ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo của
Đức HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201200.wmv
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201201.wmv
Phần 1 (6.31 phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201202.wmv
Phần 2 (13.11 phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201203.wmv
Phần 3 (5.05phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201204.wmv
Phần 4 (11.42phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201205.wmv
Phần 5 (09.02 phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201206.wmv
Phần 6 (11.17 phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201207.wmv
Phần 7 (16.35 phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201208.wmv
Phần 8 (6.13 phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201209.wmv
Phần 9 (14.15 phút)
SoLuocCuocDoiHanhDao_DucHoPhap_PhamCongTac_201210.wmv
Phần 10 (7.14 phút)
Download trọn bộ
(1 giờ 41 phút)
245 885 KB
   
 
Windows Media Player / 512 kbps / 320x240
  Download: phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7phần 8
phần 9phần 10Trọn bộ
http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/tusachdd.htm DVD Sơ Lược Cuộc Đời Hành Đạo của Đức HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC
Nếu Quý vị muốn có DVD nầy xin liên lạc:

ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE USA (408) 258-9496 ; THÁNH THẤT ORANGEWOOD USA (714) 636-6622
CHÂU ĐẠO CALIFORNIA USA (714) 891-9304 ; THÁNH THẤT HOUSTON USA (281) 564-7109
THÁNH THẤT VÙNG HOA THỊNH ĐỐN USA (703) 865-8760 ;
 THÁNH THẤT N.S.W. AUSTRALIA 61-2- 9740-5678
http://caodaiebook.net/

Ấn Bản: 13-07-2012