Tông, thì họ lại kiếm phương nầy thế khác mà làm cho bị tù bị tội.

Ðương giữa buổi nguy nan như thế, Ông Lê Văn Trung vẫn cứ điềm tỉnh, ngồi lo sắp đặt công việc bên Nữ phái trong Ðạo, mong sao cho Nam, Nữ được bình quyền mà nói rằng: "Ðiều ấy là một cái xa vọng của tôi đã có từ khi đương còn ở ngoài đời, cho đến ngày nhập Ðạo. Lúc trước tôi đã giúp bà cụ Tổng Ðốc Ðỗ Hữu lập trường Nữ Học, bây giờ tôi hiệp sức với bà Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh tổ chức các Nữ Viện, cũng đồng một ý nghĩa. Tôi chỉ ước ao sao cho Nam-Nữ bất bình đẳng ở ngoài đời chẳng còn trong Ðạo nữa".

Có nhiều người thấy Ông điềm nhiên như vậy, thì tức mà hỏi:

- Ngài không dùng phương pháp chi để đối phó với mấy kẻ tiểu nhơn kia sao?

- Sao mà lại được kêu những kẻ ấy là tiểu nhơn? Nếu may mà mình phải, thời tự nhiên một ngày kia người ta sẽ biết quấy, lo ngại chi sự ấy.

Song, than ôi! Lời nói đó chỉ là đúng với lý tưởng của người lương thiện, tu hành. Chớ thật tế ở đời nầy có đâu được như thế.

Sau khi đối với Ðạo, Ðạo biết Ông vô tội; đối với Tòa, Tòa biết Ông vô tội; cái danh hành Ðạo của Ông được trắng như tuyết.

Ông Lê Văn Trung, nguyên Thượng Nghị Viện thưởng thọ Bắc Ðẩu Bửu Tinh, Giáo Tông Cao Ðài, lại do hai cái án "tuần cảnh" phạt hai tên đánh xe bò của Tòa Thánh về tội không thấp đèn và bò thiếu dây buộc ách mà phải bị bắt vô chịu tù ở khám đường Tây Ninh. Ngày Ông vô khám nhằm lễ khai hạ, mồng bảy Tết năm Giáp Tuất (1934) trước Vía Trời vài ba bữa.

Tôi còn nhớ khi sơn đầm đem hai bổn sao lục của hai cái án nói trên đây vô Giáo Tông Ðường đặng bắt Ông ra Tòa Bố Tây Ninh, thì ông chậm rãi, khăn áo chỉnh tề, mang Bắc Ðẩu Bửu Tinh và huy hiệu Giáo Tông vào rồi đi theo sai nha không nói một tiếng chi khác hơn là dặn các Giáo Hữu, các Tín đồ hãy yên lặng mà lo việc cúng Vía.

Mấy ngày Ông ngồi trong khám, ngoài Tòa Thánh từ các Chức Sắc cho đến Tín đồ họ đều nhịn đói mà chờ Ông.

Mãn hạn ba ngày, Ông về Tòa Thánh, Chức Sắc, Tín đồ người khóc kẻ ôm tay Ông hun, Ông xem cũng như tuồng có ý cảm động nhiều hơn trong những dịp khác.

Làm Lễ vía Trời vừa xong, thì Ông liền viết một bức thơ gởi cho Chánh phủ mà xin trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh lại.

Thơ ấy có nhiều câu ý vị sâu xa. Song tôi không muốn thuật ra đây, vì sau khi Quan Toàn Quyền ROBIN qua trấn nhậm, Ông đã có vào diện yết Ngài và hai đàng cũng đã điều đình công việc "tự do tín ngưỡng" của Ðạo, thì nhắc lại chuyện cũ sợ e có hại đến hòa khí của Ông đã đào tạo ra.

Tôi chỉ muốn thêm rằng trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh là một "việc làm" sau hết của cái đời sống của ông và nhắc lại lời của ông đã cắt nghĩa "việc làm" ấy:

- "Ðừng tưởng tôi trả Bắc Ðẩu Bửu Tinh mà còn có ý chi phiền Chánh phủ, trách những nhà đương quyền lúc bấy giờ. Danh giá thể thống của Viện Bửu Tinh buộc tôi phải làm như vậy. Tôi mà nói đây chẳng phải vì nghi sợ điều chi mà chỉ vì ước ao ai nấy đều hiểu rằng tôn chỉ, mục đích của Ðạo chúng tôi là hòa bình, thân ái khắp cả chúng sanh "nhứt thị đồng nhơn" thì chúng tôi đâu được phép phiền trách hờn giận. Huống chi, theo thiển kiến của tôi đối với vấn đề thực dân, thì dầu cho lúc ban sơ nó là "việc làm do ở cường quyền" song dần dần bên cai trị và bên bị cai trị cùng nhau tiếp xúc, rồi biết rõ nhau mà yêu nhau, thì chúng ta lại có thể hi vọng rằng cái "việc làm do ở cường quyền" kia sẽ thành ra một mối dây đoàn thể, thân thiện của dân tộc nầy đối với dân tộc khác".

Ðã nói đến thân thế sự nghiệp của Ông LÊ VĂN TRUNG tất nhiên là phải bàn đến Ðạo Cao Ðài. Vì ông là một người sáng lập, lại là một ông Giáo Chủ. Ðạo Cao Ðài mà phải, thì ông là công Thủ, Ðạo Cao Ðài mà quấy, thì ông lại là tội Khôi.

Song tôi còn nhớ Chương Thái Viêm, một nhà bác học Tàu mỗi khi thảo luận đến các vấn đề Tôn giáo đều có nói:

- "Thiên trung điểu tích, họa giả giai nan" - Dấu chơn của con chim bay trên không, thợ vẽ nào cũng phải chịu là khó.

Thật thế, người ta mà muốn tìm ra cội rễ của Tôn giáo thời chẳng khác nào chú thợ vẽ muốn vẽ dấu chơn của chim bay trên không.

Huống chi, Ðạo Cao Ðài mới phát hiện ra ở xứ nầy chưa đầy chín năm, bao nhiêu những lý thuyết hình thức của Ðạo hiện đương còn ở thời kỳ phôi thai và do Cơ bút mà có, thì chẳng thế chi nghị luận cho được xác đáng.

Người tín ngưỡng do sự thần bí mà tín ngưỡng đã đành; chí như những kẻ công kích mà cũng đem sự thần bí ra đặng công kích thì thật là lạ.

Song dầu chi đi nữa, tôi cũng nhớ rằng cái "biết" của loài người ngày nay chưa có thể chi giải quyết được những chỗ khuyết nghi ấy và ở trong khoản vài chục trương giấy viết ra cho kịp ngày điếu tang, thì tôi đâu dám đem một vấn đề trọng đại như vấn đề Tôn giáo mà nghị luận.

Tuy nhiên, trước khi ngừng bút, tôi còn muốn đứng về phương diện xã hội mà Ông Lê Văn Trung sanh tiền, thường gọi là Nhơn Ðạo, mà kết luận:

Sự hành động của Ðạo Cao Ðài, từ khi sáng lập đến nay, không phải là mỗi mỗi đều được tận thiện tận mỹ. Ở trong đời có chi là tận thiện tận mỹ? - Song nếu xét ra cho thật công bình, thì Ðạo Cao Ðài chưa hề làm điều chi có hại đến nhân quần xã hội. Trái lại, Ðạo Cao Ðài đã nhờ truyền bá giỏi, tổ chức hay mà gây nên tình thân ái, đoàn thể trong một triệu mấy dân Nam Kỳ là một việc đáng làm cho ai cũng nên kính phục.

Ðó là tôi chưa nói đến cái đức tin rất mạnh mẽ của Tín đồ. Tôi chưa nói, là vì trước khi tôi muốn nhắc cho các Thiên Phong Chức Sắc trong Ðạo có trách nhậm kế chí của Ông Giáo Tông, đều nhớ rằng: Ðức tin là một con dao hai lưỡi. Nếu dùng nó phải, thì chẳng chi lợi bằng, nếu dùng nó quấy, thì chẳng hại nào hơn.

Và chỗ đó là tội là công của Ông Lê Văn Trung vậy.

Viết tại Saigon ngày 28 Novembre 1934.

DIỆP VĂN KỲ

 

(1) Ghi chú:
Theo trong Giấy Căn Cước của ông thời 1876, theo trong Bằng cấp Bắc Ðẩu Bửu Tinh lại là 1875. Ông tuổi Tý, thì có lẽ là 1875 đúng hơn.

 


 

CẨN ÐỀ:
ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG TRÊN DÒNG ÐẠO SỬ

 

Nét son di lại mãi ngàn sau,
Công nghiệp Giáo Tông sử chép làu.
Liêm chính gương trong lồng Thượng Viện,
Khoan hồng lượng cả tạc Ðài Cao.
Trường đời xa lánh lòng thư thái,
Bến giác quay về gót nhẹ phao.
Thọ mệnh ... lo tròn vai lãnh Ðạo,
Xây nền phổ độ lắm gian lao.

14 tháng 7 Quí Sửu (12 Aout 1973)
HUỆ NGÀN

 


 

PHẦN THỨ NĂM

 1. Lễ Tiểu Tường Ðức Quyền Giáo Tông.

 


 

 

Văn tế Tiểu Tường Ðức Qu. Giáo Tông, do Ðức Hộ Pháp đọc.

 

VĂN TẾ
Tiểu Tường Ðức Quyền Giáo Tông

Ðọc ngày 16 tháng 10 năm Ất Hợi

 

Ðoái Nam đảnh mây giăng,
Lượn Long giang sóng bủa.
Hồn Linh điện đeo sầu trang chí sỹ,
Tòa Cao Ðài chứa lụy mặt hùng anh.
Nước Việt Thường ghi tạc dấu tài lành,
Nòi Hồng Lạc roi truyền gương tiết nghĩa.
Phương độ thế dầu lỡ làng chưa mãn địa,
Phép hóa dân cũng mai mỉa đủ kinh thiên.
Ba mươi lăm năm lẫn lộn cửa quyền,
Hay quan tiền vũ hậu,
Ðể tài tình ích nước lợi dân.
Trọn một đời người vinh diệu đai cân,
Thường suy cổ nghiệm kim,
Ðủ trí thức an bang tế thế.
Sanh gặp lúc ruộng dâu hóa bể,
Phong di tục diệt,
Nhìn nước non tha thiết tấm trung thành.
Ở phải hồi dĩ Lữ diệt Dinh,
Hiền vong ác thạnh,
Tìm công môn xa lánh cửa công khanh.
Nhưng mà: Toan cỡi lao ẩn dật chốn non xanh,
Thương chủng tộc lao đao vòng tử xích.
Chuông cảnh tỉnh nán khua đêm tịch mịch,
Trống chiền già gượng khít bóng trời mơi.
Trúc bầu linh đổ Cam Lồ rưới nơi nơi,
Ðưa gậy sắt dẹp sầu than cùng chốn chốn.
Qui tâm lý đem nhơn sanh về một bổn,
Lấy thiên lương làm thiên hạ hiệp trăm nhà.
Cầm cờ tang cầu Vạn quốc dẹp can qua,
Ðưa gươm huệ khuyên giống nòi thôi loạn lạc.
Mang Thiên mạng Chí Tôn phú thác,
Ðộ quần linh giải thoát trầm luân.
Bố hồng oai Hội Thánh gội nhuần,
Dắt nhơn loại lánh thân ác Ðạo.
Thuyền Bát Nhã chở đầy khổ não,
Liền trở lui Bồng Ðảo bến xưa.
Cửa Thiền Lâm êm tịnh mây mưa,
Vội rào chặt Tây Phương nẻo cũ.

Anh Cả ơi!

Nầy sự nghiệp nhà Nam đầy nghĩa vụ,
Anh lòng nào bỏ phú cho đám em khờ.
Kìa giang san đất Việt những cơ đồ,
Anh bao nỡ nấy giao cho đàn trẻ dại.
Nhìn dấu bước in chơn nơi hồ hải,
Giục nhớ người nặng quảy gánh đồ thơ.
Nghe chày kình khua tiếng chốn đền thờ,
Giục nhớ khách dõi khai đường tận độ.
Ngôi còn đó, vị còn đó, Ðạo còn đó, Ðời còn đó,
Anh bao đành tìm ngỏ non Tiên.
Nhà ở đây, vợ ở đây, con ở đây, bạn ở đây,
Anh nỡ vui miền Cực Lạc.
Hay là giận nhơn tình tráo chác,
Bến Ngân Hà tắm mát tâm hồn.
Hay là hờn thế sự dại khôn,
Vào Bát Quái bảo tồn trí giác.
Vài từng rượu lạt,
Ít chén cơm chay.

Hỡi ơi! Thương thay!
Linh thiêng chứng chiếu!

Ðức Hộ Pháp đọc tại Ðại Ðồng Xã.

 


 

Văn tế Tiểu Tường Ðức Qu. Giáo Tông, do Chủ Trưởng Chức Sắc Nữ Phái đọc.

 

NỮ PHÁI

Kính cùng Hiền Huynh, Hiền Tỷ,
Hiền Ðệ, Hiền Muội và Chư Quí vị,

Ngày 13 tháng mười nầy, chính là ngày Tiểu Tường cho Ðức Trưởng Huynh chúng ta, vì nhớ công ơn Trưởng Huynh nên hội hiệp nơi đây làm lễ kỷ niệm. Vậy xin Chư vị cho phép tôi thay mặt Nữ phái đọc đôi lời, hầu tỏ tấm lòng ai thống của chị em tôi bấy lâu nay, xin Chư vị miễn chấp.

Nay em Nữ Chánh Phối Sư Lâm Hương Thanh hiệp đồng Nữ phái đẵng.

Phục vọng thiêng linh Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt liên tọa tiền.

Trưởng Huynh ôi! Bóng quang âm thấm thoát một năm trời xa cách cõi trần gian, niềm đồng đạo nhớ thương, ba tấc đất nhìn xem rơi lụy ngọc, từ Huynh Trưởng về nơi cựu vị, mảnh linh hồn an hưởng đặng tiêu diêu, chúng em nay còn nặng nợ trần, hình xác thịt biết bao là đè nén, lòng chan chứa một bầu thống tức, luống trêu cay nuốt đắng cho qua ngày, vừa hôm nay gặp lễ Tiểu Tường, thấy khói tỏa mây bay mà chạnh nhớ!

Nhớ Huynh Trưởng khi cầm quyền khai Ðạo, chữ công bình, chữ bác ái, tánh tự nhiên giữ một mực hiền lành, thương chúng em như ruột thịt thân sanh, một tiếng nói, một việc làm, cưng phận trẻ không điều chi xích mích, sự hành đạo lấy công tâm làm trước, không hề ích kỷ tư gia, đường lập thân dùng khiêm tốn làm đầu, chẳng chút cậy quyền ỷ thế! Bề sắp đặt các ban Hành chánh, Ðầu Tỉnh, Ðầu Họ, Ðầu Quận Ðạo muốn thuyên bổ sao cho thuận tiện dễ dàng, lo dắt dìu Nữ phái Ðạo đồ, dạy ăn, dạy nói, dạy học hành, mà phận sự chẳng lạm quyền xăm chức. Muốn bàn tính sự chi trong Ðạo, Nam bằng lòng, Nữ thuận nguyện, mấy em ưng thì anh mới làm sau.

Sóng phong trào dấy động nhiều phen, người kích bác kẻ biếm bài, anh chịu lỗi cho các em đặng phải. Bởi anh nghĩ Ðạo nghĩa là từ thiện, thân thấp hèn thì thể Ðạo mới cao. Tu chủ là độ nhơn, người qui mộ thì đường tu mới chắc. Thà cam chịu mảnh thân đày đọa đặng phổ thông mối Ðạo, ngày thêm rộng tháng càng cao. Chẳng ỷ mình đại vị tước quyền mà áp chế nhơn sanh cho kẻ ngã lòng người thối chí, già lụm cụm năm mươi chín tuổi, quên ăn, quên ngủ lo phổ độ nhơn sanh, thân nhọc tám chín năm trường, chịu thiệt, chịu thòi đặng mở mang Ðại Ðạo, công đức ấy kể sao cho xiết, nói bao nhiêu thêm xót dạ bấy nhiêu. Ðạo Trường nay buồn lắm nỗi buồn, nghĩ mỗi đoạn thêm đau lòng từ đoạn.

Em rất tiếc! Thầy dời anh quá vội, cây trụ lương bỗng gãy thình lình, khiến xui nền Ðạo phải lúc đeo sầu, luồng ác cảm thừa cơ dập dã. Buồn vì Ðạo thêm lo cho Ðạo, Ðạo ngày nay xin Huynh Trưởng xét soi dùm, than cho anh cũng tiếc vì anh, anh quá vãng biết người nào thay thế đặng. Nay lễ mọn kính dâng trước án, tay bưng chén rượu lệ hai hàng, dạ trai thành tỏ chút lời quê, mắt ngó ngọn đèn lòng chín khúc.

Tang phục mãn, lòng thương đâu có mãn, trước linh sàng phưởng phất như sanh, bóng người xa, dấu tích vẫn không xa, tới cửa Ðạo bồi hồi niềm cựu.

Chúc câu hiển hích anh linh, bố hóa hồng ân, mặc hộ nền Tôn giáo an hòa bình tịnh. Nữ và Nam liên lạc vẻ đồng tâm, độ sanh nhơn qui chánh cải tà, lớn chí nhỏ cao siêu miền giác ngạn.

Kính chúc,

NỮ CHÁNH PHỐI SƯ
LÂM HƯƠNG THANH
đọc trước Cửu Trùng Thiên
nơi Ðại Ðồng Xã ngày 16 tháng 10 năm Ất Hợi.

 


 

PHẦN THỨ SÁU

 1. Lễ Ðại Tường Ðức Quyền Giáo Tông và tường thuật của dư luận báo chí (Do Tạp chí Ðại Ðạo số 5 Janvier 1937 tường thuật).

 


 

 

Lễ Ðại Tường Ðức Qu. Giáo Tông do Tạp chí Ðại Ðạo số 5 Janvier 1937 tường thuật.

 

LỄ ÐẠI TƯỜNG
CỦA ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT

Tưởng từ ngày khai Ðạo đến giờ, chưa có cuộc lễ nào long trọng bằng, và đối với các lễ lớn ngoài đời, cũng chưa có lễ nào hơn được.

Trên một tháng trước ngày lễ, Chức Việc và Ðạo Hữu các nơi đã lần lượt về Tòa Thánh đặng công quả về các việc sắp đặt tại Ðại Ðồng Xã. Ngày mùng 8, số về trước kể về Nam Nữ và đồng nhi có trên một ngàn rưởi, làm cho quang cảnh tại Tòa Thánh rất nên náo nhiệt và vui vẻ vô cùng.

Ban ngày thì lớp lo xây dựng cho hoàn thành Báo Ân Từ, lớp phá hai bên rừng Thiên nhiên, lớp khai đường đắp lộ, lớp cưa cây, cất giàn, đóng cầu, lớp vẽ sơn thủy, lớp may cờ.v..v... Chiều thì mấy vị Giáo Viên, Thơ Ký và Giáo Nhi dắt đồng nhi Nam Nữ ra dượt lễ mừng Ðạo. Tối thì nào là tập Lễ Sĩ, nào là tập học sanh trường Ðạo Ðức diễn tuồng Thánh Tâm Ái, nào là Thuyết Ðạo.v.v... Trọn ngày từ sớm mơi tới khuya đi đến đâu cũng thấy Ðạo Hữu lo làm việc rất hăng hái.

Càng đến gần ngày lễ thì Ðạo Hữu lại về càng đông, cái quang cảnh càng rộn rịp, nhưng vẫn được ở luôn luôn trong một bầu thanh khí nồng nàn mùi hòa ái. Quả thật một cảnh Bồng Lai ở một góc trời Nam ta vậy.

Ðạo Hữu các nơi về đều hân hoan là vì thấy trong một thời gian rất ngắn và giữa lúc nền kinh tế trong xứ bị khó khăn mà Hội Thánh rán tạo lập được nhiều nơi đẹp đẽ.

Tới Tòa Thánh đã thấy được một cái cửa vô đồ sộ, kế ở bên trong hai nhà kỷ niệm Nam Nữ rất ngộ nghĩnh. Từ cửa vô tới Ðại Ðồng Xã, tới Giáo Tông Ðường, Hộ Pháp Ðường, Báo Ân Từ.v.v... thì cờ Ðạo phất phới xem rất vui mắt.

Công cuộc sắp đặt tại Ðại Ðồng Xã có trật tự và oai nghiêm lắm.

Ngang qua cái hầm Bát Quái trước Tòa Thánh có bắt một cái cầu rộng lớn mà Ðạo Hữu đều gọi là Ngân Hà Kiều. Qua cầu rồi tới một cái cửa Tam Quan bề cao trên bảy thước, bề dài 12 thước, trên hết có vẽ thật lớn mấy chữ "Ðại Ðồng Xã và Place de la Fraternité universelle". Trên đầu cửa giữa có để năm "1925 - 1936", hai bên là hai câu liễn Giáo Tông như vầy:

"Giáo hóa nhơn sanh nhựt nhựt trung tâm qui thiện quả".
"Tông khai tăng chúng thì thì trọng Ðạo hiệp chơn truyền".

Hai cửa vô hai bên là cửa "Nữ Phái" và "Nam Phái" trên có vẽ nhành nho có lá và trái để thể Tinh, Khí, Thần hiệp nhứt.

Hai bên cửa giữa có treo những hình của Ðức Quyền Giáo Tông một bên về phần đời, một bên về phần Ðạo của Ngài. Hai bên cửa Nam Nữ thì treo hình lễ an táng của Ngài. Cả lịch sử vẻ vang của Ngài đều bày giải rõ tại đó cho mỗi người đều được biết.

Vào khỏi cửa Ðại Ðồng Xã rồi thì thấy chính giữa sân một cây cờ Ðạo rất lớn, cờ màu trắng có ba vòng xanh, vàng, đỏ kết tréo ngang thể Tam Giáo qui nhứt.

Ở mút đầu sân Ðại Ðồng là đài Cửu Trùng Thiên bề cao 9 thước, bề dài 20 thước, chính giữa có một chữ VẠN màu vàng thật lớn, trên hết là bức chơn dung của Ðức Quyền Giáo Tông vuông vức mỗi bề tám thước.

Hai bên Cửu Trùng Thiên từ hai góc bức chơn dung, hơn 16 thước bề cao, có giăng qua hai bên rừng Thiên Nhiên hai hàng cờ Pháp Quốc và Vạn Quốc.

Dài theo hai bên rừng Thiên Nhiên là giàn để cho Chức Sắc, Chức Việc và Ðạo Hữu ngồi đặng xem lễ, chung quanh sân Ðại Ðồng Xã có cắm cờ Ðạo và thắt tuội, treo bông, đốt đèn điện, xem rất ngoạn mục.

Chung quanh Ðại Ðồng Xã có quán nhỏ bán đủ thứ món ăn chay và giải lao, còn dài theo lộ mới, chạy từ sân Ðại Ðồng Xã ra Xóm Mới thì có trên 50 cái quán cơm chay đông nức người ra vô hằng ngày.

NGÀY 12 THÁNG MƯỜI

Ngày 12 là ngày định cho các Họ Ðạo, và Tỉnh Ðạo phải tựu tại Bến Kéo trước khi vô Tòa Thánh.

Ðúng ngày ấy, có trên năm trăm chiếc ghe do tàu kéo về, Ðạo Hữu xuống bến trùng trùng điệp điệp, tiếng kêu chào, tiếng reo mừng inh ỏi. Ngoài đời có thừa dịp cất quán bán cơm chay tại đó, có bán đủ thứ món giải lao, coi như ở một nơi thị tứ lắm vậy.

Số Ðạo Hữu về đường sông tại Bến Kéo đặng bốn mươi lăm ngàn người.

Trong lúc đi đường tỉnh tới Tây Ninh vui lắm, có tàu bay đáp xuống sông xem, có hành lễ dưới ghe, có múa lân mỗi ngày, hai bên sông thiên hạ chạy ra xem không biết bao nhiêu.

Có người đồn rằng: Ðạo kỳ nầy về Tây Ninh sẽ bị bắt vì... vì lẽ gì họ cũng không biết, nhưng cũng tại vậy mà có nhiều người không dám về Tòa Thánh, sau nghe nói lại cuộc lễ được kết quả rất mỹ mãn họ tiếc vô cùng.

Từ Bến Kéo vô Tòa Thánh có trên 8 cây số mà Ðạo Hữu đi nườm nượp luôn luôn, đi từng tốp có, đi đoàn dài có, coi trắng giả trên đường.

Một chập lại nghe kèn thổi, trống đánh, lân múa thiên hạ rủ ra xem, ấy là một Tỉnh Ðạo nào đó đang điệu cộ nhập Tòa Thánh.

Ðó là nói về đường sông, còn về đường bộ thì chuyến xe đò nào cũng chật nức đạo hữu. Trong mấy bữa lễ, xe đò chạy luôn từ Saigon lên Tây Ninh không dứt, tới khuya mà cũng còn chuyến về. Họ nhờ Ðạo mới có bộ hành nhiều như vậy mà lại thừa dịp lên giá quá lẽ. Ngày thường từ Saigon lên Tây Ninh có năm cắc, mấy bữa đó họ lên tới một đồng, còn tiền chở đồ nặng phải tính riêng là khác nữa.

NGÀY 13 THÁNG MƯỜI

Ngày 13, số Ðạo Hữu về Tòa Thánh có trên sáu chục ngàn người.

Với số ấy tức nhiên Tòa Thánh không đủ nhà để cho Ðạo Hữu nghỉ ngơi và lương thực cũng phải thiếu kém. Hội Thánh cũng không dè kỳ nầy Ðạo Hữu về đông đảo như vậy. Sánh với kỳ lễ táng và mấy kỳ lễ lớn trước thì thường thường về chừng bảy, tám ngàn tới một muôn là cùng, cho nên có phỏng định chừng hai chục ngàn, dè đâu lại về đến gắp ba số phỏng định, thì thế nào cũng phải có nhiều sơ thất, buộc một phần Ðạo Hữu phải lót đệm, lót chiếu, nghỉ đở ở hai bên rừng Thiên Nhiên và bề ăn uống cũng phải bị thất thường, song le toàn Ðạo đều biết rõ tình cảnh ấy và đều vui lòng chịu vậy, không có một ai để lời chi thán oán cả. Trái lại mỗi người đều tươi cười hớn hở vì thấy nền Ðạo được thạnh hành, đức tin được vững chặt, quyền hành Hội Thánh được mạnh mẽ, tình yêu thương nhau đặng khắn khít nhiều lắm.

KHỞI HÀNH CUỘC LỄ

Sớm mơi ngày 13, đúng 5 giờ rưởi sáng, nghe đổ ba hồi chuông, cả Chức Sắc đều tề tựu tại Giáo Tông Ðường đặng hành lễ di linh vị của Ðức Quyền Giáo Tông lên Cửu Trùng Thiên.

Di linh vị có Long Mã và Lân của Tỉnh Ðạo Long Hồ và Rồng, cộ của Tỉnh Ðạo Chợ lớn đưa đi .

Qua chiều đúng 4 giờ hết thảy các cộ đều sắp dài theo đại lộ Thượng Trung Nhựt, trước sau như vầy:

Hội Thánh Ngoại Giáo (Mission Étrangère)

 1. Phong cảnh Ðế Thiên.
 2. Bát Tiên.
 3. Vạn Quốc.

Tỉnh Ðạo Biên Hòa (Biên Hòa - Thủ Dầu Một - Bà Rịa)

 1. Ngoại Quốc.
 2. Phong Thần Ðài.
 3. Tứ Linh.

Tỉnh Ðạo Gia Ðịnh (Gia Ðịnh - Tân An - Chợ lớn)

 1. Ông Ðịa.
 2. Bàn hương án Ðức Quyền Giáo Tông.
 3. Cộ Tam Thanh.
 4. Tam Tạng thỉnh kinh.
 5. Thích Ca kỵ mã thoát trần.
 6. Thanh Long.
 7. Bạch Tượng.

Tỉnh Ðạo Long Hồ (Cần Thơ -Vĩnh Long - Trà Vinh - Sóc Trăng)

 1. Bát Tiên kỵ thú.
 2. Hòn non bộ có hình Ðức Quyền Giáo Tông.
 3. Long Mã, Lân.
 4. Pháo bông.

Tỉnh Ðạo An Giang (Hà Tiên - Châu Ðốc - Long Xuyên - Rạch Giá - Bạc Liêu)

 1. Pháo bông.
 2. Bàn hương án Ðức Quyền Giáo Tông trên lưng voi.
 3. Hòn non bộ có hình Ðức Quyền Giáo Tông.
 4. Cộ Jeanne d'Arc.

Tỉnh Ðạo Ðịnh Tường (Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre)

 1. Hòn non bộ.
 2. Bản Ðạo.

Phước Thiện

 1. Long Mã.
 2. Cốt Ðức Lý Ngưng Vương.

Ðúng 6 giờ chiều, nghe đổ ba hồi chuông, hết thảy Ðạo Hữu nam nữ đều vào Ðại Ðồng Xã đặng chờ Chức Sắc Thiên Phong đến.

Tại Giáo Tông Ðường có thiết tiệc đãi các khách quan Tây, Nam ở tại Sàigòn lên.

Bữa tiệc có trên 60 người, có nhiều phóng viên các báo dự.

Tiệc vừa xong thì quan Chủ tỉnh Vilmont cũng vừa đến, đoạn cùng nhau ra Ðại Ðồng Xã xem lễ.

Ðổ một hồi chuông, cả Chức Sắc Thiên Phong vào, lễ nhạc rước rất long trọng.

Ai nấy đều an vị xong xuôi rồi thì cộ mới bắt đầu vô.

Trên Cửu Trùng Thiên, một cây pháo bông đốt lên đỏ ửng trời, kế thấy tấm màn che chơn dung của Ðức Quyền Giáo Tông giũ xuống lộ ra khuôn mặt trọn lành của Ngài. Liền đó, các ngọn đèn "pin" đều chói ngời lên Cửu Trùng Thiên, chiếu rõ chữ Vạn và bức chơn dung.

Tại cửa Tam Quan, pháo phát nổ lên rồi một cây pháo bông rất lớn phực ra mấy chữ:

"ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ"
"LỄ ÐẠI TƯỜNG CỦA ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG"

Pháo nổ vừa dứt, Ðức Thái Ðầu Sư Thái Thơ Thanh lên ống truyền thinh đọc bài diễn văn khai mạc sau nầy:

"Thưa cùng Chư quí Quan khách,
Quí Ông, quí Bà,

Tôi xin thay mặt cho Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ để lời cám ơn quan lớn Chủ tỉnh Tây Ninh và bà Vilmont, chư quí khách quan, quí ông và quí bà đã sẵn lòng đến dự cuộc lễ Ðại Tường của Anh Cả chúng tôi là Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.

Chúng tôi vẫn cố tâm lo cho cuộc tiếp rước quí ông và quí bà được trang hoàng, nhưng chắc thế nào cũng có điều sơ thất nên xin quí ông, quí bà vui lòng lượng thứ.

Thưa cùng Ðức Hộ Pháp, Chư Chức Sắc Thiên Phong nam nữ, chư Chức Việc và Ðạo Hữu lưỡng phái,

Tôi xin khai mạc cuộc lễ Ðại Tường nầy và xin thay mặt cho Hội Thánh để lời chào mầng tất cả Chức Sắc, Chức Việc và Ðạo Hữu đã không nại đường sá xa xuôi, vầy đoàn về Tòa Thánh đông nức như vầy đặng tiên hiến Anh Cả chúng ta một cuộc đại lễ rất long trọng. Từ Nam chí Bắc, từ Ðông chí Tây, nơi nào cũng có người thay mặt về Tòa Thánh tỏ dấu rằng chúng ta đều biết trọng ơn của một bậc vĩ nhân đã đem hết tài trí đỡ nâng mối Ðạo Trời. Ngày nay tuy đã đăng Tiên, nhưng cũng còn dùng cái sự chết của Người để đem nền Ðại Ðạo của Chí Tôn lên một bực cao trọng vô cùng.

Thì mới hai năm nay, chúng ta còn nghe tiếng nói của Anh Cả chúng ta, còn thấy Người vùi thân với Ðạo, chẳng quản tuổi cao sức yếu, dầu cực khổ đến bực nào, cũng không thối chí, không nao lòng.

Kiếp sanh của Ngài là một mảnh gương thanh bạch để chứng rằng Ðạo của Chí Tôn là chơn thật là chánh đáng, hiệp với tâm lý và cao trọng của toàn sanh chúng. Chính vì cái chơn thật và chánh đáng đó mà quan Toàn Quyền Robin mới ký mạng lịnh cho Ðạo được tự do tín ngưỡng và quan Chưởng Lý Dupré mới bãi các cuộc bó buộc Ðạo Hữu các nơi, Hội Thánh chẳng hề quên ơn trọng của hai người, và luôn đây tôi cũng xin có lời cảm tạ quan Thống Ðốc Pagès đã sẵn lòng giúp cho Ðạo đặng tự do truyền bá.

Kể từ đêm nay, cuộc lễ sẽ cử hành luôn qua ngày mai và ngày mốt, vậy tôi xin mời chư quí khách quan, quí ông và quí bà thừa lúc nhàn rỗi đến chung cùng với anh em chúng tôi, chúng tôi rất thâm cảm thạnh tình".

Dứt bài khai mạc rồi, cộ khởi đi ba vòng trong Ðại Ðồng Xã. Còn chính giữa sân thì Long Mã, Lân, Rồng, Voi, Nai, Phụng.v.v... múa. Pháo bông lại đốt tiếp luôn nhiều kiểu rất khéo. Thiên hạ đi xem và Ðạo Hữu đều vỗ tay khen ngợi như pháo nổ.

Ống truyền thinh tuyên bố những cộ được chấm thưởng:

- Hạng nhứt: An Giang và Long Hồ.
- Hạng nhì: Biên Hòa và Phước Thiện.
- Hạng ba: Hết thảy các cộ còn lại.

Ðạo Hữu Nguyễn Văn Boi ở làng Bình Ðức, Tỉnh Long Xuyên được phần thưởng đặc biệt về pháo bông.

Chấm thưởng rồi, cộ kéo ra khỏi Ðại Ðồng Xã đặng khởi sự hành lễ xả tang.

Nhạc trổi trong ống truyền thinh. Ðạo Hữu đứng sắp hàng có trật tự, lễ xướng, Ðức Thái Ðầu Sư chứng lễ với ba Chánh Phối Sư và chư vị Giáo Sư.

Mười sáu cặp Lễ Sĩ đi lễ có thứ tự xem rất đẹp.

 

Dưới đây là bài văn tế của Ðức Thái Ðầu Sư đọc trong lúc hành lễ xả tang:

Trước Ðại Ðồng Xã đây:

Giữa nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, tôi xin thố lộ ít lời bi tâm thống khổ, Anh Cả ta là Ðức Quyền Giáo Tông.

Ôi! Kể từ ngày Ðại Hiền Huynh vâng lịnh Chí Linh ra mở Tam Kỳ Phổ Ðộ đầu năm Bính Dần trên nhờ Ðại Từ Phụ ban bố hồng ân, sắc lịnh cho Nhị vị Hiệp Thiên Ðài là Ðức CAO THƯỢNG PHẨM và PHẠM HỘ PHÁP, nắm Cơ bút mà dắt đường chỉ nẻo, Ðức Ðại Từ Phụ lại cho rằng Ðại Hiền Huynh với ngu Tệ Ðệ là hai ngọn đèn Thiêng liêng để soi sáng cho chúng sanh thấy đường mà đi, vì vậy mà anh em chúng ta tậm tâm quyết chí, kẻ bỏ chức quan tột bực, người đành hủy hết sự sản thế gian.

Ngày lo đêm tính theo phận Hiền Huynh đã thổ tận tinh thần đến ngày hôm nay mới đặng về gần Ðại Từ Phụ.

Than ôi! Lúc hành Ðạo tại thế, kể từ ngày nương thuyền Bát Nhã, bốn anh em ta là Ðức Cao Thượng Phẩm, Ðức Phạm Hộ Pháp, với Ðại Hiền Huynh cùng ngu Tệ Ðệ, ngày đêm chẳng kể trú dạ bất lưu đình, linh đinh ngoài sương gió đặng đem hột Thánh Cốc gieo truyền khắp miền Nam Việt lao khổ không từ, gian nan chẳng kể, rồi về đến Gò Kén khai Ðàn lập Ðạo, thì Hiền Huynh lo tần chạy tảo trên thì đối đãi với tân trào Chánh phủ, dưới lại cao rao phổ thông nền Ðại Ðạo, chác tiền chạy gạo mà cơ khảo đảo lại dập dồn, chịu dày bừa tiếng tăm đồn đãi, rồi lại bị bắt giam, nhịn đói nhịn khát chừng khỏi nơi ràng rạt kế đến ngày cỡi hạc đăng Tiên.

Nhớ thương thay!!!

Ðại Hiền Huynh thừa mạng lịnh mà lãnh chức Giáo Tông quyền, ngày ngồi không yên, đêm nằm không ngủ, vì bị phe nghịch kẻ mới người cũ, quanh mình lũ khũ, theo Hiền Huynh là vị Giáo Chủ, đạp thoi đấm cú cho rủ xác tục mới ra hình Tiên Phật, ấy là luật tạo vật đương nhiên, đến nay Ðức Quyền Giáo Tông, cùng Ðức Cao Thượng Phẩm đã được đăng Tiên ở cảnh Thiêng liêng, nên cầu xin Ðại Hiền Huynh đoái thương chúng em dại, còn tại nơi trần thế nầy bị khảo đảo nhiều bề, mơi lo chiều tính, chưa hề rời rảnh. Nên chúc nguyện anh linh của Ðại Hiền Huynh tưởng tình bố hóa, cho các em đặng ổn thỏa tâm thần hỉ hạ đặng nối gót với Hiền Huynh.

Nhớ Linh xưa!

Dung mạo đoan nghiêm, nết na tề chỉnh, vẹn gìn hiếu Ðạo, lúc vào cửa công đặng phong Hội Ðồng Thượng Nghị, trãi hết gan óc trí não mà giúp Ðời lắm lời kêu ca cùng Chánh phủ đặng bên vực cho sanh chúng nhà Nam, đã làm đặng nhiều gương bổ ích cho nhơn quần xã hội, rồi kế đến hồi Tam Kỳ Phổ Ðộ, Ðại Hiền Huynh thượng lộ, cổ động Lôi Âm, kích chung Bạch Ngọc, mà vun đắp nền Ðại Ðạo, chịu dày bừa cơn khảo đảo, mới lập thành nền Tôn giáo.

Ðến nay cờ Ðại Ðạo đã phất phơ, phướn Tam Kỳ đã vẩn vơ cùng Vạn Quốc, mà Hiền Huynh lại khuất mặt chẳng có hiện tiền, đặng vui mừng cuộc vui mỹ mãn với mấy em cho tạng.

Khá thương thay!

Nhựt lạc tây trầm,
Cổ kim hãn hữu.

Ðường ngàn dặm xa xa, chí sức già còn hăng hái, kia rừng từ bi, nọ bể Nam Hải. Thiệt uất ức thay! Ði chưa đến nơi, trách phần số cướp người về Thiên cổ.

Ðạo muôn năm, vặc vặc dấu xa thơ, quyết chẳng dùng dằng, nào lối bình dương, nào đường tự tại, ngao ngán bấy, phăng vừa ra mối, giục lòng ta thương Ðạo lại thương Thầy.

Rất cảm thay!

Kiếp vô thường ai dễ sống đời đời,
Người bất hủ ta nên ghi mãi mãi.
Làm thành hồn Ðạo ấy tình sâu,
Kỷ niệm anh linh là lẽ phải.

Thống thiết bấy kiết thành câu đối:

"Mộ Ðạo nhứt tâm kiên, mà bất lẫn, niết bất truy, thiên giả sanh di, sanh bất quí".
"Tích Ðức vạn cổ trọng, sử do truyền, kinh do lục, nhơn thùy vô tử, tử do vinh".

Diễn nôm:

"Yêu Ðạo bền một lòng, mài không mòn, nhuộm không đen, trời sanh ra, sanh không tủi hổ, hổ mà an".
"Mến đức để muôn đời, sử còn trọng, sách còn truyền, lời không lục, ai người không chết, chết còn vinh".

Ô hô!

Ðịa cửu thiên trường, du hữu tận đầu chi nhựt,
Sanh ly tử biệt, vĩnh vô tức hận chi kỳ.

Hỡi ơi!
Khá thương thay!
Khá tiếc thay!

 

BÀI DIỄN VĂN CỦA BÀ NỮ CHÁNH PHỐI SƯ
Chủ Trưởng Chức Sắc Nữ Phái, đọc trong cuộc Lễ Ðại Tường của Ðức Quyền Giáo Tông

Cung Bạch Ðức Hộ Pháp,
Cùng Nam Nữ lưỡng phái Chức Sắc Thiên Phong,
Chư Quí vị,

Hôm nay đến ngày Ðại Tường Tiên Linh Trưởng Huynh Quyền Giáo Tông, anh em, chị em ta hội hiệp nơi đây, thạnh trần đại lễ rất nên long trọng, ấy cho rõ ràng, niềm đồng Ðạo tương ái tương thân, thỉ chung như nhứt bia tạc theo câu chữ: "Thận chung truy viễn", để làm gương trong Ðạo Hữu Tín Ðồ.

Ðối với cuộc lễ nầy, tôi rất có lòng ngậm ngùi cảm khái, vì mối cảm khái đau đớn trong lòng tôi, bức rứt trong dạ tôi, nên thường tư tưởng vẩn vơ, sực nhớ công ơn Trưởng Huynh lúc sanh tiền, xiết bao là thê thảm!

Hồi tưởng lại, nền Ðại Ðạo ban sơ khởi phát, đương lúc cuộc đời sôi nổi, thế Ðạo chưa mở mang, một bầu võ trụ minh mông, nào ai biết ảnh Thiên Nhãn của Thầy thế nào là sáng láng?

May thay! Có Trưởng Huynh xuất thế, hiểu biết Thiên Ðình mở cửa, đã tới kỳ Giáo Ðạo Nam Phương, tuy vơi vơi trong biển trầm luân, vô hình vô ảnh, vô sắc vô thinh, mà Thầy đã chớm mở mối Ðạo huyền vi, độ rỗi nhơn sanh lên miền Tịnh Cảnh. Nhưng vì chưa có người thể Thiên hành Hóa, nên gương Ðại Ðạo chưa soi khắp cõi bờ, Trưởng Huynh bèn phát nguyện tu hành, phế hết cuộc đời bước qua đường Ðạo, vưng lịnh trên Cơ bút, lòng lo vì Ðạo vì nhơn sanh, sẵn trong tay một ngọn phướn vô hình, đi truyền bá phổ thông, tỉnh giấc hồn say cho đoàn em thơ dại. Ấy lòng anh chánh, lấy chữ từ bi làm căn cội, mà sẵn lòng bác ái trong đạo đồ, không một chút chi tự đắc tự đa, mà cũng không một mảy chi tranh quyền tranh tước; nhưng hiềm nỗi, cảnh ngộ của Trưởng Huynh lại gặp nhiều phen phong trào rắc rối ác cảm lạ lùng. Ôi! Người bài biếm thế nầy, kẻ kích bác bề kia, muốn đưa Trưởng Huynh cho tới nơi ác đạo. Vậy mà rất cảm thay, Trưởng Huynh một lòng nhẫn nại giữ chữ làm thinh, luống trêu cay nuốt đắng cho qua ngày, chớ chẳng hề nói lại nói đi, sợ e buồn lòng em trẻ; ấy chánh bởi Trưởng Huynh đúng đắn một người đạo đức rộng, học thức cao, đủ tư cách cầm quyền Giáo Chủ, mãng những lo làm sao cho Ðạo Thầy đặng hoằng khai phát đạt, nhơn sanh đặng siêu độ mở mang, thì dầu cho lao thân tổn trí thế nào hay là mang lời chịu tiếng thế nào, vẫn cũng vui lòng an dạ.

Cho nên Trưởng Huynh, bên đường đời Hội Ðồng Thượng Nghị Viện một cuộc hiển vinh, mà đành coi cái tước quyền kia nhẹ như mảy lông, không hề đoái hoài. Ấy tấm lòng của Trưởng Huynh tu trai hành Ðạo, minh bạch giữa nhơn sanh, nhưng vì trong em trẻ vẫn đông người, nên có người hiểu đặng ý Trưởng Huynh, mà cũng có người lục trần chưa tịnh, tam chướng chưa trừ, có ra lời chi quá đáng với Trưởng Huynh, thì Trưởng Huynh cũng sẵn lòng hỉ xả. "Nhẫn nhứt thời chi nộ, miễn bá nhựt chi ưu", đặng an dưỡng tánh tình đắp bồi Tôn Giáo, trước khỏi phụ lòng Thầy phú thác, sau nữa dìu dắt nhơn sanh, đem hết cả phần xác và phần hồn, gánh gồng trách nhậm, quyền tri Nam Phái mà cũng sẵn lòng giùm giúp nữ lưu, trải mấy năm sắp đặt điều qui, lại dạy học dạy hành, chỉ rõ chữ thiện chữ ác, chữ chánh chữ tà, cho đạo đồ thông hiểu.

Bởi Trưởng Huynh hiểu biết người sanh trong hoàn vũ bấy lâu nay chỉ lo xu hướng cuộc danh lợi, còn về phần đạo đức thiêng liêng, ít có người hiểu thấu, nếu nay chẳng ra công chỉ bảo, thì làm sao mở đặng tánh linh, mà tánh giác chưa mở mang, thì làm sao tạo được "Hòa Bình Thế Giới"; huống chi Ðại Ðạo ra đời, chủ nghĩa dùng nghị lực thiêng liêng dồi mài thế lộc, đặng un đúc vận hội thăng bình, trên Chánh phủ đã có lòng vì Ðạo mở mang, thì chúng ta phải liệu làm sao cho khỏi phụ hồng ân của lượng bề trên chiếu cố.

Vậy nên Trưởng Huynh đã có tài tiên tri tiên giác, thì gắng lòng chỉ dẫn cho các bậc đạo đồ.

Thảm thiết thay! Trường trai khổ hạnh xác ốm thân gầy, lo Ðạo siêng năng tự ngày chí tối, tuổi đã cao đầu đã bạc, mà mảnh lòng vì Ðạo cứng vững thiết đinh; ấy hẳn rõ ràng, Thầy tuyển trạch một người xuất chúng siêu quần, giáng sanh trong cõi hồng trần đặng truyền khai Ðạo Giáo. Người thế ấy, đức thế ấy, mà đạo tâm lại thế ấy, trong Ðạo trường ta đáng nên tưởng thưởng xiết bao!

Phải chi Trưởng Huynh còn mạnh khỏe tuổi qui, thì nền Ðạo hiện giờ chắc còn thêm nhiều bề tiến bộ; nhưng rất thống thiết thay! Lịnh Thầy sớm rước, cảnh nhà xưa, người cũ vội về, chín từng mây cánh hạc xa bay, cửa Ðạo bơ vơ vắng vẻ tăm tích, bóng quang âm thấm thoát, ác tà thỏ lặn giáp đã ba năm, chúng em đây vì lòng thương tiếc anh, trông nhớ anh, nên hội hiệp ngày nay kính dưng lễ mọn, người tuy xa, tích tuy cũ, mà trông lên liên tọa mường tượng như có thấy dạng linh quang của Trưởng Huynh phưởng phất giáng lâm. Vậy em xin kính chúc Tiên linh anh:

Miền Vân Ðộng thảnh thơi nhẹ bước,
Dấu Xích Tòng tiếp rước lần theo.
Chơi trăng cỡi gió dập dìu,
Huân thiên nhạc tấu tiêu thiều đơn ca.
Anh vui thú ta bà thế giới,
Chúng em nay diệu vợi trần gian.
Cuộc đời hiệp hiệp tan tan,
Mưa sầu gió thảm nhớ than xiết cùng.
Nhớ Huynh Trưởng sanh tồn tại thế,
Mảnh phương danh ghi để Ðạo trường.
Dày công khai ngỏ tìm đường,
Tam Kỳ Phổ Ðộ cột rường từ nay.
Lằn sóng Ðạo đổi day trăm ngã,
Vững như trồng sắt đá không xiêu.
Thương em bày dạy dắt dìu,
Từ bi bác ái gương treo rõ ràng.
Cuộc sum họp còn đang vui vẻ,
Thình lình đâu vội vẽ bèo mây.
Xuân qua hạ lại bấy chầy,
Quang âm nhấp nháng đã đầy ba năm.
Gẫm tình cảnh đầm đìa lụy nhỏ,
Lễ Ðại Tường kính tỏ lòng son.
Ôi thôi trong cuộc mất còn,
Nhớ càng thêm tiếc, tiếc càng thêm thương.
Nơi liên tọa mùi hương bát ngát,
Ruột chín chiều tan nát tả tơi.
Bồng Lai cảnh nọ xa khơi,
Linh hồn hiển hích về nơi Ðạo trường.
Chứng lễ mọn lòng thương lấy thảo,
Chút tình si bổ báo ơn xưa.
Linh hồn về chốn Thiên Thai,
Hãy xin nhớ lại Cao Ðài nơi đây.
Ơn mặc hóa giúp hay em trẻ,
Chống thuyền từ độ thế cứu nhơn.
May thay bước Ðạo trùng hưng,
Thiên đăng chiếu rạng bĩ ngàn lần lên.
Muôn năm đặng vững bền mối Ðạo,
Nhờ Tiên linh Chưởng Giáo thiêng liêng.
Ðơn tâm ngưỡng vọng bệ tiền . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hỡi ôi!
Hiển linh chứng chiếu!

Lễ xả tang xong rồi, Ðạo Hữu Hà Thị Hoa lên ống truyền thinh tụng Di Lặc Chơn Kinh. Ðổ một hồi chuông, toàn Ðạo đều ra bái và giải tán hồi 1 giờ khuya.

Tập chí ÐẠI ÐẠO, số 5 ngày 10 Janvier 1937
Báo quán: 156, rue d'Espagne, SAIGON.

 


 

PHẦN THỨ BẢY

 1. Bài xưng tụng Ðức Qu. Giáo Tông.
 1. Ðức Hộ Pháp thuyết đạo nhơn ngày kỷ niệm Ðức Quyền Giáo Tông.
 1. Phần thi văn.

 


 

 

Bài xưng tụng Ðức Qu. Giáo Tông.

 

BÀI XƯNG TỤNG ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

Quyền Giáo Tông đại công khai Ðạo,
Chí trung thành hòa hảo từ bi.
Ðắc truyền Ðại Ðạo Tam Kỳ,
Bảo an Tòa Thánh đúng kỳ cửu niên.
Chơn linh (Ngài?) "Ðại Tiên Thiết Quả",
Ðược cầm quyền Anh Cả nhơn sanh.
Từ bi bác ái trọn lành,
Năm mươi chín tuổi đắc thành qui Tiên.
Công vĩ đại lưu truyền nhơn loại,
Cả Nữ Nam lưỡng phái bình quyền.
Nhờ Ngài mới đặng phục nguyên,
Ngài xin Chính phủ ban quyền tự do.
Trọn chín năm toan lo gầy Ðạo,
Chịu hàm oan khảo đảo thị phi.
Chí Ngài quảng đại từ bi,
Ai khen chẳng muốn, ai khi chẳng hờn.
Chí hòa hưỡn nhiều cơn liên hiệp,
Chẳng một ai bì kịp chí Ngài.
Việc làm bặt thiệp quí thay,
Thiệt người đủ trí đủ tài phân minh.
Tâm trung chánh công bình trong sạch,
Chí hiền lương trải sạch bốn phương.
Quan viên ai cũng kính nhường,
Muôn ngàn dân chúng đồng thương mến Ngài.
Chư Ðạo Hữu hằng ngày ghi nhớ,
Nhớ khi anh nâng đỡ các em.
Lập nên danh thể Nữ Nam,
Biết phương hành đạo biết làm công văn.
Biết hội nghị tài năng luận biện,
Biết phổ thông khuyến thiện nhơn sanh.
Biết tu bỏ dữ theo lành,
Biết ơn Trời Phật Thánh Thần Tiên nương.
Biết tội lỗi biết đường phước đức,
Biết làm lành lánh dữ tu thân.
Biết trung biết nghĩa biết nhân,
Biết tôi biết chúa biết thần biết quân.
Biết thâu phục nhơn quần xã hội,
Biết tổ chung nguồn cội sanh thành.
Biết thương tất cả nhơn sanh,
Nhờ Ngài mới biết ngọn ngành Nam bang.
Công vĩ đại muôn ngàn ân đức,
Ðáng lạy quì đáng chúc tụng Ngài:
Vạn bang biết Ðạo Cao Ðài,
Muôn năm ghi nhớ ơn Ngài Giáo Tông.
Ngài khai Ðạo lập xong chơn tướng,
Cả chúng sanh tín ngưỡng tự do.
Lập Tòa Thánh Tổ Tây Ninh,
Lập thành Quốc Ðạo giao cho Lạc Hồng.
Cầu Tiên Phật Thánh Thần dạy bảo,
Cả chúng sanh hòa hảo khương ninh.
Làm cho thế giới hòa bình,
Ngài làm Vạn Quốc biết nhìn Chí Tôn.
Chư Ðạo Hữu học thông lý Ðạo,
Cả năm châu hội giáo cộng đồng.
Ngài qui hiệp cả giống dòng,
Ngài làm phục nhứt đại đồng năm châu.
Thâu biển Á trời Âu hiệp nhứt,
Chọn trung thành học thức tài ba.
Làm cho xã hội cộng hòa,
Khai cơ chuyển thế lập Tòa Thánh Tông.

Q. Ðầu Quận Ðạo
HUỲNH THIỆN CHƠN

 

Phụ ghi: Chữ (Ngài?) trong bản chánh không có, chúng tôi nghĩ có thể do kỷ thuật in ấn mà thiếu chăng?

 


 

Hai chữ HUỆ CĂN

 

Ðưa mắt ngó muôn ngàn tử đệ,
Phật Thích Ca người khẻ thở dài.
Rằng: "Trong thế giới muôn loài,
Nếu chưa giác ngộ, ta ngồi chưa an.
Phải lìa chốn Niết Bàn giáng thế,
Ðem thân mình vớt kẻ trầm luân".
Ðó là lời Phật phân trần,
So cùng Người có đôi phần giống nhau.
Xin ghi chép một câu lịch sử,
Mà ai kia đã tự kỳ ra:
"Lỗi sanh từ trẻ tới già,
Ðạo Ðời hai lẽ, phải hòa hợp nhau.
Do Thiên Ðạo trau giồi Nhơn Ðạo,
Nhơn Ðạo tròn hoài bảo mới nên.
Nghĩa là bổn phận trọn niềm,
Ðạo người trọn vẹn mới nên Ðạo Trời". (1)
Ai đã thốt nên lời như vậy,
Ðã phân rành: phải, quấy, đục, trong?
Xin thưa: Ông Lê Văn Trung,
Mà ta xưng tụng Giáo Tông Cao Ðài.
Tập thơ ngắn đôi lời vắn tắt,
Tài thiển sơ dám thuật dông dài.
Nhắc qua tiểu sử của Ngài,
Những ai đã biết, những ai chưa tường.
Ðều thấy rõ việc làm thuở trước,
Của những người vì nước vì dân.
Vì đạo đức, vì nghĩa nhân,
Mà cam lao khổ, gian truân một thời.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quân Ðội Cao Ðài

 

(1) Nguyên văn: Do Thiên Ðạo mà lo Nhơn Ðạo, lo Nhơn Ðạo cho xong để tròn phận sự đối với Thiên Ðạo.

 


 

Ðức Hộ Pháp thuyết đạo tại tháp Ðức Qu. Giáo Tông trong lễ kỷ niệm ngày 13-10 Ðinh Hợi (dl. 25-11-1947).

 

ÐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ÐẠO
Tại Tháp của Ðức Quyền Giáo Tông.
Hồi 8 giờ ngày 13 tháng 10 năm Ðinh Hợi (1947).

Ngày nay là ngày kỷ niệm Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, ấy là ngày Bần Ðạo quả quyết rất trọng hệ và quí hóa cho Cửu Trùng Ðài.

Bần Ðạo quả quyết nói với bằng chứng hiển nhiên là bạn đồng thuyền, Bần Ðạo biết rõ giá trị của Thượng Trung Nhựt là dường nào.

Tuy vân, ngôi vị Giáo Tông Ðạo Cao Ðài do Ðức Lý cầm quyền gìn giữ Thánh chất dung hòa nửa Thánh nửa phàm còn tạo ngôi vị tại thế là Thượng Trung Nhựt đó. Ấy vậy Thượng Trung Nhựt tạo ngôi vị Giáo Tông cho Ðạo Cao Ðài như ông Thánh Saint Pierre tạo ngôi Thánh Hoàng cho Pha-Pha tại Rome vậy.

Ôi! Buổi Chí Tôn đến một cách đột ngột tình cờ, đến trong thế kỷ 20 nầy mà nhơn loại đang sống thảm khổ từ thể chất đến tinh thần, Ngài xưng tên làm cho cả thảy ngạc nhiên, nhứt là chúng tôi buổi nọ đang đi trong con đường thế tối tăm ngày ấy người niên kỷ cao hơn hết là Thượng Trung Nhựt, chúng tôi có hỏi Người: Est ce possible? (Có thể có không?) vì còn đang mờ hồ, chúng tôi chẳng khác chi ở trong địa huyệt đang tiềm tàng con đường sáng, chúng tôi còn tăm tối, may thay! Người có duyên tiền định đến dìu dắt chúng tôi ra khỏi chốn địa huyệt âm u, nhờ hai con mắt sáng của người làm dẫn đạo.

Khi chúng tôi hỏi: Est ce possible? (Có thể như vậy chăng?). Người trả lời: C'est bien possible (Có thể có như vậy lắm). Bởi thiên hạ đang khổ thảm nên Ðấng ấy đến không phải là lạ. Ta thấy trong gia đình đau khổ, mà ông cha chưa phải chết thì sự thương yêu đối với con cái nồng nàn sẽ được ông cha ấy hiện diện. Người quả quyết rằng: "Ðấng ấy đến buổi nầy thật là Chí Tôn đó vậy". Nếu không phải Chí Tôn không ai chịu nổi đau thảm kia được.

Vì thành tâm, nguyện vọng của Người cảm xúc tới cõi Hư Linh làm cho Chí Tôn và cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều động lòng. May thay! Chí Tôn đến lập nền Quốc Ðạo cho chúng ta tại nước Việt Nam thì không có gì vinh diệu cho giống nòi chúng ta hơn nữa.

Thảng sau nầy, Tôn Giáo Cao Ðài sẽ làm môi giới chuẩn thằng cho một nền văn minh tối đại thì tôi quả quyết rằng nền văn minh ấy sản xuất ra do tâm lý của Thượng Trung Nhựt mà chớ. Ôi! Bao nhiêu công nghiệp, chúng ta nghĩ lại đều nhớ buổi ban sơ đương lúc tâm lý hoang mang tranh đấu sự sống còn, nhứt là tâm lý nòi giống Việt Nam đương mưu đồ giải thoát ách nô lệ, ai còn tin khi ta nói ra những điều mà ai cũng cho là mơ hồ, bởi cả tâm lý còn hoang mang. Ðến các bạn đồng thuyền, đồng chung tâm lý với Người có đủ trí thức hiểu biết chí hướng cao thượng của Người mới theo Người, mà trong cảnh hoang mang còn phản phúc thay, huống chi quốc dân Việt Nam. Ngài đã để đức tin quyết tạo nên hình thể Quốc Ðạo cho quốc dân Việt Nam, thì chính quốc dân trở lại nghịch thù, làm cho trọn một kiếp sanh của Người phải đau thảm đổ lụy bao phen trước khi chết.

Bần Ðạo quả quyết rằng: Trót một đời người, tìm chưa ra một mặt biết thương nòi giống với một tâm lý nồng nàn như Thượng Trung Nhựt, Bần Ðạo chưa thấy được hai người như vậy, nếu chẳng vì tình yêu ái vô hạn thì người chẳng hề hủy thân danh tạo nên hình thể Ðạo để lại cho quốc dân, cái đại nghiệp tinh thần nầy sâu xa chừng nào quốc dân hưởng lâu chừng nấy, sâu xa chừng nào lại càng quí hóa thêm nữa càng ngày càng tăng giá trị và thiên hạ sẽ biết tấm lòng yêu ái của Thượng Trung Nhựt biến ra một quốc hồn kiên cố.

Cả thảy ai là quốc dân Việt Nam đều phải cúi đầu và vâng theo ý chí cao thượng ấy, không có một lưỡi gươm nào tiêu diệt được nghiệp của Người để lại cho nòi giống Việt Nam đó vậy.

 

Bài Thuyết Ðạo nầy có trong quyển Lời Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp, quyển nhứt, 13-10-Ðinh Hợi (dl. 25-11-1947) Tại tháp của Ðức Quyền Giáo Tông.

 


 

Ðức Hộ Pháp thuyết đạo tại tháp Ðức Qu. Giáo Tông trong lễ kỷ niệm năm Mậu Tý (dl. 13-11-1948).

 

ÐỨC HỘ PHÁP THUYẾT ÐẠO
Tại Tháp Ðức Quyền GIÁO TÔNG
8 giờ sáng ngày 13 tháng 10 Mậu Tý (1948).

LỄ KỶ NIỆM ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG

 

Ngày hôm nay chúng ta làm lễ Kỷ niệm Ðức Quyền Giáo Tông. Chơn linh của Ngài cả toàn con cái Ðức Chí Tôn nam, nữ đều biết là Chơn linh Ðức Lý Ngưng Vương. Mười bốn (14) năm chúng ta chịu tâm tang nơi lòng, vì mất một vị mà Ðức Chí Tôn chọn lựa, một vị Ðại Tiên đến mở cơ quan cứu thế cho đời. Chúng ta tưởng niệm lại trong buổi sanh tiền của Ngài, Ngài đào tạo cho thành nền Chơn giáo Cao Ðài; Ngài đã chịu bao khổ hạnh. Giữa thế kỷ 20 nầy, tâm lý nhơn sanh thất đạo, đem một cái hòa bình nêu cao lên làm trung tâm điểm cho tinh thần đạo đức nơi cõi Á Ðông, đã mỏi tay giống trống Lôi Âm, reo chuông Bạch Ngọc, mà nhơn loại giả vờ điếc đui không biết cơ quan cứu thế là gì hết. Ðem cái khối sanh quang phục sống cho họ trong chốn tử địa sắp tới đây, mà họ chưa tỉnh ngộ đặng lo bảo trọng sanh mạng, biểu sao kẻ đại diện của Ðức Chí Tôn thuở sanh tiền không bị thiên hạ khinh rẻ. Vì tâm lý chia rẽ đó, ngày nay có nạn tàn sát tiêu diệt nhau. Ta nhớ lại, 14 năm Ngài đã khuất dạng, tạo dựng được cho khối tinh thần thống nhứt cả lương tri của toàn con cái Ðức Chí Tôn. Còn cả thảy hình ảnh nền Chơn giáo Ðức Chí Tôn chưa có hiện diện gì hết. Cũng vì chịu tâm tình ấy, Bần Ðạo ra gánh vác trách nhiệm nặng nề trong buổi nền Chơn giáo Chí Tôn phải chiến đấu đặng đem sự chơn thật, đặng đem công lý gieo vào tinh thần loài người. Biết bao nhiêu lực lượng đối phương đã thống nhứt lại với nhau đặng toan diệt Ðạo. Trong 14 năm khuất bóng Ngài, Bần Ðạo chịu khổ hạnh 6 năm đồ lưu, còn trụ lực lượng đặng tạo hình thể nền Chơn giáo chỉ có 8 năm mà thôi. Bao giờ cũng vậy, năng lực tinh thần chẳng có lực lượng hữu hình nào tiêu diệt nó đặng. Nhờ âm điệu điều hòa trong khuôn luật mà ngày nay Ðạo Cao Ðài đã nên hình tướng, đã đứng giữa hoàn vũ nầy một cách vinh quang. Nhờ lẽ chơn thật của nó, không có lưỡi gươm bén nào trị tinh thần đặng, thì không có lực lượng nào đè nén đặng. Nó phải thắng đời để cứu đời. Một nền Chơn giáo cao thâm tinh thần dường nầy sẽ bất tiêu bất diệt. Nhờ ơn đầu tiên của Ngài khai mở, chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện và cảm tạ ơn Ngài.

 

Bài Thuyết Ðạo nầy có trong quyển Lời Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp, quyển nhì, 13 tháng 10 Mậu Tý (dl. 13-11-1948).

 


 

Phần thi văn.

 

PHẦN THI VĂN

 

Ðức Quyền GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT

Càn khôn quen thú phước linh tiêu,
Thấy khổ trần gian nghịch Thánh điều.
Mượn xác phàm riêu cây phất chủ,
Nương cơ tạo xủ phướn tiêu diêu.
Bầu linh khổ hải đưa thiêu cạn,
Gậy sắt nhơn sanh chống dắt dìu.
Muôn dặm cửa Tiên chờ bước tục,
Cỡi lau trở gót ruột trăm chiều.
(1)

 

(1) Ðức Hộ Pháp dạy lấy bài thi trên đây làm bài thài cúng Ðức Quyền Giáo Tông.

 

NHẮN BẠN QUYỀN GIÁO TÔNG

Hồ lô ai để ở nơi đâu?
Ái quốc Việt Nam nhét bể bầu.
Cứu thế hồng ân chưa rải khắp,
Nâng thuyền lòng nước vốn còn sâu.
Nhơn tài nảy nở tuy trăm bụng,
Dân trí biến sanh bởi một đầu.
Ví nhướng mắt Tiên xem rõ trận,
Cuộc cờ thắng bại tận phao câu.

11. 9. Bính Tuất (1946)
PHẠM HỘ PHÁP

 

ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
Giáng cơ họa vận bài thi của ÐỨC HỘ PHÁP

Tách trần tính lại đã là đâu,
Thế giới vân du chỉnh một bầu.
Nguồn Ðạo bấy chừ bao sức lớn,
Tinh thần từ trước đã gần sâu.
Nhơn tâm gầy khối đều nên mặt,
Tình thế trau nên kiểu vở đầu.
Lừa lọc nên hư do phép tạo,
Hưng suy chỉ định bởi đôi câu.

15. 9. Bính Tuất (1946)

***

Ðường trần hạnh phúc đã là đâu?
Chí bẳng Càn khôn quảy một bầu.
Ðủ hiểu tâm phàm lòng lạc lẽo, (lạt?)
Dư xem bước tục chí cao sâu.
Thiên quân ví chẳng ra tiền đạo,
Tướng soái khó toan chiếm địa đầu.
Vạn pháp đem khoe tài Hộ Pháp,
Cũng như đực rựa sánh kim câu.

28.4. Mậu Tý (1948)

***

Lưỡi liềm chi dễ sánh kim câu,
Gây sự bởi ai tạo buổi đầu.
Ðông hải mênh mông còn phải cạn,
Tây hồ chật hẹp độ bao sâu.
Tài ba Ðộng Bích bao nhiêu sức,
Quyền phép Côn Lôn sẵn mấy bầu.
Quyết đoán cuộc cờ ai thắng bại,
Chỉnh xem Tiên Phật hướng về đâu?

1950

***

Học vấn từ đây Ðạo mở đường,
Luyện trau Chức Sắc kỷ hòa cương.
Quyền đời hóa chúng còn phô đức,
Cửa Thánh độ người há kém phương.
Giáo lý dồi dào nung khách trí,
Nho phong nhuần gội vững can trường.
Lập công đem đổi nên Thiên vị,
Ðèn sách bền theo nhọc chớ màng.

1957

***

Cơ đời biến chuyển tổng do Thiên,
Ðại Ðạo hoằng khai đủ diệu huyền.
Thế giới chiến tranh đời loạn lạc,
Càn khôn sở định Ðạo qui nguyên.
Bạo tàn noi bước đường tà mị,
Lương thiện học theo sách Thánh Hiền.
Hữu phước đặng xem ngươn tái tạo,
Cố công vun quén miếng tâm điền.

1955
THƯỢNG TRUNG NHỰT

 

LỄ KỶ NIỆM ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
Ngày 13 tháng 10 Tân Mão (14-11-1951)

Kỷ niệm tượng trưng mối cảm tình,
Tình hoài nghĩa đệ với ân huynh.
Liên quan thân mật tuy là bóng,
Hội hiệp yêu đương thể có hình.
Một kiếp phù sinh đời vật chất,
Muôn năm trường cửu điểm Chơn linh.
Xác hồn đoàn kết xây thời thế,
Thế sự do Thiên hưởng thái bình.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

 

KÍNH HỌA VẬN

Trường Ðạo chung pha giọt lệ tình,
Tình yêu Tổ quốc chạnh Hiền Huynh.
Xe mây nhẹ lướt miền vô thượng,
Bầu ái nồng chan cảnh hữu hình.
Ðảnh Việt làu soi gương huệ đức,
Tranh hồng tươi điểm nét thư linh.
Ðịa hoàng biến chuyển xoay thời cuộc,
Cuộc diện trùng hưng nước thanh bình.

CAO TIẾP ÐẠO

***

Bao năm chi xiết nỗi ân tình,
Hồi tưởng thâm giao nghĩa đệ huynh.
Ngắm vật nhớ người đà vắng bóng,
Nhìn pho bửu ảnh vẫn mơ hình.
Hoằng khai Ðại Ðạo nêu gương Thánh,
Phổ độ quần sanh hiệp Chí linh.
Tam Giáo Ngũ Chi đồng thống nhứt,
Mong chờ vận hội dựng hòa bình.

HIẾN PHÁP

***

TÙNG NGUYÊN VẬN

Nhớ ngày kỷ niệm chạm thâm tình,
Muôn thuở không quên nghĩa Ðại Huynh.
Tuy cách âm dương còn bí tích,
Dầu phân kim cổ tạc chơn hình.
Giáng cơ giáo hóa đầy tương ứng,
Chuyển thế quyền năng thật hiển linh.
Bác ái khuyên người mau thể hiện,
Ðời an lạc nghiệp Ðạo thanh bình.

THÁI ÐẾN THANH

 

CHUNG

 


 

 

PHẦN THỨ TÁM

(Nguyên bản chánh không có những phần sau đây,
chúng tôi xin mạo muội thêm vào để cho chư Ðồng Ðạo lãm tường)

 


 

 

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ÐẠO

Soạn Giả
Thượng Ðầu Sư LÊ VĂN TRUNG

Hội Thánh Giữ Bản Quyền

Giấy xuất bản Số 2909 BTT/BC3/XB ngày 12-10-1964

Tái bản năm Canh Tuất - 1970

 

MỤC LỤC

 1. Giữ Đạo
  1. Làm lành lánh dữ
  2. Trau giồi đức hạnh
 2. Người trong Đạo phải đối đãi nhau thế nào?
  1. Tín-Đồ
  2. Chức-Sắc
 3. Đối với người ngoại-giáo
  1. Đối với quan-viên chức-sắc
  2. Đối với người khác Đạo
  3. Đối với người nghịch Đạo
 4. Phổ-thông Thiên-Đạo
  1. Thuyết Đạo
  2. Khai Đàn
 5. Phải năng hầu đàn
 6. Điều lệ hầu đàn
 7. Phải xem sách kinh, luật-lệ
 8. Phải xem sách kinh thế nào?

Lời Tựa

Thiết tưởng, Ðạo nào cũng dạy lánh dữ làm lành. Chủ nghĩa mỗi Tôn Giáo thảy đều cao thượng; nhưng nếu người hành đạo không noi theo một phương châm nào cho chánh đáng, tức nhiên Ðạo cao thượng cũng hóa ra như hèn, rồi lâu đời mối Chánh Truyền phải mất.

Tôi vốn không từng viết văn, lẽ không nên làm sách, song nghĩ vì trách nhiệm nặng nề, sở dĩ phải lược lục quyển sách "Phương Châm Hành Ðạo" nầy, mong rằng chư Ðạo Hữu lưỡng phái nam nữ nhứt tâm hành sự theo qui tắc chuẩn thằng, thì rất may mắn cho nền Ðạo, mà lại cũng là một điều hân hạnh cho tôi lắm đó.

Mỗi lần thuyết Ðạo, chư vị Thiên Phong cũng nên đem quyển sách nầy ra đọc cho chư Tín Ðồ nghe, rồi giải rành thêm cho mọi người dễ hiểu.

Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 29 tháng 2 năm Mậu Thìn

Thượng Ðầu Sư
LÊ VĂN TRUNG

 

I. GIỮ ĐẠO

Kỳ Hạ Ngươn nầy là buổi hiệp Tam Giáo làm một, hầu đem về căn bổn cho hiệp lẽ tuần hườn; Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lại dùng huyền diệu Tiên Gia giáng cơ giáo Đạo; thế thì chúng ta lấy làm hữu duyên hữu phước mới sanh nhằm đời Đạo mở; muôn năm ngàn kiếp mới có một lần như vậy; nếu chẳng thành tâm tu niệm thì rất uổng cho cơ hội nầy lắm đó.

Nhập môn cầu Đạo là để làm lành lánh dữ, dưỡng tánh tu tâm, lập công bồi đức, cứu độ nhơn sanh; chớ không phải vào Đạo để lấy phần đông, rồi kết phe lập đảng mà ỷ chúng hiếp cô cùng là xui mưu làm loạn. Kẻ vào Đạo chỉ mưu việc quấy như vậy là muốn gây rối cho nền Đạo, tức là kẻ nghịch Đạo đó.

Muốn giữ Đạo cho trọn bổn phận, người nhập môn rồi phải do theo "Tân Luật" lại cần phải "Làm lành lánh dữ" và "Trau giồi đức hạnh".

1. Làm lành lánh dữ

Có người thuở nay không làm điều chi bất nhơn thất đức, cứ một lòng ở thật ăn ngay; như vậy có đủ gọi là làm lành lánh dữ không? Không đâu. Người ấy chỉ biết có lánh dữ mà thôi, nghĩa là chỉ có biết giữ mực công bình (1) của nhơn loại vậy thôi, chớ chưa có chi gọi là làm lành.

Muốn trọn hai chữ làm lành, phải cứu nhân độ thế. Kinh Phật dạy cứu nhân độ thế mà không giải rành là sao, thành ra nhiều vị tu hành không để ý đến, chỉ biết có một phép từ bi thanh tịnh là gốc.

Sao gọi là cứu nhân độ thế? Cứu nhân độ thế là cứu cấp những người đương hồi khốn cùng, hoạn nạn; ai đói mình cho ăn, ai khát mình cho uống, ai đau mình giúp thuốc, ai thác mình thí hòm, ai lạc nẻo mình chỉ đường, ai buồn rầu mình an ủi, ai kiện thưa tranh đấu mình kiếm chước giải hòa; bắt cầu bồi lộ cho hành khách tiện bề qua lại; in thí kinh điển, thiên thơ cho mọi người coi theo hầu cải tà qui chánh, vân vân... Vậy mới gọi là cứu nhân độ thế, song chẳng nên bất cập mà cũng đừng cho thái quá. Bất cập là khi nào mình giúp người không trọn, có trước không sau, làm cho người sau rồi cũng phải khốn cùng, hoạn nạn như trước vậy. Thái quá là đụng ai giúp nấy, không xét coi kẻ ấy đáng giúp hay chăng, vì ở đời lắm người giả dối, quanh năm chỉ ỷ lại nơi người nhơn thiện mà no cơm ấm áo. Giúp đỡ cho những kẻ ấy tức là giúp cho họ dễ bề làm biếng, tiện thế ở không, tức là chưởng ác cho họ vậy. Vả lại, cứu nhơn độ thế phải tùy dươn tùy sức mới đặng; giàu cứu độ theo phận giàu, nghèo cứu độ theo phận nghèo; theo lời giải trước kia, cứu nhơn độ thế có nhiều cách; có của thí của, không của thí công; của công ví đặng thiệt lòng, cân lại cũng đồng âm chất.

2. Trau giồi đức hạnh

Người giữ Đạo không những làm lành lánh dữ là đủ, lại còn phải trau giồi đức hạnh thì nhơn cách mới hoàn toàn. Đức hạnh là điều cần nhứt của bực tu hành. Thành Tiên, thành Phật cũng nhờ đức hạnh, vì thuở nay chưa từng nghe có Tiên Phật nào mà không hoàn toàn đức hạnh. Thái Thượng khuyên lập đức, Khổng Thánh dạy tu thân, lập đức tu thân là căn bổn của Tôn Giáo. Muốn vẹn bề đức hạnh, ngoài ra đạo Tam Cang Ngũ Thường (2) ta lại cần phải giữ sao cho đặng khiêm nhượng, nhẫn nại, thuận hòa, kiên tâm, thanh liêm, thì mới gọi là khắc kỷ (3), mới gấm ghé đặng phẩm vị Thần Tiên vậy.

Khiêm nhượng

Sao gọi là khiêm nhượng? Khiêm nhượng là hạ mình để nhượng người, tặng người trên mình vậy. Đấng Chí Tôn có dạy rằng: "Hạnh khiêm nhượng là hạnh yêu dấu của Thầy ... Các con phải cho khiêm nhượng mới độ rỗi thiên hạ đặng".

Kẻ tài sơ mà biết khiêm nhượng, người bác học mới vui dạ dắt dìu; người bác học mà biết khiêm nhượng, kẻ tài sơ mới đem lòng mến phục. Nên biết rằng dầu mình tài cao trí sáng đến bực nào đi nữa, cũng có người khá giỏi hơn mình. Vả lại, nếu đem cái sức học hữu hạn của mình mà so sánh với biển Thánh minh mông, rừng nhu thăm thẳm thì có thấm tháp vào đâu mà mong tự đắc. Vì vậy mà Thánh Hiền xưa có nói: "Học chừng nào, càng thấy mình dốt chừng nấy". Thánh Hiền xưa thì vậy, con người đời nay, phần nhiều hễ mở miệng ra đà khoe mình giỏi, không đợi ai khen; cái tánh tự kiêu ấy làm cho lòng dạ tối tăm, có mắt mà không biết thấy, có trí mà không biết suy, vì vậy nên hễ việc chi của mình làm, lời chi của mình thốt đều cho là phải cả, rồi hiu hiu tự đắc, xem người như không có; ai nói cũng không nghe; ai khuyên cũng không nạp; ai trách lại không dung.

Kẻ tự kiêu là ngu xuẩn thì không quan hệ chi, vì đã là ngu xuẩn thì không ai thèm phục; cho nên kẻ ấy không làm hại đến ai, chỉ có làm trò cho thiên hạ cười chơi vậy thôi. Đến như kẻ tự kiêu mà tài giỏi thì rất nên nguy hiểm, vì kẻ ấy đủ tài lực chuyên chế cả hạng người tinh thần yếu ớt rồi một mình làm quấy kéo cả bọn quấy theo; một mình nghị sai hại cả một đoàn sai cả. Có câu rằng: "Thiên Đạo ố dinh nhi ích khiêm". Nghĩa là : "Đạo Trời ghét đầy mà thêm vơi, nghĩa là ghét kẻ tự kiêu mà giúp cho người khiêm nhượng". Quí hóa thay hạnh khiêm nhượng! Nguy hiểm thay tánh tự kiêu!

Nhẫn nại

Đức nhẫn nại là đức nhịn nhục. Người biết nhẫn nại không đua tranh, cãi cọ với ai, cứ giữ thái độ ôn hòa, ai nhạo báng không hờn, ai chê bai chẳng giận.

Việc chi mà hai bên phải xung đột kịch liệt nhau, nếu một đàng biết nhẫn nại thì việc cũng hóa êm, tỉ như hai đầu dây, một bên thẳng, một bên dùn, thì chẳng hề dây đứt. Nên biết rằng, nhẫn nại là không phải xấu, chỉ muốn xuôi mọi việc mà thôi, cho nên phương ngôn có câu: "Một câu nhịn bằng chín câu lành".

Đức nhẫn nại rất cần ích cho mọi người, nhứt là cho người hành Đạo, vì người hành Đạo thường hay gặp điều khó khăn gay trở, nào là kẻ nầy vấn nạn, nào là người kia công kích, nếu không nhẫn nại cho qua buổi, chi cho khỏi sanh ra lắm cuộc dở dang bất hòa, mà hễ bất hòa thì còn mong chi độ người cho được.

Thuở trước có một người trong hàng đệ tử Đức Thích Ca xin đi truyền Đạo, Đức Phật hỏi rằng: "Nếu truyền giáo người ta không nghe, còn trở lại mắng nhiếc, thì hiền đồ liệu sao?"

Thưa: "Nếu ai mắng nhiếc, thì đệ tử chắc rằng người ấy là người tốt, vì họ không đánh đập".

Hỏi: "Nếu họ đánh thì hiền đồ liệu sao?"

Thưa: "Đệ tử cũng cho họ là lành tốt, vì họ chỉ đánh đập chớ chưa hề đâm chém".

Hỏi: "Nếu họ đâm chém thì hiền đồ liệu sao?"

Thưa: "Đệ tử cũng cho họ là lành tốt, vì họ không đành lòng chém đệ tử đến chết".

Hỏi: "Nếu họ chém chết mới liệu sao?"

Thưa: "Đệ tử sẽ cho họ là người ơn, vì nhờ họ đệ tử khỏi đau đớn mà thoát được cái xác thịt thúi hôi tù túng nầy".

Ấy là một gương nhẫn nại chúng ta nên noi theo trong mảy mún để đi truyền Đạo.

Thuận hòa

Sách có câu: "Địa lợi bất như nhơn hòa". Nghĩa là: "Đất lợi chẳng bằng người hòa". Cho nên gia đình nào mà chẳng thuận hòa thì gia đình ấy chẳng đặng yên ổn; chồng trách vợ, vợ hờn chồng, gia đạo không thành, rồi ra lắm điều cắn đắng.

Thân tộc nào chẳng thuận hòa, tức là thân tộc ấy phải mất niềm tương hảo, rồi đối với nhau không những là không mật thiết, mà lại còn chống trả nhau, trách thiện nhau, nghịch lẫn nhau cho tương tàn cốt nhục.

Xã hội nào mà chẳng thuận hòa tức là xã hội ấy phải đảo điên rối rắm chẳng chi là trật tự, công bình, rồi mạnh đè yếu, trí hiếp ngu, lê thứ phân vân, dân tình ly loạn.

Tôn giáo cũng như một gia đình, một thân tộc, một xã hội vậy. Tôn chỉ Đạo dầu cao thượng đến đâu đi nữa, nếu người hành Đạo không được thuận hòa, nền Đạo tức phải vì đó mà nghiêng đổ. Nền Đạo tỷ như nhơn thân, mỗi người hành Đạo chẳng khác nào một phần trong thân ấy. Giác quan, tạng phủ thảy đều ăn chịu nhau, nương cậy nhau cả, thì người cùng chung một Đạo cũng phải ăn chịu nhau, nương cậy nhau mới được. Xét đến lẽ ấy rồi, người đồng Đạo phải biết thương nhau, cư xử cùng nhau cho hết dạ thuận hòa, trên dạy dưới tuân lời, dưới khuyên trên vui dạ, mỗi việc chi trong Đạo đều chung trí nhau tính bàn rồi mới nên cử sự thì bề thi thố đã không sơ sót, mà tình đồng Đạo càng thêm mật thiết; như vậy mới tránh khỏi "cái hại chia phe lập đảng" mới không lỗi câu "đồng Đạo tương phân".

Tóm lại, đã gọi là đồng Đạo, phải bỏ hết những thù hiềm ngày trước mà liên lạc nhau, ỷ y nhau, đồng tâm hiệp lực vụ một chữ Hòa mà lo điều công ích cho nhơn sanh, thì Thiên Đạo mới chóng hoằng khai, sanh chúng sau nầy mới gội nhuần ân huệ.

Kiên tâm

Có người thuở nay thường mang tiếng "làm chi không nên việc". Bất câu việc gì, lúc ban đầu thì hô hào sốt sắng, rồi không bao lâu lại thối chí, ngã lòng thành ra cuộc bán đồ nhi phế (4): Ấy là tại không hay chịu cực và chẳng biết kiên tâm (bền lòng). Việc thế mà còn vậy, hà huống là việc tu hành khổ hạnh? Cho nên bực tu hành cần phải biết kiên tâm trì chí hơn người ở thế mới nên cho; khó khăn phải rán, cực khổ phải cam, thì mới mong giữ tròn bổn phận.

Nghĩ coi, muốn làm quan cần phải xôi kinh nấu sử khuya sớm nhọc nhằn từ mười năm sắp lên mới đặng, hà huống là muốn đạt phẩm vị Thần Tiên, thì bảo sao không phải cần lao khổ hạnh? Cho nên ngạn ngữ có câu: "Chí công mài sắt chầy ngày nên kim".

Chư Đạo hữu cần phải nhắc nhở nhau về hạnh nầy cho lắm.

Thanh liêm

Thánh Nhơn có câu: "Lấy của trái lẽ thì mất đức thanh liêm". Thế thì hai chữ thanh liêm không những chỉ về quan viên mà thôi, mà lại chỉ chung về cả dân tình cùng người tu niệm nữa. Thanh liêm là gì? Là giữ mình cho trong sạch, không tham lam của ai. Làm quan thanh liêm, trị dân mới công bình, chánh trực; rồi dân sự mới khỏi vì thế lực kim tiền mà bị kẻ vô lương đè ép. Làm dân mà đặng thanh liêm trong xứ mới khỏi lo trộm cướp. Làm Đạo mà vẹn đức thanh liêm, thì lương tâm mới khỏi cắn rứt.

Tài chánh của Đạo vốn là của chung trong bổn đạo chớ không phải riêng ai; cho nên người hành đạo chẳng phép lấy của chung mà xài riêng cho mình đặng.

Người nào lợi dụng danh Đạo mà thủ lợi; hoặc cậy quyền thế ép buộc chư Tín Đồ tốn kém vì mình, hoặc là thâu đa nạp thiểu, thì mất hẳn đức thanh liêm. Hễ mất đức thanh liêm thì bao nhiêu công lao tu niệm của mình nơi Tiên thơ thảy đều bị bôi xóa. Cử chỉ người hành đạo cần phải cho minh chánh: Như phận sự mình hay về việc lý tài, thì xuất phát đâu đó cần phải phân minh; lại cũng chẳng nên tự chuyên lấy của chung mà làm việc chi tùy ý mình; giữ đặng vậy, trên chẳng hổ với Đấng Chí Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, dưới lại đặng lòng tin cậy của chư Đạo Hữu cùng tránh khỏi những việc hiềm nghi của chư vị hảo tâm thiện tín.

 

(1) Mực công bình chỉ gom vô câu nầy: "Việc chi mình không muốn, thì mình chẳng nên làm việc ấy cho ai". Bao giờ mình lại muốn việc dữ đến cho mình; thế thì mình chẳng nên làm dữ với ai cả. Cho nên không làm dữ là giữ mực công bình vậy thôi, chớ chưa đủ gọi là lành đặng.
(2) Đạo Tam Cang Ngũ Thường đã có nhiều sách giải rồi, tưởng không cần luận ra đây cho choán giấy.
(3) Khắc kỷ là thắng mình (la maitrise de soi) là đè ép được tánh tình chẳng tốt.
(4) Bán đồ nhi phế là giữa đường mà bỏ, nghĩa là làm không nên việc.

 

II. NGƯỜI TRONG ĐẠO PHẢI ĐỐI ĐÃI NHAU THẾ NÀO?

Ở đời, người ta cần phải giao tiếp (1) với nhau; đối với chư Đạo Hữu, sự giao tiếp ta lại có cái tình liên lạc chí thành, cái nghĩa tương thân chí thiết. Giao tiếp mà chi? Là để dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau trong đường Đạo và đường Đời, anh lớn chỉ biểu cho em nhỏ, người rõ đạo bày vẽ cho kẻ chưa thông; người nầy lầm lỗi kẻ kia chỉ giùm; dưới vui tuân lệnh trên dạy; trên không hổ cho dưới bày; lấy lẽ hòa nhau, trên khiêm dưới kỉnh; vui vẻ chung nhau, buồn thảm sớt nhau, giao lưng đâu cật mà bồi đấp mối Đạo Trời cho rõ là con một cha, chung thờ một chủ nghĩa.

Đấng Chí Tôn có giáng cơ dạy như vầy:

" Chẳng quản đồng tông mới một nhà,
" Cùng nhau một Đạo, tức cùng Cha.
" Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
" Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.

Trong đường giao thiệp, ta cần phải lấy hết tấm lòng bác ái (2), đem hết tất dạ chí thành (3), mà đối đãi nhau, thì đạo tâm ta mới biểu lộ ra cái gương chân chánh.

Đồng Đạo mà chẳng biết thương nhau, chẳng vãng lai thù tạc nhau, cứ nhà ai nấy ở, ai khôn dại mặc ai, ai hoạn nạn thây ai, bo bo cứ giữ câu "Độc thiện kỳ thân" (4) thì trái hẳn với chủ nghĩa Đại Đồng (5) của Đạo Trời lắm đó.

1. Tín Đồ

Đứng vào hàng Tín Đồ, cần phải kính tuân chư chức sắc Thiên Phong, vì chư Thiên Phong là người đã thọ lãnh nơi Thượng Đế một cái thiên chức đặc biệt để thông truyền chánh giáo; người vẫn có cái quyền sai khiến chư Tín Đồ về việc phải trong Đạo. Dầu bậc Thiên Phong mà tài sơ tuổi nhỏ hơn mình đi nữa, hàng Tín Đồ cũng chẳng nên hổ mình tùng sự, hoặc là vượt bực khinh khi ganh gổ, vượt bực khinh khi ganh gổ tức là buộc vào mình cái tội vi lịnh cùng Thượng Đế vậy.

Vả lại, chức sắc Thiên Phong chỉ có cái giới hạn trong khi hành sự mà thôi, ngoài ra toàn là người đồng đạo với nhau, tức là Đạo hữu với nhau vậy.

2. Chức sắc

Đối với hàng Tín Đồ, chư chức sắc Thiên Phong cần phải có cái hạnh khiêm cung từ nhượng; phải dùng lời dịu ngọt mà dạy dỗ kẻ dưới quyền mình; phải lấy nét ôn hòa mình điều độ nhau; phải chỗ khiến thì khiến; không phải việc sai chớ nên sai, đừng làm điều chi quá phận sự mà ra lẽ chuyên quyền. Chẳng nên tự cao, tự phụ; mình may nhờ tiền căn cựu phẩm hoặc là công cả quả dày nên mới được chức Thiên Phong, biết đâu trong hàng Tín Đồ lại không có lắm người tài cao đức trọng hơn mình?

Chư Chức sắc và chư Tín Đồ mà đối đãi nhau cho có thái độ ôn hòa thảo thuận thì trên không chinh, dưới không mích, ấy là một lễ hiến cho Đấng Chí Tôn rất long trọng đó vậy.

 

(1) Giao tiếp là lân la lai vãng cùng nhau.
(2) Lòng bác ái là lòng đại từ bi thương xót sanh linh hơn thân mình.
(3) Chí thành là mỗi việc đều lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau trong đường Đạo và đường đời.
(4) Độc thiện kỳ thân là lo cho một mình mình lành mà thôi.
(5) Đại đồng là cả thảy nhân loại đồng một thể với nhau (Grande Unité humaine).

 

III. ĐỐI VỚI NGƯỜI NGOẠI GIÁO

1. Đối với Quan viên Chức sắc

Quan viên chức sắc là bực thay quyền Chánh Phủ để điều đình việc chánh trị và hoài bảo cuộc an bình trong nước. Thế thì phận tôi dân ai lại không kính trọng quan viên, nhứt là kẻ thành tâm tu niệm lại cần phải kỉnh tùng hơn nữa. Tại sao vậy? Vì người tu niệm, đối với bực quan viên chức sắc, vẫn có hai phương diện: một là phương diện người giữ đạo đối với hàng trưởng thượng; hai là phương diện bực thần dân đối với hàng quan lại. Người giữ đạo đối với hàng trưởng thượng phải giữ sao cho có lễ nghĩa, khiêm nhường; trên dạy điều phải đạo, dưới thành thật vâng theo; trên bày điều trái lẽ, dưới cung kỉnh chối từ; chớ nên nói năng vô lễ, vượt bực loạn hàng. Giữ được vậy không những người trên thương mến, chúng bạn ngợi khen, lại còn làm cho rỡ ràng danh Đạo thêm nữa.

Bực thần dân đối với hàng quan lại cũng không ngoài cái phạm vi lễ nghĩa, khiêm nhường. Quan viên chức sắc, trong khi hành sự, dạy điều chi kẻ dưới phải tuân theo, vì người thay quyền cho Chánh Phủ; vi lịnh người tức là vi lịnh Chánh Phủ, mà lịnh Chánh Phủ thì chẳng khi nào trái cải đặng. Nhưng quyền hành của quan viên chức sắc cũng không ngoài giới hạn của Luật định cho; dầu vậy mặc dầu, nếu quan viên nào chuyên quyền áp chế ta, ta chẳng nên chống chỏi lại liền, vì nếu chống chỏi lại liền, quấy phải gì sau sẽ hay, chớ trước hết ta đã chịu một phần lỗi trọng trong ấy. Thế nào cũng còn có kêu nài nơi quan trên nữa, vì luật pháp Chánh Phủ đặt ra, không những trừng trị kẻ thường dân mà thôi, mà lại cũng trừng trị đến chư chức sắc quan viên nào chuyên quyền, trái lệ.

2. Đối với người khác Đạo

Một đôi người không thông đạo lý, hay tưởng rằng hễ vào Đạo rồi thì chỉ biết người trong bổn Đạo mà thôi, ngoài ra không chịu giao thiệp với người khác Đạo, thậm chí đến đỗi khi thị không khứng làm ăn chung với người ta nữa. Tưởng vậy rất lầm; Đạo gốc tại lòng bác ái; tôn chỉ Đạo là cứu nhơn độ thế, nghĩa là cứu vớt cả sanh linh, xót thương cả nhơn loại, chớ không phải riêng người trong Đạo mà thôi. Nhiều vị chưa vào Đạo là tại chưa rõ tôn chỉ Đạo Trời cao thượng thể nào, chớ biết đâu trong phần đó lại không có lắm bực nhơn từ đạo đức. Vì vậy nên, khi thị người ngoại Đạo thì rất lầm, không giao thiệp với người ngoại Đạo là trái tôn chỉ đó.

3. Đối với người nghịch Đạo

Bất câu là Đạo nào, hễ mới khai ra tất phải gặp lắm điều gay trở. Khi Đức Thích Ca truyền Đạo, dân Bà la môn (Brahma) cho là Bàn Môn vì khác chánh giáo Phật Đạo buổi ấy; khi Đức Lão Tử truyền Đạo, kẻ đồng thời cho là phép mê hoặc; khi Đức Chúa Giê Giu truyền Đạo, nhà Israel gọi là cải chánh Đạo, đến đỗi bắt giết đi, bảo sao ngày nay chúng ta lại không chịu lắm điều khó khăn gay trở?

Mặc tình ai bẻ bai nghịch Đạo, miễn không chuyên chế cùng không làm điều chi can danh phạm nghĩa đến ta, thì ta cũng nên giữ tròn thái độ ôn hòa lễ nghi, rốt cuộc rồi họ phải hổ mình mà tự hối.

Vả lại, mình vào Đạo là mình đã biết tôn chỉ tối cao của Đạo, người nghịch Đạo là người không hiểu đến, vì "lộ bất hành bất đáo"; thế thì người biết Đạo mà ra đua tranh, cãi cọ với kẻ không biết, đã chẳng bổ ích vào đâu lại còn mất ngày giờ vô lối.

 

IV. PHỔ THÔNG THIÊN ĐẠO

Chư Thiên phong là người đã thọ lãnh một trách nhậm rất lớn lao để phổ thông Thiên Đạo. Người ngoài cho Đạo mình chơn chánh cùng chăng là do nơi cử chỉ hành động của người làm đạo. Vì vậy nên người đi truyền Đạo cần nhứt phải giữ cho tròn phận sự của mình, một là làm sao cho sáng Đạo Trời, hai nữa để làm gương cho đoàn em bắt chước.

Người đi truyền Đạo cần phải đủ tư cách tu hành thì nhơn tâm mới phục.

1. Thuyết Đạo

Mỗi lần thuyết Đạo, cứ theo chánh lý giải bày, chẳng nên tôn trọng Đạo mình thái quá mà mục hạ đến Tôn Giáo khác; chẳng đặng luận bàn quốc sự; chẳng đặng bày điều huyễn hoặc làm cho náo động lòng người cùng mất cuộc trị bình trong nước; chẳng đặng dùng thói dị đoan mê tín mà mê hoặc lòng người. Trong khi thuyết Đạo, nếu ai kích bác mà dùng lời khiêm từ tao nhã, mình cũng nên giữ lấy thái độ ôn hòa mà đối đáp, trừ ra kẻ nào vô lễ thì mình phải nhịn mà làm thinh, song chẳng nên hờn giận.

2. Khai Đàn

Khi đến khai đàn làm lễ thượng trang cho người mới vào Đạo, trước hết phải xem coi cuộc sắp đặt nơi Thiên bàn có nghi tiết và tinh tấn chăng? Nghi tiết phải sắp đặt theo cách thờ phượng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; chư Thiên Phong chứng đàn không đặng phép tự chuyên canh cải nghi tiết theo ý muốn của mình. Chẳng nên để cho đàn chủ tốn kém tiền chi vì mình hết. Chẳng đặng phép thâu góp tiền chi của ai cả; dầu ai muốn gởi tiền cúng về Thánh Thất hoặc là nhang đèn cũng chẳng đặng lãnh thế (ai hảo tâm đến Thánh Thất mà cúng); như vậy mới tránh khỏi hiềm nghi dị nghị. Chức sắc hành Đạo mà giữ đặng cử chỉ minh chánh như vậy, không những là chư Tín Đồ tùng phục, mà người ngoại Đạo trông vào cũng chẳng lời chi bác bẻ.

Mỗi lần khai đàn, chẳng nên nhóm quá số hai mươi người, trừ ra khi nào có phép quan cho thì mới nên nhóm nhau đông đảo.

Hành Đạo mà giữ tròn phận sự, biết kiêng phép Nước, biết giữ luật hình, thì quyền tự do tín ngưỡng của mình mới không ai phạm đến.

 

V. PHẢI NĂNG HẦU ĐÀN

Vào Đạo rồi, chớ nên lầm tưởng rằng nhà mình có lập vị thờ Thượng Đế, mỗi bữa cúng tứ thời là đủ; cần chi phải đến Thánh Thất hầu đàn vì đâu cũng Thầy vậy.

Nghĩ như thế rất sai. Thánh Thất là nhà thờ chung lập ra cho chư Đạo hữu tới ngày sóc vọng (1) tựu đến, trước là dưng đại lễ cúng Thầy cùng nghe thuyết Pháp, sau nữa là có dịp cho mình hội hiệp nhau để luận bàn đạo đức cùng xe chặt mối tương thân.

Thánh Thất lại là nơi biểu hiện nền chơn Đạo của Đấng Chí Tôn. Do đó mà nhơn sanh mới biết cách hành đạo cùng cách sắp đặt đạo nghi niêm thức của mình ra thể nào; do đó mà Đạo mới dễ phổ thông. Cho nên ngày sóc vọng chư Đạo hữu nơi nào cần đến Thánh Thất nơi đó hầu đàn cho đông đảo, thì Đạo mới ra vẻ thạnh hành. Nếu mỗi người cứ nói ở nhà cũng có Thầy, rồi nhà ai nấy cúng mãi, thì Thánh Thất tất phải bỏ không, ấy có phải là điều đại quan hệ cho nền Đạo lắm chăng?

Có người lại lầm tưởng rằng hễ nhập môn nơi Thánh Thất nào cứ hầu đàn nơi đó, còn mấy Thánh Thất khác không cần phải đến. Xin phải biết rằng Thánh Thất nào cũng thờ một Đấng Chí Tôn mà thôi; Thánh Thất nào cũng là Thánh Thất chung của Đạo, chớ không phải của riêng ai mà phòng nói Thánh Thất nầy Thánh Thất nọ. Giả sử như khi trước chỗ mình ở chưa lập Thánh Thất, mình phải nhập môn nơi khác. Nay chỗ mình có Thánh Thất rồi, mình nên hầu đàn chỗ mình cho tiện hơn, một là khỏi mất công đi xa, hai là khỏi tốn tiền lộ phí.

Còn các Thánh Thất khác ở xa, như mình có dịp đi đến, lẽ cũng nên ghé vào, một là làm lễ Đấng Chí Tôn, hai nữa cho biết chư Đạo hữu nơi đó.

Tóm lại, vào Đạo rồi cần phải năng đến Thánh Thất hầu đàn trừ ra khi bận việc nhà, mới nên vắng mặt.

 

(1) Thánh Thất một tháng tới hai kỳ đàn lệ.

 

VI. ĐIỀU LỆ HẦU ĐÀN

Cúng tế Trời Phật qui tại lòng thành kỉnh. Chư Đạo hữu nam nữ, chư Nhu, chư Tín nữ đến hầu đàn phải cho tinh khiết nghiêm trang.

Vậy thì:

Trước khi đến hầu đàn, phải dọn mình cho sạch sẽ, hết lòng thành kỉnh mà khẩn nguyện cùng Trời Phật. Đến đàn rồi phải giữ lễ nghi cho thiệt nghiêm trang.

Trước khi chỉnh đàn, không đặng ở trước Thiên bàn mà giỡn cợt hay là nói điều chi hoại sự cùng là khạc nhổ trong đàn.

Dầu chỉnh đàn rồi, dầu chưa chỉnh đàn cũng vậy, nam nữ phải cho phân biệt thứ tự hẳn hòi; cứ trong ngó ra, thì nam tả, nữ hữu, không được lộn xộn, không phép nói cười lả lơi, không đặng lời to tiếng nhỏ, không đặng phép đem chuyện người ngoài mà thuật lại, không đặng luận bàn quốc sự, không đặng đồn đãi điều chi huyễn hoặc, không đặng nhắc chuyện bất bình buổi trước mà cải lẫy nhau, không đặng hơn thua rầy rà, không đặng nói chuyện của Đạo hữu vắng mặt, không đặng dùng lời quanh co xoi bói nhau, không đặng gìn ý nói chơi mà kỳ trung châm chích nhau, không đặng đem lên đàn những sách vở chi khác hơn là sách vở mà Hội Thánh đã phê chuẩn.

Khi nhập đàn

Nhập đàn phải khăn đen áo dài; môn đệ của Đấng Chí Tôn thì sắc phục cứ tuân theo Thánh ý, mỗi người ai phải lo phận nấy, giữ cho khỏi vô lễ với Đấng Chí Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Chỉnh đàn rồi, phải phân hàng đứng hầu lẳng lặng, khi cúng phải cho đại tịnh.

Ai mặc âu phục thì quần áo phải đoan trang theo phép Âu. Nhập đàn rồi, phải đi chơn không, không đặng hút thuốc, không đặng ăn trầu.

Những người uống rượu lỡ thì không nên nhập đàn. Hầu đàn thì thân thể phải cho tinh sạch, lòng dạ kỉnh thành. Việc tinh khiết cùng chẳng tinh khiết trong mình, thì ai biết nấy, chớ người nào khác hơn mình thì không thế rõ đặng. Ai đến lỡ mà trong mình không tinh khiết thì chẳng khá nhập đàn, e mang lỗi cùng Trời Phật.

Trước khi cúng Đấng Chí Tôn, thường có thuyết Đạo, thì cả thảy phải lẳng lặng mà nghe. Ai có điều chi không hiểu hay là không vừa ý, thì chờ thuyết giả nói hết rồi mới hỏi lại, chẳng đặng cãi cọ giữa chừng. Còn xin hỏi, thì ai xin nấy hỏi, mấy Đạo hữu khác không đặng xen vào cãi lẫy. Như ai có muốn cãi, muốn hỏi điều chi, thì phải xin phép thuyết giả, chớ không đặng người nầy nói, người kia cãi om sòm, thì là vô lễ lắm.

Khi cúng cùng là khi thuyết Đạo, Đạo hữu nào còn ở hậu đường cũng phải giữ cho êm tịnh, không đặng làm rầy rà, cùng đi đứng lộn xộn, khua guốc, khua giày lộp cộp, lạc cạc.

 

VII. PHẢI XEM KINH SÁCH, LUẬT LỆ

Sách kinh luật lệ trong Đạo chẳng khác nào ngọn đèn để soi tỏ bước đường cho người giữ Đạo.

Người ít học cần năng đọc sách xem kinh, một là mở mang kiến thức cho mình, hai đặng rõ thông đạo lý. Luật Đạo là qui tắc dọn sẵn để mọi người do theo mà hành đạo cho có chuẩn thằng, cho khỏi phạm điều giới cấm. Có người nhập môn rồi mà không lo học hỏi theo kinh sách, giữ mình theo luật lệ; mỗi ngày miễn cúng tứ thời là gọi đủ, rồi than phiền rằng vào Đạo rồi mà không thấy ai chỉ bày tâm pháp đạo lý chi hết. Than phiền như vậy rất sai lầm, vì số bổn đạo vẫn hằng ức hằng triệu, ai hơi đâu chỉ biểu từng người. Thiên thơ sẵn, chơn kinh sẵn, tại mình không thỉnh mà xem để than phiền trái lẽ.

Đó là phần người ít học. Còn phần người trí thức, tuy mình tài cao trí rộng mặc dầu, chớ mới bước chơn vào cửa Đạo, không thể nào hiểu Đạo cho rành, mà dầu có hiểu thông đạo lý đi nữa, cũng nên xem kinh sách nào thuở nay mình chưa đọc đến, vì kinh sách ấy có lẽ cũng giúp thêm kiến thức cho mình nhiều ít. Vả lại, tuy mình tài trí mặc dầu, chớ mới đầu cơ, thế nào hiểu thấu tôn chỉ cùng luật pháp đạo mầu cho rành rẽ. Ví dụ như một vị thông minh kia sang đến xứ lạ nọ, muốn biết đường sá nơi ấy, cần phải hỏi thăm người bổn thổ, chớ có đâu tự phụ mình là người thông thái không cần chi phải hỏi han đến kẻ thường nhơn thiểu học. Việc Đạo cũng vậy; mình giỏi là giỏi về phương diện khác mà thôi, chớ mới vào cửa Đạo, tức cần phải hỏi Đạo nơi người thông Đạo trước mình, hoặc là học cứu nơi kinh sách. Đến khi rõ thông đạo lý rành rẽ rồi, nhờ trí thức của mình ra công nghiên cứu thêm nữa, có lẽ mình sẽ trổi hơn người đã chỉ dẫn cho mình trước đó, rồi mình có thể trước tác ra nhiều sách vở có giá trị hơn sách vở mà mình đã xem trong buổi nhập môn cầu Đạo.

 

VIII. PHẢI XEM KINH SÁCH THẾ NÀO?

Kinh sách vẫn do nơi các Ngài rõ thông đạo lý soạn ra, song các bực ấy vốn cũng người phàm như mình (1) nên cũng có chỗ sai lầm sơ sót; vì vậy mà kinh sách tự nơi mấy vị ấy soạn ra cũng có chỗ khuyết điểm sai lầm. Vả lại kinh sách làm ra phải hạp thời tùy thế. Có nhiều quyển kinh xưa sách cũ đối với đời trước thì rất hạp thời, mà đối với đời nay lại có lắm điều không hạp. (Tác giả không trưng bằng cớ ra đây là không muốn kích bác đến kinh sách nào cả).

Vậy nên, muốn đọc kinh sách nào cho được bổ ích, là cần biết suy nghĩ nghiên cứu, khoản nào chánh lý để lòng, đoạn nào mơ hồ chớ nên tin vội, chỗ nào hạp theo thời thế thì nghe, khoản nào nghịch với tôn chỉ mình thời bỏ. Chẳng nên quá tin nơi kinh sách, chớ nên tưởng rằng kinh sách của Thánh Hiền làm ra cả thảy, nên dạy sao phải nghe nấy; đọc sách như vậy thì nguy hiểm đó. Kinh sách có chỗ đáng tin mà có chỗ cũng không nên tin vậy; nếu tin hết thì phải lầm lạc; đọc kinh sách mà không biết phân biệt điều nào hữu lý, điều nào phi lý, đọc kinh sách mà trí thức không biết mở mang, tư tưởng không biết dò lượng thành ra đã tổn công vô ích lại còn làm nô lệ cho kinh sách nữa; như vậy thà là đừng đọc là hơn. Sách có câu: "Tận tín thơ bất như vô thơ". Nghĩa là : "Tin hết sách chẳng bằng đọc được sách". (*)

Thuở nay nhiều người quá tin nơi kinh sách điển xưa, cứ nhắm mắt tin theo từng chữ, nghe từng câu, rồi hiểu sái, tin lầm, khổ tâm luyện Đạo. Than ôi! Đã không ấn chứng, thì chớ lại còn hại đến tinh thần là khác. Ấy vậy, xem kinh sách để rõ thông đạo lý thì nên, chớ do theo đó mà luyện Đạo thì nguy lắm, vì hễ hiểu lầm một mảy thì cũng đủ hại cho châu thân.

Muốn luyện Đạo cho ấn chứng, trước hết ta cần phải tu âm chất và lập công bồi đức cho đủ đầy; đến khi công viên quả mãn rồi, một câu tâm pháp chơn truyền của Thầy ta là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng đủ cho ta hiểu Đạo. Vả lại Đức Thượng Đế có dạy rằng: "Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm. Chẳng có nó kẻ ăn cơm bốc tay cũng ăn đặng". Ý Đấng Chí Tôn muốn nói như vầy: "Kinh điển tỉ như đủa, luyện Đạo tỉ như ăn cơm. Người đủ âm chất, đạo đức mà rõ thông kinh điển, thì luyện Đạo rất giản tiện, tỷ như người ăn cơm có đũa vậy. Còn người có đủ âm chất, đạo đức mà không rõ thông kinh điển đi nữa bất quá luyện Đạo khó một chút vậy thôi, thế nào luyện cũng thành đặng, tỷ như kẻ ăn cơm, dầu không đũa, bốc ăn cũng xong vậy".

Tóm lại, vào cửa Đạo rồi bất kỳ kinh xưa sách nay, thảy đều nên xem cho biết, song cần phải xét suy chiêm nghiệm, phân biệt giả chơn thì đọc mới là bổ ích./.

 

(1) Xin chớ lầm tưởng rằng kinh điển xưa vẫn là của Thánh Tiên làm ra hết; dầu cho thiệt của Thánh Tiên đi nữa, cho lúc soạn ra kinh điển ấy, các Ngài cũng vẫn còn phàm, thì tất phải còn lầm lạc.
(*) Phụ ghi: Chúng tôi nghĩ câu trên có thể là "Tin hết sách chẳng bằng không đọc sách".

 

 


 

Ðức Quyền Giáo Tông giải nghĩa về: Ðức Chí Thành & Lòng Bác Ái.

 

Ðức Quyền Giáo Tông
giải nghĩa về "Ðức Chí Thành"

ÐỨC CHÍ THÀNH

Ðức chí thành là tánh chất thành thật chơn chánh mà mọi người cần phải có hầu để đối đãi nhau cho ngay thẳng, thật thà trong đường Ðời hay là đường Ðạo. Ðức chí thành là gốc năm thường, là nguồn trăm nết. Có chí thành thì đạo hạnh con người mới đặng rõ ràng sáng tỏ. Không chí thành thì đạo hạnh phải bị tà khuất tối tăm. Cho nên con người ở đời mà không un đúc đặng một khối chí thành là gốc rễ thì trông chi đến việc trau giồi đức hạnh là nhành lá vậy.

Ðức chí thành tỉ như một khối vàng, dùng nó mà chế tạo ra lắm đồ trang sức tốt xinh cao giá. Chí khối vàng ấy phải pha phải trộn thì mất nguyên chất tự nhiên, rồi bảo sao những đồ trang sức làm ra không phải xấu hèn thấp giá.

Người xưa tuy quê hèn, song giữ đặng hai chữ chí thành, đối với nhau chẳng hề dối giả, gạt gẫm là gì. Một tiếng ừ với nhau cầm đáng ngàn vàng, một lời hứa với nhau khư khư giữ chặt.

Người nay tuy gọi văn minh tấn bộ; song cái ánh sáng văn minh chóa ra làm cho con người dường như bị nắng quáng đèn lòa mà xem không rõ cái tướng của đức chí thành đặng vậy. Cũng bởi không chí thành cho nên ở đời mới có người nầy xảo trá, kẻ kia gian tham, sanh lòng nghi kỵ lẫn nhau đến đổi trong một việc làm nhỏ mọn mà có nhiều kẻ chung lo thì cũng hóa ra hư hỏng. Theo đường đời mà đức chí thành còn quan trọng là thế, huống chi đường Ðạo là chỗ cần phải treo lên một tấm gương thanh bạch hầu để soi chung thiên hạ.

Người hành đạo cần phải có đức chí thành, tôn chỉ Ðạo mới đặng quang minh chánh đại, rồi nhơn đó mới đặng lòng tín nhiệm của chúng sanh. Khi tụng kinh cầu nguyện, khẩn vái với Trời Phật, nếu đặng chí thành mới có cảm. Có cảm mới có ứng. Có ứng mới có nghiệm; cho nên có câu: "Hữu thành tất hữu Thần" là vậy đó.

Người làm Ðạo mà chí thành thì chẳng hề để ý chi riêng về việc công quả mà cầu danh, chẳng hề tính lập công quả mà cầu danh. Chẳng hề ỷ mình lập nhiều công quả mà tự kiêu, tự đắc rồi tác oai tác phước, lập thế chuyên quyền, gây ra lắm điều trái Ðạo, ai nói cũng nghe, ai khuyên cũng không nạp, ai trách cũng không dung.

Người làm Ðạo mà chí thành thì chỉ lo cho chúng sanh, chớ không kể đến thân mình, tự buộc mình vào nơi khổ hạnh, đem cả hình hài trí thức làm món hy sinh cho tôn chỉ Ðạo, thân còn chẳng kể huống lựa lợi và danh.

Nói tắt lại một điều là làm Ðạo mà còn chút ý riêng về lợi và danh thì chưa có thiệt là chí thành vậy.

Người theo Ðạo mà không chí thành thì bất quá là: Cầu vui tu bắt chước hoặc là tu "cầu mị" theo ông nọ bà kia đặng có dễ bề thân cận mà chác chuộng mua yêu cùng trông ỷ lại nơi người vậy thôi.

Người theo Ðạo mà không chí thành thì bất quá là mượn danh Ðạo để vụ tất đồng tiền, hoặc bị lợi dụng đức tin của hàng Tín Ðồ thấp thỏi để mưu điều trái Ðạo.

Người giữ Ðạo mà không chí thành, dầu cho bác lãm quần thơ, rõ thông đạo lý đến đâu đi nữa tưởng cũng không trông thành Ðạo.

Ấy vậy, nếu rủi trong Ðạo mà có đại đa số người không chí thành dầu cho tôn chỉ Ðạo cao thượng đến đâu đi nữa, nền Ðạo bất quá cũng để một trò cười cho thiên hạ.

Thánh ngôn Ðức Chí Tôn dạy rằng: " ..... ...... Các con phải biết Ðạo gốc bởi lòng bác ái và chí thành. Bác ái là lòng đại từ bi thương xót sanh linh hơn thân mình. Cho nên kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mảy lông mà coi thiên hạ trọng bằng Trời Ðất.

Còn chí thành là mỗi việc đều lấy lòng thành thật mà đối đãi trong Ðời và trong Ðạo. Dầu kẻ phú quí bực nào đi nữa mà không có lòng bác ái và chí thành thì không làm chi nên việc.

Vậy nên Thầy khuyên các con trước hết phải ở sao cho ra vẻ đạo đức, đừng để ý gì việc công quả mà nêu danh nơi cõi tạm nầy.

Các con phải mở rộng tâm chí ra mà hành Ðạo mới nên cho, chớ đừng mờ hồ rằng Ðạo thành thì mình được làm một vị xứng đáng và đại ích trong Ðạo".

Tóm lại, đức chí thành là gốc của nền Ðạo, tức là tánh mạng của Ðạo vậy, cho nên trong bài Kinh Niệm Hương mở đầu có câu: "Ðạo gốc bởi lòng thành tín hiệp".

Ðức chí thành không cần tập luyện mới có chỉ tại nơi tâm muốn cùng không muốn mà thôi.

 

LÒNG BÁC ÁI

Trên mặt địa cầu nầy, nhơn loại phần nhiều cũng bởi cái lòng vị kỷ mà gây ra lắm điều bạo ngược. Kẻ tham trộm là bởi quí trọng của mình mà không quí trọng của thiên hạ, vì vậy nên tính lấy của người đặng bổ thêm của mình. Yếu sức thì gạt lường trộm cắp, mạnh thế lại ép đè cướp giựt, có khi còn hại đến mạng người. Ăn thịt một con sanh vật là lấy huyết nhục nó để bồi bổ cho huyết nhục mình tức là quí trọng sanh mạng mình mà không quí trọng sanh mạng nó vậy.

Như hai đàng chiến đấu, bên nào cũng đem hết sức lực để tiêu diệt bên kia, thì đàng nào cũng quí trọng mạng mình mà không quí trọng sanh mạng bên nghịch.

Cái lòng vị kỷ gia hại cho nhơn quần xã hội là thế.

Nay muốn tảo trừ cái điều hại ấy, cần nhứt phải làm thế nào cho thiên hạ ai ai cũng có cái lòng bác ái.

Bác ái là gì?

Bác là rộng, ái là thương. Lòng bác ái tức là lòng thương rộng ra. Ta chẳng những thương ông bà, cha mẹ, vợ con cùng là thân tộc họ hàng, mà ta còn phải thương rộng ra cho đến cả nhơn loại chẳng luận nước nào.

Ta chẳng những thương cả nhơn loại, mà ta còn phải thương rộng ra cho tới cả loài sanh vật khác nữa.

THƯỢNG TRUNG NHỰT

 

Phụ ghi:
Ðoạn 6:
...ai nói cũng nghe, ai khuyên cũng không nạp, ai trách cũng không dung... chúng tôi nghĩ là: ...ai nói cũng không nghe, ai khuyên cũng không nạp, ai trách cũng không dung.

 

Phụ ghi: Bài Ðức Quyền Giáo Tông giải nghĩa về: Ðức Chí Thành & Lòng Bác Ái được trích từ ÐẠO SỬ quyển 2 do Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu biên soạn. (Nguyên bản chánh không có bài nầy chúng tôi xin mạo muội thêm vào để cho chư  Ðồng Ðạo lãm tường)

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

 


 

 

 

 

 

 

Chân dung Ðức Quyền GIÁO TÔNG

 


 

Chân dung Ðức Quyền GIÁO TÔNG
mặc Thiên phục Ðầu Sư

 


 

Tượng Ðức Quyền GIÁO TÔNG
phía trước Bạch Ngọc Chung Ðài

 


 

Bửu Tháp Ðức Quyền GIÁO TÔNG
(Hình chụp 04-2005)

 


 

CẨN TỪ CỦA THÁNH THẤT NSW - AUSTRALIA.

Chúng tôi trình bày quyển Tiểu Sử Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (Lê Văn Trung) do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quý Sửu (1973) có những phần khác biệt sau đây so với bản chánh về mặt hình thức (nội dung vẫn y nguyên):

Sửa một số lỗi chánh tả thông thường (khi gặp phải) căn cứ vào quyển Việt Nam Tân Tự Ðiển của Thanh Nghị do nhà sách Khai Trí xuất bản tháng 12 năm 1967 & Việt Nam Tự Ðiển của Lê Văn Ðức, Lê Ngọc Trụ do nhà sách Khai Trí xuất bản tháng 4 năm 1970.

Phụ ghi vào cuối một số bài khi gặp một vài nghi vấn (có thể) được Ban Ðạo Sử duyệt xét lại sau nầy.

Thêm vào phần thi văn bài thi của Ðức Chí Tôn cho Ðức Quyền Giáo Tông ngày 11-01-1926. Và bài giảng của Ðức Quyền Giáo Tông giải nghĩa về Ðức Chí Thành & Lòng Bác Ái.

Thêm vào phần thứ tám: Sách dạy đạo do Ðức Quyền Giáo Tông biên soạn.

Phần hình ảnh có liên hệ đến Ðức Qu. Giáo Tông được xếp vào phần cuối của quyển sách. Vì lý do kỹ thuật tái tạo lại những hình ảnh đã có nơi lần ấn hành trước một số hình ảnh không được đăng vào vì không được rõ ràng.

Kính cáo,

Nhân ngày Kỷ Niệm Ðức Quyền Giáo Tông
Tháng 11 năm 2002 (Tháng 10 năm Nhâm Ngọ)
Thánh Thất NSW - Australia

 

 


 

MỤC LỤC

 1. Lời giới thiệu của Ngài Hiến Pháp.
 2. Lời giới thiệu của Ngọc Ðầu Sư Ngọc Nhượn Thanh.
 3. Thay lời tựa quyển Tiểu Sử.
 4. Những vần thi Ðức Chí Tôn ban cho Ðức Quyền Giáo Tông.
 5. Phổ cáo chúng sanh năm Bính Dần 1926.
 6. Khai Ðạo nơi Chánh Phủ.
 7. Ai điếu Bảo Ðạo Chơn Quân Ca Minh Chương.
 8. Bài Giảng Ðạo ngày 23 tháng 8 năm Mậu Thìn (dl. 06-10-1928).
 9. Bài Giảng Ðạo ngày 24-8 Mậu Thìn (dl. 07-10-1928).
 10. Ai điếu Ðức Cao Thượng Phẩm.
 11. Lễ phát thưởng học sinh Ðạo Ðức Học Ðường, ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Tỵ (dl. 18-8-1929).
 12. Lễ Kỷ Niệm Khai Ðạo, ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Tỵ (dl. 14-11-1929).
 13. Châu Tri số 66 ngày 28-12-1930.
 14. Bố Cáo cùng chư Ðạo Hữu.
 15. Ai điếu Phối Sư Thái Bính Thanh.
 16. Châu Tri Xuân số 3 ngày 20-12-Canh Ngọ (dl. 07-02-1931).
 17. Châu Tri số 11 ngày 15-2-Tân Mùi (dl. 02-04-1931).
 18. Châu Tri số 15 ngày 30-2-Tân Mùi (dl.30-02-1931).
 19. Văn thư gởi cho Chủ Tịch Nghiệp Ðoàn Báo Chí Thế Giới, ngày 01 tháng 12 năm 1931.
 20. Văn thư đề ngày 01-12-1931 gởi cho chư vị Hoàng Ðế, Quốc Vương, quí Nguyên Thủ, Lãnh Ðạo các nước, Chư vị Giáo Lãnh các Tôn Giáo trên thế giới.
 21. Văn thư Ðức Giáo Hoàng nhà thờ GNOSTIQUE ALLEMAGNE gởi cho Tòa Thánh.
 22. Châu Tri đề ngày 24-5 Nhâm Thân (dl.27-06-1932).
 23. Thư của Nghị Sĩ Outrey gởi cho Ðức Qu. Giáo Tông đề ngày 02-02-1933.
 24. Văn thư của Ðức Qu. Giáo Tông gởi cho ông Outrey đề ngày 20-04-1933.
 25. Ai điếu Phối Sư Thượng Tông Thanh.
 26. Văn thư của Ðức Qu. Giáo Tông gởi cho Giám Quốc Pháp về việc giao hồi Bắc Ðẩu Bửu Tinh. (Ðề ngày 04-04-1934).
 27. Diễn văn của Ðức Qu. Giáo Tông ngày 8-4-Giáp Tuất (dl. 20-05-1934): Về phương diện Chánh Thể của Ðạo.
 28. Châu Tri số 16 ngày 13-10 Giáp Tuất (dl.19-11-1934): Ðức Quyền Giáo Tông Ðăng Tiên.
 29. Chương trình lễ táng phần xác Ðức Quyền Giáo Tông.
 30. Văn tế Ðức Qu. Giáo Tông, do Ðức Hộ Pháp đọc tại Ðại Ðồng Xã.
 31. Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do bà Chánh Phối Sư Chủ Trưởng Chức Sắc Nữ Phái đọc.
 32. Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do Ngọc Chánh Phối Sư đọc.
 33. Ai điếu Ðức Qu. Giáo Tông, do Chủ Trưởng Hội Thánh Ngoại Giáo đọc.
 34. Cao Ðài thọ tang do Tạp Chí Niết Bàn số 29 ngày 31 tháng 12 năm 1934.
 35. Lời tường thuật của nhựt báo GRINGOIRE tại Paris ngày 6-12-1934.
 36. Ðôi vãn của ký giả Nam Ðình điếu Ðức Qu. Giáo Tông.
 37. Tiểu sử Ðức Qu. Giáo Tông (Do Diệp Văn Kỳ viết).
 38. Văn tế Tiểu Tường Ðức Qu. Giáo Tông, do Ðức Hộ Pháp đọc.
 39. Văn tế Tiểu Tường Ðức Qu. Giáo Tông, do Chủ Trưởng Chức Sắc Nữ Phái đọc.
 40. Lễ Ðại Tường Ðức Qu. Giáo Tông do Tạp chí Ðại Ðạo số 5 Janvier 1937 tường thuật.
 41. Bài xưng tụng Ðức Qu. Giáo Tông.
 42. Ðức Hộ Pháp thuyết đạo tại tháp Ðức Qu. Giáo Tông trong lễ kỷ niệm ngày 13-10 Ðinh Hợi (1947).
 43. Ðức Hộ Pháp thuyết đạo tại tháp Ðức Qu. Giáo Tông trong lễ kỷ niệm năm Mậu Tý (1948).
 44. Phần thi văn.

(Nguyên bản chánh không có những phần sau đây, chúng tôi xin mạo muội thêm vào để cho chư Ðồng Ðạo lãm tường)

 1. Sách dạy đạo do Ðức Quyền Giáo Tông biên soạn: Phương Châm Hành Ðạo.
 2. Ðức Quyền Giáo Tông giải nghĩa về: Ðức Chí Thành & Lòng Bác Ái. Ðược trích từ ÐẠO SỬ quyển 2 do Nữ Ðầu Sư Hương Hiếu biên soạn.
 3. Phần phụ lục hình ảnh.

 

 

[ THƯ MỤC 5 ]

Ấn bản: 01-2014

Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG
THƯỢNG TRUNG NHỰT
(LÊ VĂN TRUNG)
Do Ban Ðạo Sử ấn hành lần thứ nhứt năm Quí Sửu (1973)

DOWNLOAD
E-book-PDF

Tài liệu kính biếu.
Thánh Thất New South Wales thực hiện.
Thư từ đóng góp ý kiến. Xin liên lạc: THÁNH THẤT N.S.W.
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA