CAO ÐÀI E-BOOK  

 
Ngày Kỷ Niệm
1 tháng 1
Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh. Tiểu lễ
9 tháng 1
Vía Đức CHÍ-TÔN. Đại lễ
15 tháng 1
Lễ Thượng-Ngươn. Đại lễ. Lễ kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư C.T.Đ (Nam & Nữ)
15 tháng 2
Vía Thái-Thượng Lão-Quân. Đại lễ
19 tháng 2
Vía Đức Phật Quan-Âm. Đại lễ
1 tháng 3
Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Phẩm. Tiểu lễ
26 tháng 3
Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thượng-Sanh.Tiểu lễ
8 tháng 4
Vía Đức Phật Thích-Ca. Đại lễ. Lễ kỷ-niệm Chư Thánh P.T. (Nam & Nữ)
10 tháng 4
Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên. Tiểu lễ
5 tháng 5
Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp. Đại lễ
22-5 dl
Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn. Tiểu lễ
24 tháng 6
Vía Quan-Thánh Đế-Quân. Đại lễ
15 tháng 7
Lễ Trung-Ngươn Đại lễ. Lễ kỷ-niệm Chư Thánh C.T.Đ. và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ)
15 tháng 8
Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ. Đại lễ
18 tháng 8
Vía Đức Lý Giáo-Tông. Đại lễ
27 tháng 8
Vía Đức Khổng-Thánh. Đại lễ
13 tháng 10
Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông. Tiểu lễ
15 tháng 10
Lễ Hạ-Ngươn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ. Đại lễ. Lễ kỷ-niệm Chư vị Thời-Quân H.T.Đ.
25-12 dl
Vía Đức Chúa Jésus Đại lễ
24 tháng 12
Lễ đưa Chư Thánh Tiểu lễ

E-BOOK PDF AUDIO | VIDEO  | Bản tin HÒA HIỆP | Lịch Đại Đạo

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  06-2024