BẢN TIN SỐ 24
THƯỢNG NGƯƠN - GIÁP NGỌ - 2014

 

MỤC LỤC

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

của Đức Hộ Pháp 


Tại Ðền Thánh, thời Tý đêm 19 tháng 2 năm Mậu Tý (dl. 29-03-1948)

THIÊN CUNG
CỦA MỖI CON CÁI ĐỨC CHÍ TÔN

Ngày hôm nay, Bần Ðạo giảng về Thiên Cung của mỗi con cái của Ðức Chí Tôn. Thiên Cung ấy, Chí Tôn có nói rằng: "Gia tài của các con, Thầy đã sắm sẵn". Gia tài ấy tức là Thiên Cung vậy.

Bần Ðạo nhớ lại buổi nọ, Ðức Chí Tôn biểu Chư Ðại Thiên Phong, nhứt là những môn đệ đầu tiên của Ngài bên Cửu Trùng Ðài, nên ta kể những vị ấy như là Thánh Tông Ðồ của Ðạo Cao Ðài vậy: như là Trung, Trang, Tương, Thơ, Nương, Ca đó là những vị đến lúc ban sơ khởi thể của nền Ðạo. Chí Tôn biểu: Các con phải lập họ hàng của mình, tức là biểu lập Thiên Cung tại thế. Thảm thay! Hồng ân ấy, Chí Tôn liệng trong tay mà không biết nắm, tức nhiên họ làm mất đạo nghiệp của họ vậy.

Thiên Cung của chúng ta mà Ðại Từ Phụ gọi gia tài dành để cho chúng ta, trừ ra đứa nào chê bỏ, Thầy mới đem cho đứa khác, Thiên Cung ấy là gì? Là các nguyên căn của Ðức Chí Tôn, là cơ tạo đoan Càn Khôn Vũ Trụ. Ðức Chưởng Ðạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn nói rằng: Ðức Chí Tôn buổi nọ có Thiên Cung riêng, Ngài dứt cả toàn Thiên Cung đó đến một chỗ chẳng có vật chi, rồi Ngài lấy dương quang đặng Ngài biến tướng ra và ban cho mỗi con vật một điểm linh tính tiếng Phạn gọi là Monade, còn ta gọi là nhứt điểm linh, điểm linh ấy tấn hóa vô biên vô giới, đi từ vật chất đến Phật vị, thì trong con người đi biết bao nhiêu kiếp sống liên quan mật thiết cùng nhau, do mỗi kiếp sống để tạo thành một gia tộc. Chúng ta sanh ở thế kỷ nầy có ông, bà, cha, mẹ, anh, em, bạn tác, vợ chồng, con cái, cả các cơ nghiệp hữu hình của chúng ta tạo tại thế nầy, sẽ trở nên cơ nghiệp nơi cảnh vô vi kia, đặng làm Thiên Cung của chúng ta. Vậy Thiên Cung là gì? Nếu chúng ta gọi là gia tộc vô hình thì phải gọi là xã hội, do đại nghiệp căn bản của chúng ta lập thành. Nếu chúng ta tưởng tượng trở lộn lại do lời của Ðức Chưởng Ðạo nói, thì Ðức Chí Tôn cũng vô một khuôn luật ấy, nhưng Ngài đạt Pháp, nắm cả bí mật vô biên đặng tạo càn khôn vũ trụ riêng, chẳng khác như ta đã thấy tấn tuồng hữu vi nơi mặt thế này, cũng làm con, làm cha, mà ta thấy cha ta tạo nghiệp thế nào, thì ta cũng bắt chước như thế ấy. Hình trạng Ðức Chí Tôn đã làm thì ta sẽ làm theo, hay là ta đã làm rồi nơi cảnh vô hình, Ðức Chí Tôn đã dành để cho ta mà ta chưa hề biết như vậy, ta chỉ biết giờ nầy mà thôi, đến khi bỏ xác thú rồi, trở lại cảnh vô hình, mới biết ta có một đại nghiệp.

Bởi vậy cho nên buổi sanh tiền trong kiếp sống của ta đây: Ăn để sống tranh giành đặng nuôi con thú, tức là thú hình của ta mà quên lảng cả đại nghiệp. Không có thảm trạng nào hơn là ta quên mình hiểm nguy, nên Chí Tôn rất thảm khổ thấy ta chìm đắm trong trường đời. Ta thử tưởng tượng như ta làm cha mẹ đương giữ đại nghiệp cho con, phần hương hỏa đó rất vĩ đại, trong thời buổi còn niên thiếu cho nó đi ra ngoại quốc du học rồi lúc ở ngoại quốc nó không đủ phương sanh sống, cái gia nghiệp ấy nó chưa được hưởng mà không ai giúp đỡ tự nó tìm kế làm thuê làm mướn với tài hay mà sống. Nếu nó sống được với nghề hay nghiệp giỏi, với cái thiệt tài của nó thì không nói gì, ngặt một nỗi nó không sống được theo phương pháp quân tử, nó phải hạ mình xuống đi ăn trộm ăn cướp bạo tàn, điếm đàng, lường dối, làm đủ tội lỗi với phương sống đê hèn đó của đứa tiểu nhơn, thì ta thử hỏi ông cha hay bà mẹ cầm cái đại nghiệp ấy, sẽ đau đớn thương tâm như thế nào chớ?

Thật ra Ðức Chí Tôn cũng dường đó, một đám nhơn sanh như chúng ta đây, Ông đã nói: Của mỗi đứa con Ông còn giữ một đại nghiệp, đại nghiệp ấy không phải của Ông cho, mà là của tự mình chúng ta tạo dựng, nhưng chúng ta lại nỡ quên phứt nó đi, để cho thân thể ra hèn tiện, khổ não, truân chuyên, mà cái đại nghiệp kia ta lại không thể bảo trọng được. Nếu đương đầu với mạng sống mà ta không tự tỉnh, kiếm phương pháp sống cho chí thành, rủi tìm cái sống theo quỉ pháp, thử hỏi Ðức Chí Tôn sẽ đau đớn như thế nào nữa? Thầy đã nói: "Gia tài của các con Thầy không bao giờ lấy cho kẻ khác, kỳ dư kẻ nào chê bỏ". Nếu chúng ta thất nghiệp cả của cải phụ ấm do nơi ta đào tạo ấy mà ta trở bước hưởng lại không được là tại nơi ta từ chối, tự ta quên mình mà từ bỏ cái đại nghiệp ấy. Ta sống một trăm tuổi có nghĩa gì đâu? Ví như mỗi phen có một đám xác đi qua, thì dường như người quá cố nhắc nhở ta một điều gì? Người chết ấy nói với ta rằng: "Tôi đi đây là đến cảnh thiệt, còn quí ngài ở lại đó là cảnh giả đa nghe!". Phải sáng suốt đặng phân thiệt giả, mới bền giữ cơ nghiệp thiêng liêng, chớ đời sống phàm gian là một khổ hải đa nghe!

Nhơn loại bao giờ mới tỉnh cơn mơ mộng tàn ác mà tìm cho được cái sống Thánh đức cao siêu? Vì cớ cho nên mỗi đứa chúng ta, dầu lao khổ, truân chuyên, dầu nhiều phen bị khảo đảo khổ hạnh, mà dường như tinh thần ta thấy khoái lạc hơn nữa, là tại sao vậy? Tại ta biết rằng sự khảo đảo hình xác nầy không phương gì mà động chạm đến phạm vi đại nghiệp của ta kia đặng, bất quá là bóng dáng mà thôi, mà hễ không động đến được thì ta biết rằng ta có thể bảo thủ được, không sợ mất của thiêng liêng ta đã sẵn có.

Nếu cả mấy em biết nghe theo chơn lý vô cùng vô tận của thiêng liêng hằng sống ấy, bảo trọng được cái cảnh thiệt tướng ấy thì hay hơn là trọng cái sống của thế tình mơ mộng. Mấy em chỉ nên sợ một người mà thôi, ngoài ra dưới thế gian nầy không còn sợ ai hết. Kẻ nào có quyền thế thì chỉ có giết chết thân ta là hết chuyện. Còn các em, các con, phải sợ người mà chẳng những có thể giết thi hài của mấy em, mấy con, mà còn tận đọa tam đồ chi khổ, lại còn truất cả đại nghiệp của mấy em và mấy con nữa. Người ấy là Ðại Từ Phụ vậy.

 

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.2 / bài thứ 14.◙ 

 


 


 

Kính chư Hiền,

Thắm thoát một năm trôi qua, khi "nồi kê chửa chín". Năm Giáp Ngọ lại về, đánh dấu sáu mươi năm Việt Nam bị tham vọng phân ranh hai miền Nam, Bắc, chia giòng Bến Hải, tạo cảnh nồi da xáo thịt. Cho tới nay, sau gần bốn mươi năm "gọi là thống nhứt", cơ Đời đổi Chơn thành Giả, khiến cơ Đạo bên quê nhà vẫn còn chịu áp lực canh cải chơn truyền.

Thư ngỏ nầy viết đi viết lại nhiều lần, Bản Tin Hòa Hiệp-24 mới đến với chư Hiền được, sau dự tính ra mắt trước Tết Nguyên Đán hoặc trước Rằm tháng Giêng Đại Lễ Thượng Nguơn. Sự chậm trễ nào cũng có lý do để biện bạch. Thực vậy, vấn đề nhân sự vẫn là chính, vì lòng dầu muốn, mà sức thì giới hạn. Dẫu sao, chúng ta may duyên vẫn còn hiện hữu nơi vùng Trời có được tự do, dân chủ, đã làm kiếp con tằm thì phải nhả tơ, cứ chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau trong tình đồng sinh vay trả. Tơ tằm còn có lợi ích cho muôn người, huống lựa là người "ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày". Thử hỏi: chúng ta đã làm được gì cho xã hội nhơn quần trong suốt cuộc đời phù du ba vạn sáu ngàn ngày trôi qua trong nháy mắt.

Do đó, Ban Biên Tập thiết tha kêu gọi sự tích cực đóng góp của mọi người, nhứt là giới trẻ nối tiếp và phát huy trau giồi đạo pháp, hầu thích ứng với việc truyền bá lời lành cho người bản xứ tại hải ngoại. Để khởi đầu làm quen, Ban Biên Tập khuyến khích các mầm non, con cháu nhà Đạo, mạnh dạn chia sẻ cảm nghĩ bằng mấy đoạn văn chân tình hoặc vài câu thơ dí dỏm bằng Anh Ngữ trong một góc vườn hoa kiểng Hòa Hiệp.

Bên cạnh đó, chư Hiền cũng còn nghe thoang thoảng chút "Gió Xuân" của Ái Nhân, vài an ủi vỗ về qua ý niệm "Năm Tuổi" của Trần Nguyên Đức, hoặc sự chân tình sám hối "Áo Thầy trao chưa mặc một lần" của Nguyên Chương Thảo, hoặc vài nét thật tình mô tả cảnh picnic cuối năm tại Bicentenial Park của Phong Vân và, và nhiều nữa . . . để chư Hiền bao dung chia sẻ, góp ý và hiệp tác một cách chặt chẻ, nhằm thúc đẩy BTHH Giáp Ngọ gia tốc vó câu phi nhanh trên đường hành thiện.

Dĩ nhiên, những lời Thánh Ngôn, Thánh Giáo chọn lọc là trọng tâm của Bàn Tin mà mỗi chúng ta đều cần học hỏi và thực hành trong việc tu tập. Thầy đã khuyên dạy chúng ta rằng: "Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy, dầu cho đá, sắt, cây cỏ, mà nghe đến Thánh Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an lòng".

Kính mong Chư Hiền đọc Bản Tin và vui lòng góp ý xây dựng, hầu chúng tôi sẵn sàng học hỏi và sửa đổi tốt hơn.

Cầu xin Ơn Trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố hồng ân cho chư Hiền và cả chúng sanh an khang, trường thịnh sưốt năm Giáp Ngọ.

Nay kính.

Ban Biên Tập

 


 


 

Mercredi 4 Août 1926.

5 tháng 6 Bính Dần

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư môn đệ, chư nhu.

Nghe dạy:

Sự chơn thật và sự giả dối, mắt phàm các con đâu có thế phân biệt đặng; một trường thử Thánh, Tiên, Phật vì vậy mà phải lập nơi thế gian nầy; nếu buổi sanh tiền dầu cho một kẻ phàm tục tội lỗi biết đặng cơ quan mầu nhiệm của Ðấng Chí Tôn là Trời đã sắp đặt, thì cũng chẳng dám gây ra tội lỗi mà thôi, lại có thể đắc đạo mà gấm ghé phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật đặng nữa, huống lựa là các đấng ấy phải bị đọa trần mà biết mình hằng giữ, thì mầu nhiệm thử Thần, Thánh, Tiên, Phật chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì vậy mà Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng: Thầy đã đến chung cùng với các con; các con duy có tu mà đắc đạo; phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh còn phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để lòng từ bi mà độ rỗi.

Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm, mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy, hồn ra khỏi xác mới thấy cơ mầu nhiệm đặng, thì chừng ấy đã muộn rồi.
Vậy các con khá tuân lịnh dạy.

 

(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài thứ 24: Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập trường thi công quả.)

Phụ ghi: Mercredi 4 Août 1926. 5 tháng 6 Bính Dần nhằm ngày Thứ tư, 04-08-1926 (âl. 26-06-Bính Dần).

 

 

 

 


 


 

Samedi 7 Août 1926

29-6-Bính Dần

CAO ÐÀI

Mầng mấy con.

Mấy con nghe:

Những sự phàm tục đều là mưu kế của Tà Mị Yêu Quái cốt để ngăn trở bước đường Thánh Ðạo của các con. Những mưu quỉ quyệt ấy do lịnh Thầy dùng để thử các con. Thầy đã nói: Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy Ðạo là vật rất hữu ích như giáp hữu ích cho thân các con, nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ; còn bỏ Ðạo thì các con ở dưới phép Tà Thần.

... Các con chớ ngại. Ngày nay Ðạo đã khai tức là Tà khởi. Vậy thì các con phải hết lòng, hết sức mà gìn giữ lấy mình; đã chẳng phải giữ mình các con mà thôi, lại còn gìn giữ cả môn đệ Thầy nữa.

Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: Cả môn đệ Thầy đã lựa chọn lọc lừa, còn lối nửa phần, vì Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ... Cười... Ði bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn vì Thiên Cơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng. Các con liệu phương thế mà nâng đỡ đức tin của môn đệ cao lên hằng ngày; ấy là công quả đầu hết.

 

(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài thứ 25: Thánh giáo cho biết sự phàm tục là mưu kế của Tà Mị. Ðạo khai Tà khởi.)

Phụ ghi: Samedi 7 Août 1926 (29-6-Bính Dần) Việt ngữ: Thứ bảy, 07-08-1926 (âl. 29-06-Bính Dần).

 

 

 

 


 

của Đức Hộ Pháp 


Tại Ðền Thánh, thời Tý đêm 21 tháng 2 năm Mậu Tý (dl. 31-03-1948)

NHIỀU KẺ ĐƯỢC GỌI MÀ ÍT NGƯỜI ĐẾN

Nói về chữ hiếu thật là quá rộng rãi bao la, nên Nho giáo nói không hết được. Ví như có câu rằng: Quạt nồng ấp lạnh, nghĩa là khi cha mẹ nóng nực thì quạt cho mát, khi cha mẹ lạnh thì đắp cho ấm, đó là câu nói để tỏ tâm hiếu của con cái theo thế thường tình nhỏ mọn mà thôi, chớ đối với Phật Mẫu không có một điều gì ta làm đặng đền công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà gọi là hiếu, bởi mình không phương thế trả cái hiếu ấy đặng bao giờ. Vì vậy mà sách Nho tả không hết được.

Ấy vậy, có hiếu tức là phụng sự cho cha mẹ đủ mọi phương diện theo hoàn cảnh của mình. Làm con mà muốn nói mình có hiếu mà Ổng mặc kệ Ổng, mình mặc kệ mình, có khi cả đôi tháng hoặc suốt năm không thăm viếng, đợi tin chết đặng về để tang, bằng không chết thì thôi, Ông Bà sống tự họ, mình sống tự mình.

Rủi nghe ai nói: Ông Cha bị cảm nặng, bị lạnh rét sao chú nó hoặc cô nó không về thăm thì lại nói rằng: "Tôi cũng lạnh gần chết tôi đây, nhà tôi ở xa, ổng lạnh ổng ở nhà, tôi đi đường xa đây tôi còn cảm nặng đau hơn ổng nữa" vậy. Ðối với cha mẹ mình phải báo hiếu trọn cả kiếp sanh cũng chưa vừa, càng khổ não, khó khăn chừng nào thì tâm hiếu ấy mới quí, mới trọng.

Ðối với Chí Tôn cũng thế. Ðêm hôm qua đi cúng chỉ có một ít người thôi, đó là tâm đạo theo Trời mưa nắng! Lại đổ thừa đi mưa sợ cảm sổ mũi nhức đầu. Tội nghiệp Chí Tôn rủi có lạnh không ai đến cho mà chớ, mà Người chắc không lạnh nên không cầu lụy chi mình, chỉ mình không hưởng ơn riêng, sợ buổi trút hồn là khổ não.

Trong Thánh Giáo Gia Tô có câu chuyện như thế nầy: Ðức Chúa Jésus Christ nói: "Nhiều kẻ được kêu mà ít người đến" (Il y a beaucoup d'appelés mais peu de venus) ý nói rằng con cái của Ðức Chí Tôn thì nhiều mà hạng đặng siêu rỗi vẫn ít. Có người đó cũng có học thức nghe vậy tức mình nói: "Ðấng Cứu Thế đến siêu rỗi thì siêu hết, chớ có lý nào kêu lại không đến, Thánh giáo nói làm sao vậy chớ?" coi bộ bất bình lắm.

Ðến ngày lễ Ðức Chúa Giáng Sinh, tuyết trời lạnh lắm, mà anh ta cũng làm chức trùm hay cậu gì trong Ðền Thánh đó, nhưng đến buổi lễ thấy Ðền Thờ trống trơn. Ông Cha mới kêu anh ta lại, vừa cười vừa nói rằng: "Nhiều người kêu mà ít kẻ đến là vậy đó." Anh ta nhớ lại lời mình vấn nạn khi trước, bắt thẹn thuồng mắc cở.

Nếu nền Ðạo của Chí Tôn phải tùng theo sự nồng lạnh mà thạnh hay suy, thì đây về sau, Bần Ðạo tưởng nếu trời mưa miết ắt diệt Ðạo Cao Ðài nầy đặng có phải?

 

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Q.2 / bài thứ 15.◙ 

 


 

HUẤN TỪ

của Ðức THƯỢNG SANH  


nhân dịp
LỄ BẾ MẠC ÐẠI HỘI NHƠN SANH
Ngày 24 tháng 5 Ðinh Mùi (dl. 1/7/1967)
tại TÒA THÁNH.

 

Kính Hội Thánh Lưỡng Ðài HIỆP THIÊN và CỬU TRÙNG,
Kính Hội Thánh PHƯỚC THIỆN,
Kính Chư chức Sắc, Chức Việc Lưỡng Phái,
Kính Chư Nghị Viên và Phái Viên Nam, Nữ Hội Nhơn Sanh Ðinh Mùi,

Ðã hơn tháng nay Ðại Hội Nhơn Sanh nhóm họp để gom góp ý kiến và nguyện vọng của đại diện toàn Ðạo khắp nơi hầu giải quyết những vấn đề quan trọng do chương trình của Hội Thánh thành lập.

Nhờ Ðức CHÍ TÔN ban ơn nên từ ngày khai mạc cho đến nay Ðại Hội Nhơn Sanh đã làm việc trong không khí điều hòa êm ấm. Chức Sắc, Chức Việc, Phái Viên và Nghị Viên cùng một chí hướng xây dựng đã thông cảm nhau, đồng lấy công tâm tìm phương vun đấp nền Chánh Giáo.

Trong một vài buổi Hội, cũng có khi nóng lòng ưu tư cho Ðại Nghiệp chung mà có sự gay cấn sôi nổi trong sự thảo luận, nhưng chừng được lời giải thích rành mạch của Ban Chủ Tọa, bầu không khí, trở lại êm dịu không còn điều chi thắc mắc nữa.

Dù sao, Ðại Hội Nhơn Sanh cũng đem ít nhiều thoả mãn cho toàn Ðạo và đại diện nhơn sanh đã tỏ ra sốt sắng và đã làm tròn phận sự.

Toàn thể Ðại Hội, từ vị Chủ Tọa, Phó Chủ Tọa, Chư vị Chánh Phối Sư cho đến chư Nghị Viên, Phái Viên Nam Nữ đã hiệp nhau dâng lên cho Ðức CHÍ TÔN và Ðức PHẬT MẪU một lễ quí báu vô giá.

Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài lấy làm vui lòng được thấy Ðại Hội Nhơn Sanh thu thập kết quả mỹ mãn.

Thật vậy, trong cửa Ðạo có chi quí cho bằng tình thân ái và sự điều hòa. Ðức CHÍ TÔN lập Ðạo cốt yếu là đem tình thương vô lượng chan rưới cho nhân loại, làm cho nhơn loại nhìn nhau cùng một nguồn cội Thiêng Liêng để cùng nhau hòa hợp trong tình huynh đệ Ðại Ðồng hầu tạo hòa bình cho thế giới.

Thành thử tình thương rất cần thiết cho tâm hồn người Tu sĩ cũng như cơm gạo cần thiết cho mảnh xác thân và nếu thiếu hẳn nó đi thì dầu Ðạo có được số Tín đồ đông đến mức nào, người Ðạo cũng vẫn bị lẻ loi côi quạnh và cơ phổ độ cũng không còn bổ ích chi cho nhơn quần xã hội nữa.

Vì vậy sự thương yêu là nguồn hạnh phúc của người Tu sĩ và nhờ có thương yêu lẫn nhau, chúng ta mới có thể nương dựa nhau, đùm bọc lấy nhau mà lần bước trên đường phục vụ đại chúng.

Nơi trường đời người ta tranh giành nhau từ miếng ăn từ manh áo. Hơn nhau một lời nói là có sanh ra ấu ó tưng bừng, có khi đi đến kết cuộc thảm khốc. Thậm chí ở trong vòng thân tộc cùng chung huyết thống, người đời cũng không tránh khỏi lâm vào cảnh cốt nhục tương tàn chỉ vì phân tranh quyền lợi.

Lòng tham không bờ bến và tánh ích kỷ cực độ làm cho con người trở nên tàn ác, muốn cho cái gì cũng về phần mình còn ai...thì mặc kệ!

Trong cửa Ðạo, người tự nguyện hiến thân cho Ðức CHÍ TÔN tức nhiên phải khép mình vào khuôn khổ, không còn được hành động theo ý muốn cá nhơn nữa. Mỗi việc chi phải hợp theo lẽ Ðạo và có ích lợi cho nhơn sanh thì mới được thực hành. Thế thì còn chi mà tranh đua, còn chi mà giành giựt?

Tuy phải chịu thiệt thòi về mặt vật chất, phải khép mình vào khuôn luật để giồi trau hạnh đức, nung đúc tánh tình, nhưng người tu hành được có cái tinh thần thơ thới, lương tâm yên tịnh và điều chắc chắn hơn hết là được tránh xa luồng giông tố đang lôi cuốn khách trần vào chốn bùn lầy sa đọa, phải chịu tiêu diệt cả thể xác lẫn linh hồn.

Than ôi! Vì ham ánh sáng của ngọn lửa hồng, mà những con thiêu thân phải đem mình chịu chết!

Con người vì mồi danh bả lợi, vì miếng đỉnh chung, vì cảnh xa hoa phù phiếm mà lắm lúc phải đem thân vùi dập dưới vực thẳm ao tù. Ðến lúc hối hận, tỉnh giấc mộng trần thì ôi thôi quá muộn!

May duyên được che chở dưới bóng mát thương yêu của Ðại Từ Phụ, chúng ta được sống một đời thanh đạm an vui thoát vòng cương tỏa, đem thân giúp ích cho Ðạo cho Ðời, cùng bạn đồng thuyền nâng đỡ nhau trong khung cảnh điều hòa êm ấm, chính đó là một chân hạnh phúc mà thế nhân mấy ai rõ thấu?

Ðời sống như vậy mới gọi là đời sống có ý nghĩa, một đời sống đáng sống, vì ít ra kiếp sanh của ta cũng phải là một kiếp sanh hữu dụng chẳng phải như những kẻ chỉ biết có thân mình, cứ xẩn bẩn ở xó nhà, lo việc ích kỷ bổn nhơn để rồi, một ngày kia, chết mòn trong chỗ tối tăm, không ai màng biết đến, đúng theo hai câu thi cuả Ông Cử Phan Văn Trị:

Hổ sanh cái phận trong trời đất,
Có có không không cũng chẳng cầu.

Sanh đứng làm người nơi cõi thế, mỗi cá nhân phải có nhiều bổn phận đối với nhơn quần xã hội, đối với đất nước quê hương chớ chẳng phải chỉ lo cho gia đình mình là đủ. Chúng ta chẳng nên quan niệm rằng hể có đồng tiền tung ra để mua những thức cần dùng cho kiếp sống là chúng ta đã xử xong ân nghĩa đối với đời.

Ta đã hưởng hột cơm, manh áo cùng trăm món vật liệu để cho đời sống ta có đủ tiện nghi, không thiếu thốn. Thử hỏi nếu bác nông phu, người thợ dệt vải, kẻ trồng rẩy, nhà kỹ nghệ, giới thợ thuyền đều ngưng hẳn hoạt động thì đồng tiền của ta còn có ích gì cho ta nữa không, và đời sống của ta sẽ ra thế nào?

Thành thử cơm ăn, áo mặc, nhà ở cùng ngọn rau tấc đất là món nợ của con người. Chúng ta phải trả lại cho đời bằng một công cán gì, một phát minh gì để chứng rằng chúng ta cũng có góp phần hữu ích giúp lại cho xã hội, chớ chẳng phải là hạng vô dụng.

Loại thảo mộc cũng thế: Sanh ra như cây bá cây tùng, những cây danh mộc, hoặc kỳ hoa dị thảo mới thật có ích trên thế gian, dù ở chốn non cao rừng thẳm cũng có kẻ lặn lội đi tìm, chớ giống cỏ chạ lan mọc bên đường, ví có bị bước tục vầy bừa cũng không ai màng ngó tới.

Là người trong cửa Ðạo, chúng ta dù là Chức Sắc hay Tín đồ, mỗi người đều có bổn phận Thiêng Liêng đối với quần sanh chủng tộc.

Tìm đựơc mối Ðạo mầu tức là chúng ta đã nắm vào tay một báu vật vô giá. Cái báu vật đó không hề mất được vì nó vô hình vô ảnh và chúng ta có thể chia nó ra làm muôn ngàn phần mà không hề sứt mẻ. Ta lại có bổn phận đem nó trao lại cho tất cả mọi người để cho họ có món báu cũng như ta vậy.

Ðem Ðạo đến cho người đời tức là chúng ta đưa họ từ chỗ tối ra chỗ sáng, từ chỗ hư ra chỗ nên, từ chỗ thấp hèn ra chỗ cao quí. Cái công đó là công nghiệp tuyệt đối không có gì sánh được.

Về mặt Thiêng Liêng chúng ta lại được hưởng phần thưởng xứng đáng do Ðức CHÍ TÔN ân tứ ngày trở về phục lịnh.

Thế thì cái nhiệm vụ của người Ðạo quí trọng biết bao nhiêu, dù là phải lao tâm tiêu tứ, khổ hạnh vùi thân, Hội Thánh ước mong cho toàn thể con cái Ðức CHÍ TÔN đều gắng công tiến bước trên đường Thánh đức hầu đưa tay đánh thức khách trần ai tỉnh lần mộng điệp.

Cơ hội ngàn năm một thuở, ví như Ðấng CHÍ TÔN không khai mối Ðạo Trời, cái đà sống của mỗi người chúng ta trong thời loạn là cần cù mưa nắng vì manh áo bát cơm, nay di cư chỗ nầy, mai đổi dời chỗ khác, phải chịu cảnh lầu Tần quán Sở, cay đắng trăm bề, trong lúc loạn ly thì vàng thau chung chạ, ngọc đá bất phân, ngoài ra còn bận bịu gánh thê nhi, não nề tình ấm lạnh, rồi đến khi Thiên số nan đào, thân cát bụi không còn để lại một dấu vết chi cho người đời nhắc nhỡ.

Trở lại vấn đề hiện tại, Ðại Hội Nhơn Sanh kỳ nầy đã làm cho toàn Ðạo thỏa mãn, Hội Thánh hài lòng, nhơn sanh phỉ dạ, trên hoà dưới thuận, trong ấm ngoài êm.

Phải chăng Ðức CHÍ TÔN đã chan rưới giọt hồng ân để cho anh lớn em nhỏ trong Ðạo cùng nhau khắn khít trong niềm hòa ái tương thân hầu đem lại cho đời khổ hạnh của chúng ta phần nào an vui và khích lệ trên đường phục vụ nhơn loại.

Thâu thập được kết quả mỹ mãn, Hội Thánh không quên công khó nhọc của Chức Sắc, Chức Việc, Phái viên và Nghị viên Nam, Nữ từ nơi phương trời xa thẳm, không quản hành trình cực nhọc, hăng hái trở về Tổ Ðình để góp sức chung lo việc Ðạo theo lời kêu gọi của Hội Thánh.

Nhiều vị phải tốn kém tiền nhà, trong lúc cuộc sanh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn chật vật.

Ngoài ra phải chịu xa gia đình một thời gian bất thường lo việc công phế việc tư, cố gắng làm tròn phận sự do quyền Ðạo địa phương giao phó.

Ðó là một hy sinh cao quí, nếu không có sẳn tấm lòng tha thiết hoài bão chủ nghĩa thương đời thì chưa chắc là ai cũng làm được.

Thưa quý vị,

Rồi đây quý vị phải lo thu xếp trở về nơi địa phương Hội Thánh xin để lời thành thật cám ơn và chúc quý vị hành trình yên ổn cùng mọi việc được may mắn.

Hội Thánh cũng cầu nguyện Ðức CHÍ TÔN và Ðức PHẬT MẪU ban ơn lành cho toàn thể quý vị.

Hẹn cùng nhau hội hiệp trong ngày tái ngộ, Hội thánh chỉ ước mong quý vị vững bước trên đường tu tập, giồi trau đức tính hầu trở nên những Chức Sắc ưu tú trong cửa ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ.

Ðến đây tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Hội Nhơn Sanh năm Ðinh Mùi.

Nam Mô Cao-Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát
THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ÐÀI

 

Trích từ Tiểu Sử và Lời Thuyết Đa6o của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang: Huấn Từ - Bế Mạc Đại Hội Nhơn Sanh (24/5/Đinh Mùi, 1967).◙ 

 

Dùng hết thần công bắt được y,
Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì.
Có khi vừa hướng cao nguyên tiến,
Lại xuống khói mây mãi nằm ì.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/
(Thập mục ngưu đồ)

 

 


 

PHÚC TRÌNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ

của Tộc Đạo Sydney trong nhiệm kỳ HCĐ 2009-2014


 

   
TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU ĐẠI- ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES Bát Thập Bát Niên
TỘC ĐẠO SYDNEY TÒA-THÁNH TÂY-NINH
114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195,
AUSTRALIA
 
Tel. & Fax: (02) 9740.5678  
Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính bạch Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.
Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ, các ban bộ.

Trích yếu: Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney
trong nhiệm kỳ HCĐ 2009-2014.

Thưa chư Hiền,

Thay mặt Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Sydney, Châu Đạo NSW, Thiểu Phẩm kính phúc trình Hội Thánh cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo về các sinh-hoạt Đạo-sự tổng-quát của Tộc-Đạo Sydney, gồm Tứ Vụ và các Hương-Đạo trực thuộc trong nhiệm kỳ Hành Chánh Đạo 2009-2014. Nội dung Bản phúc trình được chia ra 2 phần chính như sau: Công việc đã thực hiện được và Kế hoạch dự kiến còn tồn đọng.

1. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 5 NĂM QUA (2009-2013):

a)- VĂN PHÒNG TỘC ĐẠO:

1. Nhận và gửi các Văn Thư, Thư ngỏ, Thư mời, Thông báo các Chương trình họp, Chương trình lễ Vía và Kỷ niệm, qua Đài Phát Thanh và Báo Chí, Giao lưu với các cơ quan Đạo và Đời.

2. Soạn các chương trình lễ Vía Các Đấng, lễ Tang, lịch Tuần Cửu, Sớ văn, các mẫu Giấy Tắm Thánh, Sớ Cầu Đạo, Tờ Thỉnh lễ, Bảng Phân Công Trực hàng năm, Vi Bằng các Phiên họp thường kỳ và bất thường, các tài liệu Kinh Sách Đạo. v.v...

3. Theo dõi chương trình thăm viếng của khách thập phương: các trường học, bộ, sở, cảnh sát....

Nói chung, các văn kiện liên quan đến nhiệm vụ của Đầu Phòng Văn, trong khi khiếm khuyết nhân sự phụ trách phần hành nầy.

b)- LỄ VỤ:

Hai vị Chánh và Phó Lễ Vụ CTS Trầm Thiện Phú và CTS Nguyễn Văn Tài thường có mặt sắp xếp các Đàn Lễ. Ngoài ra, luôn luôn có sự trợ giúp của Chức Việc các Hương và Tứ Vụ nên việc điều hành các lễ cúng tương đối ổn định. Ngoài các Đàn Sóc, Vọng và Lễ Vía thường lệ hàng tháng tại Thánh Thất New South Wales, Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ sau đây:

1. Lễ Tắm Thánh và giải oan: Thể theo thỉnh lễ của các bậc cha mẹ có Đạo, căn cứ theo Thế Luật (Điều 12: đứa con nít khi được một tháng sắp lên, phải đem đến Thánh Thất sở tại mà xin làm lễ “Tắm Thánh” và ghi vào Bộ Sanh của bổn Đạo), theo đó Ban Lễ Tộc Đạo Sydney đã tổ chức Lễ Tắm Thánh cho nhiều ấu nhi vào các thời cúng đặc biệt, như Tết, Nguơn Hội hoặc Sóc Vọng. Đặc biệt, hai lễ nầy đã được thực hiện trong ngày đầu năm Nhâm Thìn, cũng là ngày Khai Thượng Nguơn, ngõ hầu các bậc cha mẹ “May đặng gặp hồng ân chan rưới, Giải trái oan sạch tội tiền khiên”; còn các cháu thì “Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch, Xin xá ân rửa sạch tiền khiên. Căn xưa ví dữ cũng hiền, Dầu ra cửa tội đủ quyền cao siêu”.

2- Lễ nhập môn và tái thệ: Các Tân Tín Đồ, sau khi được thân nhân giải thích, khuyến khích, động viên đã chính thức xin nhập môn vào Đạo hầu có cơ duyên trau giồi tâm tánh và cũng để được các Trấn chở che trên bước đường lập công bồi đức.

3- Lễ Thỉnh An Thánh Tượng và An Vị tại tư gia: Các Chức Việc và Đạo Hữu sau khi dọn nhà về nơi cư trú mới, đã xin sớm an vị ngay Thiên Bàn để có chỗ cúng kính hàng ngày, như là nhu cầu bồi dưỡng cần thiết cho tâm linh. Số gia đình thuộc Tộc Đạo Sydney đã thờ Thầy tại tư gia hiện nay là 27 Thiên Bàn và Trang Thờ, gồm 25 chánh thức và 02 do gia đình tự thượng trang thờ.

4- Hôn lễ: Thể theo thỉnh lễ của đồng đạo, Lễ Vụ Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ Cầu Nguyện Thành Hôn và Vu Qui cho các đôi Tân Lang và Tân Giai Nhân. Các Lễ nầy thường được Chủ Lễ, Chức Sắc, Chức Việc, đồng Đạo cùng Lưỡng Tộc hoan hỉ tham dự để có lời cầu nguyện, dặn dò và chúc phúc cho đôi trẻ "bền duyên cầm sắt". Ngoài ra cũng được Hiền huynh Q. QVP Trấn Đạo Úc Châu, HT Giáo cấp Giấy Chứng Thư Hôn Thú.

5- Các Lễ Cầu Bịnh: Đã thực hiện nhiều lễ Cầu Bịnh cho Đạo Hữu, Đạo Tâm trong và cả ngoài Tiểu Bang tin tưởng vào huyền vi diệu pháp của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng bố hóa Ơn Lành cho tật bịnh tiêu trừ, thoát ly khổ nạn.

6- Nguơn Hội , Kỷ niệm và Sóc Vọng: Các Lễ Khai Nguơn, đều có thực hiện Lễ Thượng Phướn và Đạo Kỳ Tam Thanh. Thường Khai Nguơn vào Sóc Nhựt, Tiểu lễ, Khai U Minh Chung, Khai Di Lặc Chơn Kinh, Cúng Cáo Từ Tổ. Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu đều rất nghiêm chỉnh và hoan lạc nhìn thấy phướn bay phất phới và rực rỡ trước Thánh Thất New South Wales trong ngày Khai Nguơn với lòng nguyện cầu “Phướn Linh khai mở nẻo đường Lôi Âm” hầu độ rỗi các chơn hồn sớm siêu sanh nơi miền Cực Lạc. Đặc biệt, trong ngày Đại Lễ Trung Nguơn (Rằm tháng 7), HT Q. Nữ ĐTĐ cùng CTS Tài và Loan có tổ chức “Ngày của Mẹ” để nhắc nhở các em cháu sự tích Báo Hiếu Vu Lan. Hy vọng trong thời gian tới, giới trẻ năng nổ hơn trong việc đứng ra đề xướng và đảm trách các sinh hoạt chung, hầu vận động các cháu thanh thiếu niên tham gia tích cực hơn.

7- Lễ Tang, Cầu Siêu, Cầu Nguyện, Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường, Cải Táng: Chức Sắc, Chức Việc Tộc Đạo, các Bàn Trị Sự, Bàn Cai Quản Điện Thờ Phật Mẫu NSW, đặc biệt là Ban Đồng Nhi đều nhiệt tình và thành khẩn tham gia tụng niệm cho các chơn linh quá vãng và giúp đỡ hướng dẫn, góp tay vào việc lo ẩm thực cho các gia đình, khi hữu sự. Ngoài ra, Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự đã thiết lễ Cầu An, Cầu Siêu và Truy Điệu tại Thánh Thất NSW cho nhiều thân nhân qua đời tại Việt Nam, theo lời thỉnh lễ của tang quyến, nhằm giúp tang quyến biểu lộ tấm lòng hiếu kính đối với người quá cố, đồng thời cầu nguyện Ơn Trên cho thân nhân được thoát ly khổ nạn hoặc nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ. Các Lễ Hạ Thổ Tro Cốt cho Cố ĐH Lâm Văn Qua, Phan Thanh Phong, Trần Văn Sàng, Phan Văn Xuân, Nguyễn Thị Thay và Nguyễn Văn Buôn (Thủy Táng) dược thực hiện rất nghiêm chỉnh và đúng qui cách.

Ngoài ra, Tộc Đạo Sydney nhận được lời mời của Cô Yịp Khánh Trang, nhờ giúp tổ chức Lễ Cải Táng tại Spring Vale, Victoria vào ngày Thứ Tư,27-04-2011, cho thân phụ là cố Thông Sự Diệp Thành Tú (Yịp Sềnh Sau) đã qui vị từ ngày 29-03-Tân Dậu (dl. 03-05-1981) tại Việt Nam. Song, HT Nghiệp đã giải thích cho gia đình Cô Khánh Trang biết về nguyên tắc hành chánh của Đạo Cao Đài, để gia đình thỉnh cầu Tộc Đạo Melbourne đảm trách chủ lễ. Sau đó, nhị vị Nam, Nữ Q. ĐTĐ Hiền Tài Nghiệp và Hiền Tỷ Hồng Ngọc, có tháp tùng của PTS Bích Thuỷ, HT Mau, C.PTS Châu, C.CTS Sanh, Nhạc sĩ Út, PTS Giàu từ Sydney và Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hải (Tộc Đạo Perth), phối hợp với Tộc Đạo Melbourne và Hiền Tài Giáo, Q. QVPTĐUC và Hiền Tỷ Đức, Chủ Trưởng PT & ĐTPMNSW. Nghi thức hành lễ thực hiện tương đối chu đáo dù là lần đầu tiên. Điều đáng nói, đây là dịp tương giao hành đạo, củng cố thêm tình tương thân tương ái gắn bó cùng nhau một cách chân thành, đồng thời biểu hiện những nét đặc thù của nghi lễ Đạo Cao Đài.

8- Tập Lễ Sĩ: Thể theo nhu cầu của Ban Lễ, HT Q. Nữ Đầu Tộc Đạo cùng C. Phó Trị Sự Trần Ngọc Điệp, phụ trách huấn luyện Lễ Sĩ, đã động viên các em cháu trong Đạo đến Thánh Thất tập lễ, hầu có dịp hiến lễ Đức Chí Tôn và Chư Thiêng Liêng. Đó cũng là cách lập công bồi đức của người tín đồ Cao Đài. Đáp ứng lời kêu gọi, một số có tinh thần tích cực đã đến tham gia 2 buổi tập lễ, như: Ngày thứ bảy, ĐH Ngô Văn Thạnh, Hiền Hữu Phạm Văn Vay (nguyên TS xin nghỉ binh), ĐH Trịnh Minh Hiếu (bào đệ HM Loan), David Phan và Collin Phan (2 con của HM Loan); ngày Chủ Nhựt, gồm thành phần ngày thứ 7 công thêm các cháu Ngô Quốc Huy, Ngô Quốc Lộc (con ĐH Thạnh), Trịnh Minh Tùng, Ngụy Quốc Kiệt (em HM Loan). Do đó, HĐ Điệp có thể chia thành 2 nhóm để tập duợt theo nhịp trống của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Út, trong ngày Chủ Nhựt. Ngoài ra, cũng cần nói thêm, trước khi tập lễ, các lễ sinh đã cùng với Hiền Huynh Q. ĐTĐ đến trước Thiên Bàn cầu nguyện Đức Chí Tôn xin ban bố ân lành cho buổi tập được viên mãn. Theo dõi trong suốt buổi tập, ngoài nhị vị Nam Nữ Q. ĐTĐ có CTS/ Lễ Vụ Trầm Thiện Phú, CTS/ P.Biện Nhi Ngô Thu Lan và ĐH Trịnh Minh Loan cùng người dì theo hỗ trợ. Hy vọng, trong thời gian tới quý Huynh Tỷ khuyến khích và kêu gọi thêm con em tham gia việc làm đầy ý nghĩa nầy.

9- Lễ Đưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên: Sau một năm dài, với nhiều lễ cúng tại Thánh Thất, Điện Thờ và cả tư gia, lễ nầy là dịp đồng đạo thành khẩn kiểm điểm lại việc làm đã qua về phương diện tu thân và lập công, bồi đức, hầu định phương án, cải thiện cách đối nhân xử thế cho toàn vẹn trong thời gian tới được tốt đẹp hơn.

10- Lễ Giao Thừa, cung nghinh chư Thần Thánh, Tiên, Phật đáo Tân Niên: Qua mấy ngày nghỉ cúng, nhưng lại bận rộn hơn cho việc tổng vệ sinh để chuẩn bị chương trình đón Tết. Quý Chức Sắc, Chức Việc các BTS phải sắp xếp công việc nhà để tham gia trực trong các ngày Tết: nào là cúng kính, nào tiếp khách thập phương về Thánh Thất đảnh lễ. Theo thông lệ, phướn được đông đảo đồng đạo nghiêm chỉnh thượng lên trước giờ cúng Giao Thừa và tụng kinh Di Lặc cho đến Rằm Nguơn.

11- Các lễ khác: Ngoài các lễ nói trên, Tộc Đạo cũng đã tổ chức hoặc tham dự các lễ khác trong tinh thần liên giao hành Đạo như: Lễ Tang của Bà Mary Lou (thân mẫu TS Christopher Hartney), Lễ Giáp Năm (1st Anniversary) Bà Mary qua đời (Thiết đãi do HT Hồng Ngọc, CTS Tài và TS Nhiều); cầu nguyện cho các Nạn Nhân Thiên Tai tại Christchurch (New Zealand), cầu nguyện và đòi hỏi Tự Do Dân Chủ cho LM Nguyễn Hữu Lý và các Nhà Đối Kháng bị nhà cầm quyền Cộng Sản giam cầm tại VN (HT Giáo, Nghiệp, Hồng Ngọc, Phú, Lan, Song, Ánh...); dự Lễ Tang cho Cô PTS Lê Thị Khá (bạn đời của C.CTS Nguyễn Thanh Trung) tại Melbourne, lễ tang Đạo Tâm Huỳnh Hưng Sanh (tạp hóa Đức Lợi), Hòa Thượng Phước Huệ và các đạo tâm khác. Một số huynh tỷ cũng đã tham dự lễ Cầu Siêu cho chơn linh Cố ĐH Hồ Thị Biết (thân mẫu của HT Lê Thị Hồng Thủy) tại Thánh Thất Sydney, Canley Vale v.v. .

12- Tổng duợt phối hợp Nhạc-Lễ-Ðồng Nhi: Tộc Ðạo và Lễ Vụ đã mời Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hải từ Perth sang để cùng phối hợp tập duợt về lễ, nhạc và đồng nhi, hầu thống nhứt một số nghi lễ. Chương trình đã thực hiện được đôi phần, song chưa hoàn chỉnh. Hy vọng có dịp ban Lễ Vụ sắp xếp thời giờ để tổ chức các tiểu ban nhạc, lễ và đồng nhi tập duợt đồng bộ sau nầy.

c)- CÔNG VỤ:

1- Che mái nhà sau, dừng vách làm nhà kho: Đây là việc làm khá cần thiết và tiện ích cho sinh hoạt chung tại Thánh Thất, như việc chưng hoa, nấu nướng, kho chứa nhiều đồ đạc, vật dụng v.v... trong khi diện tích đất Thánh Thất khá khiêm nhường, bất tiện mỗi lần mưa nắng làm hư hại và gây nhiều trở ngại. Công Vụ Nguyễn Tấn Cừ, Phó Công Vụ Cao Ngọc Hưng, CTS Nguyễn Văn Tài, TS Lý Tú Bình, ĐH Dương Huân Vũ và bạn, Phạm Tấn Mỹ, Phạm Thanh Sang và nhiều bạn Đạo khác đã chung tay tạo dựng khu vực nầy, nào là dựng khung, che mái, làm nền, lót gạch, làm máng xối, hệ thống ống nước, bồn rửa inox... Ngoài ra, nhờ có hỉ hiến các bộ cửa kéo (sliding doors) của Ông Bà Quách Thạnh Tường và của PTS Cừ hầu tạo sự an toàn và kín đáo.

2- Làm carport, sửa hệ thống máng xối và đặt thùng chứa nước mưa: Do PTS kiêm Công Vụ Nguyễn Tấn Cừ cùng Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp và CTS/ Hộ Vụ Nguyễn Quan Lữ cùng nhiều huynh, đệ, tỉ muội khác thực hiện. Đồng thời quét dọn phân chim trên HTĐ, làm sạch lá cây trên máng xối và hốt rác, bùn sình dưới cống rãnh carpark và bên hong Thánh Thất.

3- Làm mái che (awnings) 2 bên hong Thánh Thất: Đạo Hữu Đinh Võ Công Thành đã giúp vẽ họa đồ mái che để tránh mưa tạt vào gian trong và làm mục gỗ khung cửa 2 bên hong Thánh Thất. Tiếp theo, CV Cừ, Hưng, Huynh Lữ, Nghiệp, Tâm, Phú, Tài, Toàn, kẻ bắt giàn, người rửa ngói, cưa gỗ... cho dến quí vị nữ phái yểm trợ ẩm thực một cách chu đáo, gồm: HT Hồng Ngọc, Thu Hà, Thị Lạc, Thu Lan, Thu Hằng, Thị Mau, Kim Giàu.

4- Dựng cột phướn: Theo ý nghĩa câu Kinh "Phướn linh khai mở nẻo đường lôi âm" và ý kiến chung của đồng Đạo, Tộc Đạo quyết định thực hiện nghi thức cầu nguyện, đoạn cùng chung tay dựng cột phướn đầu tiên trên bao lơn Thánh Thất NSW vào lúc 11 giờ trưa, ngày 18.06.Kỷ Sửu (dl, thứ bảy, 08.08.2009). Cột phướn được Công Vụ Nguyễn Tấn Cừ thực hiện, một cách vững chắc và lâu bền. Nhân Sự gồm: Hiền Tài Giáo, Nghiệp, Hồng Ngọc, CV Cừ, CTS Lữ, ĐH Sơn (rể HT Sử Di Sanh), CTS Phú và CTS Thu Lan. Cũng cần nói, trước đây PTS Cao Ngọc Hưng đã làm xong một cột phướn, nhưng vì ngại sức nặng và chiều cao khiến sự chịu đựng của nền bao lơn không đáp ứng nổi, nên thay thế bằng cột phướng hiện hữu.

5- Gắn máy điều hòa không khí: Thể theo quyết dịnh của quý Chức Sác, Chức Việc về nhu cầu gìn giữ sức khoẻ cho đồng đạo trong đàn cúng, Tộc Đạo nhờ Đạo Hữu Reaken đến đặt máy điều hoà không khí vào ngày Thứ bảy, 16-10-2010. Công việc khá nặng nhọc, song cũng đã hoàn tất một cách chu đáo và an toàn. Chỉ trả công gắn cho 2 thợ phụ về điện của Công Ty Seven Stars, còn ĐH Reaken thì hiến công quả lựa chọn, mua sắm và lắp ráp. Điều đặc biệt hơn nữa là gia đình Hiền Muội Phạm Thị Tha (V-Ones Enterprise Pty Ltd, ATF V-Ones Family Trust ) đã hỉ hiến 5,000 Úc Kim để chi dụng vào công ích nầy.

6- Thay các tấm thảm mới trên Bửu Điện: Nhận thấy các tấm trải cũ đã bị khá mòn, Chức Sắc, Chức Việc nhận thấy cần thay mới cho sạch sẽ và ấm áp trong mùa đông, nên đã chung góp tiền hỉ hiến công quả phụ trợ cùng tiền xuất quỹ mua thảm mới 2 lần.

7- Cắt cỏ, chăm sóc, tưới tắm hoa kiểng: Việc chăm sóc, tưới tắm cây kiểng tại Thánh Thất cũng là một phần cống hiến công quả cộng với sự rèn luyện thân, tâm thường lạc của người Tín Đồ Cao Đài. Có Huynh Đệ Tỷ Muội đã tự nguyện mua kiểng đem đến trồng, hoặc mang kiểng về nhà chăm sóc và đem trở lại tốt tươi. Có Huynh Đệ đã tự động chở máy cắt cỏ, máy tỉa cành và nhiều dụng cụ khác đến Thánh Thất để tạo cảnh trí phong quang hơn. Huynh Đệ Tỷ Muội đã mua phân, chậu mới để thay cho chậu magnolia, chậu thiên tuế, hoa lan v. v... Ngoài ra, hằng năm một số vị đã hỉ hiến các chậu hoa vạn thọ để chưng nhân dịp Tết.

8- Tu bổ Thánh Thất, làm tổng vệ sinh, gắn birdspike: các Chức Sắc, Chức việc đã đề cập đến tình trạng vệ sinh và xuống cấp của Thánh Thất, như các cửa gỗ mụt, kiếng bể, gạch nứt, sơn bong... nhứt là tình trạng chim chóc làm ô uế từ trên các mái ngói phụ, dài xuống các vách tường lầu chuông, lầu trống, nền gạch Hiệp Thiên Đài và mặt trước Thánh Thất. Công Vụ Tộc Đạo cùng đồng đạo xúm nhau khởi công làm một số việc như sau: ưu tiên rửa sạch rong rêu bám trên nền lầu chuông, trống để lót gạch, các vách và mái ngói HTĐ để sơn lại. Nhân sự gồm: PTS Cừ, PTS Hưng, TS Bình, ĐH Cang, Tâm, CTS Phú, CTS Lữ, CTS Lạc, ĐH Loan, Hằng, Nam Nữ Q. Đầu Tộc Đạo. Ngoài ra, công việc khá quan trọng và khó khăn không thể bỏ qua là việc gắn birdspikes để trừ chim đậu do ĐH Nguyễn Minh Cang và Ngân tình nguyện hiến ngay số tiền công quả $1,000 đầu tiên và tiếp tục ra công cùng ĐH Nguyễn Văn Đức, PTS Hưng và HT Nghiệp ráp giàn sắt cho an toàn và chắc chắn. Công tác hoàn thành nhờ vào sự kiên trì của nhiều người, đặc biệt nhứt phải kể là do tinh thần trách nhiệm, óc sáng kiến và sự cố gắng của Đạo Hữu Nguyễn Minh Cang, nên đã đạt được kết quả rất khả quan. Dù vậy, song bất cứ công tác bảo trì nào cũng cần tiếp tục theo dõi và luôn luôn chỉnh đốn thường xuyên mới giữ bền bỉ được. ÐH Cang và Ngân cũng đã hiến 01 máy hút bụi hiệu Miele và máy đóng lịch hiệu GBC combbind C 150 Pro Machine, tất cả trị giá khoảng $1,000 Úc kim.

d) LƯƠNG VỤ:

Chư vị Chức Sắc, Chức Việc vẫn phụ giúp Lương Vụ lo ẩm thực cho các đàn cúng tại Thánh Thất, nhứt là các Hương Trực. Ngoài ra, các gia đình tang chủ cũng được khuyến khích tự lo liệu phần thực phẩm cúng kính một cách đơn giản, theo tinh thần câu Kinh "Lễ muối dưa là miếng hiếu tâm" hầu biều lộ tấm lòng hiếu kỉnh.Ngoại trừ hoàn cảnh gia đình không thể thực hiện được, thì đồng đạo xúm nhau hết lòng phụ giúp trong tinh thần “nhứt gia hữu sự bá gia ưu”.

1. Hằng năm, nhóm gói bánh, dù ít dù nhiều không thể thiếu món bánh tét, bánh ít, bánh ú.v.v Lương Vụ Bích Thủy, ĐH Võ Thị Bảy và một số ĐH khác cũng đã cung cấp thêm nhu yếu phẩm, như gạo, tương, chao,... cho Trù phòng.

2. Nói chung, viêc ẩm thực đã được Hương trực lo rất chu đáo, với sự trợ giúp của nhiều hiền tỷ tự nguyện đem cúng phẩm đến, trước hiến lễ, sau cùng chia sẻ, không chút nề hà.

2 . CÁC SINH HOẠT KHÁC NGOÀI TỨ VỤ:

a) Phổ thông kinh sách, bản tin và CD tìm hiểu học Đạo:

Hiền Hữu Huỳnh Trọng đã thường xuyên cập nhật trang mạng http://www.caodaism.org/BanTinHoaHiep/ hoặc http://www.caodaiebook.net. Nội dung gồm có: Kinh sách Đạo Cao Đài, gồm phần Audio, Video và Bản Tin Hòa Hiệp on line. Riêng các audio CD do Hiền Hữu Huỳnh Trọng thực hiện để biếu không cho đồng đạo khắp nơi để học hỏi và nghiên cứu.

Ngoài ra, Hiền Hữu Đào Công Tâm cũng luôn cập nhựt trang mạng “Sydney Center for Studies in Caodaism” hoặc: http://purl.nla.gov.au/nla/pandora/caodaìsm hoặc trang web: daocaodai.info. Nhóm bạn đạo do HH Huỳnh Trọng đã chuyển quyển Cao Đài Từ Điển của HT Nguyễn Văn Hồng, sang dạng pdf và ĐH Đào Công Tâm đã “up load” lên trang mạng để cho mọi người dễ lấy xuống và dễ in ấn, khi cần.

b) Bản Tin Hòa Hiệp và Lịch Đạo: Dù hoàn cảnh khó khăn về nhân sự, Ban Biên Tập BTHH vẫn cố gắng sưu tầm lời vàng tiếng ngọc của chư Tiền Khai, chia sẻ một số tin tức sinh hoạt Đạo sự cùng quí bạn đạo xa gần. Hy vọng việc làm khiêm nhường đó, dù ít dù nhiều cũng bắt nhịp cầu giao cảm với các bạn đồng môn, đồng thời bòn chút công quả cho việc lập ngôn. Còn lịch Đạo, khâu nầy cũng do ĐH Huỳnh Trọng trình bày và do ĐH Đại Thiện và Chiến đã in ấn hàng vài trăm bản để gửi biếu cho đồng đạo tại NSW và các Tộc Đạo khác, kể cả Queensland. Còn khâu kiểm soát và đóng thành tập do Hiền tỷ Hồng Ngọc, Sanh và một số vị khác thực hiện, trước khi gửi biếu cho đồng Đạo tại bang NSW và các bang khác .

c) Tiếp khách viếng Thánh Thất:

▪ Các Trường Trung Tiểu Học: Nhiều Trường Trung Tiểu Học đã đăng ký các chuyến thăm viếng Thánh Thất NSW nhằm giúp học sinh tìm hiểu Văn Hóa Việt, trong đó Tôn Giáo Cao Đài được một số Trường quan tâm như: Leura Public School, Chester Hills, Eden Marine High, Saint Patrick (Summer Hills),Trường Cao Đẳng Marist College Kogarah (Trường Đạo Thiên Chúa Giáo), đến TT/NSW tìm hiểu để làm bài (assignment) về tôn giáo khác, Eden Marine High, hàng trăm học sinh Tiểu Học Punchbowl do Cô Catherine và Cô Mary hướng dẫn. Quý Huynh HT Giáo, Q. QVPTĐUC, HT Nghiệp, Hiền Tỷ Hồng Ngọc và ĐH Tâm đã tiếp đón, giải thích về Đạo Cao Đài cho nhóm, hoặc gửi các leaflets để quí khách tham khảo.

▪ Khóa Sinh Trường Police Bankstown: Như hằng năm, Trường Police Bankstown đã được Cô Samantha tổ chức hướng dẫn đến viếng Thánh Thất NSW để tìm hiểu sinh hoạt tôn giáo Cao Đài và văn hóa VN, từ hai dến 3 lần trong năm.

▪ Phái Đoàn Viện Triển Lãm Mỹ Thuật NSW (Art Gallery Society of New South Wales đến viếng Thánh Thất NSW: Thuyết trình viên cho buổi thăm viếng là Tiến Sĩ Christopher Hartney, Phân Khoa Tôn Giáo Trường Đại Học Sydney. Phía khách khá hài lòng về các câu trả lời một số chi tiết về ý nghĩa các biểu tượng thờ cúng, các sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng và việc xây dựng ngôi Thánh Thất tại Sydney của chúng ta, qua Hiền Huynh HT Nguyễn Chánh Giáo, HT Nghiệp, Hiền Tỷ Hồng Ngọc và Hiền Hữu Đào Công Tâm.

▪ Bồi dưỡng giáo lý Cao Đài: Việc bồi dưỡng Giáo Lý và Luật Pháp Đạo là nhu cầu không thể thiếu của người hành đạo. Thế nên, Tộc Đạo và các BTS đã đồng ý triển khai trong mỗi 2 tuần một lần vào các ngày Chủ Nhựt, không phân biệt đối tượng tham dự đê chia sẻ và tự do đặt các câu hỏi cần thiết để tìm hiểu Đạo.

d) Hành hương thăm viếng các Thánh Thất, ĐTPM và Cơ Sở Đạo tại Hoa Kỳ: Đoàn hành hương gồm 12 vị đã đến viếng 14 Thánh Thất và ĐTPM tại các Tiểu Bang Texas (như Dallas Fortworth, Mountain View, San Antonio, Austin, Synott, Houston), Virginia (Washington DC, New York), Boston, California (Los Angeles, Santa Ana, Orange County, Wesminster, Gaden Grove, San Diego, San José, Sacramento), v.v...

e) Tham dự buổi Công Cử Bàn Cai Quản PT và Điện Thờ Phật Mẫu NSW. Có mặt đa số Chức Sắc, Chức Việc Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự Liên Hương.

f) Tham dự buổi phát động vinh danh tưởng thưởng Cộng Đồng Người Việt: HT Nghiệp và HT Giáo tham dự buổi phát động vinh danh Tưởng Thưởng Cộng Đồng Người Việt do Bà Thủ Hiến NSW Kristina Keneally phát động (the inaugural NSW Premier’s Vietnamese Community Awards with the Premier of NSW, the Hon. Kristina Keneally MP) tại Cabravale Diggers Club, từ 11.45 đến 13.30 ngày 28-02-2011. Sau đó, Nhị vị Q.ĐTĐ được Thủ Hiến Christina Keanelly mời tham dự buổi trao Giấy Khen Thưởng cho cá nhân Người Việt Phục Vụ Cộng Đồng, tại trụ sở Quốc Hội Tiểu Bang NSW.

g) Yểm trợ tiệc chay gây quỹ của Sở PT&ÐTPM NSW: Tộc Ðạo Sydney và các Chức Sắc, Chức Việc đã yểm trợ công sức một cách rất tích cực cho 4 buổi tiệc chay gây quỹ tổ chức tại ĐTPM, vào các ngày Chủ Nhựt, 11-12-2011; 22-04-2012; 19-08-2012 (do BCQ. PT và ĐTPM phối hợp với Tây Ninh ĐHH) nhằm yểm trợ chương trình mổ mắt thí cho đồng hương tại Tây Ninh và ngày 11-11-2012 gây quỹ xây dựng ĐTPM.

h) Thăm viếng đồng đạo xa gần: Việc liên giao hành Đạo, tương thân, tương ái, dìu dắt nhau trong đường đạo và đường đời là nhu cầu thiết yếu của Hành Chánh Đạo. Theo đó, thể theo lời mời của gia đình ĐH Quỳnh Dao & Đúng tại Canberra, ngày 17-03-2012 phái đoàn gồm: HT Nghiệp, HT Hồng Ngọc, CTS Lạc, CTS Tuyết Anh, PTS Bích Thủy đã đi Canberra viếng và cúng Ngọ tại tư gia cùng đàm đạo và tìm hiểu Đạo tình nơi nầy với vài Đạo Hữu khác tại địa phương.

i) Cứu trợ Thiên Tai, Yểm trợ xây dựng Thánh Thất và ĐTPM: Thực hiện câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách", Các BTS và Tộc Đạo được đồng đạo đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ cho nạn nhân thiên tai để Hộ Vụ gửi đến Red Cross hoặc Austcare. Ngoài ra, Tộc Đạo đã nhận được khoảng 20 Tâm Thư, từ các nơi trong nước và cả hải ngoại tha thiết xin yểm trợ việc xây dựng, trong khi Thánh Thất NSW còn đang dang dở và xuống cấp, cần được tu bổ và bảo trì, mà chưa thực hiện được, sau nhiều năm xây dựng. Dù vậy, qua nhiều phiên họp hàng tháng, Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự phải đắn đo xét lại và gửi giúp bằng tiền quỹ và cả tiền túi, không nhiều thì ít cho nhiều Thánh Thất bên quê nhà có chỗ cúng kính.

3. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NHIỆM KỲ KẾ TIẾP:

Việc duy trì và phát triển cơ Đạo luôn luôn là nhu cấu cần thiết và quan trọng hơn là tạo dựng. Thiết nghĩ, bổn phận của mỗi Môn Sinh Cao Đài là thực hành Ngũ Nguyện. Hơn nữa, nhiệm vụ của Hành Chánh Đạo là truyền bá Chơn Giáo của Đức Chí Tôn qua nhiều hình thức. Một số kế hoạch dự kiến còn tồn đọng, đề nghị cần được tiếp tục giải quyết:

1. Thảo luận và Bồi dưỡng Hạnh Đường cho Tân Chức Việc học hỏi giáo lý Đạo Cao Đài.

2. Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thê, nhằm truyền bá Đạo Cao Đài, phổ biến Bản Tin cho mọi người biết về sinh hoạt Đạo sự.

3. Tân nhiệm kỳ Hành Chánh Đạo lập kế hoạch sinh hoạt về:

• Lễ Vụ (Khóa Nhạc-Lễ-Đồng Nhi);

• Công Vụ (Tu bổ Thánh Thất: làm cầu thang, thay cửa mục, kính bể, sơn lại toàn bộ v.v... )

• Lương Vụ (Bảo trì thực phẩm trên các kệ, thùng chứa... )

4. Đề cử Ban chuyên trách Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi sinh hoạt hàng tháng hoặc hàng tuần. Tổ chức các buổi picnic, cắm trại.

5. Các Bàn Trị Sự năng thăm viếng đồng Đạo v.v...

 

Kính bạch Hội Thánh,

Kính thưa chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,

Tường trình tổng quát thành quả hành Đạo trong nhiệm kỳ 5 năm, lần thứ Tư trên đây chắc chắn chỉ là một phần trong vô số đóng góp giá trị của đồng Đạo, dù lớn dù nhỏ, không thể kể hết được. Mong rằng việc xướng danh nói trên chỉ là sự ghi nhận có tính cách nhắc nhở, khuyến khích, động viên, rút ưu khuyết điểm để chu toàn việc hành đạo, lập công bồi đức. Chúng tôi không tránh được việc bỏ sót nhiều ghi công của nhiều đóng góp đáng được ca ngợi của nhiều đồng đạo. Thiếu sự hợp tác của chư huynh tỷ đệ muội toàn Đạo, chúng ta không thể duy trì được cơ Đạo. Theo đó, chúng ta không thể làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của một Tín Đồ Cao Đài.

Hôm nay, cùng quây quần nơi đây, chúng ta có dịp ôn lại thời gian từ ngày rời trại tỵ nạn, chân ướt chân ráo, rồi nhận đất nước nầy làm chỗ tạm dung. Là chứng nhân của lịch sử hình thành cơ Đạo tại Úc Châu qua 30 năm dài đăng đẳng, gần một phần ba thế kỷ, có thăng có trầm, khi tan lúc hợp, biến đổi vô thường. May mà nhờ lòng trung kiên, vững tâm, bền chí của nhiều bạn đạo vẫn còn nắm níu bên nhau giữ gìn chơn luật THƯƠNG YÊU, CÔNG CHÁNH của ĐỨC CHÍ TÔN. Theo đó, cơ Đạo dù có trải qua nhiều gian nan, thử thách đến nỗi tuông rơi nước mắt mà quyết không bỏ cuộc tu hành.

Nghĩ lại gương xưa mà thấm thía lời vàng, tiếng ngọc:

'Nên trò đạo đức dễ gì đâu,
Vui chẳng vui, sầu chẳng dám sầu.
Cái khổ của đời, mình ước vọng,
Cái chê của chúng lại nài cầu" (TVDĐ)

Sau cùng, cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố Ân Lành cho tất cả Môn Đệ chúng con biết thương yêu nhau, hầu trợ duyên cho nhau giữ gìn và hoằng hóa Đạo Nghiệp, để khỏi uổng phí kiếp sinh may duyên gặp Đạo.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Thánh Thất New South Wales, ngày Mồng 8 tháng Mười năm Quý Tỵ
(dl. 10-11-2013)

Nữ Q. Đầu Tộc Đạo, Nam Q. Đầu Tộc Đạo Sydney,
   
Lê Thị Hồng Ngọc Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp

 

BẢN SAO KÍNH GỞI:
- VP Trấn Đạo Úc Châu "Để kính tường"
- Các Bàn Trị Sự các Hương Đạo:
Canterbury, Bankstown, Fairfield và Đường Nhơn "Để kính tường tri" ◙

 


 

của Tộc Đạo Sydney


 

   
TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU ĐẠI- ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES Bát Thập Bát Niên
TỘC ĐẠO SYDNEY TÒA-THÁNH TÂY-NINH
114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195,
AUSTRALIA
 
Tel. & Fax: (02) 9740.5678  
Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

THƯ MỜI

Kính gởi : Chư Chức-Sắc, Chức-Việc và Đạo-Hữu, Nam, Nữ.

Trích yếu : Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Châu Đạo NSW Thường Niên 2013,
Công cử các Chức Vụ Hành Chánh Đạo nhiệm kỳ 2013-.2018
Đại Lễ Hạ Nguơn, Kỷ niệm ngày khai ĐĐTKPĐ năm Đạo 89, Kỷ niệm Chư Thánh HTĐ.

 

Thưa Chư Hiền,

Tộc Đạo Sydney, thay mặt Châu Đạo New South Wales trân trọng kính mời Chư Chức-Sắc, Chức-Việc và Đạo-Hữu, Nam, Nữ nhín chút thời giờ về Thánh Thất New South Wales số 114-118 King Georges Rd, NSW 2195, tham dự các sinh hoạt Đạo theo lịch trình sau đây:

1- Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Châu Đạo NSW thường niên 2013, Công-cử các Chức-vụ Hành Chánh Đạo nhiệm kỳ 2013-2018: được tổ chức vào ngày Chủ Nhựt, 10-11-2013 (âl. 08-10-Quý Tỵ), lúc 10.00 giờ sáng, tại Hội Trường Thánh Thất NSW.

2- Đại Lễ Hạ Nguơn, Kỷ niệm Ngày khai ĐĐTKPĐ và Chư Thời Quân HTĐ: Cúng Đại Lễ vào lúc dậu thời, ngày Rằm tháng 10 Quý Tỵ (dl, Chủ Nhựt, 17-11-2013).

Trên đây là Phiên Họp Đại Hội và Đại Lễ quan trọng, kỷ niệm 30 năm cơ Đạo Cao Đài chính thức có mặt trên một vùng đất xa xôi vùng Nam Bán Cầu nầy, đó là Úc Đại Lợi. Đây cũng là dịp đồng Đạo xúm xít bên nhau để cùng chia sẻ tin tức sinh hoạt Đạo sự, lắng nghe ý kiến xây dựng và phát triển cơ đạo, giúp tìm phương thức hành Đạo, lập công bồi đức trong hoàn cảnh ly hương, xa Tổ Đình, thiếu vắng Hội Thánh. Đồng thời, Tộc Đạo rất mong mỏi sự có mặt của chư Hiền, chắc chắn sẽ tạo sự khắn khít mối dây liên lạc giữa các bạn đồng môn linh sơn huyết nhục và cùng hiệp tâm phát huy tinh thần Hòa Hiệp, Thương Yêu hầu giữ gìn luật pháp chơn truyền và làm tròn câu ngũ nguyện.

Cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Chư Thiêng Liêng ban bố nhiều Hồng Ân cho Chư Huynh Tỷ Đệ Muội và quý quyến thân tâm thường an lạc.

Nay kính,

Thánh Thất New South Wales, mồng 1 tháng 9 năm Quý Tỵ.
(dl, 05-10-2013)
Q. Đầu Tộc-Đạo Sydney
(Ấn ký)
Hiền-Tài Nguyễn Thành-Nghiệp

Bản sao kính gởi:
-VP Trấn Đạo Úc Châu
-Ban Thế Đạo Hải Ngoại Úc Châu.
-Bàn Cai Quản PT và Điện Thờ Phật Mẫu NSW.
-Các Bàn Trị Sự các Hương Đạo: Canterbury, Fairfield, Bankstown, Đường Nhơn
“để kính mời tham dự và phổ biến đến đồng Đạo trực thuộc”
-Lưu hồ sơ. ◙

 


 

của Tộc Đạo Sydney


 

   
TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU ĐẠI- ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES Bát Thập Bát Niên
TỘC ĐẠO SYDNEY TÒA-THÁNH TÂY-NINH
114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195,
AUSTRALIA
 
Tel. & Fax: (02) 9740.5678  
Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

VI BẰNG

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI CHÂU ĐẠO NSW
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG CỬ CÁC CHỨC VỤ HÀNH CHÁNH ĐẠO
CHO NHIỆM KỲ 2014-2019

Năm Đạo thứ 88

• Tại Hội Trường Thánh Thất Cao Đài New South Wales,

• Lúc 10.00giờ, ngày Chủ Nhựt, 10-11-2013 (âl, Mồng 08-10- Quý Tỵ).

ĐỀ CƯƠNG:

- Thủ tục khai mạc Đại Hội: BTC chào mừng chư Tín Hữu Nam, Nữ; Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội; Khai Kinh Nhập Hội; Giới thiệu thành phần tham dự; Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn, Thư Ký Đoàn, Giám Sát Đoàn.

- Triển khai nội dung phiên họp khoáng đại :

- Ý nghĩa Ngày Khai ĐĐTKPĐ, Tưởng niệm Chư Tiền Khai Đại Đạo, Thâp Nhị Thời Quân và Kỷ niệm 13 năm Khánh Thành Thánh Thất NSW.

- Tường trình Sinh Hoạt Đạo Sự của Tộc Đạo Sydney nhiệm kỳ 4;

- Tuyên bố mãn nhiệm kỳ, trao Tờ Công Hạnh và Quà Lưu Niệm cho Chức Việc.

- Tường trình Sinh Hoạt của BCQ PT & ĐTPM. NSW.

- Công cử các Chức Vụ Hành Chánh Đạo cho tân Nhiệm kỳ 2014-2019.

- Thảo luận và góp ý của đồng đạo về kế hoạch sinh hoạt và phát triển trong tương lai.

- Thông qua Vi Bằng.

THÀNH PHẦN THAM DỰ: chư Chức Sắc, Chức Việc Tộc Đạo, Tứ Vụ, Bàn Trị Sự các Hương Đạo và BCQ/ PT & ĐTPM.NSW và chư Tín Hữu Nam, Nữ..

01-Q.QVPTĐUC Nguyễn Chánh Giáo 02- Q. ĐTĐ Nguyễn Thành Nghiệp
03-Nữ Q. ĐTĐ Lê Thị Hồng Ngọc 04- CT /C.CTS Lê Thị Ái PT &ĐTPM
HĐ Canterbury:  
05- CTS Nguyễn Văn Tài 06- Nữ CTS Nguyễn Thị Tuyết Anh
07- Nữ TS Lâm Phước Nhiều 08- Nữ PTS/LV/BN Dương Thị Bích Thủy
HĐ Bankstown:  
09- CTS / Lễ Vụ Trầm Thiện Phú 10- Nữ CTS Ngô Thị Thu Lan
11- Nữ PTS Lê Gọi Ánh 12- Nữ TS Phạm Đỗ Ngọc Tuyền
HĐ Fairfield:  
13- CTS Nguyễn Văn Uớc 14- Nữ CTS Nguyễn Thị Lạc
15- PTS Cao Ngọc Hưng 16- Nữ PTS Lâm Thị Thu Hà
17- PTS Nguyễn Thị Kim Giàu  
HĐ Đường Nhơn:  
18- CTS / Hộ Vụ Nguyễn Quan Lữ 19- Nữ CTS Châu Huệ Ên
20- PTS /CV Nguyễn Tấn Cừ 21- TS Lý Tú Bình
22- Nữ PTS Tiết Năm 23- Nữ TS Lý Xiếu Mỹ
Tứ Vụ, Cựu Chức Việc và Đồng Đạo:  
24- C.CTS Trần Thị Đức 25- C.CTS Sử Di Sanh
26- Nữ C.PTS Phạm Thị Châu 27- ĐPV.C.TS Trần Lê Phong
28- TS Nguyễn Đức Nhân 29-
30- 31-
   
Ghi chú: Vui lòng ghi thêm tên và ký tên mặt sau
   

NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1- Thủ tục khai mạc Đại Hội (Tham chiếu chương trình chi tiết).

2- Triền khai nội dung phiên họp Đại Hội:

Ý nghĩa ngày Khai ĐĐTKPĐ, Tưởng niệm Chư Tiền Khai Đại Đạo, Kỷ niệm 30 năm Cơ Đạo hiện diện trên đất Úc. (đính kèm bài phát biểu)

Tường trình sinh hoạt Đạo Sự của Tộc Đạo Sydney và Tứ Vụ trong nhiệm kỳ 4 (đính kèm bản tường trình)

Tường trình sinh hoạt đạo sự của Sở PT và ĐTPMNSW. (Đính kèm Bản Tường trình)

Công cử các Chức Vụ Hành Chánh Đạo cho Tân nhiệm kỳ 5 (2014-2019).

• Thảo luận và góp ý xây dựng cơ Đạo. (Đính kèm phụ bản).

3- Thông qua Vi bằng

Buổi hội nhóm chấm dứt vào lúc 5.00 giờ chiều, cùng ngày, trong niềm an lạc, sau khi tụng Kinh Xuất Hội.

Chủ Tọa (Danh Dự): Q. QVP Trấn Đạo Úc Châu, Hiền Tài Nguyễn Chánh Giáo,

Chủ Tọa:

1-Nam Q. Đầu Tộc Đạo Sydney, Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp

2-Nữ Q. Đầu Tộc Đạo Sydney, C. CTS Lê Thị Hồng Ngọc

3-Nữ Chủ Trưởng BCQ.PT&ĐTPM, C CTS Lê Thị Ái

Giám Sát:

1- C.CTS Ngô Tươi

2- CTS .

Thư ký:

1. Lâm Việt Kiều

2. Nguyễn Uyên Trang

 

 


 

của Tộc Đạo Sydney


 

   
TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU ĐẠI- ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES Bát Thập Cửu Niên
TỘC ĐẠO SYDNEY TÒA-THÁNH TÂY-NINH
114-118 King Georges Rd,
WILEY PARK, NSW 2195,
AUSTRALIA
 
Tel. & Fax: (02) 9740.5678  

 

DANH SÁCH CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC TÂN CỬ VÀ LƯU NHIỆM
NHIỆM KỲ V (2014-2019)

TỘC ĐẠO:

1. Nam Q. Đầu Tộc Đạo: Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp (Lưu nhiệm)
2. Nữ Q. Đầu Tộc Đạo: Hiền Tỷ Lê Thị Hồng-Ngọc (Lưu nhiệm)
3. Đầu Phòng Văn:
4. Ban Thư Ký: ĐH Nguyễn Uyên Trang

TỨ VỤ:

1. Hộ Vụ:

C. CTS Nguyễn Quan Lữ (Lưu nhiệm) + ĐH Nguyễn Diễm Trang (Phó HV)

2. Lương Vụ:

Dương Thị Bích Thủy (Lưu nhiệm)

3. Lễ Vụ:

CTS Trầm Thiện Phú + CTS Nguyễn Văn Tài (Phó LV)

4. Công Vụ:

CTS Nguyễn Tấn Cừ

HƯƠNG ĐẠO CANTERBURY:

1. Nam CTS: Nguyễn Văn Tài 1. Nữ CTS: Lâm Phước Nhiều
2. Nam TS: Nguyễn Đức Nhân (L.N.) 2. Nữ PTS: Dương Thị Bích Thủy

HƯƠNG ĐẠO FAIRFIELD:

1. Nam CTS: Nguyễn Tấn Cừ 1. Nữ CTS: Nguyễn Thị Lạc (L.N.)
2. Nam PTS: 2. Nữ PTS: Hồ Thị Ngọc Ẩn
  3. Nữ PTS: Nguyễn Thị Kim Giàu

 HƯƠNG ĐẠO BANKSTOWN:

1. Nam CTS: Trầm Thiện Phú (L.N.) 1. Nữ CTS: Ngô Thu Lan (L.N.)
2. Nam PTS: Châu Hữu Phước 2. Nữ PTS: Lê Gọi Ánh (L.N.)
3. Nam TS : 3. Nữ PTS: Phạm Đỗ Ngọc Tuyền

HƯƠNG ĐẠO ĐƯỜNG NHƠN:

1. Nam CTS: Lý Tú Bình 1. Nữ CTS: Châu Huệ Ên (L.N.)
2. Nam PTS: 2. Nữ PTS: Tiết Năm (L.N.)
3. Nam TS : 3. Nữ PTS: Đường Thị Hải

 CÁC BAN BỘ:

1. Nhạc:

Nguyễn Văn Út + Trần Lê Phong

2. Lễ :

TB: Châu Hữu Phước + PB: Tuấn + Ngô Thanh Toàn + Vẹn + Q. Vương + Cừ + Bình

3. Đồng Nhi:

TB: Ngô Thu Lan + PB: Lâm Phước Nhiều

4. Kiểm Đàn:

TB: Nguyễn Thị Tuyết Anh +PB: Sử Di Sanh +Lâm Thị Thu Hà + Lê Phạm Hồng

5. Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi:

Lý Tú Bình + Trần Ngọc Điệp + Huyền Trang + Uyên Trang

 

Thánh Thất New South Wales, ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ
(dl.14.02.2014)

Nữ Q. Đầu Tộc Đạo, Nam Q. Đầu Tộc Đạo Sydney,
   
Lê Thị Hồng Ngọc Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp

 

 


 


         
 

GIÓ XUÂN

   
 

Trời xuân đi mãi nhớ Nam xuân,
Đường Đạo mong sao được thấm nhuần.
Ngày tháng đâu chờ theo bước tục,
Năm qua năm đến mịt mờ xuân.
Chơn mây xa thẳm đời dâu bể,
Gió thoảng hương xuân chút bụi trần.
Vũ trụ vẫn xây người vẫn thở,
Xưa nay cứ vậy một trời xuân.

Trời xuân hiu hắt dáng xuân nghiêng,
Nương ngọn gió xuân vượt sóng phiền.
Cõi thế mấy mùa xuân đổi lá,
Dòng đời định luật của thiên nhiên.
Lòng chơn hằng giữ chơn tình mãi,
Đức tánh chơn kia phải thật hiền.
Nhẹ lướt lối xuân qua lối mộng.
Trời xuân giao cảm bởi căn duyên.

 
 

Sydney mùa hạ, 20-12-2013
Ái Nhân

   
         
   

TRỜI NAM

 
   

Ánh trăng soi bóng về đâu,

Gởi mây nhắn gió bạn bầu cố hương.

Dân trí kém khôn nước quá nghèo,
Quyền danh cửa lợi giục người theo.
Bao năm còn mất quyền dân chủ,
Đời Đạo nỗi trôi lỡ nhịp chèo.
Hồn nước ngàn năm phong hóa Việt,
Dòng sông từ ái chiếc thuyền neo.
Nền nhân cội nghĩa ai vun quén,
Khai trí dân sinh khỏi cảnh nghèo.

   

Sydney mùa hạ, 20-12-2013
Ái Nhân

 
         
 

THÁNG CHẠP EM VỀ

   
 

Tháng chạp em về
Nhớ kể tôi nghe chuyện quê hương
Chuyện những con đường quanh co xóm nhỏ
Chuyện những mái nghèo xơ xác gió mưa qua.
Tháng chạp em về đã qua mùa gặt
Xa xa đồng trơ gốc rạ vàng hoe
Em có nghe đất yên bình say giấc?!
Ru đâu đây tiếng quốc vọng mơ hồ.
Em nhớ kể chuyện dòng sông nước lợ
Chảy đôi bờ con cá dại bơi nghiêng
Trời tháng chạp thuyền ai xuôi theo mái!
Buông lơi chèo xa mãi một câu hò.
Em kể chuyện mẹ ra chờ đầu ngõ
Gió chiều về xô bóng ngã lung lay
Nước mắt mẹ vui dài trên đôi má
Nhăn nheo gầy thơm quá giọt yêu thương
Tháng chạp em về, đâu đây hương tết
Giữ hộ tôi mùi nếp mới thơm lừng
Sợi mứt nhà ai vàng trong nắng dại?!?
Theo cánh diều ngọt mãi lối ven đê.
Tháng chạp em về nhớ kể chuyện quê hương
Nặng hành trang tôi trên bước đường viễn xứ.

 
  Nguyên Chương Thảo    
         
   

ĐÊM CON VỀ SÁM HỐI

 
   

Chiếc áo Thầy trao chưa mặc một lần
Bởi vô tình con làm rơi, vẩn đục
Như vết cắt đau lần trên da thịt.
Mảnh linh hồn phút chốc cũng xác xơ.
Áo Thầy trao con chưa mặc bao giờ
Nên bước chân đi bơ vơ lạc lỏng
Bờ khổ hạnh con bên nầy lồng lộng
Chuyến đò chiều đã lỡ nhịp sang sông.
Những dòng Kinh Nhật Tụng
Con học rồi quên lời
Vội lìa cành lá rụng
Theo lốc cuốn mù khơi.
Thầy ơi! con tín đồ
Xa câu Kinh Sám Hối
Bên dòng đời tội lỗi
Nên vạn lối nhục hình.
Đêm nay lối cũ mình con trở lại
Bước chân gầy run rẩy ánh sao thưa
Chuông U Minh đâu đây xa vọng mãi
Cúi xin Thầy ban lại ...chiếc áo xưa.

   

Nguyên Chương Thảo

 
         

 


 

 
CHẬU THIÊN TUẾ

 

Dễ gì lộn kiếp đặng làm người,
May đặng làm người chớ dể duôi.
Lành dữ hai đường vừa ý chọn,
Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi.

Hoa tươi, tòng bá, khác nhau xa,
Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa.
Gặp tiết đông thiên sương tuyết bủa,
Chỉ còn tòng bá chẳng còn hoa.

Hôm nay ngày Sóc nhựt, mùng một tháng Chạp tại Thánh Thất cúng thời Ngọ. Cháu Sương thường tới sớm và Cháu đi tưới hoa kiểng chung quanh Thánh Thất. Khi tưới đến hai chậu thiên tuế được đặt ngay cổng chánh của Thánh Thất cháu ngồi xuống và xăm soi gốc thiên tuế. Sau đó, cháu đến thưa với Hiền Huynh Quyền Đầu Tộc Đạo để xin cây thiên tuế con. Bây giờ mọi người mới để ý tới cặp chậu thiên tuế “trọc đầu“

Trong sân Thánh Thất chúng tôi, nhất là vào mùa xuân trông có vẻ tươi mát bởi nhiều màu sắc của hoa và kiểng. Hơn hai mươi năm, từ ngày xây dựng Thánh Thất tới giờ, theo phép của Council thì dọc theo hàng rào của Thánh Thất chúng tôi phải trồng những loaị cây theo council qui định. Ngoài ra, chúng tôi có nhiều chậu hoa và kiểng do Đồng Đạo hiến tặng. Chẳng những hiến mà còn tự chăm sóc tác phẫm của mình cho được tươi đẹp. Nói chung là mỗi người đều góp bàn tay của mình vào vườn hoa kiểng của Thánh Thất cho có phần nghệ thuật.Tạo nhiều màu sắc nhất là những chậu bát tiên: màu hồng, màu đỏ, màu vàng. Loại bông lớn thì cành to và cao; loại bông nhỏ nhiều gai cành nhỏ và thấp được trồng trong những chậu bằng sứ trắng tinh trông xinh xắn, thanh nhã được gia đình Hiền Đệ Tài và Hiền Muội Phước Nhiều chăm sóc.

Có một loại cây các Chùa, Thánh Thất không thể thiếu đó là cây Bồ đề. Chậu Bồ đề của Thánh Thất đã được thay chậu, vô phân nay xanh tươi với những cành lá xum xuê cũng nhờ những bàn tay khéo léo của quí bạn đạo.

Thường xuyên có gia đình Hiền Huynh Lữ và Hiền Tỷ Cúc hoặc đôi khi có cả cậu con trai cứ mỗi tuần hay khi có dịp đến Thánh Thất đều bỏ ra chút thì giờ săn sóc các chậu hoa giấy, hoa lan, hoa magnolia, cây trường khế v.v … có khi tỉa lá, vô phân hay thay chậu nếu cần, để mỗi mùa đều có một loài hoa phô màu khoe sắc.

 

Ghồ ghề và nặng nhứt là hai chậu thanh long của Hiền Huynh Ước và Hiền tỷ Châu. Mùa xuân có những hoa thanh long nở màu trắng phau thoang thoảng hương thơm thanh khiết. Nổi bậc trên cành thanh long xanh là những quả thanh long màu hồng và đỏ tươi đẹp thích hợp nhất cho những ngày đầu xuân để đồng Đạo ngắm nghía trầm trồ những trái đẹp và hi vọng một năm mới trong sự nghiệp cũng như công danh sẽ được thăng tiến với thành qủa tốt đẹp.

Vững vàng và ý nghĩa nhất là hai chậu thiên tuế được đặt hai bên cổng chánh của Thánh Thất. Nói đến chậu Thiên tuế tôi lại thương nhớ đến Hiền Tỷ Gìn, bây giờ đã quá cố. Gia đình hiền tỷ hiến cặp chậu thiên tuế nầy, có thể nó đã hơn ba mươi tuổi. Gốc nó to được trồng trong chậu bằng sứ và được thay nhiều lần theo sự phát triển của nó. Khoảng mười tháng trước, vài lá úa vàng, nên nhân dịp thay chậu mới, Đạo hữu Đức, con của Hiền Tỷ Gìn đã tìm cách vô phân mới cho đủ sức dinh dưỡng cho cây. Từ việc thay chậu, Đạo Hữu Đức tỉa cắt truị hết lá chỉ còn trơ gốc cây. Thấy hai chậu thiên tuế không còn lá nào, nhiều người nói sao lại cắt hết lá nó sẽ chết. Bây giờ lại vào đông nó khô cằn, có lúc tôi cũng nghĩ hay là thay chậu có phân nhưng thiếu nước cũng có thể chết luôn lắm. Măc dầu tôi cũng tin tưởng Hiền đệ Đức đã có trồng và từng làm việc nầy chắc không đến đổi tệ. Tôi biết Đức rất quí hai chậu kiểng vì Mẹ Đức và Đức đã nặng nhọc đem đến hiến và hiện tại là vật lưu niệm của mẹ Đức.

 

Thế rồi quên bẳng đi một lúc, hết thu sang đông, nay hạ lại về cây cối đâm chồi xanh tươi trở lại. Hai chậu thiên tuế của chúng ta đã vươn mình mọc lại những lá non xanh khoẻ mạnh lại còn đèo thêm hai nụ cây con mụ mẫm bên thân giống như người mẹ ôm con tràn đầy sinh lực. Các vị trước đây bàn tán, hôm nay thì không khỏi tắm tắc khen thiên tuế quả là thiên tuế mà!

Có một lần chúng tôi đến viếng nhà của một bạn đạo, lúc ra về chúng tôi thường hay ngắm các loài hoa kiểng trong sân bạn. Chúng tôi lấy làm thích thú khi thấy cây thiên tuế nhà bạn đèo bồng những nụ con giáp vòng thân mẹ thật dễ thương và đẹp, đẹp lắm lắm vậy.

Thế cho nên ai nói kiểng không màu sắc không đẹp. Thật ra kiểng hay hoa mỗi loại đều có nét đẹp riêng của nó và cũng tuỳ theo quan điểm của mỗi người, quan điểm nầy cũng có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Như tôi, lúc tôi chưa Thượng Thánh Tượng Thiên Nhản để thờ. Trong sân vườn nhà tôi, tôi chỉ thích trồng kiểng. Có lẽ tại tôi dỡ trồng trọt nên tôi nghĩ trồng kiểng bền hơn lại có màu xanh tươi, màu đầy sức sống không ảnh hưởng nhiều về thời tiết; nắng hè, đông lạnh kiểng vẫn chịu đựng được không phải mỗi mùa mỗi thay giống hay phải trồng lại mới được. Sau nầy tôi đã thượng Thánh Tượng thờ tại gia tôi thấy cần trồng thêm vài loại hoa để có thêm màu sắc trong vườn và nhất là có ít bông để cúng. Nhưng mỗi loại hoa chỉ có mùa ngắn ngủi rồi tàn tạ nếu không săn sóc vun trồng lại thì nó cằn cổi xấu xí lắm và cũng cần thay đổi mỗi loại theo mỗi mùa nên cũng phải bỏ công ra nhiều hơn.

Trồng hoa gì hay loại kiểng nào cũng được nhưng tôi vẫn thích hai chậu thiên tuế nhà tôi. Có lúc bỏ bê vì bận bịu, nhưng nó vẫn còn trong sân nhà mặc dù qua mấy lần dọn nhà tôi bán hoặc cho hầu hết chỉ trừ hai chậu thiên tuế. Tôi nhớ rất rõ cách nay mười hai năm, năm đó đúng là năm Nhâm Ngọ. Có mấy lần sinh nhật tôi, con tôi hay làm quà bằng những chậu thiên tuế. Có những chậu tôi để ngoài sân duy có hai chậu tôi chọn chưng trong nhà. Năm đó cả hai chậu thiên tuế đều trổ bông. Lúc đó tôi cũng không mấy quan tâm nhiều chỉ nhớ là thiên tuế trổ bông đẹp, bông trắng ngà với những cọng bông mảnh dài thẳng đứng. Tôi thích vì thấy cả hai chậu cùng trổ bông một lúc và nghĩ là nó đã trổ bông thì từ đó sẽ trỗ mỗi mùa. Nhưng không biết do tôi không biết săn sóc hay sao, mà mãi tới bây giờ tôi không thấy nó trổ hoa lần nào nữa.

Có người nói với tôi đó không phải là thiên tuế mà là vạn tuế. Tôi chưa từng thấy thứ khác nên không phân biệt được. Tuy nhiên loại nào cũng họ hàng với thiên tuế theo tôi nghĩ cũng là loại sống lâu, đúng với tên gọi của nó.

Trước thềm năm mới, xuân Giáp Ngọ. Chúng ta cùng thành tâm cầu nguyện hai Đấng Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu ban Ân lành cho cả chúng sanh thoát ly khổ nạn, thế giới hòa bình, Tôn giáo được tự do tín ngưỡng.

Tôi xin chúc Chư Hiền một năm mới vững mạnh, đầy đủ sức khỏe, tinh thần minh mẫn và sống lâu “thiên tuế.”

TIỂU HƯƠNG ◙

 

 


 

 
Vietnamese New Year-Tet

 

 

Vietnamese New Year (also known as Tet) is the most important celebration of Vietnamese culture. The word Tet is a shortened form of Tet Nguyen Dan which is Sino-Vietnamese for “Feast of the First Morning of the First Day”. It celebrates the happening of spring on the Chinese calendar, a lunisolar, which has the date falling in-between the months January and February.

In the days leading to Tet, each family cooks special holiday foods, such as Banh Chung and Banh Day. Preparations for these foods are quite time consuming. My aunty makes delicious Banh Chung’s and I love them.

I have been told that in Vietnam Tet celebrations last up to an entire day up to an entire week, and the New Year is filled with people in the streets trying to make as much noise as they can, using firecrackers, gongs, bells, and anything they can think of to get rid of the evil spirits. This parade will also include different people wearing different masks, and dancers hidden under the guise of what is called Mua Lan or Lion Dancing. In Australia, Tet is quiet because most Australians don’t celebrate Vietnamese New Year but they do celebrate Western New Year on the 1st of January.

From the day I understood the meaning of Tet, I remember that every year when Tet comes and that is the time when family and friends get together to celebrate and eat traditional Vietnamese dishes, and share the happiness and joy of the New Year with one another. This is also the time where the elders will hand out red envelopes with money to the children for good luck in exchange for Tet greetings (such as “doi dao suc khoe, an khang thinh vuong”). We also gain little money by playing traditional Vietnamese games like Bau Cua Ca Cop as we only play for fun, not for gambling.

I think Tet is fun because I have good memories from the past and I can’t wait for the next Tet.

Tet By: Khoa Cu ◙

 

 

 


 

 
New Year

Visual poem by: Alastair

 

I entered my grandma’s door
To only see a marble floor
What leads through the amazing door?
The air brushes against my face
As if I was running in a race
The diversity in this house
As the children all shout
Chuc mung nam moi!
Oh, time does fly
Oh yes, but why?
I think about it
I sit and sit and sit
My thinking days are over
For it was right behind my shoulder
We don’t know why
But it is time
To accept that we do grow older.

 

 

 


 

 
New Year

Quang Bao

 

New Year, New Me’, a common saying in the means of defining a person’s resolution for their next year being. Whether it is to become a person obtaining the mental ability to become more physically fit, or someone attempting to destroy their craving for alcohol and cigarettes, but the true reality of the situation is that the bearer of these cravings and unhealthy lifestyles need not a ‘New Year’ for these goals and achievements to become a reality. Why is it that we celebrate New Year’s? Is it in the hope that we replenish all of our bad luck and restart a new chapter in our life? Because under close inspection a New Year is but another passing of time, there are many questions concerning as to why we celebrate the allotment of time of a year that is 365 days, when we do not celebrate the passing of a 24 hour day. Within these few 24 hours, we are still creating an adventure, a journey of some kind, a new friend, a new enemy, all within the unpredictable world that we call society. It is why - with these said ideas - that a person should congratulate themselves on surviving throughout the course of 24 hours, why is it that we do not notice the overall value of our lives until the end of a whole year.

New Year’s is also a time when the superstitious and pessimism comes out in people, although some may say on the contrary that majority of people are those who enjoy and show an afflicted amount of optimism and passion toward others and animals. But, I do quiet agree. The only thing contraire to that particular statement is the fact that many people place physiological dents in their minds when an event happens on the 1st of January. I have seen plenty of witting superstitions and beliefs portraying perfect examples of these claims, for example ‘Never go swimming on Lunar New Year as it will result in the loss of your good fortune’; many people would abide in the rule of this belief whilst some would disregard it completely. On behalf of all those who disregard these beliefs, I am to be forced to agree slightly with the claims of these people. But, not in the way many would think. I believe no one and no-thing can create your future, and if the first day of 2014 goes horrible it is merely the most insignificant thing to worry about on that day. Your actions and trail of thought determine who you are and what you do. Your personality traits, your mind, your actions, through New Year’s we are forced to rely on things greater than us (such as luck), this result in us losing reliability in ourselves and relying on superstition. Whilst some may argue that this is complete stupidity and a waste of time, I would like to point out that what decisions you make toward something – whose decision is it? When you choose left or right – whose decision is it? All people who rely on the frustration of gaining good luck on New Years are losing faith in their own decision. On New Year’s many would be alertly aware to keep good luck and avoid bad luck, but it has been seen that men and women of modern society are not wavered by these predicaments, because no one can control you, no matter how many cats cross your path or how many horseshoes you wear a decision is entirely up to you. And no one can change that.

If one is to really succeed in the practise of ‘New Year, New Me’, that person is to really commit to their saying and not stray from the task at hand. To get fitter during the time of 2014 I advise you to not wait until next year to do so, act right now, after reading this article do some stretches - because there is no saying that stops you from doing so. A year may be the start of a new time for some people, but the moment people feel the most alive is the feeling of waking up to a new day, simple as waking up - not dead, with everything you ever loved still there (hopefully). So be grateful for your day, because a New Year is just a way of saying you did that 365 times.

 

 

 


 

 
Tết 

 

 

Anticipation ran through my veins like startled gazelles in the open plains. I felt every shade of fear. It was a dangerous move. In a few seconds I would find out the consequences or the good fortune of my actions. 5 seconds left…4 seconds… 3 seconds…2… 1… My hand bunched up into a fist, all fingers crossed. A picture of 3 crabs. I was on the verge of crying, my eyes were lined with a film of tears, tears of joy. Streams of laughter flowed through the room, echoing and having a domino effect on the people around me. $1.50, all placed on that crab. I smiled and thought, “This is a pretty sweet game, bầu cua cá cồp” as I took my $4.50.

Every year, when Tết comes, it’s always a day of fun, excitement and adrenaline rush. On the day of Tết you can always hear laughter outside the house and you can definitely see true happiness plastered on the faces of all the family members. It’s almost like a domino effect, where one person says something starts laughing then another person joins along, and another and another until the whole room is rolling on the floor laughing. Behind all this fun and adrenaline is the underlying truth that, perhaps Tết is the last day you get to be your past self before the New Year begins, new opportunities will arise, new friends you may make, new things you discover . I’m not implementing that you yourself have to dramatically change, I’m implementing that the world around you is changing . So savor your last day of 2013 and embrace the new 2014.
“And a step backward, after making a wrong turn, is a step in the right direction.”

― Kurt Vonnegut

I like thinking about this when it’s Tết because it makes me think back to all those times when I made progress, even if it’s a little. The time when a vietnamese teacher came up to me and asked me “ Are you doing well in class?”, and knowing she could speak Vietnamese, I said “dạ” but I quickly changed my mind thinking that because she asked me in English I should answer in English so I said “yes” but being halfway through the “dạ” it ended up sounding something like “Yaes”. She looked at me weirdly and probably thought I was weird. But that’s one step towards quicker thinking and reaction. Right?

Thinking back on Tết, I remember the time when I was 6 or 7, a time when I found out that lì xì was a red pocket in English, I had thought, if I put my lì xì in an actual red pocket then perhaps my good luck would double. It felt like I had discovered something new, something so extraordinary that it would change the world. And on the day of Tết I wore a red jacket with a red pocket where I put my lì xì in. When I came back to school and I had told all my friends about this, we all began to make red envelopes out of coloured paper and we stuck them inside anything red we could find. Which varied from texta marker lids, to books with red covers. I think we got in trouble for that though…

Nevertheless, when I look back on it today , I realize that maybe all the good luck that you receive isn’t just for being able to win lottery tickets, isn’t just for being able to get good marks on tests, isn’t just for being able to wake up every morning with good hair. Perhaps the all the good luck is actually to tell you, “It’s a New Year! Good luck on choosing the right decisions, good luck on being able to have strong will so that you don’t give up, good luck to your patience and mostly good luck to this year, that this year will be a happy year.”

HAPPY NEW YEAR!
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Written by Vũ Uyên Vi ◙

 

 

 


 

 
SINH HOẠT
tại BICENTENIAL PARK

 

Đã lâu lắm rồi, từ khi tôi hứa với hiền nội Kim Giàu rằng: Anh sẽ lo việc nhà, còn em lo việc Đạo. Kể từ đó, tôi không thường viếng Thánh Thất, mặc dù tôi chính thức nhập môn tại Thánh Thất Tân Mỹ Sò Do thuộc quận Đức Huệ. Lúc bây giờ thuộc tỉnh Hậu Nghĩa đó là năm 1971, chiến tranh ác liệt, hàng ngày chúng tôi chịu đựng hàng loạt pháo của cộng quân. Nhìn những xác chết chất đầy trên những chiếc xe GMC. Tôi vô cùng hoảng sợ, và chợt nhớ lời má tôi căn dặn lúc còn sinh tiền: “ Con ơi, dòng họ ta chính gốc là đạo CAO ĐÀI, ĐỨC HỘ PHÁP là chú họ của má, Ông ngoại con là PHẠM CÔNG CƯƠNG, là anh bà con của chú PHẠM CÔNG TẮC. Má nhớ mỗi lần chú về thăm nhà ta, Ông ngoại con thường lấy hai lít rượu để pha với nước cho Ông tắm “. Đây là lời mẹ tôi kể và đã nhập tâm tôi từ lúc tôi còn mài đũng quần ở ghế trường tiểu học. Má tôi còn nói: “ Từ khi ĐỨC HỘ PHÁP khai đạo ở chùa GÒ KÉN thì dòng họ PHẠM là người nhập môn sớm nhất. Dượng hai con, anh rể của má, là người theo Ngài đầu tiên cùng với anh em của dượng hai. Dượng hai tôi tên BÙI VĂN TÁC, Thái Chánh Phối Sư, Thượng Thống Y Viện, đạo danh Thái Tác Thanh. Dượng có người con là BÙI ĐẮC NHƯỢN, phẫm Đầu Sư, con dượng hai tôi là Bùi Khương Ninh làm Hiệu Trưởng trường Tiểu học Long Thành Bắc. Tôi lạc đề quá xa rồi. Xin trở lại năm 1971, nhớ lời má tôi dặn; tôi liền nhập môn tại Thánh Thất Sò Do Tân Mỹ vì sợ chết không được cứu rỗi [xin đừng cười tôi].

Hôm nay tôi được sự yêu cầu của hiền nội, giúp nàng giữ hai đứa cháu ngoại, để nàng rảnh tay sinh hoạt Đạo Sự.

 

Phái đoàn xuất phát từ Thánh Thất Cao Đài NSW vào lúc 9 giờ sáng đến địa điểm picnic Bicentenial Park, Hombush khoảng 7 cây số. Một địa điểm lý tưởng do Hiền Huynh PTS Phước đã đến từ 6 giờ sáng để giữ chỗ trước và treo cờ tại nhà mát hầu có chỗ sinh hoạt riêng biệt, thoải mái. Thời tiết hôm nay thật tốt, khoảng 19 độ. Gió từ bờ hồ đưa hơi nhè nhẹ mát mẻ làm sảng khoái mọi tâm hồn của đồng đạo. Thảm cỏ xanh tươi gió hiu hiu thổi; đàn chim nhởn nhơ bay lượn, thân thiện với con người. Hiền tài Giáo đứng bên gốc cây hòa nhã giải thích về tôn giáo Cao Đài cho một nữ nhân muốn tìm hiểu về Đạo. Các vị tới tham dự gần như là đi cả gia đình nên buổi Picnic càng ngày càng đông. Hiền huynh Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp đi vòng chào đón mọi người và khuyến khích quí vị tham gia hổ trợ các trò chơi của các cháu cho tinh thần được thư giản. Đạo hữu Hoàng đang hướng dẫn các thiếu nhi ngồi thành vòng tròn, tự giới thiệu tên rồi sau đó tất cả hòa nhập vào cuộc chơi với những trò chơi thật là vui nhộn do các em Nghĩa, Uyên Trang, Huyền Trang và nhiều em nữa phụ trách. Đặc biệt có hai thiếu nhi Nam và Minh con của Đạo hữu Hoàng và Uyên biểu diển bài quyền thuật Vovinam rất điêu luyện. Mong rằng trong tương lai hai chú bé khôi ngô này sẽ là một Trương Vô Kỵ, Quách Tỉnh hành hiệp trượng nghĩa và sẽ làm rạng danh cho Đạo Cao Đài hải ngoại chúng ta ở thế hệ thứ ba. Đáng hoan nghênh tinh thần tự tin của hai cháu gái Mỹ Tâm và Mỹ Hân rất hồn nhiên thay cha cất lên giọng hát, và nhận được hàng tràng pháo tay tán thưởng. Hi vọng các cháu Thanh Thiếu Niên, Thiếu nhi của chúng ta hôm nay được ung đúc, dạy dỗ về mọi mặt sẽ là những hậu duệ tươi sáng trong tương lai; có ý chí quật cường tranh đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự cường, không nô lệ cho ngoại bang, như đất nước ta hiện nay.

 

Trong khi các cháu vui chơi ngoài sân cỏ đầy nắng ấm. Các vị cao niên xúm xít nhau hàn huyên trong nhà mát và trên những bàn dài các Tỷ, Muội trẻ tuổi không quên [có thực mới vực được đạo] bày nhiều thức ăn. Kinh Sám hối có dạy:”…côn trùng thảo mộc loài nào chẳng linh. Nó cũng muốn như mình đặng sống, Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi…”. Nhà sử học Hy lạp đã nói:” Các anh nói beo, sư tử là thú dữ mà các anh chẵng thua gì các con vật ấy, bởi vì chúng nó đói, giết để sống, chứ còn các anh giết để ăn cho ngon miệng, thì các anh còn lời nào để che dấu sự ghê tởm đó”.

Cho nên ngày hôm nay, các hiền tỷ đã bỏ nhiều công sức, dậy sớm để nấu những món ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng mang ra công viên nầy [buổi Picnic ngoài trời] đó là quí Hiền tỷ, Hiền muội thể hiện tâm hiền đức và hiểu luật nhân quả, treo tấm gương thanh đạm cho con cháu, và trước mắt khoa học từng chứng minh ĂN CHAY giúp ta sống khoẻ mạnh, tránh được bệnh nguy hiểm và còn giúp chúng ta mẫn huệ tinh thần.

Buổi ăn sáng và trưa do các hiền tỷ, muội nấu nướng tại nhà mang đến vừa ngon và lạ miệng, mọi người thưởng thức một cách nhiệt tình và vui vẻ với đầy đủ các món: bánh mì, gỏi cuốn, cơm chiên, mì xào cơm rượu, bánh bao và nhiều nhiều món nữa thật là thịnh soạn.

 

Sau đó, một màn văn nghệ bỏ túi, với bài ca vọng cổ Cao Đài chuyển thể từ Thánh Ngôn và Giáo lý đạo Cao Đài do Hiền tỷ Bích Thủy và Hiền muội Kim Giàu giúp vui, làm không khí sinh hoạt ngoài trời không kém phần vui vẻ, hào hứng và sôi nổi. Hiền huynh Hoàng cùng Huyền Trang, Lê Tuấn hướng dẫn các em thiếu nhi chơi trò kéo dây và các trò chơi khác khiến các em thích thú không muốn về. Kế tiếp là phần phát thưởng cho các em thiếu nhi. Ngoài ra cũng trong dịp sinh hoạt nầy có tổ chức sinh nhật của cháu Hoàng Ân con của Huynh Cang và Ngân và đặc biệt mừng sinh nhật các vị có ngày sanh trong tháng 12, do Hiền muội Ngân chuẩn bị rất chu đáo với hai chiếc bánh sinh nhựt trông rất hấp dẫn. Sinh hoạt ngoài trời năm nay, số người tham dự đông hơn những năm trước, người lớn và trẻ em khoảng trên 100 thật là đông đảo mỹ mãn. Đây cũng là công vận động tích cực của Ban tổ chức, đã đóng góp nhiều công sức để phát triển, đào tạo Thanh thiếu niên, Thiếu nhi Đại Đạo cho thế hệ kế thừa trong tương lai, phát triển nền Đạo hải ngoại; những nhân tố phục vụ cho nhân sanh, giúp Đạo, trợ Đời kế thừa nghiệp đạo trong mai hậu.

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 3 giờ chiều sau khi tất cả đồng đạo cùng chụp hình lưu niệm và chia tay trong lưu luyến.

Phong Vân ◙

 

 


 


Uyên Trang phụ trách

Bánh Cam Mè

Đây là món quà quê gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Trong những buổi chiều mát trời, bánh cam là món ăn vặt ngon miệng mà bạn khó có thể bỏ qua.

 

Nguyên liệu:

Vỏ bánh:

• 200g bột nếp

• 2 muỗng canh bột gạo

• 4 muỗng canh bột khoai tây (mashed potao)

• 2 muỗng canh dầu ăn

• 220ml nước

• 100g đường

• ½ muỗng (cà phê) muối, 1 ống vani

• 50g mè

Nhân bánh:

• 200g đậu xanh cà

• 100g đường

• 50g dừa bào sợi

• 1 chút muối, vani

Cách làm:

1- Làm nhân bánh

Đậu xanh ngâm mềm, nấu chín với chút muối, tán nhuyễn (nấu hơi khô).Trộn đường, vani, dừa sợi và dầu ăn vào cho đều, để nguội. Sau đó chia đậu xanh làm 20 phần đều nhau vo tròn.

2 - Làm vỏ bánh

- Khi bạn bắt đầu ăn hãy nhồi bột và làm vì bột này không cần ủ.

- Nấu nước với đường, muối cho tan, sử dụng nước đưòng khi còn ấm. Cho bột nếp, bột gạo,bột khoai tây, vani vào thau trộn đều, chế từ từ nước đường ấm vào nhồi đến khi khối bột mịn màng dẻo, không khô cứng vừa mịn tay là được, nếu bạn dùng bột mới sẽ sử dụng khoảng 220ml nước, nếu bột cũ thì 250ml nước, cho nên bạn nên canh chừng lượng nước vừa đủ để khối bột mềm dẻo là được.

- Chia bột thành 20 phần bằng nhau, dùng từng viên bột chỉ cần nhấn dẹp 1 cái rồi cho viên nhân vào giữa bọc lại, lưu ý không đè bột ra mảng rộng vì phải bọc nhân thật kín không cho không khí lọt vào bên trong.

- Sau khi đã bọc xong hết nhân và hết bột, bạn mới vo chặt lại từng viên bánh và áo thật đều mè vào viên bánh, vừa lăn vừa vo cho mè bám đều viên bánh , vo bánh tròn đều. làm như thế cho đến hết các viên bánh.

3 - Cách chiên bánh

-Bắt chảo dầu lên bếp, cho vào nhiều dầu đủ để ngập viên bánh. Khi dầu bắt đầu sôi lăn tăn thì thả bánh vào dầu , Dùng đũa lăn đều bánh cho đến khi bánh nở đều vàng đẹp. Lửa lúc này phải trung bình, bạn phải canh dầu trên bếp lúc nào cũng chỉ sôi lăn tăn, không sôi mạnh. Lưu ý lúc nào chảo dầu cũng có cùng nhiệt độ nóng trung bình..

Chúc các bạn thành công và sẽ khiến cả nhà ngạc nhiên vì làm bánh cam đẹp, và thật ngon.

 

 


 


 


TIM và NƯỚC

Nguồn: Sưu tập từ internet.

Chuyện cũ mà mới.

Kết quả một số công trình nghiên cứu cho thấy trước khi đi ngủ, uống một cốc nước có thể giúp phòng ngừa chứng tai biến mạch máu não.

Trong thực tế, những trường hợp tai biến mạch máu não thường xảy ra vào sáng sớm. Sau một đêm dài cơ thể không được cung cấp nước, máu trở nên đặc hơn, và đây là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến tai biến mạch máu não.

Trong một ngày, máu có lúc đặc lúc loãng, đồng thời có một quy luật nhất định. Buổi sáng, từ 4 giờ đến 8 giờ, là lúc máu đông đặc nhất, sau đó dần dần loãng ra, đến khoảng 12 giờ đêm là thời điểm loãng nhất, rồi dần dần đặc lại, và đến buổi sáng hôm sau lại lên đến đỉnh cao.

- Vì vậy, mỗi chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, buổi tối trước khi đi ngủ nên uống khoảng 200 ml nước (chừng một cốc), thì sáng ngủ dậy, không những máu không bị đặc mà còn loãng ra.

Các chuyên gia y học cũng khuyên rằng, buổi tối trước khi đi ngủ uống nước khiến cho máu loãng ra, có lợi cho sự tuần hoàn của mạch máu, giúp phòng chống tai biến mạch máu não.

-Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não, sự đông đặc của máu tăng lên chỉ là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, có thể khẳng định thói quen uống nước trước khi đi ngủ có tác dụng nhất định đối với việc phòng chống tai biến mạch máu não.

 

  

 


 


 

CHÚC MỪNG

 

 

 

 

 

Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự vui mừng nhận được tin các cháu, con em nhà Đạo đã đạt kết quả khả quan trong kỳ thi Tốt Nghiệp Trung Học (HSC) để bước vào ngưỡng cửa các Trường Đại Học niên khóa 2014 tại NSW:

1. CAROLINE TRẦN (con của Trần Ngọc Điệp, Hạnh)

2. LÝ BỘI TRÂN (con của Lý Tú Kỳ, B. Thủy)

3. ANDREW LIÊU (con của Liêu Phong Vân, Giàu)

4. NGÔ QUỐC HUY (con của Ngô Văn Thạnh, Nga)

5. CYNTHIA RAHARDJA (con của Hiền & Michael)

6. STANLEY TRẦN (con của Trần Ngọc Thu)

7. EMILY NGUYỄN (con của Ng.Minh Tâm, Phương)

8. ĐINH THỀ TOÀN (con của Lý Xiú Mỹ & Thanh)

9. HUỲNH THÁI (con của Huỳnh Song & Ánh)

10. KATHY TRƯƠNG (con của Trương Văn Na & Lệ)

11. CAO LAN ANH (con của Cao Minh Xuân, )

12. NGUYỄN VĂN HIẾU (con của Ng.Văn Phước, Liên)

Thành thật chúc mừng các cháu và quí phụ huynh.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và Chư Thiêng Liêng hộ trì cho các cháu minh tâm, mẫn tánh để tiếp tục đạt thành sở nguyện trên đường học vấn, hầu phục vụ chúng sanh.

 

 

 

LỜI CẢM ƠN CỦA HỌC SINH HSC

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính Thưa: - Quý Ông, Bà
- Quý Cô, Chú
- Quý Phụ Huynh
- Cùng tất cả Anh, Chi, em thân mến

Khi âm hưởng những ngày xuân còn vang vọng, chúng con vô cùng náo nức được theo cùng các bậc Phụ huynh về lại Thánh Thất để được chiêm ngưỡng và kính bái Đức Chí Tôn nhân ngày Đại Lễ. Vui thay, chúng con lại nhận được món quà tinh thần vô cùng quý giá, món quà chúc mừng Tốt Nghiệp HSC từ quý Ông, Bà, quý Cô, Chú làm chúng con cảm thấy ấm áp và vô cùng cảm động.

Kính thưa quý Ông, Bà, quý Cô, Chú, quý Phụ huynh. 12 năm đèn sách miệt mài để rồi hôm nay chúng con đạt được những thành quả khả quan, bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học. Đó là do công lao nuôi dưỡng, giáo hoá, dắt dìu vô cùng lớn lao của quí Thầy Cô, của các bậc Cha Mẹ chúng con và cả sự khuyến khích của quý Ông, Bà, quý Cô,Chú. Công ơn đó, chúng con xin ghi nhớ hàng ngày và chắc chắn chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc học để trở thành những người hữu dụng cho xã hội, nhân quần.

Riêng đối với nền Đạo, chúng con chỉ là những mầm non mới đâm chồi, nhưng chúng con hiểu rằng từ nay sẽ phải thường xuyên học hỏi Thánh Giáo nơi quý Ông, Bà, quý Cô, Chú hầu sau này có thể đóng góp phần công sức nhỏ nhoi vào sự phát triển nền Đạo của Đức Chí Tôn tại Australia nầy vậy.

Nhân mùa xuân mới, chúng con kính chúc quý Ông, Bà, quý Cô, Chú, quý Phụ huynh, cùng tất cả Anh,Chị em một năm mới Giáp Ngọ Thân, Tâm thường lạc, Ân hưởng tràn đầy phước lành của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, cùng Chư Thiêng Liêng.

Chúng con xin kính chào.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

 


 


 


Uyên Trang sưu tầm

1x10=9

- Thầy:Một cái bánh giá 1 hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?

- Quỷnh: Thưa thầy khoảng chín hào ạ!

- Thầy: Sao lại 9 hào, con tính lại đi!

- Quỷnh: Thưa thầy, tại vì mua nhiều…họ bớt tiền cho ạ!

Cấp cứu

Thánh Peter canh giữ cổng trời nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất. Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa, ông liền ra mở. Lại thấy linh hồn hồi nãy đang đứng đó và... vụt anh ta lại biến mất. Ðến lần thứ ba ông rất tức giận, ông mở cửa ra, thấy linh hồn đó liền quát hỏi:
- Anh định giỡn mặt với tôi à?

Linh hồn đáp:

- Dạ đâu dám ạ, chả là... bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà.

Nuôi lợn kiểu mới

Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:

- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!

 

 


 

 
Năm tuổi?

Trần Nguyên Đức

Hằng năm mỗi khi Xuân về Tết đến, trong khi đa số mọi người ai cũng hân hoan chào đón năm mới, có một số người lại thấp thỏm lo âu. Số người này lo lắng không có gì lạ. Ai trong chúng ta mà không mong mỏi mình được sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, học hành tiến bộ? Nếu không được “ngũ phúc lâm môn”, thì cũng gặp được vài hỷ sự trong năm mới. Nếu hên hơn nữa thì trúng số độc đắc một giải Power Ball hay Oz Lotto chừng năm bảy chục triệu đô la. Thế mà… ngược lại! Năm mới là năm tuổi của họ. Năm mới là năm có thể mang hung hiểm hoặc rủi ro hay trắc trở đến cho những người có năm sinh âm lịch trùng với năm mới. Năm này còn được gọi là năm bản mệnh của đương sự.

Quan niệm năm tuổi là một quan niệm do cổ nhân để lại. Như chúng ta đã biết những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ v.v… do người xưa để lại chắc chắn là phải có một giá trị đúng đắn nhất định và quan niệm năm tuổi không phải là một ngoại lệ. Những nhân sinh quan và vũ trụ quan này là sự tích lũy kinh nghiệm thực tế nhiều đời. Tính xác thực của chúng đã được thử thách xuyên suốt dòng thời gian cổ kim, bằng không chúng đã bị mai một, là hậu sinh chúng ta không thể võ đoán bài bác. Dẫu khoa học kỹ thuật đương đại đã tiến những bước quá xa so các thời điểm phát sinh những kiến thức dân gian này nhưng giá trị xác đáng của chúng không vì thế mà suy xiểng.

Trước thềm năm Giáp Ngọ, tiểu đệ xin được đóng góp một vài ý kiến thô thiển về năm tuổi để góp vui cùng quý Huynh Tỷ Đệ Muội. Nếu có điều chi sai sót mong quý vị niệm tình bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Thứ nhất, tiểu đệ thiển nghĩ sở dĩ năm tuổi là năm xui là vì có sự đọc trại chữ hay lối đọc gần âm giữa năm tuổi và năm tủi. Thí dụ điển hình của lối đọc gần âm theo chiều hướng tích cực mà năm mới nào đi đâu chúng ta cũng thấy là sự trưng bày mâm ngũ quả. Ai cũng muốn được điều cát tường nên thường trưng các loại trái cây có tên như: Cầu, Dừa, Đủ, Xoài, Thơm, đọc trại thành cầu vừa đủ xài thơm. Hoặc là thêm trái Sung v.v… Rồi hoa, tuyệt đại đa số chúng ta thường thích trưng hoa mai, hoa đào bởi vì, ngoài một số ý nghĩa cổ truyền khác, mai ám chỉ sự may mắn và đào nếu đọc theo Hán văn thì có âm nghe giông giống chữ đáo mà Mai Đáo có nghĩa là sự may mắn đến. Việc này cũng giống như cổ tục treo chữ Phúc ngược của người Hoa nhân dịp đầu năm hay nhân dịp khai trương một cửa tiệm. Chữ Phúc treo ngược theo ý của gia chủ là để được đọc thành Phúc Đáo.

Thật ra, lối phát âm của gia chủ là không đúng với ngữ pháp chuẩn mực. Với lối phát âm sai như vậy, liệu sự cầu mong đó có linh nghiệm hay không, hay chỉ là sự tự tạo ra ảo tưởng lạc quan, tự trấn an.

Tương tự như vậy, năm tuổi theo quan niệm nhiều người là năm xui bởi vì năm tuổi mà đọc trại sẽ thành năm tủi. Người nào khốn khó, thiệt thòi, tổn thất thường hay tủi thân, mủi lòng. Như vậy, tủi ám chỉ sự bất hạnh. Bất hạnh hay không lại do nhu cầu hay sự mong muốn của từng người. Người thì cần sức khỏe. Người thì cần tiền tài. Người thì sự bình yên. Người thì cần sự ấm no. Người thì cần sự thăng tiến trong sự nghiệp v.v... Trong năm tủi của người nào, người đó có thể bị trắc trở trong nhu cầu của mình. Kiếm thêm không được, mà có khi lại tổn thất trong năm tuổi.

Thứ hai, sự hên xui của một người trong giai đoạn ngắn là một năm và trong giai đoạn dài là một đời có thể chịu ảnh hưởng của những vì sao. Theo khoa Chiêm Tinh, vận mệnh mỗi một người ra đời trên thế gian này đều đã được định sẵn bởi một vì sao. Hành động thành bại, sức khỏe khang suy cũng bị chi phối bởi các vì sao. Theo người Tây phương, có người khi sinh ra là đã được thừa hưởng một cái muỗng bạc và có người thì bị cái muỗng gỗ.

Mỗi đầu năm mới chúng ta có tập tục cúng sao giải hạn vì người này thì bị sao xấu nầy, người kia bị sao xấu khác chiếu trúng cung bản mệnh. Như vậy, mỗi năm nếu không phải năm tuổi thì chúng ta vốn cũng sẽ bị xui rủi ít nhiều. Chúng ta cúng sao nhằm để giảm thiểu sức ảnh hưởng của các vì sao xấu chứ không triệt tiêu hoàn toàn vì chuyện xấu vẫn có thể xảy ra trong năm.

Trong các hung tinh, chúng ta sợ nhất là La Hầu và Kế Đô. Năm nào mà người nam bị sao La Hầu chiếu trúng hoặc người nữ bị sao Kế Đô thì ai cũng nơm nớp lo âu. Hao tài. Tổn mạng. Ngoài hai vì sao này, một số vì sao khác cũng hung hiểm không kém, đó là: Phá Quân, Liêm Trinh, Lộc Tồn, Văn Khúc, Thái Bạch, Thái Âm v.v… Sao Phá Quân có thể khiến cho đương sự bị đoản thọ hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Sao Lộc Tồn có thể khiến đương sự bị phá sản v.v…

Ngoài ra, khi còn ở Việt Nam, do chiến cuộc triền miên, tai bay họa gửi rất nhiều, phải chạy giặc, đói khát lầm than; mà nếu có cơm và đang ngồi ăn thì vẫn có thể bị tên bay, đạn lạc thiệt mạng bất ngờ; rồi tới thời bao cấp, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc; nên ngoài những vì sao xấu kể trên chúng ta còn sợ một sao xấu khác, đó là sao chổi. Có một truyền thuyết là vùng nào mà dân chúng nhìn thấy sao chổi, thì hầu như toàn bộ dân chúng ở vùng đó sẽ bị bệnh tật, đói khát, thương vong.

Vì biết rằng chuyện hên xui của chúng ta trong năm có thể chịu ảnh hưởng của các vì sao nên chúng ta vào đêm Giao Thừa hay dịp Đầu Xuân, khi đi Thánh Thất, đi chùa còn có một tập tục nữa đó là xin xăm để biết tổng quát về vận hạn của mình trong năm mới. Người xin được xăm Thượng Thượng thì mừng vui, hớn hở ra mặt; còn người rút phải xăm Hạ Hạ thì âu lo. Xin hỏi, trong những vị thường xin xăm vào dịp đầu năm có vị nào giữ lá xăm ấy lại cho đến cuối năm hay không và lá xăm ấy đã linh ứng đến mức nào?.

Thứ ba, có lẽ chúng ta ai cũng biết chuyện hung cát của mình trong năm ngoài sự chịu ảnh hưởng của các vì sao, thì còn bị chi phối bởi Phong Thủy. Theo quan niệm của người xưa, vận hạn của chúng ta không chỉ tùy thuộc vào bản mệnh như giờ ngày tháng năm sanh mà còn chịu ảnh hưởng của âm trạch và dương trạch nên cổ nhân mới có câu thành ngữ: “Nhất mộ, nhì phòng, tam bát tự”.

Tuy nhiên, phong thủy chỉ có thể hỗ trợ, cải biến chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Nếu phong thủy tốt thì nó có thể giúp chúng ta giảm bớt được tai họa khi chúng ta bị vận xấu hay năm tuổi, và giúp chúng ta gia tăng sự thành công và may mắn khi chúng ta được vận tốt.

Thứ tư, không hẳn cứ tới năm tuổi thì mới có chuyện xui rủi, trắc trở. Trong những năm không phải năm tuổi nếu có xảy ra chuyện hung hiểm thì chúng ta thường nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ, ngẫu nhiên và chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ một người nào khác chứ không hẳn riêng mình. Còn trong năm tuổi thì chúng ta lại đinh ninh rằng đó là những chuyện bất lành đã được định trước. Từ đó, phóng đại ra thì chúng ta thấy rằng những chuyện xui rủi của những ai có năm tuổi từ xưa đến nay thì mới được lưu trữ lại, mà những năm không phải năm tuổi thì được phớt lờ hay những chuyện tốt lành trong năm tuổi thì không được ghi nhận vì chúng ta đã mang nặng một thành kiến rằng cứ là năm tuổi thì đương sự phải bị xui, chứ hiếm có chuyện tốt đẹp. Như vậy, chuyện chúng ta tin năm tuổi một phần là do định kiến, rồi được củng cố bằng những kinh nghiệm tiêu cực.

Thứ năm, theo kinh nghiệm bản thân thì tiểu đệ không bác bỏ quan niệm năm tuổi vì có những chuyện xảy ra trong năm tuổi mà tiểu đệ chưa giải thích được. Tuy nhiên, tiểu đệ nghĩ chuyện hên xui, hung cát trong năm của một người không hẳn là được quyết định bởi vận mệnh, mà còn được chi phối bởi đức độ của đương sự. Tiểu đệ tin vào ý nghĩa của câu thành ngữ: “Thiện lai, thiện báo. Ác lai ác báo”, hoặc “Đức năng thắng Số”. Tiểu đệ tin vào thuyết Nhân Quả, vào thuyết Nghiệp Báo. Trong tiếng Anh có câu thành ngữ: “What goes around, comes around”.

Thật ra, niềm tin của tiểu đệ về năm tuổi, về chuyện hên xui bị gây ra bởi nhân quả đã được khẳng định xuyên suốt khắp trong Giáo lý, Thánh ngôn của đạo Cao Đài. Tiểu đệ xin mạn phép trích đăng một đoạn Thánh Ngôn về sự trả quả hay sự xui rủi trong một đời người của Đức Lý Giáo Tông:

“Lý Giáo Tông

Trái oan chưa dứt thuở nào thôi,
Muốn đặng phi thăng ráng trả rồi.
Cương lý tu hành cho thoát tục,
Tiền vay nợ hỏi, sổ ai bôi.

Đây Lão nhắc về lời của Đức Chí Tôn dạy về cách trả quả như vầy:

“Các con ôi! Phải ráng vui lòng mà chịu điều cực khổ. Hễ Thầy thương các con chừng nào thì hành hạ các con chừng nấy. Bởi vậy khi các con hiến thân hành đạo với Thầy, (Thầy) đã lịnh cho Thần Thánh bắt con trả quả cho đủ kiếp đặng trừ cho kịp kỳ nầy.

Bởi các con phải chịu luật Luân Hồi, vì cớ mà phải chịu điều khổ sở như vậy, các con chớ than phiền, chính theo lời thề của các con thì Thầy hành các con cho đúng lẽ, vậy mới xứng là môn đệ của Thầy. Có nhiều đứa vì không rõ luật Thiên điều, cứ than vãn mãi.”

Vậy chư Hiền hữu, Hiền muội nghe Ơn Trên dạy đành rành, nợ thì phải trả, chớ không chạy đâu được. Dầu cho một vị Đại La mà phạm luật Thiên điều, thì cũng phải tái kiếp mà đền bù cuộc trả vay.

* Thế nào gọi là trả quả?

- Là nhận chịu cái nợ tiền khiên đã kết nạp nhiều kiếp, chỉ quyết trả cho xong, mà không vay thêm nữa.

* Có hai cách trả quả:

- Một là quả báo về tinh thần, ở phạm vi tư tưởng, buồn, âu sầu.

- Hai là quả báo về xác thịt, tật bệnh, đói rét, khốn nàn.

* Quả lại chia ra 3 ảnh hưởng:

1. Là quả báo các nhân do mình tạo ra.

2. Là quả báo do chủng tộc, do nòi giống tạo ra.

3. Là quả báo do quần chúng của mỗi người trong xã hội gây ra.

Vậy muốn dứt các di vãng là kết quả của hiện tại âu sầu thống khổ, thì phải lấy các hiện tại mà tạo cái tương lai cho được rực rỡ vẻ vang, rồi lấy cái tương lai đó mà tạo một cơ sở vững vàng muôn kiếp, tức là đi tới chỗ trường sanh bất tử đó vậy.

Thăng.

(Trích từ trang 1141 trong quyển Cao Đài Tự Điển về chữ Trả quả của soạn giả Đức Nguyên).

Tóm lại, quan niệm năm tuổi không phải vô căn cứ. Tuy nhiên, dù quan niệm này có đúng đắn, có thực tế chăng nữa thì sự tiếp nhận nó như thế nào vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào cách suy nghĩ của chúng ta. Theo thiển ý của tiểu đệ, mỗi khi có chuyện rủi ro, hung hiểm xảy đến thì chúng ta cần xem xét lại hành vi của mình liệu có phù hợp với quy tắc hành xử chuẩn mực hay chưa. Là một người có đạo, chúng ta càng chấp hành luật lệ nghiêm nhặt hơn. Một người bất cẩn, hung hăng thì chuyện gặp tai họa là điều tất nhiên, không sớm thì muộn, chứ không hẳn là tới năm tuổi mới bị tai bay, họa gởi.

Những hung hiểm xảy ra không do sự bất cẩn thì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chúng ta không nên lo lắng thái quá. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể hạn chế bớt ảnh hưởng, thậm chí có thể giải trừ chúng bằng cách lập công, bồi đức. Nếu trong những năm bình thường, chúng ta thỉnh thoảng mới làm những việc ích lợi cho xã hội, cho cộng đồng, hoặc làm việc công quả, thì trong năm tuổi chúng ta hãy cố gắng làm những việc đó thường xuyên hơn, nhiều hơn. Ngoài sự tích dưỡng thêm âm đức, chúng ta sẽ có được tâm lý yên tâm và thấu hiểu hơn về những chuyện hên xui.

Mặt khác, có lẽ nhiều người chúng ta đều biết đến sự tích “Tái ông mất ngựa”. Trong chuyện xui, có sự hên và ngược lại. Một người trúng số độc đắc chưa hẳn sẽ có một hạ hồi, một hậu vận tốt đẹp. Theo Nho giáo, trong Thái Âm thì có Thiếu Dương, trong Thái Dương thì có Thiếu Âm. Chiêm Tinh học hay Phong Thủy học cơ bản đều được dựa trên Kinh Dịch, một trong Ngũ Kinh của Nho giáo. Nếu chúng ta ít nhiều tin tưởng vào các học thuyết vận mệnh, chúng ta cũng đừng nên bỏ xót yếu tố hên xui đan xen này. Là một tín đồ Cao Đài chân chánh chúng ta hãy xem trọng vấn đề lập công, bồi đức và nhìn sự xui rủi ở giác độ lạc quan, tích cực hơn.

Tiểu đệ xin tạm kết thúc những dòng suy nghĩ lan man về chuyện năm tuổi ở đây và nhân dịp năm mới tiểu đệ xin được chân thành kính chúc quý Hiền Huynh, Tỷ, Đệ, Muội, những người có hay không có năm tuổi trong năm Giáp Ngọ, một năm mới sức khỏe dồi dào và tinh thần minh mẫn trên bước đường học và hành Đạo.♥

Trần Nguyên Đức

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


 

• HUỲNH TRỌNG: Đã nhờ Đại Thiện Chiến in xong 200 tập Lịch Đạo Tân Niên Giáp Ngọ - 2014 do HH trình bày và đã nhờ hiền tỷ Q. Nữ Đầu Tộc Đạo, HT cựu CTS Sử Di Sanh, hiền huynh HT Nghiệp và hiền huynh CTS Nguyễn Quan Lữ đóng thành tập và đã gửi đi các nơi. Kính chúc khoẻ và an vui.

• ĐẠI THIỆN VÀ CHIẾN: Tộc Đạo đã nhận được các Thiệp chúc Tết do Hiền hữu in rất tốt. Đa tạ. Chúc HH an khang và thành công trong năm Giáp Ngọ.

• UYÊN TRANG: Bánh cam mè lẽ ra phải thưởng thức trước Tết, nhưng BT chậm trễ quá, xin lỗi HM. Chuyện vui cũng vậy. Dẫu sao muộn còn hơn không, phải không ? Chúc thân tâm thường lạc.

• TRẦN NGUYÊN ĐỨC: Đã nhận bài "Năm tuổi" với nhiều nhận xét tinh tế. Hy vọng người đọc nào mang tuổi nầy cảm thông với sự chia sẻ của tác giả, sẽ thấy vui tươi và hạnh phúc trong năm Giáp Ngọ, đúng với ý nghĩa "văn dĩ tải Đạo". Thân chúc vui.

• ĐỨC NHÂN: Đã phổ biến "Tim và Nước" cho mọi người, để cùng tập thành thói quen dùng nước.

• BÉ UYÊN VI, ĐĂNG KHOA, QUANG BẢO, QUANG THUẬN: BBT Bản Tin rất vui khi nhận được sự sốt sắng của các bạn đã đáp lời kêu gọi viết bài cho Hòa Hiệp. Hy vọng BT lần nầy có nhiều bạn trẻ khác đọc và tiếp tục hưởng ứng như "chim có đàn cùng hót". Tiếp tục gửi thêm bài nhe. Chủ đề lần tới là "Nói về mẹ hoặc Báo hiếu". Chúc vui và học giòi.

• TÂM ĐÀO: Hình như Giáo Sư Tiến Sĩ Christopher Hartney sẽ đi Âu Châu thuyết trình về Tam Thánh ? Đề nghị, nếu có thể được, chúng ta tổ chức mời GS Hartney thuyết trình tại Hội Trường Thánh Thất NSW có được không ? Thân chúc an vui.

• LÝ TÚ BÌNH: Nghe nói Khóa võ VoViNam do quí Đệ Muội phối hợp với Võ sư Đức tiến hành khai giảng luyện tập tại sân Carpark vào 2 ngày Thứ Năm và Thứ Bảy mỗi tuần. Ngày đầu tiên dự định là Thứ bảy, 08-03-2014, các Võ Sinh và Võ Sư sẽ bái Tổ và cầu nguyện Đức Chí Tôn và Chư Thiêng Liêng hộ trì cho việc tập luyện được bình an, viên mãn. Thành thật chúc mừng và toại nguyện.

• MINH CANG + NGÂN: Hai bạn và Minh Đức có nhã ý tu sửa bộ đèn hào quang trên bức tượng Tam Thế Phật (Brahma, Civa, Christna), Tộc Đạo rất hoan nghinh. Vậy, chừng nào tìm được đèn, vui lòng báo với Công Vụ để chuẩn bị làm giàn để gắn đặt. Chúc an vui.

• TIỂU HƯƠNG: BBT đã nhận bài "Chậu Thiên Tuế" hay "Niềm vui khó tìm" của TH với lời chúc mọi người sống lâu thiên tuế, mà đầy đủ sức khoẻ và minh mẫn thì quả là "thiên đàng" rồi. Chúc an lạc.

• PHONG VÂN: Đã nhận bài tường thuật về buổi picnic tất niên tại Olympic Park do HH dành chút thời giờ ghi xuống, dù đơn giản mà chân thành. Cám ơn HH nhiều. Chúc gia đình an vui.

• NGUYÊN CHƯƠNG THẢO: BT đã nhận được: "Đêm con về sám hối" và "Tháng chạp em về" hai bài thơ có ý nghĩa thâm thúy, bộc lộ tấm chân tình từ "bản Tâm". Hy vọng được tiếp tục gắn bó với Hòa Hiệp nhe. Chúc luôn an lạc.

• DIỄM TRANG & LÊ TUẤN: Hồ sơ kế toán do 2 vị cập nhựt đã gửi Fair Trading rồi, tất cả đầy đủ. Hy vọng 2 vị dành thời giờ quí báu giúp Hộ Vụ xem sóc hồ sơ kế toán, dù chỉ đơn giản thôi. Chúc sức khoẻ và an vui với việc chuyên môn.

 

BBT/BTHH .◙

 


 

Chủ trương của Bản Tin Hòa Hiệp

Bản Tin Hòa Hiệp: Phổ biến tin tức Đạo sự gần xa; liên lạc, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết; học hỏi, hợp tác thân hữu với các Tôn Giáo bạn, các Đoàn Thể xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hướng thượng, nhằm phục vụ không biên giới cho Đạo lẫn Đời.

Bản Tin Hòa Hiệp: Xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài vở với bất kỳ thể loại; ưu tiên trong lãnh vực biên khảo, nghiên cứu đạo giáo, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật phục vụ nhân sinh của chư vị thức giả đạo hữu, đạo tâm... miễn nội dung không nhằm mục đích: làm diễn đàn chính trị, bài kích cá nhân, tập thể; kỳ thị dưới mọi hình thức; gây chia rẽ nội bộ; đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và đường lối của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

 

CHỦ TRƯƠNG: Tộc Đạo Sydney
CHỦ BÚT: Quyền Đầu Tộc Đạo Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
BAN BIÊN TẬP: Bạch Sỹ - Thanh Nguyên - Hồng Ngọc - Ái Nhân - Tiểu Hương - Lê Phong - Song Kha - Trần Nguyên Đức - Bình Minh - Uyên Trang - Đức Nhân
TRÌNH BÀY & IN ẤN: Huỳnh Trọng - Trần Đại Thiện - Trần Lê Phong

 

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678

Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au ; hongngoc.caodai@yahoo.com.au