Audio Tôi Học Giáo Lý Đạo Cao Đài

 
 
ÂM THANH
       
       
 
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

 
   
   
01 BÀI DIỄN VĂN CỦA HỘ PHÁP
Trích từ PHÁP CHÁNH TRUYỀN Ấn Bản Năm Nhâm Tý (1972)

Qua giọng đọc của Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp - Thánh Thất NSW Australia
   
02 LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP: Chủ đề TAM BỬU
Qua giọng đọc của Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp - Thánh Thất NSW Australia
   
03 LỜI THUYẾT ĐẠO CỦA ĐỨC HỘ PHÁP: CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG & BÍ PHÁP
Qua giọng đọc của Thanh Nguyên & Hồng Ngọc & Ngọc Ẩn & Lê Phong
- Thánh Thất NSW Australia thực hiện.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 04-01-2016