BẢN TIN SỐ 25
XUÂN KỶ HỢI - 2019

 

MỤC LỤC

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

của Đức Hộ Pháp 


Tại Ðền Thánh, Đền Thánh, đêm 1 tháng 1 năm Ất Mùi (24-01-1955).

Đức Hộ Pháp "Ban Phép Lành"
Thơ Xuân đầu năm Ất Mùi

Đêm nay, đêm giao thừa năm Ất Mùi. Cũng như các năm trước, Bần Đạo đã nhớ dường như Đức Chí Tôn khi mở Đạo ngày 15-10 năm Bính Dần tại Chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén). Qua đầu năm Đinh Mão cũng giờ này, cũng đêm nay, khi Hầu Đàn rồi phò loan Đức Chí Tôn Ngài biểu cả thảy con cái của Ngài hiện diện nơi đó ra: "Thầy đưa Cơ lên các con chung ngang qua Cơ Thầy ban Phép Lành cho các con". Đức Cao Thượng Phẩm và Bần Đạo bị Đức Chí Tôn xách đứng lên ra ngay giữa Đại Điện đưa cần Cơ lên cho cả thảy con cái của Ngài Nam Nữ chung ngang qua.

Bần Đạo vâng mạng lịnh của Đức Chí Tôn, đêm nay Bần Đạo Ban Phép Lành cho toàn cả con cái của Ngài Nam, Nữ. Cả thảy cầu nguyện Đức Chí Tôn chan rưới "Hồng Ân" Thiêng Liêng, Hồng Ân của Ngài rải khắp cho con cái Nam, Nữ.

ĐỨC HỘ PHÁP BAN "PHÉP LÀNH"

Đêm nay Bần Đạo không giảng Đạo chỉ đọc bức thơ của Bần Đạo gởi cho toàn cả Quốc Dân Việt Nam. Tiếp theo bức thơ Bần Đạo có làm một bảng "Tuyên Ngôn" gởi các "Quốc Trưởng" và các nhà cầm vận mạng của các dân tộc trên thế giới. Lát nữa Bần Đạo sẽ giải nghĩa bức thơ này sơ lược cho nghe.

Bây giờ Bần Đạo đọc bức thơ Bần Đạo gởi cho toàn Quốc Dân Việt Nam.

BỨC THƠ XUÂN GỞI CHO TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
ĐẦU NĂM ẤT MÙI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP GIÁO CHỦ ĐẠO CAO ĐÀI

Cùng toàn cả Quốc Dân đồng bào Việt Nam,

Nhơn dịp ngày xuân năm Ất Mùi, Bần Đạo thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn chan rưới hồng ân cho toàn dân nước Việt đặng mau thoát khỏi ly loạn tương tàn.

Sau nữa Bần Đạo có mấy lời thống thiết ngỏ cùng toàn thể quốc dân.

Trót mười năm quật cường giải ách lệ thuộc, thâu hoạch độc lập cho tổ quốc giống nòi thì toàn thể đồng bào đã góp vào biết bao nhiêu xương máu và đau khổ. Lập trường tranh đấu thâu hoạch cho kỳ đặng hạnh phúc tự do cơm áo của nòi giống sau 80 năm đô hộ, đã khiến cho lòng ái quốc nồng nàn của mỗi công dân Việt Nam để tâm vào một chí hướng là Độc Lập và Thống Nhứt nong sông.

Hại thay, cơ cấu tranh đấu cho kỳ đặng ấy nó đã chia rẽ dân tộc ra nhiều phương pháp và nhiều chí hướng: Việt Minh là gì và Quốc Gia là gì?

Thì cũng là đồng bào Việt Nam tìm phương tranh đấu. Nhưng các danh từ và nhãn hiệu ấy chẳng lẽ có năng lực đặng chia rẽ con cái của một nước, một chủng tộc và xem lẫn nhau là kẻ tử thù?

Đau đớn thay nạn tương tàn tương sát đã xảy ra cũng do nơi định nghĩa bất đồng của các phương pháp và danh từ tranh đấu.

Từ ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 dương lịch, cuộc giải phóng dân tộc đã khởi đầu. Các biện pháp đem thắng lợi cho nước nhà hôm nay cũng chưa thâu hoạch đặng trọn vẹn, lại còn gây thêm nạn qua phân lãnh thổ: Từ vĩ tuyến 17 đổ vô là của khối Quốc Gia, còn vĩ tuyến 17 đổ ra là của Việt Minh làm chủ. Nạn nhị Chúa phân tranh Nguyễn Trịnh ngày xưa đã biểu diễn lại.

Bần Đạo thử hỏi cuộc tranh đấu giải ách lệ thuộc đặng đem hạnh phúc đó lại cho ai?

Phải chăng cho Tổ Quốc và cho toàn thể đồng bào thì lý ra chẳng lẽ có một nguyên cớ nào làm cho nòi giống Việt nầy chia phân cho đặng. Chủng tộc duy có một thì Hoàng Đồ chỉ có một. Rồi ta lại thử hỏi: Ai đã gây nên nội loạn ly tán giống nòi? Phải chăng vì năng lực ngoại bang đã gây nạn phân chia tộc chủng.

Hai chí hướng đương nhiên của quốc tế và lý thuyết dân chủ xã hội và cộng sản xã hội. Hai lý thuyết ấy đều hứa hẹn rằng nhân loại phải duy tân và cải tổ xã hội, vì tổ chức xã hội đương nhiên đã gây thất vọng cho nhân loại quá nhiều nên đem lại cho họ nhiều đau thảm hơn là hạnh phúc. Đôi bên đều hứa hẹn tìm một phương pháp sửa chữa đặng tìm cái hay trừ cái dở, lời hứa hẹn ấy đã thấm nhuần trong trí não đau khổ của nhân loại nhất là hạng bần dân và các quốc gia lạc hậu đều mong ước chóng được thực hiện điều ấy.

Hai triết lý xã hội mới mẻ kia đương tranh đấu đặng thâu hoạch tín nhiệm của toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu này. Cuộc tranh đấu của họ đã hiển nhiên kịch liệt và hỗn độn nhưng họ cũng đã đủ năng lực phân chia nhân loại làm đôi chí hướng.

Hại nỗi, hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ gây cho nhân loại một tấm thảm kịch tương sát, tương tàn. Ta nên để đức tin cho thời gian và không gian định nên hư của họ, nhưng hiển nhiên hôm nay ta chịu biết bao nhiêu đau khổ. Ta muốn cho vay đặng hưởng lợi, mà lợi đâu chẳng thấy vì hứa hẹn ấy chỉ với lỗ miệng, không bảo kê, không chứng chắc mà giờ phút nầy ta bị lỗ vốn một cách đau đớn và oan uổng.

Cuộc chạy theo bóng bỏ hình của nòi giống Việt Nam từ xưa đã vậy; nó đã làm nên bịnh chủng tộc. Đồng bào sẽ hỏi Bần Đạo dùng phương pháp nào để trừ hại thì Bần Đạo chỉ trả lời một cách đơn giản như thế này.

- Ngày nào cả chủng tộc Việt Nam đặng định tỉnh trong Quốc hồn của họ thì họ mới có thể cố thủ và bảo vệ sanh tồn của họ.

- Ngày nào lòng ái quốc nồng nàn của nước Việt Nam thoát khỏi lợi dụng đặng biến thành một ngọn lửa thiêng dâng lên bàn thờ Tổ Quốc của họ thì họ mới bảo thủ được trọn vẹn Hoàng Đồ cùng tộc chủng.

- Ngày nào đầu óc của cả khối Quốc Dân biết trọng dĩ vãng lịch sử của mình rồi định phận cho mình xứng đáng làm một nước đủ liệt cường, đủ uy tín hầu đối diện cùng Quốc Tế rồi chủ định số phận của mình do năng lực của mình, không ỷ lại nơi một ngoại bang nào thì ngày ấy mới giải ách lệ thuộc về tinh thần lẫn vật chất của mình mới đặng.

Tình thế đương nhiên là Bắc Việt đã bị lệ thuộc của Trung Cộng, còn Nam thì bị sống gởi nơi tay người, thì kiếp số tương lai của ta chưa biết nương nơi đâu mà an đặng. Nếu tình thế này mà kéo dài tới mãi thì hòa bình của họ đã hứa hẹn cùng ta thì là mộng ảo.

Bần Đạo ước mong và cầu xin cho toàn thể đồng bào sáng suốt hơn đặng tự định số mạng và tương lai của mình.

Bần Đạo để lời chào mừng toàn thể đồng bào và cầu chúc cho các gia đình đều hạnh phúc.

Bức thơ Bần Đạo có gởi cho đài phát thanh Sài Gòn, đêm nay có lẽ giờ này đã đọc rồi.

Cái nạn qua phân lãnh thổ, Bần Đạo nói sẽ làm cho nhơn loại đau khổ và nguy hiểm không thể tưởng tượng vì năng lực tàn phá của võ khí tối tân nhứt là bom nguyên tử. Nếu nhơn loại không rán sức đem hòa bình hạnh phúc do con đường thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã đến thì nhơn loại sẽ bị tiêu diệt. Nhơn loại mắc nạn tiêu diệt ấy là do tội tình của họ. Một điều Bần Đạo nói cho nước Pháp biết rằng: "Sắc dân này không quen chịu lệ thuộc, cả sự tranh đấu đặng giải ách lệ thuộc của họ đối với nòi giống Trung Quốc buổi nọ không ai cản họ được. Hốt Tất Liệt thâu cả Hoàng đồ bên Âu Châu, đặt gót tới Việt Nam bị thảm bại".

Bần Đạo xin hai chánh phủ phải hiệp với nhau làm một và toàn thể quốc dân Việt Nam không phân biệt đảng phái, Tôn Giáo phải hiệp nhau làm một đừng chia đôi ra.

Bần Đạo cầu xin họ sáng suốt đặng định tương lai mình, do mình vi chủ không muốn cầu ai. Nhứt là nước Việt Nam nhờ Pháp nói với Mỹ - nước Việt Nam đã đánh đổ quyền hành của Pháp, không muốn quyền hành nào thay thế là vậy.

 

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Năm Ất Mùi (1955) Q.6/3 bài 01 Đức Hộ Pháp "Ban Phép Lành" - Thơ Xuân đầu năm Ất Mùi.◙

 


 


 

Chư Hiền thương kính,

Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, thay mặt Tộc Đạo Sydney và Ban Biên Tập Bản Tin Hòa Hiệp, chúng tôi thành kính cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố tràn đầy Ân Lành cho cả chúng sanh thoát ách đao binh, phong điều võ thuận, an lạc thái bình, thương yêu hòa hiệp. Xin kính chúc quý Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu các Ban, Bộ ở quốc nội và hải ngoại được Ơn Trên ban Hồng Ân cho minh tâm, mẫn tánh, sức khỏe khương cường, trau giồi hạnh đức, giữ kỹ chơn truyền Chánh Pháp Đại Đạo. Kính chúc quý bạn đồng sinh "vạn sự như ý" trong năm mới Kỷ Hợi.

Sau gần bốn năm vắng bóng Bản Tin Hòa Hiệp, Ban Biên Tập quyết đinh cố gắng tái tục. Lý do chậm trễ, đơn giản chỉ vì thiếu bức Thư Ngỏ, trong khi Hiền đệ HT đã chọn sẵn bài vở một cách đầy đủ và đúng thời điểm từ bốn năm trước. Xưng tội suông, không thể biện minh đầy đủ bằng cách tự nhủ lòng củng cố dũng tâm, trì chí, vượt qua mọi trở lực.

Thắm thoắt Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trải qua Chín Mươi Bốn Tuổi. Cơ Đạo trong quốc nội vẫn còn bị tà quyền khống chế, kìm kẹp, sửa chơn thành giả. Trong khi ở hải ngoại thì rời rã, như rắn không đầu, thiếu sự chỉ đạo. Người hành Đạo, đa phần không ai tin ai, tự tôn, tự đại. Có kẻ dạn làm, tụm năm, tụm ba xúi nhau vượt quyền Hội Thánh. Đó chẳng qua do tham vọng lấn áp sự kiên nhẫn, khiến nẩy sinh một trường ngôn luận, gây mất lòng tin lẫn nhau. Rốt cuộc tạo mối chia rẻ, tị hiềm, tôn ty đảo lộn. Ai đã ưu tư với sự tồn vong của cơ Đạo tại hải ngoại, của thế hệ kế thừa tiếp nối con đường hành đạo, gìn giữ Chơn Truyền mà không tiếc nuối?

Mục tiêu của việc thực hiện Bản Tin Hòa Hiệp nhằm chọn lọc những lời Thánh Ngôn, Thánh Giáo, lời thuyết Đạo của Chư Tiền Khai, hầu mỗi chúng ta đều cần triêm nghiệm, học hiểu Đạo, Đời và thực hành trong việc tu tập và đối nhân, xử thế. Ngoài ra, còn là nơi thu nhận và phổ biến tin tức sinh hoạt của các Cơ sở Đạo tại Úc Châu hoặc xa hơn, nếu có điều kiện. Đó là ước vọng khiêm nhường của chúng tôi muốn được Hiệp Hòa, liên giao hành đạo, chia sẻ đạo tình với các bạn Đồng Môn. Với quan niệm: "Một con én không làm nên mùa Xuân", hoặc "Chim có đàn cùng hót, tiếng hót mới hay", hoặc "Tam nhơn đồng hành tất hữu ngã sư diên" trong việc "Hiệp đồng chư Môn Đệ gìn luật lệ Cao Đài...".

Bản tin Mừng Xuân Kỷ Hợi năm nay chỉ nhằm mục đích chúc lành đồng đạo, tường trình vài nét sinh hoạt trong nhiệm kỳ Hành Chánh 2013-2018 vừa qua. Bên cạnh đó, chư Hiền cũng chia sẻ với Ái Nhân phác họa "Kịch bản của mỗi chơn linh"; với BS Ý Đức về "Củ Cà Rốt, nhân sâm của người nghèo"; hòa nhập cùng các tư tưởng non trẻ của cháu thiếu niên con cái nhà Đạo, viết bằng Anh ngữ .v.v... Đồng thời, chúng tôi tiếp tục kêu gọi các bạn trẻ tích cực phát huy tinh thần học hỏi và trau giồi Đạo Pháp hầu thích ứng việc truyền bá lời lành cho người bản xứ ở hải ngoại, cho xứng câu: "Nam, Bắc cùng rồi ra ngoại quốc, Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta".

Trân trọng kính chào Chư Hiền.

Nay kính.

Ban Biên Tập

 

 


 


 

Mercredi 22 Septembre 1926
(15-8-Bính Dần)

THẦY

Các con,

Trung – Con biết rằng Thầy thương yêu nhân loại là dường nào chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền khiên của cả chúng sanh. Ðã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch. Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên mười ngàn năm, thì thế nào cổi Thánh đức trong một lúc chẳng tới một năm cho trọn lành đặng.

Rất đỗi Thầy là bực Chí Tôn đây mà còn bị chúng nó mưu lén cho qua Thánh ý Thầy thay, một đàng trì, một đàng kéo; thảm thay các con chịu ở giữa.

Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy; hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi thì Ðạo thành, còn các con ngã thì Ðạo suy. Liệu lấy!

Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay. Thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công bình thiêng liêng chẳng phải nên vậy; ấy cũng là cơ mầu nhiệm cho các con có thế lập công quả.

Trung, Lịch, hai con phải hội chư Thánh mà xin khai Ðạo. Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trước nghe!

 

(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1 bài 33: Thánh giáo dạy phải biết tranh đấu để thắng tà mị.◙

Phụ ghi: Mercredi 22 Septembre 1926 (15-08-Bính Dần) nhằm ngày Thứ tư, 22-09-1926 (âl. 16-08-Bính Dần).

 

 

A.Ă.Â

Trước vốn thương sau cũng thương,

Một lòng nhơn đức giữ cho thường.

Trông ơn Thượng Ðế tuông rời rộng,

Sum họp ngày sau cũng một trường.

 

Ngày 25-12-1925 (âl 10-11-Ất Sửu): Thi văn dạy Ðạo của Ðức Chí Tôn tá danh A.Ă.Â.

Trích từ: ÐẠO SỬ Quyển I: ÐẠO SỬ XÂY BÀN Năm Ất Sửu (1925).◙

 

 


 


 

Tây Ninh (Chùa Gò Kén), năm Bính Dần 1926

THẦY, các con

Cõi trần là chi?

Khách trần là sao?

Sao gọi khách?

Trần là cõi khổ, để đọa bậc Thánh, Tiên có lầm lỗi. Ấy là cảnh sầu để trả xong quả, hoặc về ngôi cũ, hoặc trả không xong quả, phải mất cả chơn linh là luân hồi, nên kẻ bị đọa trần gọi là khách trần.

Ðạo là gì?

Sao gọi Ðạo?

Ðạo, tức là con đường để cho Thánh, Tiên, Phật đọa trần do theo mà hồi cựu vị. Ðạo là đường của các nhơn phẩm, do theo mà lánh khỏi luân hồi. Nếu chẳng phải do theo Ðạo, thì các bậc ấy đều lạc bước mà mất hết ngôi phẩm. Ðạo, nghĩa lý rất sâu xa, nhưng phải hiểu trước bao nhiêu đó, rồi mới học các nghĩa huyền bí khác cho đích xác đặng. Ðời cũng thế, Ðạo cũng thế, chẳng Ðạo chẳng nên Ðời, Ðời Ðạo chẳng trọn, lấy Ðạo trau Ðời, mượn Ðời giồi Ðạo, Ðạo nên Ðời rạng, giũ áo phồn hoa, nương bóng khổ trăm năm mãn cuộc, tự thanh cao, nếm mùi tự toại, dưỡng chí thanh nhàn thì có chi hơn.

Vậy là mầu, vậy là trí.

Thăng

 

(Trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2 bài 01: Thánh giáo "Ðạo là gì?".◙

 

 

THẦY

Già trí đừng lo trí chẳng già,

Lương tâm mình biết hỏi chi xa.

Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn Ðạo,

Hư thiệt rồi đây cũng biết mà.

 

Ngày 11-01-1926 (âl. 27-11-Ất Sửu) Ðức Chí Tôn cho thi khi ông Lê Văn Trung nhập môn cầu Ðạo. (là ngày ông Lê Văn Trung đến nhà ông Cao Quỳnh Cư hầu Ðức Chí Tôn ở Sài Gòn).

Trích từ: ÐẠO SỬ Quyển I: ÐẠO SỬ XÂY BÀN Năm Ất Sửu (1925).◙

 

 


 

của Đức Hộ Pháp 


Báo Ân Từ, đêm 10 tháng 11 năm Bính Tuất (1 giờ 46).

Tự Tín, Tha Tín, Thiên Tín

Ðức tín chia ra làm ba phương diện:

- Tự tín

- Tha tín

- Thiên tín

1/. TỰ TÍN là gì?

Là mình tin nơi sở sanh của mình có thể bảo đảm được sanh mạng cho mình. Con người từ buổi ấu thơ đã biết ăn, biết nói thì biết thương cha mẹ anh em. Ðến lúc trưởng thành cha mẹ dạy bảo công việc làm ăn, cho đến sự ở đời, giao thiệp cùng xã hội nhơn quần, việc nào lợi, điều nào hại, cha mẹ đã chỉ vẽ phân minh cũng như có một quyển sách lập thành để làm căn bản. Ngoài ra hằng ngày ta đã nghe và thấy các tấn tuồng của đời diễn ra từ lớp, hay dở tốt xấu, lành dữ, hư nên ta mới lấy đó mà kinh nghiệm kỹ càng rồi mới lọc lược cái hay, cái khéo ở trong đó mới lập lại làm với một quyển sách của cha mẹ dạy ta từ thử, rồi ta mới đem lên trên Linh Ðài, ta sẽ do theo đó mà làm mực thước cho sự hành vi của ta và ta đủ đức tin nơi đó, là cơ bảo tồn lấy thân ấy gọi là tự túc nơi đó tự tín nghĩa là tu thân.

2/. Còn THA TÍN nghĩa là gì?

Là ta biết quan tiền vũ hậu, ta tin nơi ông Thầy dạy ta học các bài vở để lập thân cho nên người cao quí, lại có nhiều người trong xã hội chẳng phải họ cố ý dạy ta học, nhưng cái sở hành của họ, mọi điều phải trái lành dữ tội phước, thì nó thường hiện ra trước mặt ta, đó là một bài học, nên chú ý, rồi ta mới gồm tất cả mọi sự hành vi của người đời, ta sẽ lập lại làm quyển sách thứ nhì nữa, ta mới cân phân, lừa lọc, tuyển chọn điều hay lẽ phải, ta đem để lên Linh Ðài (tức là khối óc của ta) đặng làm phương pháp bảo vệ trường tồn tánh mạng của ta ấy là Tha tín.

3/. Tự tín và Tha tín chưa đủ hoàn toàn phải có THIÊN TÍN là trọn đức tin nơi Chí Tôn có đủ quyền bảo hộ sanh mạng của ta và toàn thể chúng sanh nơi mặt thế. Nếu để trọn đức tin nơi Chí Tôn và tuân theo bài học của Ðức Chí Tôn dạy từ bi bác ái, nhơn nghĩa thuận hòa, và tất cả đem vào hai quyển sách nói trên hiệp lại thành một khối đức tin đặc sắc, ta mới dựng lên để tên Cao Ðài rồi ta do đó mà thi hành cho chu đáo, ấy là cơ bảo tồn trường cửu của ta và tất cả nhơn loại.

Nếu có cái Tự tín và Tha tín là cái năng lực hữu hình, mà không có Thiên tín là Huyền pháp vô vi, thì cái năng lực ấy nó sẽ cuốn lôi theo cơ tự diệt, vì vậy nên ta phải có đủ đức tin nơi Chí Tôn, phải trọng mạng sống của con người, bởi Ðức Chí Tôn hóa sanh một người là một vật báu của Ngài. Nếu ai tàn sát cho tiêu loài vật báu ấy thì phạm Thiên điều tức là đại tội. Ngày nào toàn thể nhơn loại trên mặt thế giới nầy, mà có đủ đức tin nơi Chí Tôn và thật hành y theo chủ nghĩa "Từ Bi, Bác Ái, Nhơn Nghĩa" cho được hoàn toàn thì mới mong chung hưởng đời thái bình hạnh phúc, ấy là gầy lại đời Minh Ðức, Tân Dân tái lập Tân Thế Giới.

 

(*) Ngày âl. 10-11-Bính Tuất nhằm ngày (dl. 03-12-1946).

 

Trích từ Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Năm Bính Tuất - Ðinh Hợi (1946-1947) Q.1 bài 04 Tự Tín, Tha Tín, Thiên Tín.◙

 


 

của Đức Thượng Sanh 


Trong dịp lễ Vía ÐỨC CHÍ TÔN.
Ðêm mùng 8 tháng Giêng Tân Sửu (dl. 22/2/1961).

 

Kính thưa Chư Chức Sắc lưỡng phái,

Chư Chức Việc và Ðạo Hữu Nam Nữ,

Hôm nay, ngày lễ Vía Ðức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ, chúng ta Chức sắc và Thiện tín lưỡng phái tựu họp nhau nơi Tổ Ðình để lạy mừng ÐẠI TỪ PHỤ và kính cẩn dâng lên tấm lòng thành kính biết ơn thương Thầy mến Ðạo.

Nhơn lúc đầu Xuân Tân Sửu và nhơn buổi lễ nầy tôi thành tâm cầu nguyện cho Ðạo an ninh, cho Ðời thạnh trị, nhơn sanh bớt thống khổ, gió thuận mưa hòa, sông êm biển lặng.

Và cũng nhơn dịp có đông đủ Chức Sắc, Ðạo Hữu tôi xin đọc lại Thánh Giáo của Ðức CHÍ TÔN đã giáng dạy đêm mùng 10 tháng 2 Canh Tý (7/3/1960) tại Ðền Thánh.

"Hỉ Chư Chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Chư Môn đệ Nam Nữ,

Hôm nay Thầy vui lòng đến với các con để tỏ ý của Thầy đối với công việc Ðạo của các con Hiệp Thiên và Cửu Trùng Ðài. Từ mấy năm qua, các con đã chung tâm hiệp trí để sửa đường lối nền Chánh giáo cho đúng theo Chơn truyền, hiệp với Thiên Thơ, dìu dắt nhơn sanh trọn vẹn trong đường Thánh Ðức. Ðó là các con cứu vãn tình thế của Ðạo khỏi bước lạc lầm hướng về thế sự, làm cho mất vẻ trong sạch thiêng liêng của nó. Thầy lấy làm hài lòng và vẫn bố hóa tâm trí các con luôn. Thầy chỉ khuyên các con phải giữ thế nào cho Ðạo được trong sạch, phần cá nhơn của các con cũng phải được hoàn toàn trong sạch. Ðạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ của mối Chánh truyền mới thật hành châu đáo đúng theo lẽ huyền vi.

Các con đừng sợ nghèo, cái nghèo thanh đạm cao siêu thì đối với giá nào cũng không chịu đổi. Ðược vậy, các con mới xứng đáng là con yêu quí của Thầy. Ðạo phải trải qua lúc gay go là để trau giồi Chức sắc cho minh mẫn trong xét đoán cũng như nhận định và học hỏi, nâng cao trí thức, bỏ óc hẹp hòi, lánh đường xa hoa, ích kỷ. Nay các con đã thoát lối mê đồ. Thầy khuyên các con phải thận trọng đừng để cho ngoại vật chi phối nữa nghe."

Bài Thánh giáo nầy đã có đọc cho Chức sắc và Ðạo hữu nghe và có lẽ cũng đã phổ biến ít nhiều trong Ðạo. Nhưng nghe đọc hay xem Thánh giáo là một việc, còn làm theo lời dạy của Thánh giáo là một việc khác. Sự thật thì ai cũng muốn nghe, đọc Thánh giáo hoặc xem Thánh giáo, mà chừng tới lúc hành sự thì ít ai nhớ để làm y theo lời Thánh giáo. Vì vậy, hôm nay tôi cần phải nhắc lại bài Thánh giáo nầy.

Ðức CHÍ TÔN dạy phải giữ thế nào cho Ðạo được trong sạch, phần cá nhơn của người Ðạo cũng phải được hoàn toàn trong sạch. Ðạo trong sạch, người trong sạch thì tôn chỉ của mối Chánh truyền mới thật hành châu đáo đúng theo lẽ huyền vi.

Quí báu thay mấy lời dạy của Ðại Từ Phụ.

Sự giữ cho Ðạo được trong sạch, người cũng phải trong sạch ắt hẳn là một sự rất khó tự cổ chí kim, cho nên mới có lời của Ðức CHÍ TÔN dạy như vậy và nếu cố gắng làm y theo được thì nền Ðại Ðạo nầy mới xứng đáng là Ðạo của Trời lập thành, người môn đệ trong cửa Ðạo mới hân hoan tự xưng là học trò của Ông Thầy Trời. Ðạo được trong sạch là do hành vi và đức tánh của toàn thể Chức sắc Hội Thánh tức là Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN tại thế.

Hai chữ trong sạch có cái nghĩa rộng bao la, gồm hết những cái hay, cái quí, cái cao đẹp về hình thức lẫn tinh thần của những người điều khiển.

Chẳng những chỉ giữ liêm khiết về tiền bạc, không nhơ bợn đến tài chánh bất hợp pháp mà thôi, mà cũng phải trong sạch về hành vi, về ngôn ngữ, về tư tưởng, về cách cư xử với người trên kẻ dưới.

Nói tóm lại, trong cửa Ðạo, người hành Ðạo phải chính mình là hiện thân của Ðạo Ðức, của Từ bi, Bác ái, Công bình thì sự trong sạch mới hoàn toàn.

Khi ra ngoài xã hội, đối với người đời, về mặt xã giao cùng lúc xử sự, phần cá nhơn của người Chức sắc cũng phải được trong sạch trong mọi phương diện: không háo thắng, không khoe mình, lúc nào cũng lễ độ, khiêm tốn, hòa hưởn, nhún nhường, sẵn lòng thi ân, tế chúng, thế nào cho mọi người đều mến yêu, kính nể, như vậy mới thâu phục nhơn tâm, đem thắng lợi dễ dàng về cho mình khi thật hành nhiệm vụ trên đường phổ độ.

Thành thử, Chức sắc của Ðạo khi nhơn danh Hội Thánh mà làm phận sự Ðạo hay khi lấy tư cách cá nhân mà cư xử ngoài mặt xã hội thì trong trường hợp nào cũng phải hoàn toàn trong sạch.

Ðó là một việc khó khăn, như vậy cho nên những ai trau mình tu hạnh đúng theo lời của Ðức CHÍ TÔN thì những vị ấy chính là những Ðấng Thánh nhơn của Ðạo và nền Ðại Ðạo được gồm có những bậc Thánh nhơn trong hàng Chức sắc Thiên phong thì Hội Thánh mới thật xứng đáng là Thánh Thể của Ðức CHÍ TÔN tại thế.

Ðời của người hành Ðạo là một đời học hỏi tu tập không ngừng. Bởi vậy, mặc dầu đạt tới chỗ hoàn thiện là một việc quá khó, nhưng nếu muốn tự giải thoát, chúng ta phải rán sức, bền chí kiên tâm, chịu hy sinh cuộc đời vật chất xa hoa, lánh bả lợi danh, sống hoàn toàn trong mặt Ðạo, thì một ngày kia cũng đi đến kết quả, dầu không nên được bậc Chí thánh, cũng đứng vào bậc Chơn tu, đáng mặt phi thường. Chí ư gọi là khó rồi bỏ qua, không gắng công phu kềm chế cái vọng tâm, không vững chí sửa mình, đạt tới chỗ hoàn thiện thì người tu dựa vào căn bản nào mà đi cho cùng bước Ðạo, công viên quả mãn?

Tự cổ chí kim, vì không giữ mình được trong sạch cho nên con người phải chịu làm nô lệ cho xác thịt để cho dục vọng lôi cuốn gây thành tam nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, phải bị chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi, chẳng khác chi tự mình trói buộc vào một cái bánh xe, cứ quay cuồng mãi mãi không biết bao giờ tháo mở được.

Vậy chúng ta phải tự tỉnh, phải chí công mài sắt, phải tự quyết đạt tới mức thành công là tự giải thoát và giải thoát cho nhơn sanh.

Sự thành công ấy chỉ do nơi ta mà thôi và chỉ có thể thực hiện nếu chính ta quyết tâm và nổ lực.

Không có một thế lực nào, một quyền năng nào dầu là quyền năng thiêng liêng, có thể giúp đỡ giải thoát cho ta được.

Ðức CHÍ TÔN có dạy rằng: "Thầy đã nói cho các con hay trước nếu các con không tự lập ở thế nầy là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đở lên cho đặng."

Theo lý thuyết của Phật giáo thì Ðức Thích Ca là vị sáng lập Ðạo Phật và chỉ vạch một con đường mà chính Ngài đã theo, một con đường có thể đem đến cho nhơn loại một lối giải thoát. Nhưng sự giải thoát của mỗi người hoàn toàn tùy thuộc vào người đó, Ðức Phật không giúp gì được trong công việc giải thoát của kẻ khác.

Sách Phật có chép một câu chuyện như sau đây: Một ngày nọ Ðức Phật Thích Ca chỉ mặt trăng mà bảo các đệ tử rằng: "Kìa là mặt trăng, các con cứ theo ngón tay ta chỉ mà nhìn thì thấy, nhưng nên nhớ rằng ngón tay ta không phải là mặt trăng. Cũng như những lời ta giảng về Ðạo, các con có thể theo lời ta giảng mà tìm thấy Ðạo, nhưng nên nhớ rằng lời giảng của ta không phải là Ðạo."

Hôm nay nhơn buổi Lễ Vía Ðức CHÍ TÔN, tôi có ý nhắc lại phận sự chung của người hành Ðạo là cố tâm thật hành lời giảng của Ðại Từ Phụ, gắng công trau giồi hạnh đức, rèn luyện tánh tình để được xứng đáng với lòng tin cậy của Ðại Từ Phụ và đáng mặt người hướng đạo của nhơn sanh trên đường giải khổ.

Nơi trường thi công quả, Ông Thầy đã tận tụy với chức vụ, đã cạn lời giảng dạy, nhưng học trò không có thiện chí làm theo thì Ông Thầy cũng phải buồn lòng chán nản, mà học trò dầu học bao nhiêu năm cũng chỉ là hoài công mà thôi.

Ðức Phật Mẫu có nói: "Ðời đã tàn, thuyền Ðạo sắp xa bến", chúng ta thấy cái hung bạo của đời vật chất cạnh tranh, thấy những con thiêu thân tự thiêu mình vì ham đáp theo ánh sáng, chúng ta nên xung xăng nhặc bước trên đường Ðạo Ðức, đừng bỏ mất thì giờ quí báu, đừng ngó ngoái lại cái bến mê mà chúng ta đã được may duyên xa lánh. Cứ an lòng giữ vững đời sống muối dưa thanh đạm, dưới bóng Từ Bi của Ðức CHÍ TÔN, lóng nghe hồi chuông cảnh tỉnh để lâng lâng giũ sạch bụi trần, ngày tháng công phu trau giồi tâm trí thế nào cho được thanh cao trong sạch.

Ðó là chúng ta đi trúng con đường để tự giải thoát và giải thoát cho nhơn sanh./.

THƯỢNG SANH

 

Trích từ Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang: trong dịp lễ Vía ÐỨC CHÍ TÔN Ðêm mùng 8 tháng Giêng Tân Sửu (dl. 22/2/1961).◙

 

 

 
 

 

... ... ... Trời không vì người ta sợ rét mà thôi mùa đông, Ðất không vì người ta sợ xa mà thâu hẹp lại, người Quân tử không vì lời nghị luận xuyên tạc của tha nhân mà thôi việc làm chánh trực của mình.

 

Trích từ: HUẤN TỪ của Ðức THƯỢNG SANH Trong dịp Hội Thánh đãi tiệc Chư Chức sắc và Nhân viên công quả Tại Hạnh Ðường ngày 18 tháng Giêng Tân Hợi (dl. 13/2/1971).◙

 
 

 

 


 

PHÚC TRÌNH SINH HOẠT ĐẠO SỰ

của Tộc Đạo Sydney trong nhiệm kỳ HCĐ 2014-2018


 

   

TRẤN ĐẠO ÚC CHÂU

ĐẠI- ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

CHÂU ĐẠO NEW SOUTH WALES

Cửu Thập Tam Niên

TỘC ĐẠO SYDNEY

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

114-118 King Georges Rd,

WILEY PARK, NSW 2195,

AUSTRALIA

 

Tel. & Fax: (02) 9740.5678

 

Email: thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

Kính thưa Chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu Nam Nữ, các Ban bộ.

Trích yếu: Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney
 trong nhiệm kỳ HCĐ 2013-2018.

Thưa chư Hiền,

Thay mặt Hành Chánh Đạo Tộc Đạo Sydney, Châu Đạo NSW, Thiểu Phẩm kính phúc trình Hội Thánh cùng chư Chức Sắc, Chức Việc và toàn Đạo về các sinh-hoạt Đạo-sự tổng-quát của Tộc-Đạo Sydney, gồm Tứ Vụ và các Hương-Đạo trực thuộc trong nhiệm kỳ Hành Chánh Đạo 2013-2018. Nội dung Bản phúc trình được chia ra 2 phần chính như sau: Công việc đã thực hiện được và Kế hoạch dự kiến cần tiếp tục giải quyết cho nhiệm kỳ tới.

A. CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 5 NĂM QUA (2013-2018):

a)- VĂN PHÒNG ĐẦU TỘC ĐẠO:

Nhận thức rằng, Văn Phòng Đầu Tộc Đạo gắn liền với Thánh Thất. Cả hai đều là nơi rộng mở tiếp đón các giới Đạo và Đời về phương diện Hành Chánh, hầu dìu Đời vào Đạo và đem Đạo phổ thông cho Đời. Do đó, Thánh Thất phải luôn luôn được trực tiếp điều hành bởi Văn Phòng Đầu Tộc Đạo và Ban Tứ Vụ, chưa kể đến sự hỗ trợ về nhân sự của các Hương, nhứt là Hương Đạo Sở Tại.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, đa số Chức Việc đều kiêm Tứ Vụ và mỗi người có hoàn cảnh riêng, nên để đáp ứng tối thiểu với Đạo tình, Nam, Nữ Q. Đầu Tộc Đạo phải quán xuyến một phần công việc của Tứ Vụ và Đầu Phòng Văn gần như hàng ngày, tại Thánh Thất, trong khi các Vụ trong Tứ Vụ tự nguyện hỗ trợ cho nhau điều hành, không phân biệt việc người, việc ta.

Sau đây, Tộc Đạo chỉ sơ lược một số việc làm cụ thể riêng về Văn Phòng, như sau:

1. Nhận và gửi các Văn Thư: Thư ngỏ, Thư mời, Thông báo các Chương trình họp, Chương trình lễ Vía và các lễ Kỷ niệm, qua các cơ quan truyền thông như Đài Phát Thanh, Truyền Hình và Báo Chí...

2. Giao lưu với các cơ quan Đạo Cao Đài trong và ngoài nước, các Tôn Giáo bạn và các Cộng Đồng Sắc Tộc qua điện thư, thư tín và lưu giữ các hồ sơ cần thiết.

3. Soạn các chương trình lễ Vía Các Đấng, lễ Tang, lịch Tuần Cửu, Sớ văn, các mẫu Giấy Tắm Thánh, Sớ Cầu Đạo, Tờ Thỉnh lễ, Bảng Phân Công Trực hàng năm, Vi Bằng các Phiên họp thường kỳ và bất thường, các tài liệu Kinh Sách Đạo cho các buổi Thảo Luận và Bồi Dưỡng về Giáo Lý v.v...

4. Theo dõi chương trình thăm viếng của khách thập phương: các trường học, các bộ sở, khi có nhu cầu.

5. Bên cạnh đó, Tộc Đạo còn nhờ sự giúp sức của một số bạn đạo làm việc thầm lặng, không thuộc ban bộ nào, phụ giúp việc thực hiện Bản Tin Hòa Hiệp, in Lịch Đạo, sưu tầm tin tức Đạo Sự, in tờ bướm, in Kinh Sách Đạo, làm CD và phổ biến nhiều tài liệu Đạo qua trang mạng, nhằm phổ truyền giáo lý cho Bổn đạo và khách bản xứ khi có nhu cầu tìm hiểu Đạo Cao Đài. Nhân sự trong khâu nầy hiện nay, gồm: gia đình ĐH Huỳnh Trọng, ĐH Đào Công Tâm, gia đình ĐH Trần Đại Thiện v.v... Đề nghị đồng đạo vào trang mạng http://www.caodaism.org/BanTinHoaHiep/ hoặc http://www.caodaiebook.net. Nội dung gồm có: Kinh sách Đạo Cao Đài, gồm phần Audio, Video và Bản Tin Hòa Hiệp on line. Riêng các audio CD do Hiền Hữu Huỳnh Trọng thực hiện để biếu không cho đồng đạo khắp nơi để học hỏi và nghiên cứu. Ngoài ra, Hiền Hữu Đào Công Tâm cũng luôn cập nhựt trang mạng “Sydney Center for Studies in Caodaism” hoặc web site: http://www.daotam.info. Nhóm bạn đạo do HH Huỳnh Trọng đã chuyển quyển Cao Đài Từ Điển của HT Nguyễn Văn Hồng, sang dạng pdf và đã “up load” lên trang mạng để cho mọi người dễ lấy xuống và dễ in ấn, khi cần tham khảo. Cũng xin lưu ý là các sách nói trên chỉ để nghiên cứu và tìm hiểu vì chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và ban hành.

Nói chung, các sinh hoạt Đạo Sự đều tập trung phần lớn vào Thánh Thất, không chỉ là chỗ dựa tinh thần, nơi trụ vững Đức Tin của quí Tín Hữu và Đạo tâm, còn là nơi phổ truyền nền Chơn Đạo ra khắp vạn quốc, mà mỗi Môn Sinh Cao Đài đều có bổn phận phải góp tay vào gìn giữ và phát triển rộng khắp.

b)- LỄ VỤ:

Nhiệm vụ của Lễ Vụ là chuyên lo việc nghi lễ cúng kiến, nên thường có mặt sắp xếp các Đàn Lễ. Ngoài ra, luôn luôn có sự trợ giúp của Chức Việc các Hương và các Vụ khác, nên việc điều hành các lễ cúng tương đối ổn định. Ngoài các Đàn Sóc, Vọng, Nguơn Hội và Lễ Vía, Kỷ niệm thường lệ hàng tháng tại Thánh Thất New South Wales, Tộc Đạo đã tổ chức các Lễ phụ thuộc sau đây:

1. Lễ Tắm Thánh và giải oan: Thể theo thỉnh lễ của các bậc cha mẹ có Đạo, tuân theo Thế Luật, hầu “Xin gìn giữ Thánh hình thanh bạch, Xin xá ân rửa sạch tiền khiên." cho con trẻ...

2. Lễ nhập môn và tái thệ: Các Tân Tín Đồ, sau khi được thân nhân giải thích, khuyến khích, động viên đã chính thức xin nhập môn vào Đạo hầu có cơ duyên trau giồi tâm tánh và cũng để được các Trấn chở che trên bước đường lập công bồi đức.

3. Lễ Thỉnh An Thánh Tượng và An Vị Thiên Bàn tại tư gia: Số gia đình thuộc Tộc Đạo Sydney đã thờ Thầy tại tư gia hiện nay khoảng trên 30 Thiên Bàn và Trang Thờ.

4. Hôn lễ: Tộc Đạo khuyến khích đôi trẻ nên đến Thánh Thất cầu nguyện Đức Chí Tôn, trước khi nên bề gia thất. Lễ nầy thường được Hiền huynh Q. QVP Trấn Đạo Úc Châu, cấp Giấy Chứng Thư Hôn Thú (Mariage certificate).

5. Các Lễ Cầu Bịnh: Đã thực hiện nhiều lễ Cầu Bịnh cho Đạo Hữu, Đạo Tâm tin tưởng vào huyền vi diệu pháp của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.

6. Lễ Tang, Cầu Siêu, Truy điệu, Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường, Cải Táng.

7. Tập Lễ Sĩ: Các em cháu của đồng đạo đã được động viên đến Thánh Thất tập lễ để hiến lễ ĐứcChí Tôn và Chư Thiêng Liêng.

8. Lễ Đưa Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật triều Thiên.

9. Lễ Giao Thừa, cung nghinh chư Thần Thánh, Tiên, Phật đáo Tân Niên.

10. Tham gia các lễ khác ngoài Cộng Đồng hoặc tôn giáo bạn.

11. Tổng duợt phối hợp Nhạc-Lễ-Ðồng Nhi: Tộc Ðạo và Lễ Vụ đã mời Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hải từ Perth sang để cùng phối hợp tập duợt về lễ, nhạc và đồng nhi, hầu thống nhứt một số nghi lễ. Chương trình đã thực hiện được đôi phần, song chưa hoàn chỉnh. Hy vọng ban Lễ Vụ sắp xếp thời giờ để tổ chức các tiểu ban nhạc, lễ và đồng nhi tập duợt đồng bộ sau nầy.

c)- HỘ VỤ:

Sổ sách chi, xuất thực hiện rất chu đáo. Hằng năm đều báo cáo với Fair Trading và ACNC.

d)- LƯƠNG VỤ:

1. Chư vị Chức Sắc, Chức Việc vẫn phụ giúp Lương Vụ lo ẩm thực cho các đàn cúng tại Thánh Thất, nhứt là các Hương Trực. Ngoài ra, các gia đình tang chủ cũng được khuyến khích tự lo liệu phần thực phẩm cúng kính một cách đơn giản, theo tinh thần câu Kinh "Lễ muối dưa là miếng hiếu tâm" hầu biều lộ tấm lòng hiếu kỉnh. Ngoại trừ hoàn cảnh gia đình không thể thực hiện được, thì đồng đạo xúm nhau hết lòng phụ giúp trong tinh thần “nhứt gia hữu sự bá gia ưu”.

2. Hằng năm, nhóm gói bánh, dù ít dù nhiều không thể thiếu món bánh tét, bánh ít, bánh ú, v.v... Nói chung, viêc ẩm thực đã được Hương trực lo rất chu đáo, với sự trợ giúp của nhiều hiền tỷ tự nguyện đem cúng phẩm đến, trước hiến lễ, sau cùng chia sẻ, không chút nề hà.

e)- CÔNG VỤ:

1. Làm vệ sinh trên Lôi Âm Cổ và Bạch Ngọc Chung Đài: Nhân sự gồm quý Chức Sắc, Chức Việc và đồng đạo chung tay công quả. Công việc khá vất vả: nào quét dọn, rửa sạch phân chim, lau khô, sơn tường, soạn khá nhiều sách, làm lại lưới chắn các lỗ gió, trét silicone, .v.v...

2. Công quả xây dựng Điện Thờ Phật Mẫu NSW: Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu cũng đã thường xuyên nhín thời giờ đến ĐTPM làm công quả xây dựng...

3. Báo cáo và nộp Chứng Chỉ An Toàn Hỏa Hoạn: Theo yêu cầu của Hội Đồng Thành Phố Canterbury-Bankstown và Ủy Ban Cứu Hỏa (Canterbury-Bankstown Council và Fire Commissioner, Fire & Rescue), Tộc Đạo đã đóng tiền đăng ký và gửi Certificate of Annual Fire Safety Statement hàng năm cho họ, sau khi nhờ LMP Fire Protection Pty Ltd kiểm tra và thay các bộ phận quá hạn tiêu dùng.

4. Đã đặt 2 Roller Shutters cho 2 cửa ra vào trên HTĐ và được PTS Nhuần ráp công-tắc điều khiển.

5. Đã thay bình nước nóng xài gas: PTS Bùi Công Nhuần đã mua và chở Hot Water Cylinder về Thánh Thất để ĐH Trần Văn Dũng ráp ngay trong ngày.

6. Thay các bóng đèn LED tai Phòng Sinh Hoạt: Hiền Đệ Nhuần thay 4 bộ đèn LED tại phòng Sinh Hoạt.

7. Cắt cỏ, chăm sóc, tưới tắm hoa kiểng: ĐH Huỳnh Trọng và Nga thường xuyên góp tay cùng các Chức Việc.

8. Làm cầu thang trên LACĐ và BNCĐ: do Hiền đệ Đinh Võ Công Thành, Thông Sự Nguyễn Đức Nhân thực hiện, hiến công, hiến của. Có CTS Lý Tú Bình và PTS Châu Hữu Phước góp tay.

9. Sửa mái ngói dột trên Chánh Điện: do Hiền Đệ PTS Bùi Công Nhuần và CTS Nguyễn Tấn Cừ công quả.

f)- CÁC SINH HOẠT KHÁC:

1. Bản Tin Hòa Hiệp và Lịch Đạo: Dù hoàn cảnh khó khăn về nhân sự, Ban Biên Tập BTHH vẫn cố gắng sưu tầm lời vàng tiếng ngọc của chư Tiền Khai, chia sẻ một số tin tức sinh hoạt Đạo sự cùng quí bạn đạo xa gần. Hy vọng việc làm khiêm nhường đó, dù ít dù nhiều cũng bắt nhịp cầu giao cảm với các bạn đồng môn, đồng thời bòn chút công quả cho việc lập ngôn. Còn lịch Đạo, khâu nầy cũng do ĐH Huỳnh Trọng trình bày và do ĐH Đại Thiện và Chiến đã in ấn hàng vài trăm bản để gửi biếu cho đồng đạo tại NSW và các Tộc Đạo khác, kể cả Queensland. Còn khâu kiểm soát và đóng thành tập do Hiền tỷ Hồng Ngọc, Sanh và một số vị khác thực hiện, trước khi gửi biếu cho đồng Đạo tại bang NSW và các bang khác.

2. Tiếp khách thập phương viếng Thánh Thất hàng ngày.

3. Bồi dưỡng giáo lý Cao Đài: Việc bồi dưỡng Giáo Lý và Luật Pháp Đạo là nhu cầu không thể thiếu của người hành đạo. Thế nên, Tộc Đạo và các BTS đã đồng ý triển khai trong mỗi 2 tuần một lần vào các ngày Chủ Nhựt, không phân biệt đối tượng tham dự để chia sẻ và tự do đặt câu hỏi để cùng thảo luận.

4. Tham dự buổi hội luận về tôn giáo: Thứ năm, 26-02-2015 đáp ứng lời mời của Cô Lydia Im, HWPL (Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light), phái đoàn gồm 4 người: HT Nghiệp, Hiền tỷ Hồng Ngọc, CTS Phú, ĐH Uyên Trang đến tham dự buổi hội luận và thuyết trình về "Nguồn Gốc và Giáo Lý của Đạo Cao Đài" tại Shepherd's Community Hall 3A Bay Drive, Meadowbank, NSW cùng với các tổ chức tôn giáo khác, như: Đạo Sikhism, Islam, Budhism, Christianity, CaoDaism và các nhóm chủ trương vận động hòa bình thế giới...

5. Tham dự Lễ Động Thổ (Earth Turning Ceremony) xây dựng Viện Dưỡng Lão Việt Nam: Cũng đáp ứng Thư Mời của Dr David Minh Tang, CT Hội AVAC's, Nam Nữ Q. ĐTĐ cùng vài Chức Việc tham dự Lễ Động Thổ ngày Chủ Nhựt, 15-03-2015 tại 783-785 The Horsley Drive, Smithfield, NSW 2164.

6. Tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Thủ Tướng Úc Malcolm Fraser: Thứ sáu, 29-03-2015 đáp ứng lời mời của Chủ Tịch Cộng Đồng NVTD/NSW, HT Nghiệp, Nữ Q.ĐTĐ Hồng Ngọc, CTS Trầm Thiện Phú đến Freedom Plaza - Cabramatta tham dự Lễ Tưởng Niệm và Vinh Danh (honour & pay tributes) Cố Thủ Tướng Malcolm Fraser, ân nhân của người tỵ nạn (a towering benefactor of refugees), lúc 06pm.

7. Lễ Thanh Minh Bảo Phúc Lăng Viên tại Forest Lawn, Leppington.

8. Dự Tiệc Gây Quỹ do Hội Trải Rộng Tình Thương tổ chức để yểm trợ Viện Dưỡng Lão VN.

9. Yểm trợ xây dựng Thánh Thất và ĐTPM bên Việt Nam.

10. Đi Perth dự Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu năm 2016.

11. Lập Nghĩa Trang lấy tên Cực Lạc Cao Đài tại Forest Lawn Memorial Park.

12. Dự đêm thắp nến tại Canley Heights cầu nguyện cho Việt Nam sớm được quang phục.

13. Dự Lễ Ra Mắt" Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền.

14. Tổ chức Tết Trung Thu tại Thánh Thất NSW nhằm duy trì truyền thống của Đạo Cao Đài và ý nghĩa của Tết Nhi Đồng bao hàm tình yêu ái của Đức Đại Từ Mẫu Thiêng Liêng. Đêm Trung Thu lần nầy được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân Cô Quách Minh Châu đã yểm trợ A$1,000 để mua quà bánh và dụng cụ học sinh. Đồng thời HT C.CTS Nguyễn Thị Tuyết Anh và các phụ huynh cũng đã tặng nhiều lồng đèn, màu sắc lộng lẫy khác.

15. Tổ chức picnic, tham quan Florist Festival và thăm viếng bạn Đạo tại Thủ Đô Canberra.

16. Gắn máy lạnh tại Phòng Sinh Hoạt TT: do gia đình PTS Thu Hà tài trợ, PTS Nhuần mua thêm các vật dụng lắp ráp và cùng CV Cừ, CTS Bình, Phú, Lan, Tài và HT Hồng Ngọc tham gia công tác.

17. Hướng Đạo Sinh viếng TT và tìm hiểu Đạo Cao Đài: do Trưởng Huỳnh Công Thúy Định và Minh Mẫn+Loan, Khanh (từ USA) hướng dẫn một số Hướng Đạo Sinh đến tìm hiểu Đạo Cao Đài.

18. Giúp Hội Nữ SinhTrưng Vương và Gia Long tổ chức Lễ Tế Hai Bà Trưng tại Hội Trường TT.

19. Đến Quốc Hội Úc tại Canberra hiệp cùng Cộng Đồng NVTD Liên Bang gặp các Đại diện Dân cử: yêu cầu đỏi hỏi Chính quyền Việt Nam ngưng đàn áp tự do, dân chủ và giam cầm trái phép đồng bào vô tội bên VN.

B. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CHO NHIỆM KỲ KẾ TIẾP:

Việc duy trì và phát triển cơ Đạo luôn là nhu cầu quan trọng và cần thiết, nhứt là trong hoàn cảnh sinh hoạt tại hải ngoại. Xin đề nghị chúng ta cần tiếp tục quan tâm thực hiện các việc sau đây:

1. Đề cử Ban chuyên trách Thanh Thiếu Niên và Thiếu Nhi sinh hoạt hàng tháng hoặc mỗi 2 tuần. Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, nhằm động viên giới trẻ trở về với Đạo. Theo đó, khuyến khích, nâng cao kiến thức các bạn trẻ qua việc học hỏi, thảo luận và bồi dưỡng giáo lý Đạo Cao Đài.

2. Tiếp tục thực hiện và phổ biến Bản Tin cho mọi người biết về các sinh hoạt Đạo sự.

3. Công Vụ lập kế hoạch tu bổ Thánh Thất đang trong giai đoạn xuống cấp trầm trọng.

4. Lễ Vụ chỉnh đốn việc hành lễ cho đúng nghi thức, theo tài liệu Hội Thánh đã hướng dẫn.

5. Các Bàn Trị Sự năng thăm viếng đồng Đạo.

Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,

Tường trình tổng quát thành quả hành Đạo trong nhiệm kỳ 5 năm, lần thứ Năm trên đây chắc chắn chỉ là một phần trong vô số đóng góp giá trị của đồng Đạo, dù lớn dù nhỏ, không thể kể hết được. Mong rằng đó chỉ là sự ghi nhận có tính cách nhắc nhở, khuyến khích, động viên để cùng nhau chu toàn việc hành đạo, lập công bồi đức. Chúng tôi không tránh được việc bỏ sót nhiều đóng góp đáng được ca ngợi của đồng đạo. Thiếu sự hợp tác của chư huynh tỷ đệ muội toàn Đạo, chúng ta không thể duy trì được cơ Đạo. Theo đó, chúng ta không thể làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của một Tín Đồ Cao Đài.

Cùng tiếp tục quây quần nơi đây hôm nay, chúng ta có dịp hàn huyên tâm sự về đạo tình trải qua hơn một phần ba thế kỷ trên mảnh đất tạm dung xa lạ, có thăng có trầm, khi tan lúc hợp, biến đổi vô thường. May mà nhờ lòng trung kiên, vững tâm, bền chí của nhiều bạn đạo vẫn còn nắm níu bên nhau giữ gìn chơn luật THƯƠNG YÊU, CÔNG CHÁNH của ĐỨC CHÍ TÔN. Theo đó, cơ Đạo dù có trải qua nhiều gian nan, thử thách đến nỗi tuông rơi nước mắt mà quyết không bỏ cuộc tu hành.

Nghĩ lại gương xưa mà thấm thía lời vàng, tiếng ngọc:

"Nên trò đạo đức dễ gì đâu,

Vui chẳng vui, sầu chẳng dám sầu.

Cái khổ của đời, mình ước vọng,

Cái chê của chúng lại nài cầu." (Thi Văn Dạy Đạo)

Sau cùng, cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban bố Ân Lành cho tất cả Môn Đệ chúng con biết thương yêu nhau, hầu trợ duyên cho nhau giữ gìn và hoằng hóa Đạo Nghiệp, để khỏi uổng phí kiếp sinh may duyên gặp Đạo.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Thánh Thất New South Wales, Mồng 5 tháng Mười năm Mậu Tuất

(dl. 11-11-2018)

Nữ Q. Đầu Tộc Đạo,

Nam Q. Đầu Tộc Đạo Sydney,

(Ấn ký)

Lê Thị Hồng Ngọc

Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp

 

BẢN SAO KÍNH GỞI:

- VP Trấn Đạo Úc Châu:

"Để kính tường"

- Các Bàn Trị Sự các Hương Đạo:

Canterbury, Bankstown, Fairfield và Đường Nhơn "Để kính tường tri" ◙

 

 

 

Nụ cười xuân - (Chuyên có thật do G.T. kể).

Thầy Đi Vắng...

Năm 1947, ở Bà Riạ có những thân nhân của những thanh niên Đạo bị Pháp bố ráp tạm giữ để điều tra. Họ bu lại văn phòng Khâm Châu Đạo để nhờ lãnh chồng con họ.

Ông Khâm Châu Đạo bảo: Thôi, bà con lên làm lễ Thầy trước đi, rồi trở ra đây khai lý lịch của đương sự, tôi sẽ đi lãnh giùm cho.

Vì toàn là Đạo mới, nên họ hiểu chữ Thầy là một người bằng xương bằng thịt đang ngồi làm việc phía nhà trên. Họ đi tìm quanh quẩn khắp nơi mà không gặp ai hết, đối đế trở xuống thưa:

- Dạ thưa ngài Khâm Châu, Thầy đi đâu vắng không có ở nhà trên.

- Tội nghiệp!!!

Trích từ: Thông Tin Xuân Nhâm Tý (1972) phát hành 02/1972.◙

 

 

 


 

 

Tri và Hành

Tri là biết - Hành là làm!

Trên con đường học vấn, chẳng phải đọc sách cho thuộc học chữ cho làu, gọi là học được. Tất phải phát minh ý tứ của sách ở ngoài mặt chữ mới gọi rằng biết đọc sách.

Học cho rộng hiểu, rèn luyện cho đa kiến, đa văn là về phần Tri, còn cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, là về phần Hành. Nói mà không bị người ta chỉ trích chê cười, làm mà không có một điều gì phải ăn năn hối tiếc, ấy là kết quả công trình học vấn.

Muốn thâu thập kết quả ấy, tất cần trau chuốt về phần Tri cũng như phần Hành cho cực hay, cực mỹ mới thôi.

Kinh Thi rằng: “Như thiết như tha, như trác như ma”.

Cứ theo mặt chữ mà thích nghĩa thì Thiết là cắt, Tha là giũa, Trác là xẻ, Ma là mài.

Đã cắt thành miếng rồi còn phải giữ cho trơn cho láng, như thợ làm đồ xương chẳng hạn.

Đã xẻ đá đặng lấy ngọc rồi còn mài ngọc cho sáng cho tinh, như thợ làm đồ trang sức châu ngọc. Cái vật đã tốt còn cầu cho tinh mới nên của quý.

Tuy có 8 chữ trong kinh Thi mà hàm súc ý nghĩa rất cao xa: hễ biết rồi còn tìm cho đến cùng cái sức lực trong việc làm mới thiệt làm. Bởi vậy cho nên càng hiếu học thì càng thêm hiểu rộng, càng dò càng thấy sâu và cứ tiến mãi mới đạt hết lý.

Lấy cái khiếu biết (Tri) mà xem xét sự vật rồi lấy con mắt tinh thần mà xem xét cho đến chỗ tinh thần của sự việc chừng ấy mới thấy rõ chơn hình chơn tướng của sự vật. Quán triệt rồi liền xoay qua phần làm (Hành). Trong sự làm cần yếu là dẹp cái tư tâm, bỏ cái tư dục, thì không bao giờ sai lầm.

Ví dụ bàn về sự giàu nghèo của thiên hạ, Thầy Tử Cống cho rằng: Nghèo mà không nịnh hót, giàu mà không kiêu hãnh (bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu) là hay rồi. Đến lúc gặp Đức Phu Tử, Ngài vấn về bần phú, Đức Thánh đáp rằng: Nghèo mà vui, giàu mà giữ lễ (Bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ).

Thầy Tử Cống nghe rồi thốt nhiên tỉnh ngộ và phát minh ra được đạo lý dường ấy còn hay hơn nhiều.

Nghèo mà không nịnh hót, đó là Thiết mà thôi, nhưng còn phải vui nghèo nữa kìa, đấy mới là Tha

Giàu mà không kiêu hãnh, đó là Trác mà thôi, nhưng còn phải thủ lễ nữa kìa, đấy mới là Ma.

Thiết với Trác, chỉ là một tầng công phu, còn phải thêm nhiều công phu nữa là Tha với Ma mới đến chỗ tinh mỹ.

Tổng luận:

Tri cái nghèo cái giàu mà Hành, cái nghèo cái giàu cho đến chỗ tinh thần tuyệt diệu của nó mới thiệt Tri và Hành. Chừng ấy người học Đạo mới tịnh tiến con đường tự lập.

 

Trích từ Đại Đạo Học Đường tài liệu Huấn luyện Chức sắc phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất 1958.◙

 

 


 


         
 

TỰ KHUYẾN

   
 

 

Thắm thoát thiều quang đã mấy mươi,

Một kiếp trầm luân đến với đời.

Những mong tu dưỡng đường Đạo đức,

Nghiệp quả luân hồi có lưng vơi?!

 

Lưng vơi thìn giữ tánh thiện hành,

Tùng thiện chẳng hoài một kiếp sanh.

Quảng đại bao dung nhiều phước hậu,

Thuận hoà êm ấm tạo duyên lành.

 

Duyên lành hạnh phúc chúng sanh mong,

Noi bước theo gương chẳng ngại ngùng.

Đem hết trí tài gìn giữ cội,

Phổ truyền Chơn giáo được hanh thông.

 
 

TIỂU HƯƠNG

   
         
   

KỶ NIỆM NGÀY KHAI ĐẠO

 
   

 

Lần theo dòng Sử Đạo,

Tròn Chín bốn mươi năm.

Thuyền trần nương bể khổ,

Mà đường vẫn xa xăm!

 

Lịch sử,mãi là một tấm gương,

Tấm gương kim cổ để soi đường.

Đi bên dòng sử nhiều thay đổi,

Nhìn lại kiếp trần tợ áng sương.

Quả vị Tu hành,Tâm thoát tục,

Nhìn ra cảnh thật, ấy khoa trường.

Dòng đời Đạo sử, răn điều dữ,

Từ Ái chí Hiền. - Dạ chỉ thương.

   

Thảo Vân Ngày Rằm tháng 10 năm Mậu Tuất.
(Dl. 21-11-2018)

Ái Nhân

 
         
 

ĐƯỜNG CHIỀU GIÓ XUÂN

   
 

 

Chim trời mỏi cánh về tây,

Bao nhiêu con nước lưng đầy bể dâu...

 

Gió bụi nắng mưa thấm bước trần,

Lần theo bóng hạ mịt mờ xuân.

Ngàn năm vẫn thế xuân đi mãi,

Nhìn lại cửa Chơn ít kẻ gần.

Lạ thật ngày xuân sao nói vậy?

Chuyện đời nghịch lý, chuyện ngày xuân.

Trời Xuân trong khối tình yêu ấy,

Yêu cả thiên nhiên của khách trần.

 

Khách trần quảy gánh ngược đường Tiên,

Đến chổ thị phi lắm muộn phiền.

Biết rõ rằng đây nơi hổn độn,

Cộng trừ nhơn quả nghiệp và duyên.

Đường Tu dục tấn lưu di sản, (*)

Thiện ác giả chơn đến cửa Hiền.

Hiền Đức Trời Xuân gần Phật tánh,

Mỗi người mỗi cảnh nỗi niềm riêng.

 

(*)

Đường tấn hóa của mỗi chơn linh ở mỗi lần tái sinh, sẽ lưu lại di sản của mình nơi cõi thiêng liêng. Di sản thiêng liêng đó, không ai cho ta được và cũng không ai cướp lấy đi nó được.

 
 

Sydney cuối hạ mùa ve sầu xứ Úc.
Nhân ngày đầu Xuân mùng một tháng giêng năm Ất Mùi
(Dl. 19-02-2015)

Ái Nhân

   
         
   

CHÚC XUÂN

 
   

 

CHÚC nhau Đời Đạo được thăng hoa,

MỪNG quí Đồng môn mãi hiệp-hoà.

NĂM tháng rèn trau phương đạo hạnh,

MỚI mong đoạt vị cõi ta bà.

VẠN phúc duyên lành, công quả đủ,

SỰ tình thế thái đã lánh xa.

NHƯ gương trong sáng an thanh tịnh,

Ý hiệp, tâm hòa khởi sắc hoa.

   

HN

 
         

 


 

 

Hồi tưởng

Một ngày công quả xây dựng

Ðiện Thờ Phật Mẫu NSW


Đức Nhân

 

Năm tấn cát và vài chục bao ciment phải được chuyển từ sân trước lên tầng một của Ðiện thờ Phật Mẫu (ÐTPM) để chuẩn bị cho việc cán nền và lót gạch men. Đây là mục tiêu của năm người chúng tôi ngày hôm đó, trong đó có ông cậu đã gần 70 tuổi. Trời thật đẹp, chúng tôi vừa làm việc vừa kể chuyện tếu để khích lệ lẫn nhau vì công việc khá nặng nhọc. Việc đầu tiên là dựng giàn để có thể chuyển từng thùng cát lên tầng một, nơi sẽ được làm chánh điện tương lai.

   
 
   
 
   
   
 
   

Sau đó chúng tôi phân công như sau: hai người bên dưới xúc cát vào thùng, một người đưa thùng cát lên giàn, một người chuyển thùng cát từ giàn lên bao lơn của tầng một và người thứ năm chuyển cát từ bao lơn vào bên trong chánh điện tương lai.

Công việc dù nặng nhọc nhưng tất cả đều hăng hái và vui vẻ nên cuối cùng chúng tôi đã hoàn tất công việc chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Buổi cơm trưa do quý Hiền Tỷ phục vụ hôm đó thật chu đáo và ngon lành như thường bữa.

Việc xây dựng ĐTPM đã được tiến hành một cách nhanh chóng nhờ sự đóng góp kẻ công, người của của tất cả đồng đạo Sydney dưới sự hướng dẫn và đốc thúc của Hiền Huynh HT Giáo, người trưởng huynh của Trấn Ðạo Úc Châu. Hiền Tài Giáo, dù đã nhiều tuổi, vẫn yêu thích và hăng say làm tất cả moị việc: nào xây gach, trộn hồ, đóng formwork để đúc lan can cho cầu thang lên chánh điện, góp ý kiến trong suốt thời gian xây cất… Cho đến thời điểm nầy, ĐTPM đã được lợp ngói và sơn bên ngoài cũng như phần lớn bên trong, Chánh Điện đã được lót gạch, các cột đã được đắp khắc hoa văn, các bàn thờ gỗ đã nhờ một vị Hiền Tài hiện ở Việt Nam đặt làm, gởi qua và đã được quý Huynh ráp lại cẩn thận, xít xao,… Mọi người đang dốc sức hoàn tất một số việc cần thiết với hy vọng có thể An Vị Thánh Tượng Đức Phật Mẫu, Cửu Vị Tiên Nương và Bạch Vân Động Chư Thánh trước cuối năm Ðinh Dậu này.

Trong thời gian lên ĐTPM làm công quả, chia xẻ với nhau những mẫu chuyện trao đổi, những nụ cười, những giọt mồ hôi, những buổi ăn trưa thật ấm áp với bàn tay chăm sóc thật lòng của các cô và các chị em, tình đồng Ðạo càng thêm sâu chặt và gần gũi hơn. Phần an ủi về tinh thần là đây, sự vun bồi tinh thần huớng thiện, đoàn kết và thương yêu là đây. Tôi luôn hy vọng và mong mỏi, tận đáy lòng mình, rằng những tình cảm tốt đep này sẽ luôn được giữ vững và ngày càng phát triển trên con đường hành Ðạo sắp tới.

Trong những ngày cuối năm, gác qua những chuyện bất đồng, những lo lắng phiền muộn của năm cũ, mà chỉ chú trọng vào những thành quả tốt đẹp, những chuyện vui, những may mắn đã gặp, tôi cầu mong năm Kỷ Hợi sắp đến sẽ mang lại thật nhiều sức khỏe, thành tựu và may mắn cho tất cả đồng Ðạo, nhất là các vị lão niên, để cùng góp phần phát triển cơ Ðạo ở đất nước thứ hai này của tất cả chúng ta.

Đức Nhân

 

 


 

 
Celebrating the Moon Festival

at the Cao Đài Temple


by Thảo Nguyên.

 

The Moon Festival is always lots of fun at the Cao Đài Temple of NSW. My family head up to the temple, where we are immediately greeted by friends, relatives and temple leaders alike. As a busy and festive celebration, I met a lot of new people and made many new friends. We really enjoyed socialising, sharing our hopes for Year 12 and plans for the future. The opportunity of meeting new people and sharing some laughs was, in my opinion, one of the best aspects of celebrating the Moon Festival at the Cao Đài Temple.

   
 
   

 

Once everyone had arrived and we were settled in, Ông 7, our Nam Đầu Tộc welcomed everybody and opened the concert, which was full of singing, acting and dancing. I was really impressed by the range of talent and performances held by the Cao Đài Community. In particular, Thiên Kim’s (age 4) singing and dancing was so adorable and it greatly entertained the crowd. Another impressive performance was also given by the Vovinam group. Through martial arts performances, they demonstrated their incredible strength and skill.

 

As the concert concluded and we headed into the night, Bà 9, our Nữ Đầu Tộc, distributed presents containing lollies, chocolates and other assortments, as well as colourful lanterns to the young children. It brought great joy and wonder to everyone, as these young children walked around the open area, singing the traditional Vietnamese Tết Trung Thu song. Led by the loud, bold and beautiful lion dancers, they filled the concert area with wonderful colours and sounds.

   
 
   

 

To conclude the night, a massive party was held with lots of delicious traditional Vietnamese foods. In particular, I ate a lot of the bánh ngọt and gỏi cuốn and found them delicious! There was lots of food for everyone and we all ate a lot and became very full! It was around 11pm when the celebrations ended, although many people lingered behind for a quick chat or shared one last laugh.

 

Thinking back to the friends I made, the lessons I learnt and the fun I had, I am extremely grateful to have been part of such an amazing celebration. My prayers are to the success and prosperity of the Cao Đài Temple and a wonderful life to every single member in the community.

Thảo Nguyên

 

 


 

 
Forget about the patriarchy 2019
is all about the matriarchy

by VI VU.

 

At its heart, Tết is a family reunion. It is probably the reason that I love the holiday so much. There is nothing like an enormous family congregated together at one dinner table chatting loudly and laughing deeply. It is the rare occasion where you feel most welcome and where you most belong, where everyone is intricately and intimately connected by one bond. Growing up I have always found that if life were like a cake, family would be the sweetest slice.

There is undoubtedly a lot to celebrate during Tết. However, when we look at the broader picture at what Tết is celebrating we often pass over one group of people and leave them underappreciated. Who are these people? In my family, it’s the mums. They stand humbly in the shadows of the whole celebration providing the meals, hosting the party and making sure everyone has a great time. Every year, Tet wishes go out to every person equally. However this year, I would like to send out my personal wish to all the hardworking mothers on Tết.

For the year to come, I wish for mothers to never let go of their inner prowess.

What do I mean by “inner prowess”? Well let me share a personal story to illustrate my point.

It was the end of September in 2018 where my family had just come home from a family gathering. We had lots of leftover food to pack away and began the process diligently. The first bag my dad grabbed was a blue reusable bag from Coles which contained what was meant to be oranges. My dad remarked “Wow there’s so many oranges”. To which my mum standing on the other side of the room brazenly replied “They’re mangoes”. What had happened was my mum had mistakenly recalled packing the blue reusable bag with mangoes. Despite my dad seeing a spherical outline of an orange he became puzzled at the sound of my mums confidence. My dad raised his eyebrow “No” he said, “they’re oranges”. My mum arched her eyebrows higher challenging my dad, “You seriously can’t tell? They’re mangoes”. Wavering because of my mum’s confident attitude my dad peered into the dimly lit reuse bag contemplating if the now foreign objects inside were really oranges. My mum with the most serious tone said, “Come on, you can’t seriously be think about this?”. My dad looked deeper. My mum probed on, “Touch it and tell me if it’s a mango or not”. Hesitantly my dad reached his hand into the bag and felt the spherical curvature of the orange and the ridges and pores of its skin and yet he still felt swayed by my mum’s confident attitude. With a small and hesitating voice my dad said “It feels like an orange…”. My mum gaped wide open shocked at how wrong my dad was. She made a face at me which said “How is it possible that a mango feels like an orange?!” and then demanded my dad bring on up to the light to see for himself. Lo and behold when my dad brought it out of the bag and into the light it was an orange. It was shock at first, for my mum because she had been so confident she had brought home mangoes and for my dad because he had been expecting to bring out the first ever mango that was not only shaped like an orange but also felt like an orange too. They gave each other a quick glance and burst out laughing. Such event proved to me how strong our mothers can be. Therefore, I would like to spend this years’ Tết with a conscious effort to support and appreciate the work of all mothers particularly in my family.

Say thank you to the people who have helped make Tết such a wonderful occasion.

Chúc Mừng Năm Mới and may the year to come be full of success.

VI VU

 

 


 

 
ẤN - ẤN TÝ

Đạo Hữu Nguyên Chương sưu tầm.

ẤN

Ấn, Thủ Ấn hay Mudra trong Phật Giáo, Ấn Độ Giáo là dấu hiệu thể hiện qua tác động thân thể, thường là sự kết hợp hài hòa giữa hai bàn tay và giữa các ngón tay trên một bàn tay. Hầu hết các Ấn-Mudra, đều có công năng thần diệu, giúp phần định tâm, định thể, phát triển trí huệ. Ấn còn gọi sự hỗ trợ của Chư Phật, Chư Bồ Tát. Ấn còn là cử chỉ tượng trưng tinh thần hoặc được sử dụng để thực hành các pháp thuộc về tâm linh ở các quốc gia thuộc Đông Nam Á.

Trong các tranh tượng Phật Giáo, ở các vị Thiền Sư, hay các Hành Giả chúng ta sẽ thấy một số Thủ Ấn mà các vị sử dụng khi thiền định.

Trong Tôn Giáo Cao Đài, bên ngoài Tòa Thánh hay các Thánh Thất, trên nóc Bát Quái Đài chúng ta thấy có tượng của Tam Vị Cổ Phật . Trong đó có Đức Brahma Phật đứng trên con Huyền Nga, nhìn về phía tây, tay trái cầm Bửu Châu còn tay phải bắt Ấn Khai Nguơn.

 

Sau đây là một vài Ấn thông dụng trong Phật Giáo.

 

a- Hiệp Chưởng Ấn - Anjali Mudra.

Về Thể: Hai bàn tay xòe ra, hai lòng bàn tay úp vào nhau. Dùng khi cầu nguyện, để biểu lộ sự tôn kính hay sùng bái, hoặc để chào hỏi (ở các quốc gia Đông Nam Á).

Về dụng: Trong khoảng khắc ta sẽ cảm nhận được sự hòa hợp âm dương, sự liên minh mật thiết giữa nhân loại và thế giới siêu nhiên. Trí phân biệt gián đoạn.

   

b- Thiền Ấn - Dhyani Mudra.

Về thể: Bàn tay mặt đặt trên bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhau, lòng bàn tay ngửa lên trên, để ngay bụng.

Về dụng: Bàn tay mặt bên trên tượng trưng tâm thức giác ngộ, bàn tay trái bên dưới tượng trưng thế giới hiện tượng. Ấn này giúp cho tâm thức được giác ngộ, vượt lên cả mọi hiện tượng. Thiền Ấn tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa suy nghĩ, bình tâm thư thái trong những tác động tập trung suy nghĩ.

   

c- Giáo Hoá Ấn - Vitarka Mudra.

Về Thể: Ngón trỏ và ngón cái ở mỗi bàn tay chạm nhau tạo thành vòng tròn, bàn tay mặt đưa ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía trước, bàn tay trái đưa ngang bụng, lòng bàn tay hướng lên.( nếu trong tư thế đứng, bàn tay mặt chỉ lên, bàn tay trái chỉ xuống đất, hai lòng bàn tay hướng về phía trước):

Về dụng: Ấn này mang tính cách giáo hoá, các vị Phật hay Bồ Tát thường dụng Ấn này khi thuyết Pháp để thuyết phục, giáo hóa chúng sanh.

   

d- Thí Nguyện Ấn - Varada Mudra.

Về thể: Phần quan trọng ở bàn tay trái, cánh tay buông thỏng hoặc gập lại, gan bàn tay hướng lên trên, những ngón tay duỗi ra hoặc hơi co lại. Ấn này thường kết hợp với Ấn Vô Úy- Abhaya Mudra ở bàn tay mặt, đưa lên ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía trước.

Về dụng: Giúp sự hoàn thành ước nguyện, chuyên tâm giải thoát chúng sanh. Tượng trưng cho lòng trắc ẩn, từ thiện. Ấn còn mang ý nghĩa dâng hiến.

   

ẤN TÝ

Trong Tôn Giáo Cao Đài, Khi tín đồ làm lễ Chí Tôn, Phật Mẫu, Chư Thần Thánh Tiên Phật, Cửu Huyền Thất Tổ v.v... đều phải bắt Ấn Tý. Ấn Tý có một ý nghĩa cao siêu về mặt giáo hóa và một tác dụng rất huyền bí về sự bảo bọc, che chở vạn linh sanh chúng, thể hiện trọn vẹn Đức Háo Sanh của Đức Cao Đài.

 
 

Ở lòng bàn tay trái, vị trí ngón áp út giáp với lòng bàn tay, thuộc “Cung Tý”. Vị trí ngón giữa giáp với lòng bàn tay thuộc “Cung Sửu” và vị trí ngón trỏ giáp với lòng bàn tay thuộc “Cung Dần”. Cung Tý đứng đầu trong “Thập Nhị Địa Chi”. (Tý, Sửu, Dần, Mẹo,... Tuất, Hợi).

Về thể: Xoè bàn tay trái, co ngón cái bấm vào chỗ Cung Tý (chân ngón áp út), nắm tay lại, tay mặt ngữa ra, tay trái để lên trên, tay mặt áp tròn bên ngoài tay trái, ngón tay cái của bàn tay mặt bấm vào chỗ Cung Dần của bàn tay trái. Khi bắt Ấn Tý luôn luôn phải để ngay ngực tức là để tại Tâm. (Không được để thấp quá ở rốn và khi lạy phải đưa tay lên chí trán).

Về dụng: Hai bàn tay bắt Ấn Tý có ý rằng “Thiên Khai Ư Tý, Địa Tịch Ư Sửu, Nhân sanh Ư Dần”. (Trời khai ở Hội Tý, Đất yên ở Hội Sửu, Người sanh ở Hội Dần).

Trong bàn tay, ngón giữa và ngón áp út rất dễ tiếp điễn quang bên ngoài, vì vậy muốn khỏi tiếp tà điển, khi bắt Ấn Tý phải co ngón giữa và ngón áp út lại. Ngược lại, ngón trỏ và ngón út là hai ngón xuất điễn quang rất mạnh, vì vậy để chống lại hoặc xua đuổi tà điễn thì duỗi thẳng hai ngón này ra. Đức Đại Từ Phụ vì lòng háo sanh, sợ làm tổn thương vạn linh sanh chúng nên dạy chúng ta khi bắt Ấn chỉ là để hộ thân nên phải co hai ngón này lại là vậy. Còn ngón cái là ngón chứa nguồn sinh lực nên phải co lại ̣để tránh bị tổn thương và để bảo tồn sinh lực cho cơ thể.

Ấn Tý còn mang một ý nghĩa khác. Ở Nhứt Kỳ Phổ Độ, Đức Thái Thượng dạy khi làm lễ hai bàn tay co chắp lại có nghĩa như một búp hoa. Ở Nhị Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Thích Ca dạy hai bàn tay xoè ra, ốp vào nhau, khi lạy thì ngửa ra như một đóa hoa nở. Còn ở Tam Kỳ Phổ Độ, trong Tôn Giáo Cao Đài, Ấn Tý trông như một trái cây đầy đặn, chỉ rằng đây là thời kỳ kết quả của hai kỳ Phổ Độ trước, và khi lạy thì hai bàn tay úp xuống như gieo hạt giống lành .

 

Đạo Hữu Nguyên Chương.

(Bài sưu tầm còn rất hạn hẹp thiếu xót, Xin chư Huynh Tỷ chỉ dạy thêm).

Nguồn sưu tầm:

• Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

• Thiên Đạo, soạn giả Nguyễn Trung Hậu & Phan Trường Mạnh.

• Thủ Ấn Wikipedia.

• Kinh Sách Cao Đài, H/T Quách Văn Hòa.

• Cao Đài Tự Điển, H/T Nguyễn Văn Hồng.

• Ấn Quyết thông thường trong hình Tượng Phật Giáo, tác giả Võ Quang Yến.

 

 


 

 
Kịch Bản Của Mỗi Chơn Linh

Ái Nhân

 

Đã đi trong cõi nhân sinh,

Có ai không quảy gánh tình khổ đau...

 
 

Lá vàng về cội Đào Nguyên,

Vào trong khối Đức con thuyền vĩnh sanh…

Chiếc lá vẫn rơi, thời gian vẫn trôi, cứ thế rồi cuốn theo dòng đời bất tận, chuyện hợp tan ngàn năm vẫn vậy như hơi thở của một kiếp trần. Kiếp phù sinh trăm năm nhìn lại như một giấc mơ màng, chẳng khác chi ánh trăng qua cửa, bóng ngả về Tây.

Tình thâm là cái chi chi đó,

Để bắt nhân gian đổ lệ buồn...

Một thoáng bên tai vạn dặm trần ai! Ai dễ hơn ai! Cha mẹ anh em vợ con bằng hữu, rồi cũng từ giã cuộc chơi nơi thế gian để đi vào nơi vô hữu, trở về với nguyên căn nguồn cội của mình.

Rõ là giấc mộng kiếp trần nhanh,

Cánh cửa tử sanh độc bước hành...

Ngày đầu tiên bước vào tấm thân cát bụi, chỉ một thân côi trần trụi, ngày sau cùng bước ra khỏi mảnh hình hài, cũng chỉ một thân côi với hai bàn tay trắng, bỏ lại tất cả cho thế gian trả về cát bụi những tạp chất nhục hài. Chỉ đem theo những cộng nghiệp đã tạo thành trong cuộc sống.

Khi về đến cửa tử sanh,

Chỉ còn cát bụi tâm lành tạo duyên...

Thế rồi chuyện gì đã làm ta phải lưu luyến xót thương khổ đau, khi đối diện với những nghịch cảnh thương tâm, có phải đó là giọt máu mủ Tổ Tiên và nợ áo cơm của xã hội mà ta đã cưu mang.

Máu mủ không ngăn giọt lệ lòng,

Biết rằng thân xác bụi trần không.

Điều gì làm cho ta buồn vui, điều gì làm cho ta ganh ghét hờn giận, những việc trắng đen thị phi, đó là những câu chuyện thật được viết trong kịch bản của mỗi chơn linh trước khi đầu kiếp. Không thể chối bỏ nó được, vì nó là một phần trong cuộc sống, nên vui và chấp nhận đối diện với tác phẩm của chính mình, tác phẩm đó được viết cả ngàn năm về trước với những lần tái sanh, đó là con đường luân hồi tấn hoá.

Thánh chất nguyên căn tìm cựu vị,

Gốc tâm trong sáng quả duyên lành.

Ngày mai ta không đoán được, chuyện gì sẽ xảy ra trong kiếp sanh của ta, ta không biết được đoạn cuối của cuộc đời, phải ra đi như thế nào? Con đường ta đang đi cứ ung dung bước tới, mỗi một bước chân đi là một bước Tu duyên nghiệp. Thế nên, mỗi một ngày làm một điều lành, coi như ta chuẩn bị viết một kịch bản cho kiếp tương lai. Chỉ có con đường chí thiện, chỉ có con đường lành, phải thật hiền, phải thật chơn. Có Chơn mới đến cõi Trời Chơn và sống trong khối Thánh Đức thương yêu vô tận.

Thuyền tâm bến vắng trăng đầy khuyết,

Nguồn Đức Tu Chơn đạt hạnh hiền.

Vạn vật con người đường tấn hoá không ai giống ai, vì mỗi một chơn linh đều dục tấn mãi, đi trước đi sau tới chỗ tận cùng. Vạn Linh hiệp Chí Linh, trở về với thuở ban đầu nguồn gốc sanh ra Vạn vật. Dòng đời như chiếc lá Thu, cứ cuốn theo gió bụi trần ai, tới chân trời bất tận. Mây trời vẫn bay chim trời vẫn hót, trời xanh cao thẳm, trải cõi lòng với vũ trụ bao la vui cùng Vạn vật thiên nhiên. Cho đến khi ta đi cuối kịch bản của mình, ta phủi tay ra đi nhẹ nhàng không luyến tiếc, từ giã cuộc chơi, từ giã mảnh hình hài cát bụi.

Cám ơn ngoại cảnh hình hài,

Cưu mang một kiếp chờ ngày hoá thân...

Cám ơn nhân sinh, cám ơn ngoại cảnh dòng đời gió bụi, những nhân tố cấu thành tác phẩm của kiếp sinh, dầu vui dầu buồn, dầu thương dầu ghét, cũng đều là hơi thở của xác thân, tiếp nhận nó như là một người bạn đồng hành thân thiết nhất, kiếp trần là vậy!

Ngàn mây theo cánh Hạc bay,

Gió Trăng đêm lạnh canh dài bên hiên...

Cảnh Trời mênh mông dò dịu, gió Trăng đêm lạnh cũng mênh mông, nỗi mênh mông cô quạnh của bước đường chiều, mà mỗi khách trần đều trải nghiệm. Đoạn trường của một kiếp sinh đến với ta, chỉ có lòng ta hiểu tâm ta tìm rồi cảm nhận được kịch bản của chính mình. Tác phẩm nguyên thủy của chính mình.

 
 

Đường xưa lối cũ rêu phong,

Chân mây mờ dạng theo dòng thời gian…

Con đường ta đi là một con đường lắm nỗi đau thương, ta đã chọn từ nhiều tiền kiếp. Hằng ngày ta phải diện kiến với ta, chung cùng một hơi thở, một nhịp đập con tim. Không ai gánh vác nỗi khổ đau cho ta được, không ai sửa đổi số phận cho ta được và cũng không ai cướp lấy đi nó được, vì đó là Di Sản Thiêng Liêng của ta.

Không ai thế chỗ đau thương,

Chỉ lòng ta hiểu đoạn trường đi qua...

Nỗi khổ của đời có những lúc xót xa, đổ bao giọt lệ thương tâm lắm! Điều gì đã làm cho ta xót xa thương tâm như vậy!

Tánh Linh Tạo Hoá ban cho,

Đường Tu đắc Đạo là do bởi mình...

Có phải đó là tánh Linh của mỗi Nguyên căn có được. Nhờ tánh Linh đó ta mới nhìn thấy được kịch bản của mình. Nương theo khuôn Linh thuyền Huệ rửa sạch bợn trần, mở cửa Thiêng Liêng vào đường hằng sống.

Gởi theo tuế nguyệt khúc tình,

Tình Chơn bao thuở dặm nghìn nước non…

Mây chiều cô tịch sao lắm nhiều thương nhớ! Bóng ngả về Tây se thắt nỗi quạnh hiu! Nỗi hiu quạnh của dòng đời sâu thẳm.

Phủi cơn gió bụi phong trần,

Cửa Chơn gởi phận đặng gần Chí Linh...

Đó là một không gian vô tận của mỗi khách trần nơi quán tục, khi bước vào rừng chiều sương ủ lá Đông bên bờ sanh tử...Để rồi mở cõi lòng mình...

 
 

Trải ý theo văn những mong đem tỏ nỗi lòng chơn thật, gởi bạn đồng sanh trong một kiếp hữu duyên nơi cõi thế.

Đêm thanh tịch mịch Trời đưa gió,

Cảm xúc nguồn Tâm nhớ cội nhìn...

Thảo Vân mùa Xuân xứ Úc.

Ngày 01-09-2014

Ái Nhân

 

 


 


Uyên Trang phụ trách

Bánh Bột Báng

Những ai thích ngọt thì hãy đừng bỏ qua món bánh bột báng này nhé.

Làm bánh bột báng không hề khó và cũng chẳng mất nhiều thời gian nên bạn hãy thử trổ tài học cách làm bánh bột báng cho cả gia đình thưởng thức nhe!

   
 
   

Nguyên liệu:

• Bột báng: 150gr.

• Bột năng: 250gr.

• 2 muỗng cà phê nước cốt lá dứa.

• Dừa sợi.

• Đậu xanh cà không vỏ 150gr.

• Nước cốt dừa 150 ml.

• Đường cát trắng 80gr.

• 2 muỗng canh bột gạo.

 

Cách làm

1. Phần nhân

Đậu xanh ngâm qua đêm hoặc 4 giờ với nước ấm. Hấp chín, để nguội. Sau đó cho đậu vào máy xay sinh tố, thêm150ml nước cốt dừa và 40gr đường vào xay nhuyễn.

Trộn đậu xanh đã xay nhuyễn với 2 muỗng canh bột gạo và dừa bào sợi cho lên bếp sên đến khi đậu khô lại, không dính đáy chảo là được. Để nguội, chia đậu xanh làm 20 phần rồi vo tròn.

2. Phần vỏ

Bột báng cho ra tô, cho nước sôi và nước cốt lá dứa vào và ngâm khoảng 30’ (nhớ là phải thật nhiều nước để bột báng còn có chỗ nở).

Bột báng ngâm đã mềm, trút bỏ hết phần nước, để bột năng và phần đường còn lại vào nhào thật kỹ.

Lấy một miếng bột nhỏ dàn trên tay, đặt nhân bánh vào giữa, vo tròn bánh lại, cứ làm như vậy cho hết lượng bột báng và nhân.

3. Hấp bánh

Xếp bột báng ra đĩa có lót lá chuối, hoặc cooking paper cho vào xửng hấp.

Trong khi hấp bánh, thỉnh thoảng nhớ mở nắp vung để không bị nước rơi xuống bánh.

Hấp cho đến khi thấy vỏ bánh trong lại là được.

Bánh bột báng chan với nước cốt dừa có rắc thêm tí mè và đậu phọng rang giả nhỏ chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn và gia đình.

Bạn sẽ thử làm món bánh bột báng này chứ? Chúc các bạn thành công và ngon miệng.♬♬♬

 

 


 


CÀ RỐT, Nhân Sâm của người Nghèo

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

 

Sâm là món thuốc quý trong y học đông phương mà ngày nay y học thực nghiệm Tây phương cũng phần nào công nhận. Nhưng sâm là dược thảo đắt tiền nên dân bạch đinh ít người có cơ hội sử dụng. Và các nhà y học cổ truyền đã khám phá ra một thảo mộc có giá trị tương tự như sâm để thay thế. Ðó là củ cà rốt nho nhỏ, màu đỏ mà các vị lương y này coi như là một thứ nhân sâm của người nghèo.

Có lẽ vì là “nhân sâm của người nghèo”, nên cà rốt được tạo hóa đặc biệt ưu tiên ban cho dân chúng ở vùng đất sỏi đá Afghanistan từ nhiều ngàn năm về trước để dân chúng bồi bổ, tăng cường sức khỏe.

Từ mảnh đất nghèo khó đó, cà rốt được các đế quốc La Mã, Hy Lạp khi xưa biết tới giá trị dinh dưỡng cũng như y học. Họ mang về trồng làm thực phẩm và để chữa bệnh. Các danh y hai quốc gia này như Hippocrattes, Galen, Diocorides..đã lên tiếng ca ngợi cà rốt vừa là thức ăn ngon, vừa là dược thảo tốt để chữa bệnh cũng như tăng cường khả năng tình dục.

   
 
   

Trải qua nhiều thế kỷ, cà rốt du nhập tới các quốc gia khác trên khắp trái đất và là món ăn ưa chuộng của mọi người dân, không kể giầu nghèo. Người Tây Ban Nha mang cà rốt đến châu Mỹ vào thế kỷ thứ 15, rồi người Anh cũng mang theo khi họ đi chinh phục Mỹ vào thế kỷ thứ 16.

Cà rốt có nhiều mầu khác nhau như trắng, vàng, đỏ và tím đỏ. Mầu của cà rốt tùy thuộc vào một số yếu tố như là: nhiệt độ nóng quá hoặc lạnh quá làm giảm mầu cà rốt; cà rốt thu hoạch vào mùa Xuân và Hạ có mầu xậm hơn là vào mùa Thu và Ðông; tưới nước quá nhiều và nhiều ánh sáng làm giảm mầu cà rốt…

Cà rốt được trồng bằng hạt từ tháng Giêng tới tháng Bảy, nẩy mầm sau hai tuần lễ và có củ trong thời gian từ hai tới ba tháng.

Giá trị dinh dưỡng

Một củ cà rốt cỡ trung bình có 19 mg calci, 32 mg phospho, 233 mg kali, 7 mg sinh tố C, 7 gr carbohydrat, 5 gr đường, 2gr chất xơ, 1gr chất đạm, 6.000mcg sinh tố A, 40 calori, không có chất béo hoặc cholesterol.

Một ly (240ml) nước cà rốt lạnh nguyên chất cung cấp khoảng 59 mg calci, 103 mg phospho, 718 mg kali, 21 mg sinh tố C, 23 g carbohydrat và 18.000mcg sinh tố A. Thật là một món giải khát vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Cà rốt như thực phẩm

Vị dịu ngọt của cà rốt rất thích hợp với nhiều thực phẩm khác, cho nên có nhiều cách để nấu nướng cà rốt.

Cà rốt có thể ăn sống hay nấu chín với nhiều thực phẩm khác, nhất là với các loại thịt động vật. Người viết không dám lạm bàn. Chỉ xin thưa rằng: bò kho mà không có cà rốt thì chẳng phải bò kho. Cảm lạnh mà được một bát canh thịt nạc nấu với cà rốt, đậu hà lan thêm vài nhánh hành tươi, ăn khi còn nóng hổi thì thấy nhẹ cả người. Chả giò chấm nước mắm pha chua, cay, ngọt mà không có cà rốt thái sợi thì ăn mất ngon. Cà rốt cào nhỏ, thêm chút bơ ăn với bánh mì thịt nguội thì tuyệt trần đời…

Dù ăn cách nào, sống hay chín, cà rốt vẫn giữ được các chất bổ dưỡng. Đặc biệt khi nấu thì cà rốt ngọt, thơm hơn vì sức nóng làm tan màng bao bọc carotene, tăng chất này trong món ăn. Nhưng nấu chín quá thì một lượng lớn carotene bị phân hủy.

Cà rốt ăn sống là món ăn rất bổ dưỡng vì nhiều chất xơ mà lại ít calori. Cà rốt tươi có thể làm món rau trộn với các rau khác.

Cà rốt đông lạnh cũng tốt như cà rốt ăn sống hoặc nấu chín, chỉ có cà rốt phơi hay sấy khô là mất đi một ít beta carotene. Cà rốt ngâm giấm đường cũng là món ăn ưa thích của nhiều người.

Ăn nhiều cà rốt đưa đến tình trạng da có màu vàng như nghệ. Lý do là chất beta caroten không được chuyển hóa hết sang sinh tố A nên tồn trữ ở trên da, nhất là ở lòng bàn tay, bàn chân, sau vành tai. Tình trạng này không gây nguy hại gì và màu da sẽ trở lại bình thường sau khi bớt tiêu thụ cà rốt.

Nước vắt cà rốt là món thức uống tuyệt hảo.

Rửa sạch cà rốt với một bàn chải hơi cứng, đừng bỏ hết vỏ vì sinh tố và khoáng chất nằm ngay dưới vỏ. Sau khi ép, nên uống ngay để có hương vị tươi mát. Muốn để dành nước cà rốt, nên cho vào chai đậy kín để tránh oxy hóa rồi cất trong tủ lạnh. Nên lựa cà rốt lớn, chắc nịch với mầu vàng đậm hơn là loại vàng nhạt, để có nhiều caroten.

Lá cà rốt cũng có thể ăn được, nhưng hơi đắng vì chứa nhiều kali. Lá có nhiều chất đạm, khoáng và sinh tố. Ðể bớt cay, trộn một chút giấm đường. Lá có tính cách sát trùng nên nước cốt lá cà rốt được thêm vào nước súc miệng để khử trùng.

Công dụng y học

Cà rốt chứa rất nhiều beta carotene, còn gọi là tiền- vitamin A, vì chất này được gan chuyển thành sinh tố A với sự trợ giúp của một lượng rất ít chất béo.

Nhà dinh dưỡng uy tín Hoa Kỳ Roberta Roberti đã liệt kê một số công dụng của cà rốt đối với cơ thể như: làm tăng tính miễn dịch, nhất là ở người cao tuổi, giảm cháy nắng, giảm các triệu chứng khó chịu khi cai rượu, chống nhiễm trùng, chống viêm phổi, giảm bớt mụn trứng cá, tăng hồng huyết cầu, làm vết thương mau lành, giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Bản hướng dẫn về dinh dưỡng của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ vào năm 1995 có ghi nhận rằng ‘Các chất dinh dưỡng chống oxy hóa trong thực phẩm thực vật như sinh tố C, carotene, sinh tố A và khoáng selenium đều được các nhà khoa học thích thú nghiên cứu và quần chúng ưa dùng vì chúng có khả năng giảm thiểu rủi ro gây ra ung thư và các bệnh mãn tính khác’

Từ thời xa xưa ở Ấn Độ, Hy Lạp và La Mã, cà rốt, nước ép cà rốt, trà cà rốt đã được dùng để trị bệnh

1- Cà rốt với bệnh ung thư

Beta carotene có tác dụng chống ung thư trong thời kỳ sơ khởi, khi mà các gốc tự do tác động để biến các tế bào lành mạnh thành tế bào bệnh. Beta carotene là chất chống oxi hóa, ngăn chận tác động của gốc tự do, do đó có thể giảm nguy cơ gây ung thư phổi, nhiếp hộ tuyến, tụy tạng, vú và nhiều loại ung thư khác.

.Theo nhà thảo mộc học J.L.Hartwell thì cà rốt được dùng trong y học dân gian tại một số địa phương rải rác trên thế giới như Bỉ, Chí Lợi, Anh, Đức, Nga, Mỹ… để trị các chứng ung thư, mụn loét có tính ung thư, chứng suy gan và suy tủy sống.

Kết quả nghiên cứu tại Anh và Ðan Mạch cho hay chất Falcarinol trong cà rốt có thể giảm nguy cơ ung thư. Bác sĩ Kirsten Brandt, giáo sư tại Ðại học Newcastle và là một thành viên của nhóm nghiên cứu cho hay, họ sẽ tiếp tục tìm hiểu coi phải dùng một số lượng là bao nhiêu để hóa chất này có tác dụng ngừa ung thư. Giáo sư Brandt cũng tiết lộ là vẫn ăn cà rốt mỗi ngày.

2- Cà rốt với ung thư phổi

Kết quả nghiên cứu của giáo sư dinh dưỡng Richard Baybutt và cộng sự tại Ðại học Kansas, Hoa Kỳ, cho hay chất gây ung thư benzo(a)pyrene có thể gây ra thiếu sinh tố A trong cơ thể chuột và đưa tới bệnh emphysema. Ông kết luận rằng một chế độ dinh dưỡng có nhiều sinh tố A sẽ bảo vệ cơ thể đối với ung thư phổi và khí thũng phổi (emphysema).

3- Cà rốt với hệ tiêu hóa

Súp cà rốt rất tốt để hỗ trợ việc điều trị bệnh tiêu chẩy, đặc biệt là ở trẻ em. Súp bổ sung nước và các khoáng chất thất thoát vì tiêu chẩy như K, sodium, phosphor, calcium, magnesium..

Một số bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa nhận xét rằng cà rốt làm bớt táo bón, làm phân mềm và lớn hơn vì có nhiều chất xơ. Do công dụng này, cà rốt cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột già

4- Cà rốt với thị giác

Cà rốt không ngăn ngừa hoặc chữa được cận thị hay viễn thị nhưng khi thiếu sinh tố A, mắt sẽ không nhìn rõ trong bóng tối. Cà rốt có nhiều beta caroten, tiền thân của sinh tố A. Ở võng mạc, sinh tố A biến đổi thành chất rhodopsin, mầu đỏ tía rất cần cho sự nhìn vào ban đêm. Ngoài ra, beta caroten còn là một chất chống oxy hóa rất mạnh có thể ngăn ngừa võng mạc thoái hóa và đục thủy tinh thể. Ðây là hai trong nhiều nguy cơ đưa tới khuyết thị ở người cao tuổi.

Chúng ta chỉ cần ăn một củ cà rốt mỗi ngày là đủ sinh tố A để khỏi bị mù ban đêm.

5- Cà rốt với bệnh tim

Nghiên cứu tại Ðại học Massachsetts với 13,000 người cao tuổi cho thấy nếu họ ăn một củ cà rốt mỗi ngày thì có thể giảm nguy cơ cơn suy tim tới 60%. Ðó là nhờ có chất carotenoid trong cà rốt.

6- Cà rốt với cao cholesterol

Bác sĩ Peter Hoagland thuộc Bộ Canh Nông Hoa Kỳ cho hay chỉ ăn hai củ cà rốt mỗi ngày có thể hạ cholesterol xuống từ 10-20%.

Thí nghiệm bên Scotland cho thấy tiêu thụ 200 g cà rốt sống mỗi ngày, liên tục trong 3 tuần lễ, có thể hạ mức cholesterol xuống khoảng 11%.

7- Cà rốt với bệnh tiểu đường

Theo S Suzuki, S Kamura, tiêu thụ thực phẩm có nhiều carotenoid có thể làm giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 bằng cách tăng tác dụng của insulin.

8- Cà rốt với phụ nữ

Với phụ nữ, cà rốt có thể mang tới nhiều ích lợi như làm giảm kinh nguyệt quá nhiều, giảm triệu chứng khó chịu trước khi có kinh, bớt bị chứng viêm âm hộ và nhiễm trùng đường tiểu tiện nhất là giảm nguy cơ loãng xương sau thời kỳ mãn kinh.

Lựa và Cất giữ cà rốt

Mua cà rốt, nên lựa những củ còn lá xanh tươi, củ phải chắc nịch, mầu tươi bóng và hình dáng gọn gàng, nhẵn nhụi. Cà rốt càng có đậm mầu cam là càng có nhiều beta caroten.Tránh mua cà rốt bị nứt, khô teo. Nếu cà rốt không còn lá, nhìn cuống coi có đen không. Nếu cuống đen là cà rốt quá già.

Vì đa số đường của cà rốt nằm trong lõi, nên củ càng to thì lõi cũng lớn hơn và ngọt hơn.

Cà rốt là loại rau khỏe mạnh, chịu đựng được điều kiện thời tiết khó khăn nên có thể để dành lâu hơn nếu biết cách cất giữ.

Trước hết là đừng để thất thoát độ ẩm của rau. Muốn vậy, cất cà rốt ở ngăn lạnh nhất của tủ lạnh, trong túi nhựa hoặc bọc bằng giấy lau tay. Ðừng rửa trước khi cất tủ lạnh, vì cà rốt quá ướt trong túi sẽ mau bị hư. Chỉ rửa trước khi ăn. Cất như vậy có thể để dành được hơn hai tuần lễ.

Ðừng để cà rốt gần táo, lê, khoai tây vì các trái này tiết ra hơi ethylene làm cà rốt trở nên đắng, mau hư.

Nếu cà rốt còn lá, nên cắt bỏ lá trước khi cất trong tủ lạnh, để tránh lá hút hết nước của củ và mau hư.

Trước khi ăn, rửa củ cà rốt với một bàn chải hơi cứng. Ngoại trừ khi cà rốt quá già hoặc e ngại nhiễm thuốc trừ sâu bọ, không cần gọt bỏ vỏ.

Cà rốt có thể làm đông lạnh để dành mà vẫn ngon.

Trước hết, phải trụng cà rốt trong nước sôi. Ðây là cách để dành đông lạnh cho tất cả các loại rau. Trụng như vậy sẽ ngăn cản tác dụng làm mất hương vị, cấu trúc của thực phẩm.do các enzym có sẵn trong rau.

Sau khi trụng trong nước sôi độ mươi phút, lấy cà rốt ra, cho vào bao nhựa rồi để ngay vào ngăn đông đá.

Kết luận

Cà rốt là món ăn khá rẻ tiền so với lượng dinh dưỡng quý giá mà rau cung cấp. Nhiều người ít ăn cà rốt chỉ vì thiếu hiểu biết đầy đủ về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm này. Mặt khác, tập quán ăn uống vốn được thành hình từ thói quen lâu ngày. Cà rốt là loại cây trồng mới được đưa vào Việt Nam từ thế kỷ trước, nên đối với phần đông người Việt, nhất là những người ở xa thành phố, vẫn chưa quen thuộc với việc sử dụng cà rốt thường xuyên trong ngày. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng loại thực phẩm này với các đặc tính như trên, chắc chắn chúng ta sẽ nâng cao tình trạng sức khỏe cũng như phòng ngừa được hầu hết các bệnh do thiếu vitamin A.

Bác sĩ Nguyễn Ý Ðức
http://www.bsnguyenyduc.com/

 

Nguồn: http://khoahocnet.com/2015/01/24/bac-si-nguyen-y-duc-ca-rot-nhan-sam-cua-nguoi-ngheo/ ◙

 

 

 


 


 


Uyên Trang sưu tầm

 

Đặt câu “đỡ đần”

Trong một lớp học ngữ văn, cô giáo yêu cầu học sinh đặt câu có từ "đỡ đần".

- Thưa cô dễ ợt - Tèo giơ tay xung phong - Vì em học ngu nên ba mẹ cho em đi học thêm để em đỡ đần ạ.

- Cô giáo: ? !

 

Con ngựa

- Mẹ ơi, thầy giáo của con chưa bao giờ thấy con ngựa.

- Sao lại có thể như vậy được con?

- Con vẽ con ngựa, vậy mà thầy hỏi "Con gì đây?"

 

Thuyền sũng nước

Ở quầy quan sát nơi cho thuê tàu loại nhẹ, sắp đến giờ đóng cửa, viên quản lý chợt nhận ra vẫn còn một chiếc tàu neo ở giữa hồ bèn la lên trong ống loa “Tàu số 99, vui lòng trở về bến, đã hết giờ rồi”. Vài phút trôi qua, chiếc tàu vẫn không nhúc nhích, viên quản lý đã hết kiên nhẫn hét lớn trong ống loa “Tàu số 99 hãy trở về bến ngay lập tức, nếu không thì tôi sẽ phạt thêm tiền mướn tàu quá giờ cho các người!”.

Viên trợ lý bước đến gần ông quản lý và nhỏ nhẹ nói: “Hình như có vấn đề gì đó thưa ông, chúng ta chỉ có 75 tàu thôi mà!”

Viên quản lý ngẩn người ra vài giây chợt chụp lấy cái ống loa và hét lên “Tàu số 66, các người có sao không?!?”

 

 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

DANH SÁCH CÁC HỌC SINH CON CHÁU NHÀ ĐẠO
TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC NĂM 2018

     

1. JENNIFER TRẦN

Phụ Huynh:

- Ngọc Điệp + Mai Hạnh

2. IAN NGUYỄN

 

- Tuyết Nhung

3. VICKY TRẦN

 

- Duyên Phạm

4. VIVIAN LA

 

- Hiền Đức + Thanh Phượng

5. LUCY TRANG

 

- Thanh Giang

6. LÝ BỘI TRÂN

 

- Tú Quang + HồngThanh

7. VI VŨ

 

- Đức Hưng + Uyên Trang

8. CÙ ĐĂNG KHOA

 

- Đăng Thiện + HuyềnTrang

9. HỒ QUANG BẢO

 

- Thanh Nghĩa + Thùy Trang

 

 

 

Tộc Đạo Sydney và các Bàn Trị Sự thành thật chúc mừng các cháu vừa Tốt Nghiệp Trung Học. Đó là do kết quả của sự cố gắng học tập của các cháu và sự hỗ trợ tinh thần của phụ huynh. Hy vọng các cháu tiếp tục đạt thành sở nguyện.

CONGRATULATION !
MAY ĐỨC CHÍ TÔN BLESS YOU.

 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

Chủ trương của Bản Tin Hòa Hiệp

Bản Tin Hòa Hiệp: Phổ biến tin tức Đạo sự gần xa; liên lạc, trao đổi kinh nghiệm hiểu biết; học hỏi, hợp tác thân hữu với các Tôn Giáo bạn, các Đoàn Thể xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hướng thượng, nhằm phục vụ không biên giới cho Đạo lẫn Đời.

Bản Tin Hòa Hiệp: Xin đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài vở với bất kỳ thể loại; ưu tiên trong lãnh vực biên khảo, nghiên cứu đạo giáo, triết học, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật phục vụ nhân sinh của chư vị thức giả đạo hữu, đạo tâm... miễn nội dung không nhằm mục đích: làm diễn đàn chính trị, bài kích cá nhân, tập thể; kỳ thị dưới mọi hình thức; gây chia rẽ nội bộ; đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và đường lối của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.

 

CHỦ TRƯƠNG: Tộc Đạo Sydney
CHỦ BÚT: Quyền Đầu Tộc Đạo Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp
BAN BIÊN TẬP: Bạch Sỹ - Thanh Nguyên - Hồng Ngọc - Ái Nhân - Tiểu Hương - Lê Phong - Song Kha - Trần Nguyên Đức - Bình Minh - Uyên Trang - Đức Nhân
TRÌNH BÀY & IN ẤN: Huỳnh Trọng - Trần Đại Thiện - Trần Lê Phong

 

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678
Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au ; hongngoc.caodai@yahoo.com.au