CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN

 

Danh mục vần H

·        

·         Hà đồ

·         Hà Ngân

·         Hà thanh hải yến

 

HẠ

·         Hạ

·         Hạ chí

·         Hạ chỉ

·         Hạ cơ

·         Hạ đẳng nhơn sanh

·         Hạ đơn điền

·         Hạ giới

·         Hạ huyệt

·         Hạ nguơn Tam chuyển

·         Hạ ốc thất thập nhị Địa

·         Hạ rộng

·         Hạ thế - Hạ trần

·         Hạ thọ - Trung Thọ - Thượng thọ

·         Hạ thừa - Thượng thừa

·         Hạ tuần

·         Hạ Võ (Hạ Vũ)

 

HẠC

·         Hạc thọ

 

HẢI

·         Hải

·         Hải hà

·         Hải ngoại

·         Hải nội chư quân tử

 

HÃI

·         Hãi kinh

 

HÀM

·         Hàm

·         Hàm huyết phún nhơn

·         Hàm oan

·         Hàm phẩm

·         Hàm phong - Hội Thánh Hàm Phong

 

HÁM

·         Hám

·         Hám lợi xu danh

·         Hám vọng

 

HÃM

·         Hãm

·         Hãm hại

·         Hãm tội

 

HÀN

·         Hàn

·         Hàn Lâm Viện

·         Hàn mặc

 

HÀNG

·         Hàng long phục hổ

 

HÀNH

·         Hành

·         Hành biến

·         Hành Chánh Đạo

·         Hành công tu luyện

·         Hành đạo

·         Hành đạo tha phương

·         Hành giả

·         Hành hài

·         Hành hình

·         Hành hóa

·         Hành hương

·         Hành khiển

·         Hành lễ

·         Hành pháp

·         Hành tàng

·         Hành thiện

·         Hành xác

 

HẠNH

·         Hạnh

·         Hạnh chất

·         Hạnh đàn

·         Hạnh đường

·         Hạnh hưởng

·         Hạnh lâm

·         Hạnh ngộ Cao Đài truyền Đại Đạo

 

HÀO

·         Hào phú

·         Hào quang

 

HÁO (HIẾU)

·         Háo

·         Háo danh

·         Háo sanh

 

HẢO

·         Hảo

·         Hảo quang minh

·         Hảo sự

 

HẠO

·         Hạo

·         Hạo kiếp

·         Hạo nhiên

 

HẰNG

·         Hằng

·         Hằng hà sa số

·         Hằng Nga

·         Hằng sanh

·         Hằng tâm

 

HẤP

·         Hấp hối

 

HẦU

·         Hầu

·         Hầu chung

·         Hầu đàn

·         Hầu kề

·         Hầu mãn

·         Hầu thiếp

 

HẬU

·         Hậu

·         Hậu duệ

·         Hậu đãi

·         Hậu điện

·         Hậu hậu vô chung

·         Hậu hối mạc cập

·         Hậu kế vô nhân

·         Hậu lai

·         Hậu sanh khả úy

·         Hậu sự

·         Hậu tấn (Hậu tiến)

·         Hậu thế

·         Hậu thổ

·         Hậu thuẫn

·         Hậu ý

 

HỆ

·         Hệ lụy

·         Hệ phái

 

HI, HỈ

·         Hi, Hỉ (Xem: Hy, Hỷ)

 

HIỀM

·         Hiềm

·         Hiềm nghi

·         Hiềm thù

 

HIẾM

·         Hiếm chi

 

HIÊN

·         Hiên Viên Huỳnh Đế

 

HIỀN

·         Hiền

·         Hiền đồ

·         Hiền đức

·         Hiền hiền

·         Hiền huynh - Hiền tỷ - Hiền đệ - Hiền muội

·         Hiền hữu

·         Hiền lương

·         Hiền minh Thánh trí

·         Hiền ngõ

·         Hiền Nhơn

·         Hiền nhơn quân tử

·         Hiền sĩ

·         Hiền tài

·         Hiền triết

 

HIẾN

·         Hiến

·         Hiến chương ĐĐTKPĐ

·         Hiến công

·         Hiến Đạo

·         Hiến Đạo Phạm Văn Tươi (1897-1976)

·         Hiến lễ

·         Hiến pháp

·         Hiến Pháp Trương Hữu Đức (1890-1976)

·         Hiến thân

·         Hiến Thế

·         Hiến Thế Nguyễn Văn Mạnh (1894-1970)

 

HIỂN

·         Hiển

·         Hiển hách

·         Hiển khảo - Hiển tỷ

·         Hiển linh

·         Hiển nhiên

·         Hiển Thánh

·         Hiển thân dương danh

 

HIẾP

·         Hiếp bức

 

HIỆP - HỢP

·         Hiệp - Hợp

·         Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh

·         Hợp cẩn (Hiệp cẩn)

·         Hiệp chưởng (Hợp chưởng)

·         Hiệp chưởng mạo (Hợp chưởng mạo)

·         Hợp đạo (Hiệp đạo)

·         Hiệp định - Hiệp ước

·         Hiệp đồng

·         Hợp đồng

·         Hợp gia (Hiệp gia)

·         Hiệp lý

·         Hợp lý

·         Hợp nhứt (Hiệp nhứt)

·         Hợp pháp

·         Hợp phố hoàn châu

·         Hiệp qui

·         Hợp tác (Hiệp tác)

·         Hiệp tuyển (Hợp tuyển)

·         Hiệp Thiên Đài

 

HIẾU

·         Hiếu

·         Hiếu đạo

·         Hiếu đễ

·         Hiếu đức trung nhơn

·         Hiếu hậu vi tiên

·         Hiếu thân

·         Hiếu thuận

 

HIỂU

·         Hiểu dụ - Hiểu thị

 

HÌNH

·         Hình

·         Hình hoa

·         Hình khổ

·         Hình nhi hạ học - Hình nhi thượng học

·         Hình sự

·         Hình thể

·         Hình tượng

 

HỌ

·         Họ Đạo

 

HOA (HUÊ)

·         Hoa

·         Hoa biểu (Huê biểu)

·         Hoa khai bất trạch bần gia địa

·         Hoa lệ

·         Hoa lợi (Huê lợi)

·         Hoa nguyệt (Huê nguyệt)

·         Hoa tình (Huê tình)

 

HÒA

·         Hòa

·         Hòa giải

·         Hòa hảo

·         Hòa ki (Hòa cơ)

·         Hòa nam khể thủ

·         Hòa thượng - Giáo thọ - Yết Ma

·         Hòa viện

 

HÓA

·         Hóa

·         Hóa công

·         Hóa dân qui thiện

·         Hóa dục quần sanh

·         Hóa duyên

·         Hóa độ

·         Hóa nhân

·         Hóa sanh

·         Hóa thân

·         Hóa trưởng

 

HỎA

·         Hỏa

·         Hỏa giáo

·         Hỏa tai

·         Hỏa táng

·         Hỏa thượng thiêm du

·         Hỏa tinh Tam muội

·         Hỏa tốc

 

HỌA

·         Họa

·         Họa Âu tai Á

·         Họa bất đơn hành

·         Họa hổ họa bì nan họa cốt

·         Họa kín

·         Họa phước vô môn

·         Họa Thiên điều

·         Họa tòng khẩu xuất

·         Họa vô đơn chí

·         Họa xà thiêm túc

 

HOẠCH

·         Hoạch tội ư Thiên vô sở đảo dã

 

HOÀI

·         Hoài

·         Hoài niệm

·         Hoài thai

·         Hoài vọng

 

HOAN

·         Hoan

·         Hoan lạc

·         Hoan tâm

 

HOÀN

·         Hoàn

·