Lời THUYẾT ĐẠO
của ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP

 
 
ÂM THANH
       
       
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

   
  Cẩn từ của Thánh Thất NSW
01 Bí Pháp Ban Phép Lành
02 Cơ quan phổ độ về Thế Đạo
03 Sự tích Đức Chuá Jesus Christ
04 Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt
05 Phương pháp tầm chơn
06 Nguyên lý của sự chơn giả
07 Tìm hạnh phúc
08 Khuôn luật nhơn quả
09 Họa phước vô môn
10 Thất đầu xà
11 Bí mật huyền vi cơ thiêng liêng
12 Mục đích và nghĩa lý của kiếp sống con người
13 Hai chữ tâm thành
14 Nguyên do Đức Hộ Pháp lưu vong
15 Cơ Đạo bị khảo
   
 

Cẩn Từ của Thánh Thất NSW

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát,

Kính bạch Hội Thánh,
Kính Chư Chức Sắc Thiên Phong và Toàn Đạo Nam Nữ,

Chúng tôi xin được trình bày nguồn gốc cuồn băng "Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo" được ghi âm tại Báo Ân Đường Kim Biên, Cao Miên Quốc, vào những năm 1957-1959 như sau:

Khoảng năm 1972, Bà Phối Sư Phạm Hương Tranh, thứ nữ của Đức Ngài Phạm Công Tắc, có nhả ý giao nhiệm vụ cho Ông Trần Văn Hai phát thanh và ghi âm lại lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, trong các kỳ Đại Lễ Kỷ Niệm Sinh Nhựt của Đức Ngài tại Hộ Pháp Đường.

Nhận thấy tài liệu rất có giá trị trên con đường tu học đạt cơ siêu thoát, hầu trở về nguồn cội. Đây là nguồn sử liệu sống thực, là hạt Thánh cốc thương yêu chân thật, phát xuất từ tiếng nói của Đức Phạm Hộ Pháp lưu lại cho Đạo lẫn Đời mai hậu.

Để bảo tồn nguồn sử liệu vô giá đó, Thánh Thất NSW mạo muội ghi âm lại trên dĩa CD, hầu tiện việc lưu giữ và sử dụng. Việc thực hiện vẫn nằm trong khả năng giới hạn của chúng tôi, vì thế, sẽ không tránh khỏi nhiều khuyết điểm về phần kỷ thuật và âm thanh.

Thành thật ước mong được chư đồng đạo chỉ giáo và chung tay thực hiện hoàn chỉnh, hầu đóng góp phần nào trong tam lập, trên đường lập vị trở về hội hiệp cùng Thầy.

Nay kính.

Thánh Thất New South Wales, Úc Quốc
Ngày 05 tháng 05 năm Ất Dậu (dl. 11/06/2005)
Nhân ngày kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp.

 
 

►►►

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015